Insiderreglerna styr hanteringen av insiderfrågor

Vi upprätthåller ett offentligt insiderregister enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. I insiderregistret inkluderas personer som kan påverka beslut om pensionstillgångarnas placering eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation.

Insiderfrågor

I insiderregistret uppger vi på det sätt som krävs i lagen uppgifter om innehav av aktier och finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

Insiders

Med insider avses enligt lagen

  1. ledamöterna och suppleanterna i styrelsen, bolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt revisorer, revisorssuppleanter och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget;

  2. anställda som kan påverka beslutsfattandet när det gäller placering av bolagets tillgångar eller som på något annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om aktier och finansiella instrument som avses ovan.

Lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag på Finlex >

Uppgifter om offentliga insiders och deras innehav finns i Euroclear Finlands tjänst NetSire. Gå till Euroclear Finlands tjänst.