Palkitseminen Ilmarisessa

Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiemme tavoitteena on kannustaa henkilöstöämme saavuttamaan Ilmarisen pitkän aikavälin tavoitteet arvojemme mukaisella toiminnalla. Palkitsemisessa otamme huomioon, että työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoitus on harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuuttamista.

Palkitsemistamme sääntelevät palkitsemista koskevat määräykset, jotka löytyvät työeläkevakuutusyhtiöistä annetusta laista.

Palkitsemisen periaatteet

Palkitsemiselle on asetettu neljä keskeistä periaatetta yhtiömme lakisääteisen toiminnan tarkoituksen ja tavoitteiden sekä pitkän aikavälin etujen toteutumisen varmistamiseksi. Periaatteissa on erityisesti otettu huomioon yhtiömme toiminnan tarkoitus sosiaaliturvaan kuuluvan lakisääteisen eläkevakuutusliikkeen harjoittajana.

 • tukee strategian tavoitteita, yhtiön pitkän aikavälin etuja ja arvojen toteutumista
 • on ymmärrettävää, avointa ja erinomaisiin suorituksiin kannustavaa
 • on vastuullista ja hyvän riskienhallinnan mukaista
 • on kilpailukykyistä, mutta kohtuullista.

Palkitsemista koskevat selvitykset ja raportit

Tältä sivulta löydät vuosittaiset Ilmarisen palkitsemista koskevat selvitykset sekä Ilmarisen toimielinten ja johtoryhmän jäsenille maksettuja palkkioita koskevat raportit. Selvityksissä ja raporteissa annetut tiedot perustuvat työeläkevakuutusyhtiölakiin, Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä pörssiyhtiöitä koskevaan Hallinnointikoodiin, jota noudatamme vapaaehtoisesti työeläkevakuutusyhtiön toimintaan soveltuvin osin.

Lataa selvitys voimassa olevasta palkitsemisesta Ilmarisessa (pdf)

Palkitsemisraportti 2019

Ilmarisen palkitsemisraportti 2019

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

28.3.2019

Tässä selvityksessä kuvataan 1.1.2019 voimassaolevat Ilmarisen palkka- ja palkkiojärjestelmät. Kokonaisuudesta on päättänyt Ilmarisen hallitus.

Ilmarisen palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

 • peruspalkka ja palkan lisät
 • luontoisedut ja etuudet
 • tulospalkkiojärjestelmät
 • henkilöstörahasto
 • projektikohtainen tavoitepalkkio
 • toimitusjohtajan erityispalkkio
 • Ilahduttaja-palkkio
 • henkilöstön muistamiskäytännöt
 • lisäeläkkeet
 • muu kuin rahallinen palkitseminen

Ilmarisen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ilmarislaisia erinomaisiin strategisten tavoitteiden saavuttamista tukeviin suorituksiin ja arvojen mukaiseen toimintaan sekä varmistaa heidän sitoutumisensa ja motivaationsa. Järjestelmillä haluamme myös osaltaan vahvistaa Ilmarisen vetovoimaa nykyisten ja tulevien osaajien silmissä. 

1 Palkkauksen ja palkitsemisen perusperiaatteet

1.1 Palkkauksen periaatteet

Ilmarisen palkkaus on kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista sekä ohjaavaa ja kannustavaa. Palkkaus perustuu toimen vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen suoritukseen ja pätevyyteen.

Ilmarinen noudattaa vakuutusalan työehto- ja palkkasopimuksia.

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan. 

1.2 Palkitsemisen periaatteet

Hallituksen linjauksen mukaan Ilmarisen palkitseminen on:

 • strategian tavoitteita, yhtiön pitkän aikavälin etuja ja arvojen toteutumista tukevaa
 • ymmärrettävää, avointa ja erinomaisiin suorituksiin kannustavaa
 • vastuullista ja hyvän riskienhallinnan mukaista
 • kilpailukykyistä, mutta kohtuullista. 

Palkitsemisen perustana olevat strategiset tavoitteet tukevat yhtiön toiminnan tarkoitusta lakisääteisenä eläkevakuutusyhtiönä. Palkitsemisjärjestelmämme täyttävät viranomais-sääntelyn edellytykset ja ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eivätkä houkuttele hallitsemattomaan riskinottoon.

Tulospalkkiojärjestelmiä on kolme:

 • Johdon tulospalkkiojärjestelmä
 • Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä
 • Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

Ilmarislainen voi kuulua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmistä, niiden sisällöistä, ehdoista, kohderyhmistä, palkitsemismaksimeista ja palkkiokriteereistä sekä järjestelmien voimassaolosta. Lisäksi hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän ehtojen noudattamista sekä arvioi säännöllisesti palkitsemisjärjestelmien toimivuutta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja valmistella hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys-, palkkaus- ja palkitsemisasioihin.

2 Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen (johdon tulospalkkiojärjestelmä)

Johdon tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on varmistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutuminen pitkällä aikavälillä. Se on kilpailukykyinen, ohjaava ja kannustava. Se motivoi avainhenkilöitä erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa heidät yhtiön haastavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, linjajohtajat (pl. sijoitusjohtaja), toiminnonjohtajat, yksikönjohtajat ja osastopäälliköt. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin voidaan Ilmarisen hallituksen päätöksellä kutsua myös kriittisissä avaintehtävissä toimivia asiantuntijoita tai esimiehiä.

Sijoitusjohtaja, sijoituslinjan muu johto ja riskienhallintajohtaja kuuluvat erillisen sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Vuoden 2019 alusta voimaantullut Johdon tulospalkkiojärjestelmä koostuu kolmesta peräkkäisinä vuosina alkavista kolmen vuoden ansaintajaksoista; 2019-2021, 2020-2022 ja 2021-2023.

Vuoden 2019 alussa käynnissä on vuonna 2016 voimaantulleen pääosin samankaltaisen järjestelmän vastaavanlaiset kolmivuotiset jaksot 2017-2019 ja 2018-2020. Ansaintajakso 2016-2018 on päättynyt 31.12.2018.

Johdon tulospalkkiojärjestelmässä palkitseminen on osin vuositavoitteisiin sidottua ja osin kolmivuotistavoitteisiin sidottua. Kunkin kolmivuotisen ansaintajakson ensimmäiseksi kalenterivuodeksi asetetaan vuosipalkkiotavoitteet, jotka ovat voimassa yhden vuoden pituisen ansaintajakson ja koko kolmivuotiselle ansaintajaksolle asetetaan hallituksen päättämät kaikille yhteiset tavoitteet. Vuodeksi asetettavilla yhtiö/linja-/osastotason/henkilökohtaisilla tavoitteilla varmistamme kunkin vuoden keskeisten tavoitteiden saavuttamisen. Kolmeksi vuodeksi asetettavilla, Ilmarisen keskeisimpien strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevilla tavoitteilla varmistamme Ilmarisen strategian ja Ilmarisen pitkän aikavälin keskeisten menestystekijöiden saavuttamisen.

2.1 Maksimipalkkiot

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Vuositavoitteiden osuus koko ansaintajakson maksimista on 30 prosenttia ja kolmivuotisten tavoitteiden osuus 70 prosenttia.

Johtoryhmän muiden jäsenten eli linjajohtajien (pl. sijoitusjohtaja) ja toiminnonjohtajien osalta tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 8 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Johtoryhmän osalta vuositavoitteiden osuus koko ansaintajakson maksimista on 40 prosenttia ja kolmivuotisten tavoitteiden osuus 60 prosenttia.

Sijoitusjohtaja kuuluu Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmään ja hänen tulospalkkionsa enimmäismäärä voi olla enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa vuodessa.

2.2 Huomattavien palkkioiden lykkääminen ja palkkioiden maksamisen esteet

Työeläkeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaan huomattavat palkkiot tulee lykätä. Palkkio katsotaan huomattavaksi, mikäli se määrältään ylittää 50 000 euroa tai palkkionsaajan kahden laskennallisen kuukausipalkan määrän maksuhetkellä, jos se on suurempi kuin 50 000 euroa. Huomattavasta palkkiosta maksetaan ansaintavuoden päättymistä seuraavana vuonna 60 prosenttia ja loput 40 prosenttia maksetaan kolmen seuraavan vuoden aikana tasasuuruisissa erissä.

Hallitus arvioi vuosittain ennen palkkioiden tai niiden lykättyjen erien maksamista, onko palkkioiden maksamiselle jotain ehdoista johtuvia esteitä. Tulospalkkio tai sen vielä maksamatta oleva erä voidaan jättää maksamatta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos sisäisiä tai ulkoisia säännöksiä ei ole noudatettu tai on otettu normaalista poikkeavaa riskiä tai järjestelmään liittyviä ansaintakriteereitä ja/tai niille asetettuja tavoitteita on manipuloitu.

Lisäksi hallitus voi päättää palkkioiden tai niiden vielä maksamattomien erien maksamatta jättämisestä, palkkioiden määrän leikkaamisesta tai niiden maksatusajankohdan siirtämisestä (myös lykättyjen palkkioiden osalta) yhtiön taloudellisesta tilanteesta tai olosuhdemuutoksista johtuvista syistä.

2.3 Muut johdon etuudet ja ehdot

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat on vakuutettu lakisääteisen työeläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella sijoitussidonnaisella lisäeläkevakuutuksella, joka on maksuperusteinen. Lisäeläkevakuutuksen vanhuuseläkkeeseen oikeuttava ikä on 1.3.2018 alkaen 65 vuotta tai TyEL 11 §:n 2 mom. mukainen alin vanhuuseläkeikä sen ollessa edellä mainittua ikää alempi (28.2.2018 asti eläkeikä oli 63 vuotta). Lisäeläkevakuutuksen vuosimaksu on 20 prosenttia vakuutetun lakisääteisen eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista. Lisäeläkkeen määrä on vakuutetun hyväksi kertynyt vakuutussäästö, joka kertyy vakuutusmaksuista ja vakuutuksen rahastojen arvon kehityksestä. Kertynyttä lisäeläkettä maksetaan 7 vuoden määräajan. Muiden johtoryhmäjohtajien ja työntekijöiden eläkeikä on TyEL:n mukainen.

Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen 12 kuukautta. Jos toimitusjohtaja rikkoo olennaisesti toimitusjohtajasopimuksesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus välittömästi ilman minkäänlaista maksuvelvollisuutta toimitusjohtajalle. Varatoimitusjohtajien irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön että johtajan osalta.

3 Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä

Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai yhtiön/linjan/yksikön/osaston tavoitteita.

Järjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallintayksikön sijoitustoiminnon riskienhallintatehtävissä työskentelevät henkilöt ml. sijoitusjohtaja.

Sijoituslinjalla työskentelevien tulospalkkion tulosmittarit liittyvät yhtiön ja sen sijoitustoiminnan menestykseen ja osaston/tiimin/henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Riskienhallinnan sijoitustoimintaa tukevissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden tavoitteet tulee määritellä siten, ettei näissä toiminnoissa työskentelevien riippumattomuus vaarannu. Tulosmittarit liittyvät yhtiön ja sen riskienhallinnan menestykseen ja yksikön/henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1-12 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti. 

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.2.

4 Muun henkilöstön palkitseminen

4.1 Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat ne Ilmarisen työntekijät, jotka eivät ole johdon tai sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmissä.

Järjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai linjan/osaston tavoitteita. Lisäksi kaikilla on yhtiötason yhteisiä tavoitteita, joiden sisällöstä päättää Ilmarisen hallitus.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1‒3,5 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti. 

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.2.

4.2 Henkilöstörahasto

Henkilöstörahasto palkitsee Ilmarisen henkilöstöä yhtiötason strategisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Henkilöstörahastoon kuuluu rahaston sääntöjen mukaan koko Ilmarisen henkilöstö lukuun ottamatta Johdon tulospalkkiojärjestelmään kuuluvia ja sijoitustoiminnon johtoon kuuluvia henkilöitä.

Ilmarisen hallitus päättää henkilöstörahastolle siirrettävän voittopalkkion (=henkilöstörahastoerä) määrän vuosittain etukäteen määriteltyjen, strategiasta johdettujen Ilmarisen pitkäjänteistä menestystä tukevien tulosmittareiden toteuman perusteella. Voittopalkkion määräytymisperusteet käsitellään yhdessä henkilöstörahaston ja henkilöstön edustajien kanssa.

Voittopalkkion maksimi on rahaston jäsenen noin kahden viikon palkkaa vastaava summa.

5 Hallintoelinten jäsenten palkkiot

Vaalivaliokunta valmistelee ehdotukset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä yhtiökokoukselle että hallintoneuvostolle. Vaalivaliokunta koostuu hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä. Vaalivaliokunnan valitsee ja sen palkkioista päättää hallintoneuvosto.

Ilmarisen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista. Hallintoneuvoston jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkion hallintoneuvoston, valvontatilaisuuksien ja vaalivaliokunnan kokouksista.

