Bolagsstämma

Ilmarinen är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag vars delägare är försäkringstagarna och de försäkrade arbetstagarna. Delägarna utövar sin bestämmanderätt på bolagsstämman på det sätt som anges i bolagsordningen. På denna sida kan du läsa mer om bolagsstämman och ladda ner stämmohandlingar.

Bolagsstämman innehar den högsta beslutanderätten

Ilmarinen är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag vars delägare är försäkringstagarna och de försäkrade arbetstagarna. Delägarna utövar sin bestämmanderätt på bolagsstämman på det sätt som anges i bolagsordningen.

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen på det datum som styrelsen bestämmer, före utgången av maj. Extra bolagsstämma hålls när styrelsen eller förvaltningsrådet anser det befogat eller när extra bolagsstämma ska hållas enligt lagen om försäkringsbolag.

Kallelser till bolagsstämman publiceras på bolagets webbplats. Delägarna ska anmäla sig till bolagsstämman senast på det datum som anges i kallelsen.

Bolagsstämman beslutar bland annat om fastställande av bokslutet, användning av den vinst som balansräkningen utvisar och om ansvarsfrihet för förvaltningsrådets och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören. Bolagsstämman väljer dessutom ledamöterna i förvaltningsrådet och revisorn samt beslutar om deras arvoden.

Läs mer om bolagsstämman i bolagsordningen.

Bolagsstämmohandlingar

Ilmarinens bolagsstämmohandlingar på finska