Förebygg som chef symtom i stöd- och rörelseorganen

Det mest effektiva sättet att främja stöd- och rörelseorganens hälsa är att vara föregripande. Identifiera arbetets fysiska belastningsfaktorer och påverka dem redan på förhand tillsammans med dina arbetstagare och företagshälsovården.

Fördjupa din förståelse om arbetets fysiska belastningsfaktorer

Som chef representerar du arbetsgivaren som har ansvar för att utreda arbetets fysiska belastningsfaktorer samt sköta om att de inte orsakar fara för dina arbetstagares hälsa. För att utreda riskerna för arbetsolycksfall bör du identifiera arbetets belastningsfaktorer, hur de belastar och hur de kan åtgärdas.

I det dagliga arbetet får du en mer detaljerad och aktuell bild av arbetets belastning och dina arbetstagares situation än från externa kartläggningar. Tack vare detta har du möjlighet att vara föregripande. Diskutera regelbundet med dina arbetstagare om arbetets belastning, resurser och deras betydelse. Håll dig informerad om arbetstagarnas arbetssituation och hur de klarar av arbetet. Om det är något som inte verkar fungera, försök tillsammans med dina arbetstagare hitta en lösning med låg tröskel. Hellre för tidigt än för sent!

Se över helheten och identifiera arbetets fysiska belastningsfaktorer

Se över hela arbetssystemet när du bedömer dina arbetstagares arbete och lär dig att identifiera och minska arbetets fysiska belastningsfaktorer.

Se över

 • arbetsmiljön  
 • arbetsuppgifterna   
 • arbetsgemenskapen  
 • arbetsredskapen   
 • arbetsprocesserna   
 • arbetsarrangemangen    
 • arbetstagarna. 
 •  

När ni ändrar på ett delområde i detta system påverkar ni samtidigt de andra delområdena. Då är det viktigt att du beaktar om dessa effekter är positiva eller negativa för dina arbetstagares belastning samt om de effekter som uppnåtts är tillräckliga eller otillräckliga. Genom att utveckla hela arbetssystemet uppnår du resultat som hjälper dig att förebygga symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Senast när symtomen precis börjat kan du

 • beakta arbetets belastningsfaktorer samt göra nödvändiga och möjliga ändringar i dem  
 • uppmuntra arbetstagaren att diskutera faktorer som försvårar arbetet  
 • uppmuntra en diskussion om arbetets möjligheter och problem, särskilt i samband med symtom i rörelseorganen  
 • handla enligt metoder för tidigt stöd på er arbetsplats  
 • förhålla dig uppmuntrande till arbetets omstrukturering och till att fortsätta arbetet  
 • hänvisa arbetstagaren till företagsfysioterapeuten.   


Var anträffbar, diskutera och lyssna

Kan man prata om arbetets belastning och symtom i stöd- och rörelseorganen på er arbetsplats? Tar du tag i problem som arbetstagarna för fram? En arbetstagare med symtom kan ofta försöka kämpa på i arbetet och tolerera sina symtom för att ignorera eller dölja dem. Detta kan leda till långvariga symtom, långsammare arbetstakt och kvalitetsproblem. Även om individuella faktorer, levnadssätt och val utanför arbetet påverkar uppkomsten av symtom skyddar de inte från symtom som orsakas av tungt arbete och ensidig belastning. Om du skuldbelägger arbetstagaren för symtom som försvårar arbetet eller underskattar dem, förhindrar du att problemen lyfts fram. Detta kan också leda till att man inte hittar lösningar som gagnar alla arbetstagare.

Bygg upp en verksamhetskultur på din arbetsplats som uppmuntrar arbetstagarna att lyfta fram arbetets belastningsfaktorer och olycksfallsrisker samt att prata om sina symtom i ett så tidigt skede som möjligt. Sträva efter att det på er arbetsplats är helt normalt och acceptabelt att med låg tröskel be om och få stöd i svåra situationer. Uppmuntra arbetstagarna att söka hjälp från företagshälsovården och sköt om att du vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder på arbetsplatsen.

Mer kunskap om förebyggande av symtom i stöd- och rörelseorganen

Ett bra och praktiskt sätt att minska symtom i stöd- och rörelseorganen är att lära känna igen symtomen och de faktorer som påverkar dem.

