Ilmarinens förvaltning och organisation

En fungerande förvaltning stöttar oss i vårt uppdrag att sköta pensionsskyddet. Förvaltningen är baserad på lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsbolagslagen, aktiebolagslagen samt föreskrifter och anvisningar från Finansinspektionen. Dessutom tillämpar vi frivilligt den finska koden för bolagsstyrning till den del som den är tillämplig på vår verksamhet som arbetspensionsbolag. På dessa sidor hittar du information om Ilmarinens förvaltning och organisation.

Bolagsstämman innehar den högsta beslutanderätten.

Läs mer om bolagsstämman

Valutskottet

Valutskottet bereder förslag på ledamöter till förvaltningsrådet och styrelsen samt på deras arvoden.

Läs mer om valutskottet

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Läs mer om styrelsen

Ledning och organisation

Ledningsgruppen består av verkställande direktören och direktörerna omedelbart under vd:n samt en personalrepresentant.

Läs mer om ledning och organisation

Förtroendeuppdrag

Vi upprätthåller en offentlig förteckning över förtroendeuppdrag som innehas av Ilmarinens styrelseledamöter, vd och övriga ledning.

Läs mer om förtroendeuppdrag

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställer bolagets bransch samt förvaltningsorganens befogenheter och relationerna mellan dem.

Läs bolagsordningen

Ersättningar

Vårt mål är att ersättningarna ska uppmuntra till utmärkta prestationer i arbetet som anknyter till pensionsskyddet.

Läs mer om ersättningar