Ilmarisen yhtiökokous 28.3.2019 päätti korottaa hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioita kolmella prosentilla. Korotuksen jälkeen hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

 • puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 407 euroa
 • varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 4 110 euroa ja
 • jäsenten vuosipalkkio on 2 704 euroa.

Yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien 500 euron kokouspalkkion ennallaan. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista. Hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkiota hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, sekä kokouspalkkiota vaalivaliokunnan kokouksista. Hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 14.11.2018 korottaa hallituksen vuosipalkkioita kolmella prosentilla 1.1.2019 alkaen. Korotuksen jälkeen vuosipalkkiot ovat:

Hallitus:

 • puheenjohtajan palkkio 44 290 euroa (korotus 1 290 euroa)
 • varapuheenjohtajan palkkio 29 355 euroa (korotus 855 euroa)
 • jäsenen palkkio 18 025 euroa (korotus 525 euroa)
 • varajäsenen palkkio 14 420 euroa (korotus 420 euroa)

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta:

 • puheenjohtajan palkkio 23 690 euroa (korotus 690 euroa)

Kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan:

 • hallitus sekä nimitys- ja palkkiovaliokunta: 500 euroa kokoukselta
 • tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta: 750 euroa kokoukselta.

Vaalivaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

Hallintoelinten jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Hallintoelinten jäsenet eivät kuulu yhtiön muiden palkitsemis- tai lisäeläkejärjestelmien piiriin. Palkkiot maksetaan rahana. Matkakustannukset määräytyvät Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

Palkitsemisraportti 2018

Ilmarisen palkitsemisraportti 2018 (pdf)

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

9.2.2018

Tässä selvityksessä kuvataan Ilmarisen palkka- ja palkkiojärjestelmät, jotka tulivat voimaan 1.1.2016.  Kokonaisuudesta on päättänyt yhtiön hallitus.

Ilmarinen ja Etera yhdistyivät 1.1.2018 alkaen. Yhteistoimintaneuvotteluissa on sovittu, että Eterasta vanhoina työntekijöinä Ilmarisen palvelukseen siirtyneisiin työntekijöihin sovelletaan 1.1.2018 alkaen pääsääntöisesti Ilmarisen palkka- ja palkkiojärjestelmää.

Ilmarisen palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

 • peruspalkka ja palkan lisät
 • luontoisedut ja etuudet
 • tulospalkkiojärjestelmät
 • henkilöstörahasto
 • projektikohtainen tavoitepalkkio
 • toimitusjohtajan erityispalkkio
 • Ilahduttaja-palkkio
 • henkilöstön muistamiskäytännöt
 • lisäeläkkeet
 • muu kuin rahallinen palkitseminen

Ilmarisen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ilmarislaisia erinomaisiin strategisten tavoitteiden saavuttamista tukeviin suorituksiin ja arvojen mukaiseen toimintaan sekä varmistaa heidän sitoutumisensa ja motivaationsa. Järjestelmillä haluamme myös osaltaan vahvistaa Ilmarisen vetovoimaa nykyisten ja tulevien osaajien silmissä.  

1 PALKKAUKSEN JA PALKITSEMISEN PERUSPERIAATTEET

1.1  PALKKAUKSEN PERIAATTEET

Ilmarisen palkkaus on kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista sekä ohjaavaa ja kannustavaa. Palkkaus perustuu toimen vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen suoritukseen ja pätevyyteen.

Ilmarinen noudattaa vakuutusalan toimihenkilöiden työehto- ja palkkasopimusta.

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan. 

1.2  PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Hallituksen linjauksen mukaan Ilmarisen palkitseminen on:

 • strategian tavoitteita, yhtiön pitkän aikavälin etuja ja arvojen toteutumista tukevaa
 • ymmärrettävää, avointa ja erinomaisiin suorituksin kannustavaa
 • vastuullista ja hyvän riskienhallinnan mukaista
 • kilpailukykyistä, mutta kohtuullista. 

Palkitsemisen perustana olevat strategiset tavoitteet tukevat yhtiön toiminnan tarkoitusta lakisääteisenä eläkevakuutusyhtiönä. Palkitsemisjärjestelmämme täyttävät viranomaissääntelyn edellytykset ja ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eivätkä houkuttele hallitsemattomaan riskinottoon.

Tulospalkkiojärjestelmiä on kolme:

 • Johdon tulospalkkiojärjestelmä
 • Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä
 • Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

Ilmarislainen voi kuulua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmistä, niiden sisällöistä, ehdoista, kohderyhmistä, palkitsemismaksimeista ja palkkiokriteereistä sekä järjestelmän voimassaolosta.

Hallitus myös asettaa yhtiön vuositavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet, niiden mittarit, tavoitetasot ja painoarvot. Lisäksi hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän ehtojen noudattamista sekä arvioi säännöllisesti palkitsemisjärjestelmien toimivuutta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja valmistella hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkka- ja palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin. 

2 TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN (JOHDON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ)

Johdon tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on varmistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutuminen pitkällä aikavälillä. Se on kilpailukykyinen, ohjaava ja kannustava. Se motivoi avainhenkilöitä erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa heidät yhtiön haastavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, linjajohtajat (pl. sijoitusjohtaja), yksikönjohtajat ja osastopäälliköt. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin voidaan Ilmarisen hallituksen päätöksellä kutsua myös kriittisissä avaintehtävissä toimivia asiantuntijoita tai esimiehiä.

Sijoitusjohtaja, sijoituslinjan muu johto ja riskienhallintajohtaja kuuluvat erilliseen sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Johdon tulospalkkiojärjestelmässä palkitseminen on osin vuositavoitteisiin sidottua ja osin kolmivuotistavoitteisiin sidottua:

 • Vuodeksi asetettavilla yhtiötason ja linja-/osastotason/henkilökohtaisilla tavoitteilla varmistamme kunkin vuoden keskeisten tavoitteiden saavuttamisen.
  • Kolmeksi vuodeksi asetettavilla, Ilmarisen keskeisimpien strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevilla tavoitteilla varmistamme Ilmarisen strategian ja Ilmarisen pitkän aikavälin keskeisten menestystekijöiden saavuttamisen.

2.1 ANSAINTAJAKSOT

Järjestelmä koostuu kolmesta strategiakauden 2016–2020 aikana peräkkäisinä vuosina alkavasta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksosta. Jokaisen ansaintajakson ensimmäiseksi kalenterivuodeksi hallitus asettaa vuosipalkkiotavoitteet, jotka ovat voimassa yhden vuoden pituisen ansaintajakson. Hallitus asettaa myös jokaisen ansaintajakson alussa kolmevuotiset strategiset tavoitteet.

Vuoden 2018 aikana hallitus päättää, alkaako vuoden 2019 alusta uusi kolmivuotisjakso ja miten mahdolliset vuosipalkkiot määräytyvät vuoden 2018 jälkeen.

2.2  MAKSIMIPALKKIOT

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän muiden jäsenten eli linjajohtajien (pl. sijoitusjohtaja) osalta tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 8 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa.

Sijoitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa vuodessa.

2.3 HUOMATTAVIEN PALKKIOIDEN LYKKÄÄMINEN JA PALKKIOIDEN MAKSAMISEN ESTEET

Työeläkeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaan huomattavat palkkiot tulee lykätä.  Palkkio katsotaan huomattavaksi, mikäli se määrältään ylittää 50 000 € tai palkkionsaajan kahden laskennallisen kuukausipalkan määrän maksuhetkellä, jos se on suurempi kuin 50 000 €.  Huomattavasta palkkiosta maksetaan ansaintavuoden päättymistä seuraavana vuonna 60 prosenttia ja loput 40 prosenttia maksetaan kolmen seuraavan vuoden aikana tasasuuruisissa erissä. 

Hallitus päättää vuosittain palkkioiden maksamisesta.  Tulospalkkio tai sen vielä maksamatta oleva erä voidaan jättää maksamatta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos sisäisiä tai ulkoisia säännöksiä ei ole noudatettu tai on otettu normaalista poikkeavaa riskiä tai järjestelmään liittyviä ansaintakriteereitä ja/tai niille asetettuja tavoitteita on manipuloitu.

Lisäksi hallitus voi päättää palkkioiden tai niiden vielä maksamattomien erien maksamatta jättämisestä, palkkioiden määrän leikkaamisesta tai niiden maksatusajankohdan siirtämisestä (myös lykättyjen palkkioiden osalta) yhtiön taloudellisesta tilanteesta tai olosuhdemuutoksista johtuvista syistä.

2.4 MUUT JOHDON ETUUDET JA EHDOT

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat on vakuutettu lakisääteisen työeläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella sijoitussidonnaisella lisäeläkevakuutuksella, joka on maksuperusteinen. Lisäeläkevakuutuksen eläkeikä on 65 vuotta 1.3.2018 lukien (28.2.2018 asti eläkeikä 63 vuotta). Lisäeläkevakuutuksen vuosimaksu on 20 prosenttia eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista. Lisäeläkkeen määrä on vakuutetun hyväksi kertynyt vakuutussäästö, joka kertyy vakuutusmaksusta ja vakuutuksen rahastojen arvonkehityksestä. Kertynyttä lisäeläkettä maksetaan 7 vuoden määräajan.

Muiden johtajien ja työntekijöiden eläkeikä on TyEL:n mukainen.

Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen 12 kuukautta.  Jos toimitusjohtaja rikkoo olennaisesti toimitusjohtajasopimuksesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus välittömästi ilman minkäänlaista maksuvelvollisuutta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön että johtajan osalta.  

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan.

3 SIJOITUSTOIMINNON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai yhtiön / linjan/osaston tavoitteita.

Järjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallintayksikön sijoitustoiminnon riskienhallintatehtävissä työskentelevät henkilöt.

Sijoituslinjalla työskentelevien tulospalkkion tulosmittarit liittyvät sijoitustoiminnan menestykseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskienhallinnan sijoitustoimintaa tukevissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden tavoitteet tulee määritellä siten, ettei näissä toiminnoissa työskentelevien riippumattomuus vaarannu. Tulospalkkion tulosmittareina tulee olla sekä riskienhallinnan pidempiaikaista onnistumista mittaavia kaikille yhteisiä mittareita, että henkilökohtaisten tavoitteiden onnistumista mittaavia mittareita.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1-12 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti. 

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.3.

4  HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN

4.1 YLEINEN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat ne Ilmarisen työntekijät, jotka eivät ole johdon tai sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmissä.

Järjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai linjan/osaston tavoitteita. Palkkio edellyttää vuositavoitteiden saavuttamista tai ylittämistä.  Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvilla ei ole tuloskorteissa yhtiötason tavoitteita. Ilmarisen menestyksestä palkitaan henkilöstörahaston voittopalkkiojärjestelmällä.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1‒3,5 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti. 

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.3.

4.2  HENKILÖSTÖRAHASTO

Henkilöstörahasto palkitsee Ilmarisen henkilöstöä yhtiötason tavoitteiden saavuttamisesta.

Henkilöstörahastoon kuuluu rahaston sääntöjen mukaan koko Ilmarisen henkilöstö lukuun ottamatta Ilmarisen erikseen nimeämiä johtajia.

Ilmarisen hallitus päättää henkilöstörahastolle siirrettävän voittopalkkion (=henkilöstörahastoerä) määrän vuosittain etukäteen määriteltyjen, strategiasta johdettujen Ilmarisen pitkäjänteistä menestystä tukevien tulosmittareiden toteuman perusteella. Voittopalkkion määräytymisperusteet käsitellään yhdessä henkilöstörahaston ja henkilöstön edustajien kanssa ja Ilmarisen hallitus voi muuttaa niitä vuosittain.

Voittopalkkion maksimi on rahaston jäsenen kahden viikon palkkaa vastaava summa.

5  HALLINTOELINTEN JÄSENTEN PALKKIOT

Ilmarisen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista. Ilmarisen yhtiökokous 6.4.2017 päätti pitää hallintoneuvoston kokouspalkkiot ennallaan.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista. Hallintoneuvosto päätti 17.11.2017 korottaa hallituksen palkkioita 1.1.2018 alkaen siten, että:

 • puheenjohtajan palkkio on 43 000 euroa (korotus 5 000 euroa)
 • varapuheenjohtajan palkkio on 28 500 euroa (korotus 1 500 euroa)
 • jäsenen palkkio on 17 500 euroa (korotus 1 500 euroa)
 • varajäsenen palkkio on 14 000 euroa (korotus 1 000 euroa)

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta:
- puheenjohtajan palkkio on 23 000 euroa (korotus 3 000 euroa)

Hallintoneuvosto päätti pitää hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 500 euron kokouspalkkion sekä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan 750 euron kokouspalkkion ennallaan.

Vaalivaliokunta valmistelee ehdotukset jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä yhtiökokoukselle että hallintoneuvostolle. Vaalivaliokunta koostuu hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä. Vaalivaliokunnan valitsee ja sen palkkioista päättää hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkion hallintoneuvoston, valvontatilaisuuksien ja vaalivaliokunnan kokouksista. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota.

Hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkiota hallituksen, sen valiokuntien ja vaalivaliokunnan kokouksista.

Hallintoelinten jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Hallintoelinten jäsenet eivät kuulu yhtiön muiden palkitsemis- tai lisäeläkejärjestelmien piiriin. Palkkiot maksetaan rahana. 

Hallintoelinten jäsenten palkkiot ja tiedot kokouksiin osallistumisesta sekä ylimmän johdon palkitseminen löytyvät vuoden 2017 palkitsemisraportista (alla).

Palkitsemisraportti 2017

Ilmarisen palkitsemisraportti 2017 (pdf)

Palkka- ja palkkioselvitys 2017

2.1.2017

Tässä selvityksessä kuvataan Ilmarisen palkka- ja palkkiojärjestelmät, jotka tulivat voimaan 1.1.2016.  Kokonaisuudesta on päättänyt yhtiön hallitus.

Ilmarisen palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

 • peruspalkka ja palkan lisät
 • luontoisedut ja etuudet
 • tulospalkkiojärjestelmät
 • henkilöstörahasto
 • projektikohtainen tavoitepalkkio
 • toimitusjohtajan erityispalkkio
 • Ilahduttaja-palkkio
 • henkilöstön muistamiskäytännöt
 • lisäeläkkeet
 • muu kuin rahallinen palkitseminen

Ilmarisen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ilmarislaisia erinomaisiin strategisten tavoitteiden saavuttamista tukeviin suorituksiin ja arvojen mukaiseen toimintaan sekä varmistaa heidän sitoutumisensa ja motivaationsa. Järjestelmillä haluamme myös osaltaan vahvistaa Ilmarisen vetovoimaa nykyisten ja tulevien osaajien silmissä.   

1. PALKKAUKSEN JA PALKITSEMISEN PERUSPERIAATTEET

1.1. PALKKAUKSEN PERIAATTEET

Ilmarisen palkkaus on kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista sekä ohjaavaa ja kannustavaa. Palkkaus perustuu toimen vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen suoritukseen ja pätevyyteen.

Ilmarinen noudattaa vakuutusalan toimihenkilöiden työehto- ja palkkasopimusta.

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan.

1.2. PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Hallituksen linjauksen mukaan Ilmarisen palkitseminen on:

 • strategian tavoitteita, yhtiön pitkän aikavälin etuja ja arvojen toteutumista tukevaa
 • ymmärrettävää, avointa ja erinomaisiin suorituksin kannustavaa
 • vastuullista ja hyvän riskienhallinnan mukaista
 • kilpailukykyistä, mutta kohtuullista.

Palkitsemisen perustana olevat strategiset tavoitteet tukevat yhtiön toiminnan tarkoitusta lakisääteisenä eläkevakuutusyhtiönä. Palkitsemisjärjestelmämme täyttävät viranomaissääntelyn edellytykset ja ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eivätkä houkuttele hallitsemattomaan riskinottoon.

Tulospalkkiojärjestelmiä on kolme:

 • Johdon tulospalkkiojärjestelmä
 • Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä
 • Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

Ilmarislainen voi kuulua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmistä, niiden sisällöistä, ehdoista, kohderyhmistä, palkitsemismaksimeista ja palkkiokriteereistä sekä järjestelmän voimassaolosta.

Hallitus myös asettaa yhtiön vuositavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet, niiden mittarit, tavoitetasot ja painoarvot. Lisäksi hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän ehtojen noudattamista sekä arvioi säännöllisesti palkitsemisjärjestelmien toimivuutta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja valmistella hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkka- ja palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin.  

2. TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN (JOHDON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ)

Johdon tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on varmistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutuminen pitkällä aikavälillä. Se on kilpailukykyinen, ohjaava ja kannustava. Se motivoi avainhenkilöitä erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa heidät yhtiön haastavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, linjajohtajat (pl. sijoitusjohtaja), yksikönjohtajat ja osastopäälliköt. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin voidaan Ilmarisen hallituksen päätöksellä kutsua myös kriittisissä avaintehtävissä toimivia asiantuntijoita tai esimiehiä.

Sijoitusjohtaja, sijoituslinjan muu johto ja riskienhallintajohtaja kuuluvat erilliseen sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Johdon tulospalkkiojärjestelmässä palkitseminen on osin vuositavoitteisiin sidottua ja osin kolmivuotistavoitteisiin sidottua:

 • Vuodeksi asetettavilla yhtiötason ja linja-/osastotason/henkilökohtaisilla tavoitteilla varmistamme kunkin vuoden keskeisten tavoitteiden saavuttamisen.
 • Kolmeksi vuodeksi asetettavilla, Ilmarisen keskeisimpien strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevilla tavoitteilla varmistamme Ilmarisen strategian ja Ilmarisen pitkän aikavälin keskeisten menestystekijöiden saavuttamisen.
2.1 ANSAINTAJAKSOT

Järjestelmä koostuu kolmesta strategiakauden 2016–2020 aikana peräkkäisinä vuosina alkavasta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksosta. Jokaisen ansaintajakson ensimmäiseksi kalenterivuodeksi hallitus asettaa vuosipalkkiotavoitteet, jotka ovat voimassa yhden vuoden pituisen ansaintajakson. Hallitus asettaa myös jokaisen ansaintajakson alussa kolmevuotiset strategiset tavoitteet.

Vuoden 2018 aikana hallitus päättää, alkaako vuoden 2019 alusta uusi kolmivuotisjakso ja miten mahdolliset vuosipalkkiot määräytyvät vuoden 2018 jälkeen.

2.2. MAKSIMIPALKKIOT

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän muiden jäsenten eli linjajohtajien (pl. sijoitusjohtaja) osalta tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 8 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa.

Sijoitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa vuodessa.

2.3. HUOMATTAVIEN PALKKIOIDEN LYKKÄÄMINEN JA PALKKIOIDEN MAKSAMISEN ESTEET

Työeläkeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaan huomattavat palkkiot tulee lykätä.  Palkkio katsotaan huomattavaksi, mikäli se määrältään ylittää 50 000 € tai palkkionsaajan kahden laskennallisen kuukausipalkan määrän maksuhetkellä, jos se on suurempi kuin 50 000 €.  Huomattavasta palkkiosta maksetaan ansaintavuoden päättymistä seuraavana vuonna 60 prosenttia ja loput 40 prosenttia maksetaan kolmen seuraavan vuoden aikana tasasuuruisissa erissä. 

Hallitus päättää vuosittain palkkioiden maksamisesta.  Tulospalkkio tai sen vielä maksamatta oleva erä voidaan jättää maksamatta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos sisäisiä tai ulkoisia säännöksiä ei ole noudatettu tai on otettu normaalista poikkeavaa riskiä tai järjestelmään liittyviä ansaintakriteereitä ja/tai niille asetettuja tavoitteita on manipuloitu.

Lisäksi hallitus voi päättää palkkioiden tai niiden vielä maksamattomien erien maksamatta jättämisestä, palkkioiden määrän leikkaamisesta tai niiden maksatusajankohdan siirtämisestä (myös lykättyjen palkkioiden osalta) yhtiön taloudellisesta tilanteesta tai olosuhdemuutoksista johtuvista syistä.

2.4. MUUT JOHDON ETUUDET JA EHDOT

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa on vakuutettu lakisääteisen työeläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella sijoitussidonnaisella lisäeläkevakuutuksella, joka on maksuperusteinen.  Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkeikä on 63 vuotta. Maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen kustannukset ovat 20 prosenttia vuosiansioista. Lisäeläkkeen määrä on vakuutetun hyväksi kertynyt vakuutussäästö, joka kertyy vakuutusmaksusta ja vakuutuksen rahastojen arvonkehityksestä. Kertynyttä lisäeläkettä maksetaan 70 vuoden iän täyttämiseen saakka.

Muiden johtajien ja työntekijöiden eläkeikä on TyEL:n mukainen.

Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen 12 kuukautta.  Jos toimitusjohtaja rikkoo olennaisesti toimitusjohtajasopimuksesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus välittömästi ilman minkäänlaista maksuvelvollisuutta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön että johtajan osalta.  

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan.

3. SIJOITUSTOIMINNON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai yhtiön / linjan/osaston tavoitteita.

Järjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallintayksikön sijoitustoiminnon riskienhallintatehtävissä työskentelevät henkilöt.

Sijoituslinjalla työskentelevien tulospalkkion tulosmittarit liittyvät sijoitustoiminnan menestykseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskienhallinnan sijoitustoimintaa tukevissa tehtävissä työskentelevien henkilöiden tavoitteet tulee määritellä siten, ettei näissä toiminnoissa työskentelevien riippumattomuus vaarannu. Tulospalkkion tulosmittareina tulee olla sekä riskienhallinnan pidempiaikaista onnistumista mittaavia kaikille yhteisiä mittareita, että henkilökohtaisten tavoitteiden onnistumista mittaavia mittareita.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1-12 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti.  

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.3.

4. HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN

4.1 YLEINEN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat ne Ilmarisen työntekijät, jotka eivät ole johdon tai sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmissä.

Järjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai linjan/osaston tavoitteita. Palkkio edellyttää vuositavoitteiden saavuttamista tai ylittämistä.  Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvilla ei ole tuloskorteissa yhtiötason tavoitteita. Ilmarisen menestyksestä palkitaan henkilöstörahaston voittopalkkiojärjestelmällä.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1‒3,5 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti. 

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.3.

4.2 HENKILÖSTÖRAHASTO

Henkilöstörahasto palkitsee Ilmarisen henkilöstöä yhtiötason tavoitteiden saavuttamisesta.

Henkilöstörahastoon kuuluu rahaston sääntöjen mukaan koko Ilmarisen henkilöstö lukuun ottamatta Ilmarisen erikseen nimeämiä johtajia.

Ilmarisen hallitus päättää henkilöstörahastolle siirrettävän voittopalkkion (=henkilöstörahastoerä) määrän vuosittain etukäteen määriteltyjen, strategiasta johdettujen Ilmarisen pitkäjänteistä menestystä tukevien tulosmittareiden toteuman perusteella. Voittopalkkion määräytymisperusteet käsitellään yhdessä henkilöstörahaston ja henkilöstön edustajien kanssa ja Ilmarisen hallitus voi muuttaa niitä vuosittain.

Voittopalkkion maksimi on rahaston jäsenen kahden viikon palkkaa vastaava summa.

5. HALLINTOELINTEN JÄSENTEN PALKKIOT

Ilmarisen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista.

Vaalivaliokunta valmistelee ehdotukset jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä yhtiökokoukselle että hallintoneuvostolle. Vaalivaliokunta koostuu hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä. Vaalivaliokunnan valitsee ja sen palkkioista päättää hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkion hallintoneuvoston, valvontatilaisuuksien ja vaalivaliokunnan kokouksista. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota.

Hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkiota hallituksen, sen valiokuntien ja vaalivaliokunnan kokouksista.

Hallintoelinten jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Hallintoelinten jäsenet eivät kuulu yhtiön muiden palkitsemis- tai lisäeläkejärjestelmien piiriin. Palkkiot maksetaan rahana.  

Hallintoelinten jäsenten palkkiot ja tiedot kokouksiin osallistumisesta sekä ylimmän johdon palkitseminen löytyvät vuoden 2016 palkitsemisraportista (alla).

Palkitsemisraportti 2016

Ilmarisen palkitsemisraportti 2016 (pdf)

Palkka- ja palkkioselvitys 2016

19.2.2016

Tässä selvityksessä kuvataan Ilmarisen palkka- ja palkkiojärjestelmät, jotka tulivat voimaan 1.1.2016. Kokonaisuudesta on päättänyt yhtiön hallitus. Vuonna 2015 voimassa olleen palkka- ja palkkiojärjestelmän kuvaus on luettavissa tämän verkkosivun lopusta.

Ilmarisen palkitseminen koostuu seuraavista elementeistä:

 • peruspalkka ja palkan lisät
 • luontoisedut ja etuudet
 • tulospalkkiojärjestelmät
 • henkilöstörahasto
 • projektikohtainen tavoitepalkkio
 • toimitusjohtajan erityispalkkio
 • Ilahduttaja-palkkio
 • henkilöstön muistamiskäytännöt
 • lisäeläkkeet
 • muu kuin rahallinen palkitseminen

Ilmarisen palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ilmarislaisia erinomaisiin strategisten tavoitteiden saavuttamista tukeviin suorituksiin ja arvojen mukaiseen toimintaan sekä varmistaa heidän sitoutumisensa ja motivaationsa. Järjestelmillä haluamme myös osaltaan vahvistaa Ilmarisen vetovoimaa nykyisten ja tulevien osaajien silmissä.  