 1. Bygg upp din kompetens. Be din arbetsgivare om utbildning för dig själv. 
 2. Sköt om att man i introduktionen för nya arbetstagare samt i andra personalutbildningar lär ut hur arbetstagarna ska handla i ett tidigt skede av symtom och när de identifierar en alltför belastande arbetsuppgift. 

Som chef är du i nyckelposition. Du kan påverka förebyggandet av symtom i stöd- och rörelseorganen genom att handleda och råda arbetstagarna samt genom att betona hur viktig frågan är. Företagshälsovården och särskilt företagsfysioterapeuten stöder dig i detta.

Delta i utvecklingen av arbetet och påverka

Du har möjlighet att påverka via olika utvecklingsprojekt på arbetsplatsen. Du känner till dina arbetstagares arbete, alltså lönar det sig för dig att delta aktivt även i utvecklingen av arbetet. Du kan föreslå åtgärder som främjar arbetets smidighet och minskar belastningen till exempel så här:

 1. Föreslå sådana ändringar i arbetsprocesserna så att de mest belastande uppgifterna kan undvikas helt och hållet. 
 2. Sträva efter att minska längden på fortlöpande belastande arbete till exempel genom att ordna med en möjlighet till arbetsrotation eller en periodisering av uppgifterna på ett mindre belastande sätt.  
 3. Fundera på om upprepningen eller längden av belastande arbetsrörelser och -ställningar kan minskas.  
 4. Föreslå anskaffning av lämpligare arbetsredskap (lättare, mindre vibrerande, justerbara) och hjälpmedel för arbetet (lyftanordningar, transportörer, balansblock). 
 5. Periodisera återhämtningstiderna och påverka innehållet och metoderna för en återhämtning i arbetet. 

Ni får hjälp från företagshälsovården och experter inom ergonomi för att utveckla arbetet.

1. Se till att det fysiskt belastande arbetet är varierande

 • Planera och inkludera uppgifter som belastar på olika sätt i arbetet, till exempel turvis användning av armarna och benen eller att man går, står och sitter. 
 • Jämna ut belastningen så att arbetsrörelserna utförs jämnt på båda sidor. Fördela rörelserna till exempel på båda händerna eller ryggrörelser på båda sidor. 
 • Variera stillastående eller sittande och fysiska aktiviteter. 

2. Säkerställ att arbetsredskapen och arbetsplatserna är fungerande och kan justeras enligt arbetstagarens egenskaper

 • Det finns endast få medelstora människor. Skaffa sådana arbetsredskap, möbler och anordningar som kan dimensioneras och justeras så att de lämpar sig för olika arbetstagare samt som med tanke på kraftproduktionen är de bästa möjliga. 
 • Beakta arbetstagarnas behov vid planeringen av arbetsplatser och anordningar samt deras anskaffning. 

3. Sköt om att arbetstagarna har möjlighet till en tillräcklig återhämtning både i arbetet och mellan arbetsskiften

 • Beakta arbetets belastningsfaktorer i återhämtningens längd, mängd och innehåll under arbetsskiften.  Till exempel vid fysiskt tungt arbete i heta förhållanden ska man ta fler pauser än i kyliga. 
 • Planera arbetsskiften så att återhämtningstiden mellan dem är tillräcklig, minst 11 timmar. 
 • Återhämtning i arbetet kan effektiveras till exempel genom att utöva återhämtande motion och stretchningar på pauserna. 

4. Säkerställ att arbetslokalens temperatur är lämplig eller att det är möjligt att reglera den med beaktande av hur tungt arbetet är

 • Om dina arbetstagares arbete är fysiskt belastande, ska temperaturen i arbetsmiljön vara kyligare. 
 • Om dina arbetstagare utför fysiskt belastande arbete i en het miljö (t.ex. i hetta) ska arbetspauser och vätsketillförseln planeras så att man kan återhämta sig tillräckligt från belastningen under arbetsdagen. 
 • Om dina arbetstagare arbetar i kyla ska du ordna så att de kan ta pauser i en varm lokal samt skaffa dem lämpliga arbetskläder. 

5. Utbilda och stöd arbetstagarna i att identifiera skadliga belastningsfaktorer samt att förutspå och förebygga de symtom de orsakar