Esihenkilö, seuraa ja kehitä TULE-terveyden edistämisen keinoja

Esihenkilönä vaikutat ratkaisevasti siihen, miten työpaikallasi seuraatte tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämisen onnistumista. Seuraa työkykyä tukevia toimia sekä niiden vaikutuksia järjestelmällisesti. Kehitä keinoja yhdessä työntekijöitten ja työterveyden kanssa.

Seuraa säännöllisesti

Seuraa järjestelmällisesti, miten onnistutte tukemaan työntekijöidenne työkykyä ja työhön paluuta.

Seuraa ja arvioi lyhyemmällä aikavälillä esimerkiksi: 

 • ergonomiatietoa sisältävien perehdytysten ja koulutusten kattavuutta ja vaikutuksia
 • työpaikkaselvityksen ja työsuojelun riskikartoitusten toimenpide-ehdotusten toteuttamista ja vaikutuksia
 • työn sujuvuutta ja laatua 
 • työterveyshuollon raportteja liikuntaelinoireista ja niiden vuoksi tehdyistä sairauskäynneistä  
 • työtapaturmia ja läheltä piti -tilanteita
 • työn muokkauksen onnistumisia ja vaikutuksia 
 • työkykyneuvotteluja 
 • sairauspoissaololta työhön paluun onnistumisia
 • TULE-sairauspoissaolojen määrää.

Seuraa ja arvioi pidemmällä aikavälillä ainakin: 

 • työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinoireiden ja -sairauksien sekä tapaturmien määrää
 • työntekijöittesi kokemuksia ja mielipiteitä työn kuormittavuudesta sekä uusien työmenetelmien, -välineiden ja -järjestelyiden vaikutuksesta työn sujuvuuteen, laatuun ja kuormittavuuteen.

Kerää työntekijöiden havaintoja päivittäisestä johtamisesta ja käy heidän kanssaan keskusteluja keinoista parantaa työn tekemisen mahdollisuuksia.

Kehitä työterveysyhteistyötä 

Saat apua ja tukea työterveydestä ja siellä erityisesti työfysioterapeutilta. Ole aktiivisesti mukana työpaikkaselvityksissä, pidä yllä vuoropuhelua työterveyden kanssa ja järjestä työkyky- eli työterveysneuvotteluja tarvittaessa. Seuraa niissä ehdotettujen toimien toteutumista ja vaikutuksia. Miettikää yhdessä, miten voitte kehittää yhteistyötänne.