1. PALKKAUKSEN JA PALKITSEMISEN PERUSPERIAATTEET

1.1. PALKKAUKSEN PERIAATTEET

Ilmarisen palkkaus on kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista sekä ohjaavaa ja kannustavaa. Palkkaus perustuu toimen vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen suoritukseen ja pätevyyteen.

Ilmarinen noudattaa vakuutusalan toimihenkilöiden työehto- ja palkkasopimusta.

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan.

1.2. PALKITSEMISEN PERIAATTEET

Hallituksen linjauksen mukaan Ilmarisen palkitseminen on:

 • strategian tavoitteita, yhtiön pitkän aikavälin etuja ja arvojen toteutumista tukevaa
 • ymmärrettävää, avointa ja erinomaisiin suorituksin kannustavaa
 • vastuullista ja hyvän riskienhallinnan mukaista
 • kilpailukykyistä, mutta kohtuullista.

Palkitsemisen perustana olevat strategiset tavoitteet tukevat yhtiön toiminnan tarkoitusta lakisääteisenä eläkevakuutusyhtiönä. Palkitsemisjärjestelmämme täyttävät viranomaissääntelyn edellytykset ja ovat sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eivätkä houkuttele hallitsemattomaan riskinottoon.

Tulospalkkiojärjestelmiä on kolme:

 • Johdon tulospalkkiojärjestelmä
 • Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä
 • Yleinen tulospalkkiojärjestelmä

Ilmarislainen voi kuulua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmistä, niiden sisällöistä, ehdoista, kohderyhmistä, palkitsemismaksimeista ja palkkiokriteereistä sekä järjestelmän voimassaolosta.

Hallitus myös asettaa yhtiön vuositavoitteet ja pitkän aikavälin tavoitteet, niiden mittarit, tavoitetasot ja painoarvot. Lisäksi hallitus valvoo palkitsemisjärjestelmän ehtojen noudattamista sekä arvioi säännöllisesti palkitsemisjärjestelmien toimivuutta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja valmistella hallituksen käsiteltäviksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkka- ja palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin.  

2. TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHDON PALKITSEMINEN (JOHDON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ)

Johdon tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on varmistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutuminen pitkällä aikavälillä. Se on kilpailukykyinen, ohjaava ja kannustava. Se motivoi avainhenkilöitä erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa heidät yhtiön haastavien tavoitteiden saavuttamiseen.

Johdon tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, linjajohtajat (pl. sijoitusjohtaja), yksikönjohtajat ja osastopäälliköt. Johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin voidaan Ilmarisen hallituksen päätöksellä kutsua myös kriittisissä avaintehtävissä toimivia asiantuntijoita tai esimiehiä.

Sijoitusjohtaja, sijoituslinjan muu johto ja riskienhallintajohtaja kuuluvat erilliseen sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Johdon tulospalkkiojärjestelmässä palkitseminen on osin vuositavoitteisiin sidottua ja osin kolmivuotistavoitteisiin sidottua:

 • Vuodeksi asetettavilla yhtiötason ja linja-/osastotason/henkilökohtaisilla tavoitteilla varmistamme kunkin vuoden keskeisten tavoitteiden saavuttamisen.
 • Kolmeksi vuodeksi asetettavilla, Ilmarisen keskeisimpien strategisten tavoitteiden saavuttamista tukevilla tavoitteilla varmistamme Ilmarisen strategian ja Ilmarisen pitkän aikavälin keskeisten menestystekijöiden saavuttamisen.
2.1. ANSAINTAJAKSOT

Järjestelmä koostuu kolmesta strategiakauden 2016–2020 aikana peräkkäisinä vuosina alkavasta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksosta. Jokaisen ansaintajakson ensimmäiseksi kalenterivuodeksi hallitus asettaa vuosipalkkiotavoitteet, jotka ovat voimassa yhden vuoden pituisen ansaintajakson. Hallitus asettaa myös jokaisen ansaintajakson alussa kolmevuotiset strategiset tavoitteet.

Vuoden 2018 aikana hallitus päättää, alkaako vuoden 2019 alusta uusi kolmivuotisjakso ja miten mahdolliset vuosipalkkiot määräytyvät vuoden 2018 jälkeen.

2.2. MAKSIMIPALKKIOT

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän muiden jäsenten eli linjajohtajien (pl. sijoitusjohtaja) osalta tulospalkkion enimmäismäärä kultakin kolmivuotiselta ansaintajaksolta voi olla sekä vuositason että pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden enintään 8 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa.

Sijoitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä voi olla enintään 12 kuukauden laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa vuodessa.

2.3. HUOMATTAVIEN PALKKIOIDEN LYKKÄÄMINEN JA PALKKIOIDEN MAKSAMISEN ESTEET

Työeläkeyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaan huomattavat palkkiot tulee lykätä. Palkkio katsotaan huomattavaksi, mikäli se määrältään ylittää 50 000 € tai palkkionsaajan kahden laskennallisen kuukausipalkan määrän maksuhetkellä, jos se on suurempi kuin 50 000 €. Huomattavasta palkkiosta maksetaan ansaintavuoden päättymistä seuraavana vuonna 60 prosenttia ja loput 40 prosenttia maksetaan kolmen seuraavan vuoden aikana tasasuuruisissa erissä. 

Hallitus päättää vuosittain palkkioiden maksamisesta. Tulospalkkio tai sen vielä maksamatta oleva erä voidaan jättää maksamatta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos sisäisiä tai ulkoisia säännöksiä ei ole noudatettu tai on otettu normaalista poikkeavaa riskiä tai järjestelmään liittyviä ansaintakriteereitä ja/tai niille asetettuja tavoitteita on manipuloitu.

Lisäksi hallitus voi päättää palkkioiden tai niiden vielä maksamattomien erien maksamatta jättämisestä, palkkioiden määrän leikkaamisesta tai niiden maksatusajankohdan siirtämisestä (myös lykättyjen palkkioiden osalta) yhtiön taloudellisesta tilanteesta tai olosuhdemuutoksista johtuvista syistä.

2.4. MUUT JOHDON ETUUDET JA EHDOT

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa on vakuutettu lakisääteisen työeläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella sijoitussidonnaisella lisäeläkevakuutuksella, joka on maksuperusteinen. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa eläkeikä on 63 vuotta. Maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen kustannukset ovat 20 prosenttia vuosiansioista. Lisäeläkkeen määrä on vakuutetun hyväksi kertynyt vakuutussäästö, joka kertyy vakuutusmaksusta ja vakuutuksen rahastojen arvonkehityksestä. Kertynyttä lisäeläkettä maksetaan 70 vuoden iän täyttämiseen saakka.

Muiden johtajien ja työntekijöiden eläkeikä on yleinen TyEL:n mukainen vanhuuseläkeikä.

Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on toimitusjohtajan irtisanoutuessa kuusi kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen 12 kuukautta. Jos toimitusjohtaja rikkoo olennaisesti toimitusjohtajasopimuksesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus välittömästi ilman minkäänlaista maksuvelvollisuutta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön että johtajan osalta.  

Ilmarisessa tällä hetkellä käytössä olevia verotettavia luontoisetuja ovat ateriaetu, puhelinetu ja vapaa autoetu. Mahdollinen autoetu sisältyy kokonaispalkkaan.

3. SIJOITUSTOIMINNON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai yhtiön/linjan/osaston tavoitteita.

Järjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallintayksikön sijoitustoiminnon riskienhallintatehtävissä työskentelevät henkilöt.

Sijoituslinjalla työskentelevien tulospalkkion tulosmittarit liittyvät sijoitustoiminnan menestykseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Riskienhallinnan sijoitustoimintaa tukevissa tehtävissä työskentelevien tulospalkkion tulosmittarit liittyvät riskienhallinnan onnistumista mittaavaan yhtiötason vakavaraisuusasteeseen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1‒12 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti.  

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.3.

4. HENKILÖSTÖN PALKITSEMINEN

4.1. YLEINEN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piirissä ovat ne Ilmarisen työntekijät, jotka eivät ole johdon tai sijoitustoiminnon tulospalkkiojärjestelmissä.

Järjestelmä vahvistaa Ilmarisen strategisten tavoitteiden ja arvojen toteutumista. Se ohjaa ja kannustaa erinomaisiin suorituksiin sekä sitouttaa ja motivoi. Johdamme henkilökohtaiset tavoitteet strategiasta ja ne voivat olla joko omaan tehtävään liittyviä kehitys- tai suoritustavoitteita tai linjan/osaston tavoitteita. Palkkio edellyttää vuositavoitteiden saavuttamista tai ylittämistä. Yleisen tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvilla ei ole tuloskorteissa yhtiötason tavoitteita. Ilmarisen menestyksestä palkitaan henkilöstörahaston voittopalkkiojärjestelmällä.

Tulospalkkio voi olla maksimissaan 1‒3,5 laskennallista kuukausipalkkaa vastaava summa. Tulospalkkion maksimipalkkio määräytyy henkilön tehtävän mukaisesti. 

Palkkioiden mahdollinen lykkääminen ja palkkioiden maksamisen edellytykset: ks. kohta 2.3.

4.2. HENKILÖSTÖRAHASTO

Henkilöstörahasto palkitsee yleiseen tulospalkkiojärjestelmään kuuluvia henkilöitä yhtiötason tavoitteiden saavuttamisesta.

Henkilöstörahastoon kuuluu rahaston sääntöjen mukaan koko Ilmarisen henkilöstö lukuun ottamatta Ilmarisen erikseen nimeämiä johtajia.

Ilmarisen hallitus päättää henkilöstörahastolle siirrettävän voittopalkkion (=henkilöstörahastoerä) määrän vuosittain etukäteen määriteltyjen, strategiasta johdettujen Ilmarisen pitkäjänteistä menestystä tukevien tulosmittareiden toteuman perusteella. Voittopalkkion määräytymisperusteet käsitellään yhdessä henkilöstörahaston ja henkilöstön edustajien kanssa ja Ilmarisen hallitus voi muuttaa niitä vuosittain.

Voittopalkkion maksimi on rahaston jäsenen kahden viikon palkkaa vastaava summa.

5. HALLINTOELINTEN JÄSENTEN PALKKIOT

Ilmarisen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkioista.

Vaalivaliokunta valmistelee ehdotukset jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä yhtiökokoukselle että hallintoneuvostolle. Vaalivaliokunta koostuu hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä. Vaalivaliokunnan valitsee ja sen palkkioista päättää hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkion hallintoneuvoston, valvontatilaisuuksien ja vaalivaliokunnan kokouksista. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota.

Hallituksen jäsenet saavat vuosipalkkiota sekä kokouspalkkiota hallituksen, sen valiokuntien ja vaalivaliokunnan kokouksista.

Hallintoelinten jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Hallintoelinten jäsenet eivät kuulu yhtiön muiden palkitsemis- tai lisäeläkejärjestelmien piiriin. Palkkiot maksetaan rahana.  

Hallintoelinten jäsenten palkkiot ja tiedot kokouksiin osallistumisesta sekä ylimmän johdon palkitseminen löytyvät vuoden 2015 palkitsemisraportista (alla).

Palkitsemisraportti 2015

Ilmarisen palkitsemisraportti 2015 (pdf)

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Ilmarisen yhtiökokous päätti 9.4.2014 pitää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 3 800 euroa sekä jäsenten 2 500 euroa. Hallintoneuvoston kokousten ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot ovat 500 euroa. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo. Muutos tuli voimaan hallintoneuvoston 19.11.2014 kokouksesta alkaen. Hallintoneuvoston jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2014 kaksi kertaa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Ilmarisen hallintoneuvosto päätti 19.11.2014, että vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 38 000 euroa, varapuheenjohtajan 27 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajan 20.000 euroa, jäsenten 16 000 euroa ja varajäsenten 13 000 euroa. Hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouspalkkio on 500 euroa. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouspalkkio on 750 euroa. Hallituksen jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä.

Hallitus kokoontui 12 kertaa vuonna 2014.

Johdon toimisuhteita koskevat taloudelliset etuudet ja eläkeikä

Vuonna 2014 maksetut
palkat ja palkkiot
Vuosipalkka (1) Vuosipalkkio Johdon pitkän
aikavälin palkkio
Yhteensä
Toimitusjohtaja 501.094,27
112.531,61 (2a)
73.752,70 687.378,58
Toimitusjohtajan
sijainen
368.562,77 223.557,62 (2b) 30.360,86 622.481,25
Johtoryhmän muut
johtajajäsenet
(8 hlöä)
1.348.139,52 132.381,08 (2c) 166.178,66
1.646.699,26

 

1) Vuosipalkka sisältää kuukausipalkan ja luontoisedut (ateria-, puhelin- ja vapaa autoetu)

2a) Vuonna 2014 maksettu vuosipalkkio muodostuu seuraavista eristä: 96.029,11 euroa vuodelta 2013 ansaitusta vuosipalkkiosta (60 % koko palkkiosta) ja 16.502,50 euroa vuonna 2012 ansaitusta ja vuodelle 2014 lykätystä vuosipalkkiosta (20 % koko palkkiosta).

