Som chef bör du vara föregripande

Du främjar den psykiska hälsan bäst genom att vara föregripande. Identifiera och bedöm arbetets belastningsfaktorer och påverka dem. Observera dina arbetstagares individuella situation och utveckla dina färdigheter i att bemöta problemsituationer.

Fördjupa din förståelse om psykosociala riskfaktorer och stress i det dagliga arbetet

Som chef representerar du arbetsgivaren som har ansvar för att utreda arbetets risker och belastningsfaktorer samt sköta om att de medför minsta möjliga olägenhet för arbetstagarnas hälsa. Din uppgift är att förstå vad dessa belastningsfaktorer och risker i det dagliga arbetet betyder och hur de kan åtgärdas.

I det dagliga arbetet får du en mer detaljerad och aktuell bild av arbetets belastning och dina arbetstagares situation än från de officiella kartläggningarna. Tack vare detta har du möjlighet att vara föregripande. Sätt dig in de psykosociala belastningsfaktorerna på arbetsplatsen och diskutera deras betydelse med dina arbetstagare. Håll dig informerad om arbetstagarnas arbetssituation och hur de klarar av arbetet. Om det är något som inte verkar fungera, försök tillsammans med dina arbetstagare hitta en lösning med låg tröskel.

I den här tabellen ser du vad du bör fästa uppmärksamhet vid och vilka psykosociala belastningsfaktorer det kan finnas på din arbetsplats.

Arbetets innehåll Ensidigt arbete eller korta arbetscykler, fragmenterat eller
meningslöst arbete, underutnyttjad kompetens stor osäkerhet,
ständig exponering för männsikor genom arbetet
Arbetsbelastning och arbetstakt För hög eller låg arbetsbelastning, maskinstyrt arbete,
stor tidspress, ständiga tidsfrister
Arbetsschema Skiftarbete, nattskift, oflexibla arbetsscheman och
oförutsägbara arbetstider, långa eller osociala arbetstider
Kontroll Små möjligheter att påverka beslut, brist på kontroll över
arbetsbelastning, arbetstempo, skiftarbete osv
Miljö och utrustning Bristande utrustning, tillgång till utrustning, lämplighet eller
underhåll, brister i arbetsmiljön, till exempel ont om plats,
dålig belysning, buller
Organisationskultur och
funktion
Dålig kommunikation, lågt stöd till problemlösning och
personlig utveckling, vaga eller otydliga mål för organisationen
Relationer med kollegor Social eller fysisk utestängning eller isolering, dåliga
relationer med överordnade, konflikter med andra
människor, brist på socialt stöd, trakasserier, mobbning
Roll i organisationen Otydliga, motstridiga roller, personalansvar
Karriärutveckling Avstannande och osäker karriärutveckling, för snabb eller för
långsam karriärutveckling, låg lön, otrygg anställning,
arbete med lågt socialt värde
Gränsen mellan arbetsliv
och privatliv
Motstridiga krav i arbetsliv och privatliv, lågt stöd i hemmet,
problem till föjd av att båda partner har karriärer

Se till helheten

Närma dig inte belastningen för rätlinjigt, psykosocial belastning orsakas av mycket annat än endast brådska, arbetsmängd och prestationskrv. Öka din förståelse för belastningsfaktorerna i arbetet, när belastningen framträder och vad den hänger ihop med. Företagshälsovården ger dig råd och stöd vid behov. 

En enskild belastningsfaktor kan vara svår att lägga in entydigt under en viss rubrik. Mycket viktigare är att du förstår vilka belastningsfaktorerna är på din arbetsplats, var och hur de framträder, vad de hänger ihop med och hur du kan åtgärda dem. Hantera belastningsfaktorer och tillhörande tankar och bekymmer tillsammans. På så sätt kan du bidra till att lindra obefogade bekymmer och rädslor och hitta lösningar till befogade bekymmer.

Observera också att psykosocial belastning kan ha ett samband med arbetets fysiska belastningsfaktorer eller olycksfallsrisken. Dina arbetstagare kan vara oroade eller rädda till exempel för en exponering för kemikalier, farliga arbetsfaser eller besvärliga kundsituationer eller uppleva en känsla av osäkerhet i övrigt. Hjälp dina arbetstagare att identifiera och klä bekymren i ord och visa förståelse.

Identifiera och uppmärksamma även resursfaktorerna

När du sätter dig in i belastningsfaktorerna på arbetsplatsen ser du vilka som är oskadliga och vilka som är under kontroll. Då lär du samtidigt känna till resursfaktorerna på din arbetsplats, bland annat upplevelsen av arbetets relevans, kontroll och åstadkommande samt av arbetsgemenskapens stöd.  Observera även att många belastningsfaktorer till tillämpliga delar kan vara resursfaktorer. Till exempel en lämplig arbetstakt och brådska kan för en del av arbetstagarna kännas meningsfullt.

