Yhtiökokous

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla. Lue tältä sivulta lisää yhtiökokouksesta ja lataa yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa 

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut työntekijät. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkaat yhtiöjärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsu internetsivuilla. Osakkaan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsee myös hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heidän palkkioistaan.

Lue lisää yhtiökokouksesta yhtiöjärjestyksestä

Varsinainen yhtiökokous 2021

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 9.00 alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Koronaviruspandemiasta johtuen Ilmarinen on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden Ilmarisen osakkaiden ja vakuutettujen edustajien, Ilmarisen edustajien ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään vain, jos yhtiökokous voidaan järjestää Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Ilmarinen kehottaa osakkaita ja vakuutettujen edustajia olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Osakkaita ja vakuutettujen edustajia kehotetaan käyttämään äänioikeuttaan Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Osakkailla ja vakuutettujen edustajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.

Koronavirustilanne otetaan huomioon myös yhtiökokouksen käytännön järjestelyissä. Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua. Yhtiökokous ja kaikki esitykset pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Myös yhtiökokoukseen osallistuvien Ilmarisen edustajien, mukaan lukien hallintoneuvoston, hallituksen ja ylimmän johdon jäsenten määrä rajataan minimiin.

Lisätietoja on saatavilla Merja Pakkaselta puhelimitse numerosta 010 284 3600 ja sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi.

Kokousmateriaalit

Hallintoneuvoston jäsen Jani Salenius on yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen ilmoittanut Ilmariselle eroavansa Ilmarisen hallintoneuvostosta 3.3.2021 alkaen eli kesken toimikauden. Vaalivaliokunta on täydentänyt yhtiökokoukselle tehtyä ehdotustaan kesken toimikauden eronneiden tilalle valittavista uusista hallintoneuvoston jäsenistä ja ehdottaa, että kesken toimikauden eronneiden Teppo Mikkolan ja Jani Saleniuksen tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

  • Jani Ylälehto, puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
  • Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, Ammattiliitto Pro ry.

Vaalivaliokunnan uusi ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valinnasta ja täydennetty yhtiökokouskutsu ovat saatavilla alla.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Ilmariselle viimeistään 18.3.2021 klo 16.00. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautua voi postitse osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 8.30.

Valtakirjapalvelu

Ilmarinen kehottaa käyttämään äänioikeutta yhtiökokouksessa Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun kautta.

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi valtuuttaa joko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Annemari Rosin tai lakimiehen Anna Sahrakorven tai heidän jommankumman määräämänsä edustamaan osakasta tai vakuutettujen edustajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka haluaa käyttää Ilmarisen tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen.

Valtakirjat (mahdollisine valtuutusketjuineen) pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen merja.pakkanen@ilmarinen.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 ILMARINEN viimeistään 18.3.2021 klo 16.00.

Vakuutettujen osalta pyydetään huomioimaan, että vakuutettujen edustaja voi käyttää asiamiestä ja siten valtuuttaa Ilmarisen osoittaman asiamiehen edellä kuvatun mukaisesti. Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Lisätietoja on saatavilla vakuutettujen osallistumisohjeista ja Merja Pakkaselta, p. 010 284 3600, merja.pakkanen@ilmarinen.fi.

Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi esittää Ilmariselle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Yhtiökokouksen puheenvuorot ja esitykset laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin, tai kysymyksiin vastataan muulla tavoin. Ilmarinen tulee julkaisemaan toimitusjohtajan katsauksen ja tarvittaessa muita yhtiökokouksen esityksiä internetsivuillaan.

Mahdolliset kysymykset tulisi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen merja.pakkanen@ilmarinen.fi. Kysymyksiä voi esittää 18.3.2021 klo 16.00 asti.

Yhtiökokousasiakirjat

Alta löydät yhtiökokouksiin liittyvät asiakirjat.

Yhtiökokous 2021

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2021

Yhtiökokous 2020 

Varsinainen yhtiökokous 25.3.2020 

Yhtiökokous 2019 

Varsinainen yhtiökokous 28.3.2019 

Yhtiökokous 2018 

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2018 

Yhtiökokoukset 2017 

Varsinainen yhtiökokous 6.4.2017 

Ylimääräinen yhtiökokous 14.9.2017 

Yhtiökokous 2016 

Varsinainen yhtiökokous 8.4.2016 

Yhtiökokous 2015 

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2015 

Yhtiökokous 2014

Varsinainen yhtiökokous 9.4.2014