2b) Vuonna 2014 maksettu vuosipalkkio muodostuu seuraavista eristä: 197.427,12 euroa vuodelta 2013 ansaitusta vuosipalkkiosta (60 %) ja 26.130,50 euroa vuonna 2012 ansaitusta ja vuodelle 2014 lykätystä vuosipalkkiosta (20 %).

2c) Vuosipalkkio on ansaittu vuodelta 2013 ja maksettu vuonna 2014.

3) Johdon pitkän aikavälin palkkio on ansaittu vuosilta 2010-2012 ja se maksetaan erissä vuosina 2013-2016

Johdon pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso vuosilta 2010–2012 päättyi 31.12.2012. Hallitus vahvisti huhtikuussa 2013 palkitsemisjärjestelmän toteutumaksi 42,8 prosenttia maksimipalkkiosta. Ansaintajakson palkkiot maksetaan neljässä erässä vuosina 2013–2016. Lykättyjen palkkioiden määrään vaikuttaa Ilmarisen vuosittainen sijoitustoiminnan nimellinen nettotuottoprosentti. Se voi joko laskea tai lisätä maksuun tulevia eriä.

Harri Sailas toimi toimitusjohtajana 31.1.2015 saakka ja jää 63-vuotiaana eläkkeelle 1.5.2015. Timo Ritakallio aloitti Ilmarisen toimitusjohtajana 1.2.2015. Ritakallion kuukausipalkka 1.2.2015 alkaen on 40.000 euroa. Hänen vuosipalkkionsa enimmäismäärä vastaa kuuden kuukauden palkkaa. Lisäksi hän kuuluu johdon pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmän piiriin, jossa enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla 30 prosenttia arvioidusta vuosipalkasta. Toimitusjohtajan sijainen on 1.2.2015 alkaen Sini Kivihuhta. Hänen kuukausipalkkansa on 16.000 euroa, vuosipalkkion enimmäismäärä vastaa kahden kuukauden palkkaa ja johdon pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmän enimmäispalkkio on vuositasolla 30 prosenttia arvioidusta vuosipalkasta. Edellä mainitut kuukausipalkat sisältävät autoedun. Muut luontoisedut ovat puhelin- ja ateriaetu. 

Johdon palkkioiden määräytymisperusteet selostetaan alla kohdassa ”Ilmarisen palkitsemisjärjestelmä.”

Hallitus päätti lokakuussa 2014 muuttaa toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa lisäeläkevakuutuksen etuusperusteisesta maksuperusteiseksi ja nostaa eläkeiän 63 vuoteen 1.1.2015 alkaen. Maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen kustannukset ovat 20 prosenttia vuosiansioista. Lakkautetun etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen kustannukset vuonna 2014 olivat 217.792,39 euroa.

Muiden johtajien ja työntekijöiden eläkeikä on yleinen vanhuuseläkeikä eli 63–68 vuotta.

Toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on toimitusjohtajan irtisanoutuessa 6 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa sopimuksen 12 kuukautta.  Jos toimitusjohtaja rikkoo olennaisesti toimitusjohtajasopimuksesta tai laista johtuvia velvollisuuksiaan, yhtiöllä on oikeus päättää sopimus välittömästi ilman minkäänlaista maksuvelvollisuutta toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on 6 kuukautta.  

ILMARISEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Palkitseminen on osa kokonaiskompensaatiota. Se heijastaa tuloksentekokykyä ja tuo joustavuutta palkkarakenteeseen. Palkitsemisjärjestelmän periaatteet ovat:

* Ohjaavuus: Palkitseminen perustuu Ilmarisen strategiaan, asetettuihin haastaviin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen tavoitejaksolla. Tavoitteiden toteutumista mitataan mm. asiakastulokseen, pitkän aikavälin sijoitustuottoihin, kustannustehokkuuteen ja henkilöstön tyytyväisyyteen liittyvillä kriteereillä.

Pitkäjänteisyys: Ilmarisen palkitseminen on linjassa lakisääteisen tehtävän, liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja yhtiön pitkän aikavälin etujen kanssa. Se on myös sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eikä kannusta liialliseen riskinottoon. Lisäksi yhtiö noudattaa Finanssivalvonnan yleissuositusta, jonka mukaan sellaisten henkilöiden huomattavien tulospalkkioiden maksatusta tulisi lykätä, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä.

Kannustavuus: Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa erinomaiseen suoritukseen.

Sitouttaminen: Palkitsemisella sitoutetaan henkilöitä niin, että Ilmarinen voi turvata parhaat resurssit jatkossakin.

Palkitsemista on kahdenlaista:

1) vuositavoitteisiin sidottua lyhyen aikavälin palkitsemista ja

2) koko strategiakauteen sidottua pitkän aikavälin palkitsemista. Johdolla on oma pitkän aikavälin palkkiojärjestelmänsä. Muu henkilöstö on henkilöstörahastoon siirrettävän voittopalkkion piirissä.

Palkitsemisasiat valmistellaan hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa. Ilmarisen hallitus päättää palkitsemisjärjestelmän rakenteesta ja mitoituksesta. Hallitus päättää myös yhtiön tuloskortin tavoitteista ja mittareista sekä vahvistaa niiden toteumat. Hallitus arvioi säännöllisesti mm. järjestelmän toimivuutta ja kustannuksia.

Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Ilmarisessa työskentelevät henkilöt hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Päätökset palkkioiden maksamisesta tehdään ns. yhden yli -periaatteella. Hallituksen nimittämien johtajien vuosipalkkiot vahvistaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

1) VUOSITAVOITTEISIIN PERUSTUVA PALKITSEMINEN

YHTEISET PERIAATTEET  

Ilmarisen vuosipalkkiojärjestelmä koostuu neljästä palkitsemisjärjestelmästä: yleinen, sijoitustoiminnan, myynnin sekä toimitusjohtajan vuosipalkkiojärjestelmät. Kukin henkilö voi kuulua vain yhden vuosipalkkiojärjestelmän piiriin.

Vuositavoitteisiin perustuviin palkkiojärjestelmiin kuulumisen perusedellytyksenä on, että työsuhde on voimassa palkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Yksittäisen henkilön työsuoritusta arvioitaessa otetaan huomioon myös sisäisten ja ulkoisten säännösten noudattaminen. Tulospalkkiota ei makseta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos henkilö on toiminut vastoin lakia, viranomaisten määräyksiä, Ilmarisen sisäistä ohjeistusta tai liiketoimintaperiaatteita.  

Pääsääntö on, että vuosipalkkiot maksetaan kohdevuotta seuraavana vuonna. Sijoitustoiminnan ja myynnin erillisjärjestelmissä vuosipalkkioiden maksua on jaksotettu.

Fivan ohjeiden mukaisesti huomattavien vuosipalkkioiden maksatusta lykätään niiden henkilöiden osalta, joiden työpanoksella on olennainen merkitys yrityksen riskiasemaan. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmään kuuluvat johtajat, sijoitusjohtajalle suoraan raportoivat henkilöt ja riskienhallintapäällikkö.

Mikäli näille henkilöille maksettavan vuosittaisen tulospalkkion suuruus on yli 50 000 euroa, maksetaan 60 prosenttia palkkiosta kohdevuotta seuraavan vuoden huhtikuussa ja loput kahdessa tasaerässä siten, että ensimmäinen lykätty erä maksetaan kohdevuotta seuraavana toisena vuonna ja loput kohdevuotta seuraavana kolmantena vuonna. Palkkiota ei kuitenkaan lykätä, vaikka vuosittainen tulospalkkio ylittäisi 50 000 euroa, jos se on enintään palkkionsaajan kahden kuukauden kiinteän kokonaispalkan suuruinen.

Mikäli Ilmarisen taloudellinen tulos käyvin arvoin palkitsemiskaudelta on tappiollinen, hallitus arvioi palkitsemisen kriteerit ja mahdollisen maksatuksen uudelleen. Mahdollinen uudelleen arviointi koskee myös lykättyjä palkkioita.

Henkilöllä ei myöskään ole oikeutta lykättyyn palkkioon, jos osoittautuu, että henkilön vastuulla oleva tulostavoite on saavutettu ottamalla sellaista normaalista poikkeavaa riskiä, joka realisoituu ennen lykätyn palkkion maksamista.

YLEINEN VUOSIPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Järjestelmän piirissä ovat kaikki Ilmarisen työntekijät, jotka eivät kuulu sijoitustoiminnan, myynnin tai toimitusjohtajan vuosipalkkiojärjestelmien piiriin.

Tulospalkkio muodostuu kolmentasoisista tavoitteista: yhtiön menestyksestä, oman ryhmän yhteisistä tavoitteista sekä henkilökohtaisista tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Eritasoisten tavoitteiden painotukset ja palkkioiden maksimimäärät vaihtelevat tehtävien vaativuuden mukaan. Maksimipalkkiot vastaavat 0,9-2 kuukauden palkkaa laskettuna palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta. Maksimipalkkion saavuttaminen edellyttää täydellistä onnistumista ja asetettujen tavoitteiden ylittymistä kaikilla tasoilla. Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja) maksimipalkkio on kahden kuukauden palkka laskettuna palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta.

SIJOITUSTOIMINNAN VUOSIPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Sijoitustoiminnan vuosipalkkiojärjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallinta-osastolla sijoitustehtävissä työskentelevät. Riskienhallinnan tulostavoitteet ja palkitsemisen mittarit ovat riippumattomia sijoituslinjan tulostavoitteista ja -mittareista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa vuosittain palkkioryhmät, niihin kuuluvat tehtävät sekä tämän järjestelmän perusteella kohdevuodelta maksettavien tulospalkkioiden yhteenlasketun enimmäismäärän sekä sijoitusjohtajan vuosittaisen tulospalkkion.

Ilmarisen hallitus päättää järjestelmästä ja voi muuttaa tai purkaa järjestelmän kesken tulospalkkiokauden. Mikäli Ilmarisen sijoitustoiminnan tulos on negatiivinen, arvioi Ilmarisen hallitus sijoituslinjan tulospalkkioiden enimmäismäärät uudelleen. Riskienhallinnan palkkiot ovat riippumattomat sijoitustoiminnan tuloksesta, mutta hallitus voi niidenkin osalta arvioida palkitsemisen kriteerit ja mahdollisen maksatuksen uudelleen.

Kullekin työntekijälle on määrätty tehtävän mukaan oma tulospalkkioryhmänsä, jossa on määritelty tulospalkkion enimmäismäärä kuukausipalkkoina. Ryhmiä on yhteensä kymmenen ja niiden maksimipalkkiot vaihtelevat 1,25–12 kuukauden palkkaa vastaavasti. Henkilökohtaisten tulospalkkioiden määrä voi vaihdella työsuorituksesta riippuen nollasta henkilölle määriteltyyn enimmäispalkkioon. Sijoituslinjan tulospalkkioiden yhteismäärä (=tulospalkkiopooli) voi kuitenkin olla enintään tulospalkkiojärjestelmään kuuluvien henkilöiden yhdeksän kuukauden kuukausipalkkoja vastaava määrä.

Sijoituslinjalla työskentelevien vuosipalkkion tavoitteet liittyvät yhtiötason sijoitustoiminnan menestykseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi esimiesasemassa olevilla on hyvään johtamiseen liittyviä tavoitteita. Riskienhallinnan tehtävissä työskentelevien vuosipalkkio muodostuu kolmentasoisista tavoitteista kuten yleisessä vuosipalkkiojärjestelmässä.

MYYNNIN VUOSIPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Myynnin vuosipalkkiojärjestelmä perustuu pitkälti samoihin ehtoihin kuin Ilmarisen yleinen vuosipalkkiojärjestelmä. Sen piiriin kuuluvat keskeiset myynnin rajapinnassa toimivat henkilöt ja ne henkilöt, joiden tuloskortin osa-alueet painottuvat myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon tai sen välittömään tukemiseen. Tavoitteet liittyvät myyntiin, asiakaspysyvyyteen ja asiakastyytyväisyyteen. Myyntihenkilöstön palkkiomaksimi vuodessa on enintään 3,5 kuukauden palkkaa vastaava laskettuna palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta.

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN VUOSIPALKKIO

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuosipalkkion perusteista ja enimmäismäärästä päättää hallitus. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuosipalkkion toteuman päättää hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Toimitusjohtajan palkkio määräytyy pelkästään yrityksen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Toimitusjohtajan maksimipalkkio vastaa 6 kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan sijainen Sini Kivihuhta kuuluu tehtävänsä perusteella yleisen vuosipalkkiojärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan sijaisen maksimipalkkio vastaa kahden kuukauden palkkaa.