Fundera över om ni förhåller er till arbetsplatsens resursfaktorer som självklarheter eller om ni är medvetna om och stolta över dem. Kom alltså ihåg att även diskutera vad som fungerar och var ni lyckats. På så sätt främjar ni er egen tillfredsställelse med arbetet och arbetsplatsen. Även detta utgör mentalvårdsarbete i vardagen.

Känn dina arbetstagare

Arbetet orsakar stress för dina arbetstagare. Människor i alla åldrar upplever stress men stress i sig är inte farligt, dess syfte är att tillfälligt höja prestationsförmågan och bidra till att uppnå målen. För mycket stress medför emellertid olägenhet för dina arbetstagare, särskilt om den blir långvarig och dina arbetstagare inte har möjlighet att återhämta sig från den. Långvarig stress eller kraftiga belastningstoppar kan försämra arbetstagarnas psykiska symtom och öka risken för psykisk störningar.

Varje arbetstagare upplever och hanterar stress och arbetsbelastning individuellt på sitt eget sätt. Någon reagerar synligt för stressen direkt och för någon annan börjar stressen synas i beteendet först senare. Någon minskar stressen genom att diskutera den och dess orsaker medan någon annan vill hantera stressen genom att koncentrera sig på att genomföra arbetsuppgifterna i lugn och ro. Det samma gäller även stress utanför arbetsplatsen. För någon annan är det lättare att koncentrera sig på arbetet när de närmaste medarbetarna känner till personens situation och någon annan anser att det är viktigt att saker som inte tillhör arbetet hålls utanför arbetsplatsen.

Det är viktigt att du känner dina arbetstagare och vet hur de hanterar stress. Håll dig alltså uppdaterad om deras arbetssituation. Reservera tid för regelbundna diskussioner med dina arbetstagare. I en del diskussioner berättar ni bara hur ni har det, i en del

diskuterar ni en viss arbetsuppgift eller ett visst mål. På så sätt lär du känna dina arbetstagare, håller dig uppdaterad om deras arbetssituation och hör vad de behöver och önskar från dig.

När det på arbetsplatsen är normalt att vara intresserad av hur arbetstagarna har det och diskutera det, sänker ni alla samtidigt tröskeln för att ta till tals såväl framgångar som problem.

Utveckla första hjälpen-kunskaper inom psykisk hälsa

Psykiska problem är mycket vanliga, särskilt tillfälliga symtom. Därför är det oundvikligt att du möter dem i ditt arbete som chef. Att bemöta och hantera svåra tankar och känslor är en del av chefsarbetet.

Det kan vara svårt för dig att identifiera psykiska problem och kanske du inte riktigt vet hur du borde reagera på dem eller vad du vågar fråga en arbetstagare med symtom. Det kan också vara att en arbetstagare som har psykiska problem inte söker hjälp hos dig. Arbetstagaren kanske inte själv riktigt märker eller förstår vad som hänt eller att hans eller hennes beteende förändrats. Det kan också vara att personen bekymrar eller spänner sig för hur de andra förhåller sig till personen själv eller den situation denne befinner sig i. Det är mycket lättare att söka hjälp om någon nära och pålitlig person föreslår det. När du har ett gott förhållande med dina arbetstagare kan denna nära och pålitliga person vara du.

Diskutera med en arbetstagare som har symtom. Du kan alltid fråga hur det står till med arbetstagaren. Du behöver inte kunna lösa personens problem men du kan ge första hjälpen. Reservera tid och ett lugnt rum för diskussion och lyssna. Kom överens med arbetstagaren om fortsättningen på arbetsdagen och omedelbara arrangemang. Du kan uppmuntra arbetstagaren att diskutera mer om saken med närstående människor och att söka professionell hjälp. Hänvisa personen vid behov till lämplig vård. Du kan hjälpa med att boka tid till företagshälsovården. Utöver detta kan du beroende på problemet råda personen att kontakta en part som specialiserat sig i ämnet.

Arbetets omstrukturering, stöd och vård

Det är viktigt för en arbetstagare med en psykisk störning att få sakkunnig hjälp i rätt tid. Det är lika viktigt att du visar personen att du förstår och accepterar situationen och att även de andra gör det. Viktigt är också att ni tillsammans kommer överens om en omstrukturering av arbetet så att personen orkar och vill arbeta. Stöd från arbetsplatsen har en avgörande inverkan på hur din arbetstagares symtom lindras samt hur hen återhämtar sig och rehabiliteras.