Työnantaja, näin tuet fyysistä toimintakykyä työpaikalla

Työnantajana lakisääteinen velvollisuutesi on huolehtia työntekijöittesi turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Siihen kuuluu myös heidän tuki- ja liikuntaelintensä (TULE) toimintakyvyn tukeminen. Onnistut, kun rakennat hyvät työolosuhteet ja tuet työntekijääsi, jos hän alkaa oireilla tai sairastuu.

Ota ergonomian keinot käyttöön

Työt ovat muuttuneet valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana ja samalla keventyneet fyysisesti. Muutokset koskevat niin työn sisältöä, työn tekemisen tapoja kuin työn organisoimista. Kuitenkin vielä noin 30 % työtehtävistä on fyysisesti raskaita töitä. Lisäksi monissa fyysisesti kuormittavissa töissä tiedolliset vaatimukset ja tieto- ja viestintäteknologian käyttö ovat lisääntyneet, kun esimerkiksi työn edistymistä seurataan ja ohjataan tietotekniikkaa hyödyntäen. Muutokset vaikuttavat paitsi työntekijöittesi vointiin, myös yrityksesi tuottavuuteen, kilpailukykyyn ja siten koko yhteiskuntaan.

Ergonomian avulla huomioit yksilölliset ominaisuudet

Käytössäsi on hyviä keinoja työntekijöiden TULE-terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Ergonomian avulla voit suunnitella työn, työvälineet ja työympäristön sellaisiksi, että ne vastaavat ihmisen ominaisuuksia. Ergonomiaa soveltamalla voit kehittää työtä yrityksessäsi siten, että työ sekä sujuu että edistää työntekijöittesi toiminta- ja työkykyä ja ennalta ehkäisee mahdollisia oireita tai sairauksia. Näin voi välttää myös ylimääräisiä kuluja.

Jos kuitenkin työntekijällesi ilmaantuu liikuntaelinoireita, sinun kannattaa ottaa käyttöön yksittäisten tehtävien muokkauksen keinot. Siihenkin saat apua ergonomiaratkaisuista, jotka voivat liittyä esimerkiksi työtapoihin, työvälineisiin ja työaikajoustoihin. Kun muokkaatte työtä työntekijän työkykyyn sopivaksi, voit tukea hänen työssä jatkamistaan, madaltaa kynnystä palata töihin ja ehkäistä oireiden uusiutumisen. Työn muokkaustarpeet ovat myös osa työn jatkuvaa kehittämistä.

Ergonomian keinoin ja työterveyden kanssa yhteistyössä voit kehittää työtä ja rakentaa yritykseesi TULE- eli tuki- ja liikuntaelinten terveyttä tukevaa toimintatapaa.

Edistä TULE-terveyttä ja johda työkykyä

TULE-terveyden edistäminen on osa työpaikkasi työkykyjohtamista. Voit edistää TULE-terveyttä aina kun kehität työpaikallasi osaamista, työtapoja, -tiloja, -laitteita ja välineitä.

Lue työkykyjohtamisesta >

  1. Arvioikaa systemaattisesti, mikä työssä kuormittaa.

  2. Ota ergonomian periaatteet käyttöön yrityksessäsi ja osaksi normaalia työn kehittämistä. Pohdi, miten voisit järjestelmällisesti kehittää työtä ja työolosuhteita siten, ettei työ kuormita liikaa tai yksipuolisesti.  

  3. Ota esihenkilöt ja työntekijät mukaan työn ja työolosuhteiden kehittämiseen.

  4. Järjestä työpaikalla perehdytystä ja muuta koulutusta, joissa käsitellään myös työn kuormitustekijöitä ja toimintakykyä tukevia työskentelytapoja.

  5. Ota kuormitustekijät ja oireet vakavasti myös silloin, kun työ niistä huolimatta tulee tehdyksi. 

  6. Rakenna TULE-terveyden tukeminen osaksi yrityksesi varhaisen tuen toimintaa. Huolehdi, että yrityksesi esihenkilöt ja työntekijät tunnistavat haitalliset kuormitustekijät, ottavat ne puheeksi ja saavat työterveyshuollosta tukea mahdollisimman varhain oireiden ilmaantuessa.

  7. Tue esihenkilöiden työtä ja ottakaa työn muokkauksen keinot käyttöön. Näin voitte madaltaa työntekijöiden kynnystä palata sairauslomalta töihin ja ehkäistä oireiden uusiutumista.

  8. Laatikaa yhdessä työpaikallenne konkreettiset ja helposti seurattavat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämiseksi.

Lue syventävää tietoa aiheesta: esimerkki järjestelmällisestä ergonomiakehittämisestä.

Siirry artikkeliin (journal.fi/tyoelamantutkimus)

Voiko raskasta työtä keventää?

Kun olet käynyt lyhyen kurssimme, osaat edistää tuki- ja liikuntaelinten terveyttä ja työn sujumista yrityksessäsi. Kurssi koostuu 10 minuutin minikoulutuksista, joita voit suorittaa missä ja milloin vain. Voit käyttää oppimisympäristöä, kun olet asiakkaamme.

Kirjaudu oppimisympäristöön

Arvioi ja hallitse työn fyysistä kuormitusta

Tehtävänäsi on arvioida yrityksessäsi tehtävien töiden fyysinen kuormittavuus. Tähän saat apua työterveydestä. Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi tarkoittaa tuki- ja liikuntaelimiin sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvan kuormituksen selvittämistä osana työpaikkaselvitystä. Työterveyden ammattilaiset arvioivat kuormituksen merkityksen työntekijöittesi työkykyyn ja terveyteen.

Arviointi on tärkeää tehdä erityisesti sellaisissa tehtävissä, joissa on toistuvaa tai jatkuvaa

 • taakkojen käsittelyä  
 • staattista lihastyötä, esimerkiksi käsien kannattelua  
 • yksipuolisia työliikkeitä tai -asentoja 
 • voiman käyttöä vaativia työvaiheita 
 • koko kehoon tai käsiin kohdistuvaa tärinää  
 • psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kuten korkeat vaatimukset, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet ja heikko työyhteisön ja esihenkilön tuki.

Arvioinnin perusteella suunnittelet yhdessä työterveyden ja ergonomian ammattilaisten kanssa toimenpiteet kuormituksen hallitsemiseksi. Sinun vastuullasi on niiden toteuttaminen.