 2) PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMINEN

JOHDON PITKÄN AIKAVÄLIN PALKKIOJÄRJESTELMÄ

Johdon pitkäaikainen palkitsemisjärjestelmä otettiin käyttöön Ilmarisessa vuonna 2010. Nykyinen ansaintajakso kestää kolme vuotta 1.1.2013−31.12.2015. Hallitus voi päättää ansaintajakson päättyessä uuden ansaintajakson alkamisesta.

Järjestelmässä korostetaan onnistumista pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Palkkion määrä riippuu hallituksen ennalta asettamien kriteerien täyttymisestä kolmen peräkkäisen vuoden ansaintajakson aikana. Ansaintakriteerit liittyvät markkinaosuuteen, vakavaraisuuteen ja hoitokulusuhteeseen. Sijoitusten perusteella määritettävää palkkio-osuutta ei makseta, jos keskimääräinen sijoitustuotto on pienempi kuin keskimääräinen rahastokorko samalta jaksolta.

Ansaintajaksolle vahvistetun enimmäispalkkion määrää tarkistetaan vuosittain vuosilta 2013−2015 yhtiön sijoitustoiminnan nimellisen nettotuottoprosentin määrällä. Lisäksi ansaintajaksolta 2013 – 2015 vahvistetun, maksamatta olevan palkkion määrää tarkistetaan vuosittain yhtiön sijoitustoiminnan nimellisen nettotuottoprosentin määrällä. Yhtiön sijoitustoiminnan nimellinen nettotuotto voi olla positiivinen tai negatiivinen ja sen vaikutus enimmäispalkkion ja maksamattoman palkkion määrään voi olla palkkiota nostava tai laskeva.

Hallitus päättää kullekin kohderyhmään kuuluvalle avainhenkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle. Enimmäispalkkio on euromääräinen ja perustuu avainhenkilön arvioituun vuosiansioon (pl. maksetut palkkiot). Enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla 30 prosenttia vuosipalkasta, sijoitustoiminnan vuosipalkkiojärjestelmään kuuluvien avainhenkilöiden osalta 15 prosenttia vuosipalkasta.

Mahdollinen palkkio maksetaan erissä seuraavien neljän vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Ensimmäinen ansaintajakso päättyi 31.12.2012 ja sen perusteella ansaittu palkkio maksetaan vuosina 2013–2016. Seuraava ansaintajakso päättyy 31.12.2015 ja palkkiot maksetaan vuosina 2016-2019.

Palkkio tai sen osa voidaan jättää maksamatta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos henkilö on toiminut vastoin lakia, viranomaisten määräyksiä, Ilmarisen sisäistä ohjeistusta tai liiketoimintaperiaatteita.

Hallitus voi päättää palkkion maksamatta jättämisestä tai takaisinperinnästä myös, jos osoittautuu että tavoitteisiin perustuvaa tulosta on manipuloitu tai se on saavutettu ottamalla sellaista normaalista poikkeavaa riskiä, joka realisoituu ennen palkkion maksamista.

Hallitus arvioi säännöllisesti järjestelmää ja päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista.

HENKILÖSTÖRAHASTO

Henkilöt, jotka eivät kuulu johdon pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän piiriin, ovat henkilöstörahaston jäseniä rahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilöstörahasto on perustettu vuonna 2010.

Henkilöstörahaston toiminnasta ja päätöksenteosta säädetään henkilöstörahastolaissa. Henkilöstö omistaa ja hallinnoi rahastoa, jonka tehtävänä on sille suoritettujen henkilöstörahastoerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Rahaston perustamisen edellytyksenä oli yrityksen päättämä voittopalkkiojärjestelmä, jonka mukaisesti Ilmarinen suorittaa osuuden liikevoitosta rahastolle. Voittopalkkion määräytymisperusteet käsitellään yhdessä henkilöstörahaston edustajien kanssa ja yhtiön hallitus voi muuttaa niitä vuosittain.

Rahastoon siirrettävä voittopalkkio määräytyy hallituksen vuosittain määrittelemien tulosmittareiden toteuman perusteella. Nämä perustuvat yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja johdon järjestelmän kriteereihin. Voittopalkkiomaksun edellytyksensä on riittävä vakavaraisuusasema. Voittopalkkion maksimi on kahden viikon palkkaa vastaava summa.

MUUTA PALKITSEMISEEN LIITTYVÄÄ

Ilmarisessa on käytössä toimitusjohtajan erityispalkkio, jonka toimitusjohtaja voi myöntää esimiehen esityksestä. Kriteereinä ovat poikkeukselliset suoritukset tai saavutukset, jotka merkittävästi ylittävät asetetut tavoitteet.

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Ilmarisen yhtiökokouksen 9.4.2014 tekemän päätöksen mukaisesti hallintoneuvoston palkkiot pysyvät ennallaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 3 800 euroa sekä jäsenten 2 500 euroa vuodessa. Hallintoneuvoston kokousten ja valvontatilaisuuksien palkkiot ovat 500 euroa kokoukselta. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää syksyn 2014 kokouksesta alkaen vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo. Hallintoneuvoston jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa.

Hallintoneuvoston jäsenten osallistuminen kokouksiin ja palkkiot 2013 (pdf)

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallintoneuvoston päätöksen mukaan vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 38 000 euroa, varapuheenjohtajan 27 000 euroa, jäsenten 16 000 euroa ja varajäsenten 13 000 euroa. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 20 000 euroa. Hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan palkkiot ovat 500 euroa kokoukselta. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouspalkkio on 750 euroa kokoukselta.  

Hallituksen jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä.

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2013.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin ja palkkiot 2013 (pdf)

Johdon toimisuhteita koskevat taloudelliset etuudet ja eläkeikä

Ilmarisen johdon palkka muodostuu palkasta luontoisetuineen, vuosipalkkiosta ja johdon pitkän aikavälin palkkiosta.

Vuonna 2013 maksetut
palkat ja palkkiot
Vuosipalkka Vuositulo-
palkkio [1]
Johdon pitkän
aikavälin palkkio [2]
Yhteensä
Toimitusjohtaja 500 469,87 [3] 49 506 67 170 617 145,87
Toimitusjohtajan
sijainen
363 298,04 [4] 78 392 27 651 469 341,04
Johtoryhmän muut
johtajajäsenet
(8 hlöä)
1 314 618,17 [4] 81 703 151 348 1 547 669,17

 

[1] Vuosipalkkio on kertynyt vuodelta 2012 ja maksettu vuonna 2013 [2] Johdon pitkän aikavälin palkkio on kertynyt vuosilta 2010-2012 ja se maksetaan erissä vuosina 2013-2016 [3] Palkka sisältää peruspalkan ja luontoisedut (ateria-, puhelin- ja vapaa autoetu sekä asuntoetu 5.3.2013 asti) [4] Palkka sisältää peruspalkan ja luontoisedut (ateria-, puhelin- ja vapaa autoetu)

Johdon pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso vuosilta 2010–2012 päättyi 31.12.2012. Hallitus vahvisti huhtikuussa 2013 palkitsemisjärjestelmän toteutumaksi 42,8 prosenttia maksimipalkkiosta.

Ansaintajakson palkkiot maksetaan neljässä erässä vuosina 2013–2016. Lykättyjen palkkioiden määrään vaikuttaa Ilmarisen vuosittainen sijoitustoiminnan nimellinen nettotuottoprosentti. Se voi joko laskea tai lisätä maksuun tulevia eriä.

Johdon palkkioiden määräytymisperusteet selostetaan alla kohdassa ”Ilmarisen palkitsemisjärjestelmä.”

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 62 vuotta. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat 19.12.2012 sopineet, että toimitusjohtajan työsuhde jatkuu vuoden 2015 kevääseen, jolloin toimitusjohtaja on 63-vuotias. Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen on otettu lakisääteisen työeläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus, joka on etuusperusteinen. Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle otetun vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen kustannukset olivat vuonna 2013 yhteensä 763.699,82 euroa, toimitusjohtajan osalta vakuutusmaksu oli 634.127,33 euroa ja hänen sijaisensa 129.572,49 euroa. Kokonaiseläke, joka koostuu työeläkkeestä ja lisäeläkkeestä, on 60 prosenttia lisäeläkkeen perusteena olevasta palkasta. Lisäeläkkeen perusteena oleva palkka lasketaan nykyisen työsuhteen viiden viimeisen täyden vuoden vuosiansioiden perusteella. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen karttuminen päättyi siihen, kun hän täytti 62 vuotta 12.12.2013, jonka jälkeen lisäeläkkeestä ei aiheudu hänen osaltaan enää kustannuksia.

Muiden johtajien ja työntekijöiden eläkeikä on yleinen vanhuuseläkeikä eli 63–68 vuotta.

Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta, toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika molemmissa tapauksissa on kolme kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sijaisen, hänelle maksetaan 12 kuukauden kokonaispalkan suuruinen korvaus, johon sisältyy kolmen kuukauden irtisanomisajan palkka.

ILMARISEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

YLEISKUVAUS

Palkitseminen on osa kokonaiskompensaatiota. Se heijastaa tuloksentekokykyä ja tuo joustavuutta palkkarakenteeseen. Palkitsemisjärjestelmän periaatteet ovat:

* Ohjaavuus: Palkitseminen perustuu Ilmarisen strategiaan, asetettuihin haastaviin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen tavoitejaksolla. Tavoitteiden toteutumista mitataan mm. asiakastulokseen, pitkän aikavälin sijoitustuottoihin, kustannustehokkuuteen ja henkilöstön tyytyväisyyteen liittyvillä kriteereillä.

* Pitkäjänteisyys: Ilmarisen palkitseminen on linjassa lakisääteisen tehtävän, liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja yhtiön pitkän aikavälin etujen kanssa. Se on myös sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa eikä kannusta liialliseen riskinottoon. Lisäksi yhtiö noudattaa Finanssivalvonnan yleissuositusta, jonka mukaan sellaisten henkilöiden huomattavien tulospalkkioiden maksatusta tulisi lykätä, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä.

* Kannustavuus: Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa erinomaiseen suoritukseen.

* Sitouttaminen: Palkitsemisella sitoutetaan henkilöitä niin, että Ilmarinen voi turvata parhaat resurssit jatkossakin.

Palkitsemista on kahdenlaista, vuositavoitteisiin sidottua lyhyen aikavälin palkitsemista ja koko strategiakauteen sidottua pitkän aikavälin palkitsemista. Johdolla on oma pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä ja muu henkilöstö on henkilöstörahastoon siirrettävän voittopalkkion piirissä.

Palkitsemisasiat valmistellaan hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa. Ilmarisen hallitus päättää palkitsemisjärjestelmän rakenteesta ja mitoituksesta sekä yhtiön tuloskortin tavoitteista ja mittareista sekä vahvistaa niiden toteumat. Hallitus arvioi säännöllisesti mm. järjestelmän toimivuutta ja kustannuksia. Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Ilmarisessa työskentelevät henkilöt hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Päätökset palkkioiden maksamisesta tehdään ns. yhden yli periaatteella. Hallituksen nimittämien johtajien vuosipalkkiot vahvistaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

VUOSITAVOITTEISIIN PERUSTUVA PALKITSEMINEN

YHTEISET PERIAATTEET

Ilmarisen vuosipalkkiojärjestelmä koostuu neljästä palkitsemisjärjestelmästä; yleinen, sijoitustoiminnan, myynnin ja toimitusjohtajan vuosipalkkiojärjestelmät. Kukin henkilö kuuluu vain yhden vuosipalkkiojärjestelmän piiriin.

Vuositavoitteisiin perustuviin palkkiojärjestelmiin kuulumisen perusedellytyksenä on, että työsuhde on voimassa palkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Yksittäisen henkilön työsuoritusta arvioitaessa otetaan huomioon myös sisäisten ja ulkoisten säännösten noudattaminen. Tulospalkkiota ei makseta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos henkilö on toiminut vastoin lakia, viranomaisten määräyksiä, Ilmarisen sisäistä ohjeistusta tai liiketoimintaperiaatteita.  

Pääsääntö on, että vuosipalkkiot maksetaan kohdevuotta seuraavana vuonna. Sijoitustoiminnan ja myynnin erillisjärjestelmissä vuosipalkkioiden maksua on jaksotettu.

Henkilöiden, joiden työpanoksella on olennainen merkitys yrityksen riskiasemaan, huomattavien vuosipalkkioiden maksatusta lykätään Fivan ohjeiden mukaisesti. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmään kuuluvat johtajat, sijoitusjohtajalle suoraan raportoivat henkilöt ja riskienhallintapäällikkö.

Mikäli näille henkilöille maksettavan vuosittaisen tulospalkkion suuruus on yli 50.000 euroa, maksetaan 60 prosenttia palkkiosta kohdevuotta seuraavan vuoden huhtikuussa ja loput kahdessa tasaerässä siten, että ensimmäinen lykätty erä maksetaan kohdevuotta seuraavana toisena vuonna ja loput kohdevuotta seuraavana kolmantena vuonna. Palkkiota ei kuitenkaan lykätä, vaikka vuosittainen tulospalkkio ylittäisi 50.000 euroa, jos se on enintään palkkionsaajan kahden kuukauden kiinteän kokonaispalkan suuruinen.

Mikäli Ilmarisen taloudellinen tulos käyvin arvoin palkitsemiskaudelta on tappiollinen, hallitus arvioi palkitsemisen kriteerit ja mahdollisen maksatuksen uudelleen. Maksatus arvioidaan myös lykättyjen palkkioiden osalta.

Henkilöllä ei myöskään ole oikeutta lykättyyn palkkioon, jos osoittautuu, että henkilön vastuulla oleva tulostavoite on saavutettu ottamalla sellaista normaalista poikkeavaa riskiä, joka realisoituu ennen lykätyn palkkion maksamista.

YLEINEN VUOSIPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Järjestelmän piirissä ovat kaikki Ilmarisen työntekijät, jotka eivät kuulu sijoitustoiminnan, myynnin tai toimitusjohtajan vuosipalkkiojärjestelmien piiriin.

Tulospalkkio muodostuu kolmentasoisista tavoitteista: yhtiön menestyksestä, oman ryhmän yhteisistä tavoitteista ja henkilökohtaisista tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Eritasoisten tavoitteiden painotukset ja palkkioiden maksimimäärät vaihtelevat tehtävien vaativuuden mukaan. Maksimipalkkiot vastaavat 0,9-2 kuukauden palkkaa laskettuna palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta. Maksimipalkkion saavuttaminen edellyttää täydellistä onnistumista ja asetettujen tavoitteiden ylittymistä kaikilla tasoilla. Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) maksimipalkkio on kahden kuukauden palkka laskettuna palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta.

SIJOITUSTOIMINNAN VUOSIPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Sijoitustoiminnan vuosipalkkiojärjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallinta-osastolla sijoitustehtävissä työskentelevät. Riskienhallinnan tulostavoitteet ja palkitsemisen mittarit ovat riippumattomia sijoituslinjan tulostavoitteista ja –mittareista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa vuosittain palkkioryhmät, niihin kuuluvat tehtävät sekä tämän järjestelmän perusteella kohdevuodelta maksettavien tulospalkkioiden yhteenlasketun enimmäismäärän sekä sijoitusjohtajan vuosittaisen tulospalkkion.

Ilmarisen hallitus päättää järjestelmästä ja voi muuttaa tai purkaa järjestelmän kesken tulospalkkiokauden. Mikäli Ilmarisen sijoitustoiminnan tulos on negatiivinen, arvioi Ilmarisen hallitus sijoituslinjan tulospalkkioiden enimmäismäärät uudelleen. Riskienhallinnan palkkiot ovat riippumattomat sijoitustoiminnan tuloksesta, mutta hallitus voi niidenkin osalta arvioida palkitsemisen kriteerit ja mahdollisen maksatuksen uudelleen.

Kullekin työntekijälle on määrätty tehtävän mukaan oma tulospalkkioryhmänsä, jossa on määritelty tulospalkkion enimmäismäärä kuukausipalkkoina. Ryhmiä on yhteensä kymmenen ja niiden maksimipalkkiot vaihtelevat 1,25 – 12 kuukauden palkkaa vastaavasti. Henkilökohtaisten tulospalkkioiden määrä voi vaihdella työsuorituksesta riippuen nollasta henkilölle määriteltyyn enimmäispalkkioon. Sijoituslinjan tulospalkkioiden yhteismäärä (=tulospalkkiopooli) voi kuitenkin olla enintään tulospalkkiojärjestelmään kuuluvien henkilöiden yhdeksän kuukauden kuukausipalkkoja vastaava määrä.

Sijoituslinjalla työskentelevien vuosipalkkion tavoitteet liittyvät yhtiötason sijoitustoiminnan menestykseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi esimiesasemassa olevilla on hyvään johtamiseen liittyviä tavoitteita. Riskienhallinnan tehtävissä työskentelevien vuosipalkkio muodostuu kolmentasoisista tavoitteista kuten yleisessä vuosipalkkiojärjestelmässä.

MYYNNIN VUOSIPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Myynnin vuosipalkkiojärjestelmä perustuu pitkälti samoihin periaatteisiin kuin Ilmarisen yleinen järjestelmä. Sen piiriin kuuluvat keskeiset myynnin rajapinnassa toimivat henkilöt ja ne henkilöt, joiden tuloskortin osa-alueet painottuvat myyntiin ja asiakkuuksien hoitoon tai sen välittömään tukemiseen. Tavoitteet liittyvät myyntiin, asiakaspysyvyyteen ja asiakastyytyväisyyteen. Myyntihenkilöstön palkkiomaksimi vuodessa on enintään kolmen ja puolen kuukauden (3,5) palkkaa vastaava laskettuna palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta.

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN VUOSIPALKKIO

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuosipalkkiosta päättää hallitus. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuosipalkkion määrästä päättää hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Toimitusjohtajan palkkio määräytyy pelkästään yrityksen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Toimitusjohtajan maksimipalkkio vastaa kuuden kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan sijainen kuuluu tehtävänsä perusteella sijoitustoiminnan vuosipalkkiojärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan sijaisen maksimipalkkio vastaa kahdentoista kuukauden palkkaa.

PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMINEN

JOHDON PITKÄN AIKAVÄLIN PALKKIOJÄRJESTELMÄ

Johdon pitkäaikainen palkitsemisjärjestelmä otettiin käyttöön Ilmarisessa vuonna 2010. Nykyinen ansaintajakso kestää kolme vuotta 1.1.2013-31.12.2015. Hallitus voi päättää ansaintajakson päättyessä uuden ansaintajakson alkamisesta. Järjestelmässä korostetaan onnistumista pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Palkkion määrä johdon pitkän aikavälin palkkiojärjestelmässä riippuu hallituksen ennalta asettamien kriteerien täyttymisestä kolmen peräkkäisen vuoden ansaintajakson aikana. Ansaintakriteerit liittyvät markkinaosuuteen, vakavaraisuuteen ja hoitokulusuhteeseen. Sijoitusten perusteella määritettävää palkkio-osuutta ei makseta, jos keskimääräinen sijoitustuotto on pienempi kuin keskimääräinen rahastokorko samalta jaksolta.

Ansaintajaksolle vahvistetun enimmäispalkkion määrää tarkistetaan vuosittain vuosilta 2013—2015 yhtiön sijoitustoiminnan nimellisen nettotuottoprosentin määrällä. Lisäksi ansaintajaksolta 2013 – 2015 vahvistetun, maksamatta olevan palkkion määrää tarkistetaan vuosittain yhtiön sijoitustoiminnan nimellisen nettotuottoprosentin määrällä. Yhtiön sijoitustoiminnan nimellinen nettotuotto voi olla positiivinen tai negatiivinen ja sen vaikutus enimmäispalkkion ja maksamattoman palkkion määrään voi olla palkkiota nostava tai laskeva.

Hallitus päättää kullekin kohderyhmään kuuluvalle avainhenkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle. Enimmäispalkkio on euromääräinen ja perustuu avainhenkilön arvioituun vuosiansioon (pl. maksetut vuosipalkkiot). Enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla 30 prosenttia vuosipalkasta, sijoitustoiminnan vuosipalkkiojärjestelmään kuuluvien avainhenkilöiden osalta 15 prosenttia vuosipalkasta.

Mahdollinen palkkio maksetaan erissä seuraavien neljän vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Ensimmäinen ansaintajakso päättyi 31.12.2012 ja sen perusteella ansaittu palkkio maksetaan vuosina 2013 – 2016. Seuraava ansaintajakso päättyy 31.12.2015 ja palkkiot maksetaan vuosina 2016-2019 .

Palkkio tai sen osa voidaan jättää maksamatta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos henkilö on toiminut vastoin lakia, viranomaisten määräyksiä, Ilmarisen sisäistä ohjeistusta tai liiketoimintaperiaatteita.

Hallitus voi päättää palkkion maksamatta jättämisestä tai takaisinperinnästä myös, jos osoittautuu että tavoitteisiin perustuvaa tulosta on manipuloitu tai se on saavutettu ottamalla sellaista normaalista poikkeavaa riskiä, joka realisoituu ennen palkkion maksamista.

Hallitus arvioi säännöllisesti järjestelmää ja päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista.

HENKILÖSTÖRAHASTO

Henkilöt, jotka eivät kuulu johdon pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän piiriin, ovat henkilöstörahaston jäseniä rahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilöstörahasto on perustettu vuonna 2010.

Henkilöstörahastolaissa säädetään henkilöstörahaston toiminnasta ja päätöksenteosta. Henkilöstö omistaa ja hallinnoi rahastoa, jonka tehtävänä on sille suoritettujen henkilöstörahastoerien ja muiden henkilöstörahastolain mukaisten varojen hallinta. Rahaston perustamisen edellytyksenä oli yrityksen päättämä voittopalkkiojärjestelmä, jonka mukaisesti Ilmarinen suorittaa osuuden liikevoitosta rahastolle. Voittopalkkion määräytymisperusteet käsitellään yhdessä henkilöstörahaston edustajien kanssa ja yhtiön hallitus voi muuttaa niitä vuosittain.

Rahastoon siirrettävä voittopalkkio määräytyy hallituksen vuosittain määrittelemien tulosmittareiden toteuman perusteella. Nämä perustuvat yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja johdon järjestelmän kriteereihin. Voittopalkkiomaksun edellytyksensä on riittävä vakavaraisuusasema. Voittopalkkion maksimi on kahden viikon palkkaa vastaava summa.

MUUTA PALKITSEMISEEN LIITTYVÄÄ

Lisäksi Ilmarisessa on käytössä ns. toimitusjohtajan erityispalkkio, joita voidaan myöntää esimiehen esityksestä poikkeuksellisista suorituksista tai saavutuksista ja jotka merkittävästi ylittävät asetetut tavoitteet.

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2012 kaksi kertaa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Ilmarisen hallintoneuvosto päätti kokouksessaan 13.11.2012 pitää hallituksen palkkiot ennallaan vuonna 2013. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 38 000 euroa, varapuheenjohtajan 27 000 euroa, jäsenten 16 000 euroa ja varajäsenten 13 000 euroa vuodessa. Hallituksen kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä.

Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2012.

Johdon toimisuhteita koskevat taloudelliset etuudet ja eläkeikä

Vuonna 2012 maksetut
palkat ja palkkiot
Vuosipalkka Vuositulos-
palkkio [1]
Yhteensä
Toimitusjohtaja 496 988,83 [2] 115 508 612 496,83
Toimitusjohtajan
sijainen
333 306,60 [3] 112 404 445 710,60
Johtoryhmän muut
johtajajäsenet
1 173 840,71 [4] 119 023 1 292 863,71

 

[1] Vuositulospalkkio on kertynyt vuodelta 2011 ja maksettu vuonna 2012
[2] Vuosipalkka sisältää peruspalkan ja luontoisedut (asunto-, puhelin- ja vapaa autoetu) 
[3] Vuosipalkka sisältää peruspalkan ja luontoisedut (puhelin- ja vapaa autoetu) 
[4] Vuosipalkka sisältää peruspalkan ja luontoisedut (puhelinetu ja mahdollinen vapaa autoetu) 

Johdon pitkäaikaisen palkitsemisjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso vuosilta 2010–2012 päättyi 31.12.2012. Hallitus vahvisti huhtikuussa 2013 palkitsemisjärjestelmän toteutumaksi 42,8 prosenttia maksimipalkkiosta.

Ansaintajakson palkkiot maksetaan neljässä erässä vuosina 2013–2016. Lykättyjen palkkioiden määrään vaikuttaa Ilmarisen vuosittainen sijoitustoiminnan nimellinen nettotuottoprosentti. Se voi joko laskea tai lisätä maksuun tulevia eriä. 

Toteutumaprosentin mukainen toimitusjohtajan palkkio päättyneeltä ansaintajaksolta on 268 680 euroa. Siitä hänelle on maksettu vuonna 2013 neljäsosa eli 67 170 euroa, joka vastaa suuruusluokaltaan noin 13 prosenttia toimitusjohtajan vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan sijaiselle vahvistettu toteuman mukainen palkkio on koko kaudelta 110 604 euroa. Siitä hänelle maksettiin vuonna 2013 27 651 euroa, joka vastaa suuruusluokaltaan noin 8 prosenttia hänen vuosipalkastaan.

Muille johtoryhmän johtajajäsenille vahvistettu palkkio on koko ansaintajaksolta yhteensä 616 641 euroa.

Johdon tulospalkkioiden määräytymisperusteet selostetaan alla kohdassa ”Ilmarisen palkitsemisjärjestelmä.”

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen eläkeikä on 62 vuotta. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat 19.12.2012 sopineet, että toimitusjohtajan työsuhde jatkuu vuoden 2015 kevääseen, jolloin toimitusjohtaja on 63-vuotias. Toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen on otettu vapaaehtoinen lisäeläkevakuutus, joka on etuusperusteinen. Kokonaiseläke, joka koostuu työeläkkeestä ja lisäeläkkeestä, on 60 prosenttia lisäeläkkeen perusteena olevasta palkasta. Lisäeläkkeen perusteena oleva palkka lasketaan nykyisen työsuhteen viiden viimeisen täyden vuoden vuosiansioiden perusteella. 

Muiden johtajien ja työntekijöiden eläkeikä on yleinen vanhuuseläkeikä eli 63–68 vuotta. Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle otetun vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen kustannukset olivat vuonna 2012 yhteensä 689 455,83 euroa. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen karttuminen päättyy siihen, kun hän täyttää 62 vuotta 12.12.2013, jonka jälkeen lisäeläkkeestä ei aiheudu hänen osaltaan enää kustannuksia.

Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta, toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika molemmissa tapauksissa on kolme kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sijaisen, hänelle maksetaan 12 kuukauden kokonaispalkan suuruinen korvaus, johon sisältyy kolmen kuukauden irtisanomisajan palkka.

ILMARISEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

ILMARISEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN YLEISKUVAUS

Palkitseminen on osa kokonaiskompensaatiota ja se on mitoitukseltaan maltillinen. Ilmarisen palkitsemisjärjestelmän periaatteet ovat:

* Ohjaavuus: Palkitseminen perustuu Ilmarisen strategiaan, asetettuihin haastaviin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen tavoitejaksolla. Tavoitteiden toteutumista mitataan mm. asiakastulokseen, pitkän aikavälin sijoitustuottoihin, kustannustehokkuuteen ja henkilöstön tyytyväisyyteen liittyvillä kriteereillä.

* Pitkäjänteisyys: Ilmarisen palkitseminen on linjassa liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja yhtiön pitkän aikavälin etujen kanssa. Se on myös sopusoinnussa hyvän riskienhallinnan kanssa eikä houkuttele hallitsemattomaan riskinottoon. Lisäksi noudatetaan Finanssivalvonnan yleissuositusta, jonka mukaan sellaisten henkilöiden huomattavien tulospalkkioiden maksatusta tulisi lykätä, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua yritykselle merkittävää riskiä.

* Kannustavuus: Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa erinomaiseen suoritukseen.

* Sitouttaminen: Palkitsemisella sitoutetaan henkilöitä niin, että Ilmarinen voi turvata parhaat resurssit jatkossakin.

Palkitsemista on kahdenlaista, vuositavoitteisiin sidottua lyhyen aikavälin palkitsemista ja koko strategiakauteen sidottua pitkän aikavälin palkitsemista. Johdolla on oma pitkäjänteinen palkitsemisjärjestelmänsä ja toimihenkilöt ovat henkilöstörahastoon siirrettävän voittopalkkion piirissä.

Palkitsemisasiat käsitellään hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa. Ilmarisen hallitus päättää palkitsemisjärjestelmästä, kohdejoukosta ja palkitsemisen kriteereistä. Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Ilmarisessa työskentelevät henkilöt hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Päätökset palkkioiden maksamisesta tehdään ns. yhden yli periaatteella. Hallituksen nimittämien johtajien vuositulospalkkiot vahvistaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

VUOSITAVOITTEISIIN PERUSTUVA PALKITSEMINEN

YLEISET EDELLYTYKSET

Ilmarisen vuositavoitteisiin perustuva palkitsemisjärjestelmä koostuu neljästä palkitsemisjärjestelmästä; yleinen palkitsemisjärjestelmä sekä toimitusjohtajan, sijoitustoiminnan ja myynnin erillisjärjestelmät. Kukin henkilö kuuluu vain yhden vuosipalkkiojärjestelmän piiriin.

Kaikkiin vuositavoitteisiin perustuviin palkitsemisjärjestelmiin kuulumisen perusedellytyksenä on, että työsuhde on voimassa palkitsemisjärjestelmien ehtojen mukaisesti.

Yksittäisen henkilön työsuoritusta arvioitaessa otetaan huomioon myös sisäisten ja ulkoisten säännösten noudattaminen. Tulospalkkiota ei makseta tai se voidaan jälkikäteen periä takaisin perusteettomana etuna, jos henkilö on toiminut vastoin lakia, viranomaisten määräyksiä, Ilmarisen sisäistä ohjeistusta tai liiketoimintaperiaatteita.

Mikäli Ilmarisen taloudellinen tulos käyvin arvoin palkitsemiskaudelta on tappiollinen, hallitus arvioi palkitsemisen kriteerit ja mahdollisen maksatuksen uudelleen.

Pääsääntö on, että vuosittaiset tulospalkkiot maksetaan kohdevuotta seuraavana vuonna. Sijoitustoiminnan ja myynnin erillisjärjestelmissä palkkioiden maksua on jaksotettu.

Henkilöiden, joiden työpanoksella on olennainen merkitys yrityksen riskiasemaan, huomattavien tulospalkkioiden maksatusta lykätään Fivan ohjeiden mukaisesti. Tähän ryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, johtoryhmään kuuluvat johtajat, sijoitusjohtajalle suoraan raportoivat henkilöt ja riskienhallintapäällikkö.

Mikäli näille henkilöille maksettavan vuosittaisen tulospalkkion suuruus on yli 50.000 euroa, maksetaan 60 prosenttia palkkiosta kohdevuotta seuraavan vuoden huhtikuussa ja loput kahdessa tasaerässä siten, että ensimmäinen lykätty erä maksetaan kohdevuotta seuraavana toisena vuonna ja loput kohdevuotta seuraavana kolmantena vuonna. Palkkiota ei kuitenkaan lykätä, vaikka vuosittainen tulospalkkio ylittäisi 50.000 euroa, jos se on enintään palkkionsaajan kahden kuukauden kiinteän kokonaispalkan suuruinen.

Mikäli lykättyä palkkiota maksettaessa yhtiön vakavaraisuus on lähellä vakavaraisuusrajaa tai sen alapuolella, hallituksella on oikeus pidättäytyä lykätyn palkkion maksamisesta kokonaan tai osittain.

Henkilöllä ei myöskään ole oikeutta lykättyyn palkkioon, jos osoittautuu, että henkilön vastuulla oleva tulostavoite on saavutettu ottamalla sellaista normaalista poikkeavaa riskiä, joka realisoituu ennen lykätyn palkkion maksamista.

ILMARISEN YLEINEN JÄRJESTELMÄ

Ilmarisen yleisen vuositavoitteisiin perustuvan palkitsemisjärjestelmän piirissä ovat kaikki Ilmarisen työntekijät, jotka eivät kuulu sijoitustoiminnan tai myynnin erillisjärjestelmien piiriin.

Tulospalkkio muodostuu kolmentasoisista tavoitteista: yhtiön menestyksestä, oman ryhmän yhteisistä tavoitteista ja henkilökohtaisesta tavoitteista ja niiden saavuttamisesta. Eritasoisten tavoitteiden painotukset ja palkkioiden maksimimäärät vaihtelevat tehtävien vaativuuden mukaan. Maksimipalkkiot ovat 90 – 200 prosenttia palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta. Maksimipalkkion saavuttaminen edellyttää täydellistä onnistumista ja asetettujen tavoitteiden ylittymistä kaikilla tasoilla. Johtoryhmän jäsenten (pl. toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) palkkiomaksimi on 200 prosenttia palkkion pohjana olevasta kuukausipalkasta.

SIJOITUSTOIMINNAN ERILLISJÄRJESTELMÄ

Sijoitustoiminnan erillisjärjestelmän piirissä ovat kaikki sijoituslinjalla ja riskienhallinta-osastolla työskentelevät. Riskienhallinnan tulostavoitteet ja palkitsemisen mittarit ovat riippumattomia sijoituslinjan tulostavoitteista ja –mittareista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vahvistaa vuosittain palkkioryhmät, niihin kuuluvat tehtävät sekä tämän järjestelmän perusteella kohdevuodelta maksettavien tulospalkkioiden yhteenlasketun enimmäismäärän sekä sijoitusjohtajan vuosittaisen tulospalkkion.

Ilmarisen hallitus päättää järjestelmästä ja voi muuttaa tai purkaa järjestelmän kesken tulospalkkiokauden. Mikäli Ilmarisen sijoitustoiminnan tulos on negatiivinen, arvioi Ilmarisen hallitus sijoituslinjan tulospalkkioiden enimmäismäärät uudelleen. Riskienhallinnan palkkiot ovat riippumattomat sijoitustoiminnan tuloksesta, mutta hallitus voi niidenkin osalta arvioida palkitsemisen kriteerit ja mahdollisen maksatuksen uudelleen.

Kullekin työntekijälle on määrätty tehtävän mukaan oma tulospalkkioryhmänsä, jossa on määritelty tulospalkkion enimmäismäärä kuukausipalkkoina. Ryhmiä on yhteensä kymmenen ja niiden palkkiomaksimit vaihtelevat 1,25 – 12 kuukauden palkkaa vastaavasti. Henkilökohtaisten tulospalkkioiden määrä voi vaihdella työsuorituksesta riippuen nollasta henkilölle määriteltyyn enimmäispalkkioon. Sijoituslinjan tulospalkkioiden yhteismäärä (=tulospalkkiopooli) voi kuitenkin olla enintään tulospalkkiojärjestelmään kuuluvien henkilöiden yhdeksän kuukauden kuukausipalkkoja vastaava määrä.

MYYNNIN ERILLISJÄRJESTELMÄ

Myynnin erillisjärjestelmä perustuu pitkälti samoihin periaatteisiin kuin Ilmarisen yleinen järjestelmä. Sen piirissä ovat henkilöt, joille on asetettu henkilökohtaiset myyntitavoitteet. Myyntihenkilöstön palkkiomaksimi vuodessa on kolmen ja puolen kuukauden (3,5) palkkaa vastaava.

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN PALKITSEMINEN

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuositulospalkkion määrästä päättää hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta.

Toimitusjohtajan palkkio määräytyy pelkästään yrityksen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Toimitusjohtajan maksimipalkkio vastaa kuuden kuukauden palkkaa.

Toimitusjohtajan sijainen kuuluu tehtävänsä perusteella sijoitustoiminnon erillisjärjestelmän piiriin. Toimitusjohtajan sijaisen maksimipalkkio vastaa kahdentoista kuukauden palkkaa.

PITKÄJÄNTEINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

JOHDON PITKÄAIKAINEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Johdon pitkäaikainen palkitsemisjärjestelmä otettiin käyttöön Ilmarisessa vuonna 2010. Järjestelmässä korostetaan onnistumista pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Järjestelmän piiriin kuuluu noin 50 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmä.

Palkkion määrä johdon pitkäaikaisessa palkitsemisjärjestelmässä riippuu hallituksen ennalta asettamien kriteerien täyttymisestä kolmen peräkkäisen vuoden ansaintajakson aikana. Ansaintakriteerit liittyvät markkinaosuuteen, sijoitustoiminnan tuottoihin ja hoitokulusuhteeseen. Hallituksella on oikeus muuttaa ansaintakriteereille asetettuja tavoitteita ansaintajaksolla tapahtuneesta merkittävästä muutoksesta johtuen.

Mahdollinen palkkio maksetaan seuraavien neljän vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Ensimmäinen ansaintajakso päättyi 31.12.2012 ja sen perusteella ansaittu palkkio maksetaan vuosina 2013 – 2016. Seuraava ansaintajakso on 1.1.2013–31.12.2015.

Enimmäispalkkion määrää ja ansaintajaksolta maksettavan palkkion määrää korotetaan tai lasketaan vuosittain yhtiön sijoitustoiminnan onnistumisen perusteella. Hallitus päättää kullekin kohde ryhmään kuuluvalle avainhenkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle. Enimmäispalkkion suuruus on vuositasolla noin 15–30 prosenttia vuosipalkasta.

HENKILÖSTÖRAHASTO

Henkilökunnan pitkän aikavälin palkitseminen perustuu voittopalkkiojärjestelmään, jonka pohjalta henkilöstö perusti vuonna 2010 henkilöstörahaston. Ne henkilöt, jotka eivät kuulu johdon pitkäjänteisen palkitsemisjärjestelmän piiriin, ovat henkilöstörahaston jäseniä rahaston sääntöjen mukaisesti.

Rahastoon siirrettävä voittopalkkio määräytyy hallituksen vuosittain määrittämien tavoitteiden toteuman perusteella. Tavoitteet perustuvat strategisiin tavoitteisiin ja vastaavat johdon järjestelmän kriteereitä. Voittopalkkion maksimi on kahden viikon palkkaa vastaava summa.

MUUTA PALKITSEMISEEN LIITTYVÄÄ

Lisäksi Ilmarisessa on käytössä ns. toimitusjohtajan erityispalkkio, joita voidaan myöntää esimiehen esityksestä poikkeuksellisista suorituksista tai saavutuksista ja jotka merkittävästi ylittävät asetetut tavoitteet.