Arvioi ja kehitä työterveysyhteistyötä 

Arvioi ja kehitä työterveysyhteistyötä yhdessä työterveyskumppanisi kanssa. Missä olette onnistuneet? Mitä haluatte jatkossa kehittää? Peilaa tuloksia tavoitteisiin ja mittareihin. 

Arvioi työterveysyhteistyön onnistumisia ja kehittämistarpeita

Arvioi työterveysyhteistyön tuloksia ja vaikuttavuutta yhteistyössä työterveyden kanssa. Sinun tehtäväsi on tuoda keskusteluun omat kokemuksesi, tietosi, tulokset ja tilastot, joita käsittelette yhdessä työterveystiimin kanssa. Voitte käyttää apuna muun muassa työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien sekä sairauspoissaolojen seurantaa, eläkemenoja ja niiden ennustetta​. Sinun on mahdollista ottaa keskusteluun ja arviointiin mukaan tarvittaessa vakuutusyhtiöittesi, kuten eläke- tai tapaturmavakuutusyhtiön, edustajia.

Arvioikaa yhdessä työterveyden kanssa saavutettuja tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Käykää läpi ainakin näitä asioita: 

 • Ovatko työhön liittyvät sairaudet ja tapaturmat vähentyneet? 
 • Onko työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus lisääntynyt ja työyhteisön toiminta parantunut?  
 • Onko työntekijöiden terveys sekä työ- ja toimintakyky parantuneet?  

Seuratkaa myös kuluja ja käytettyjä resursseja. Arvioikaa lisäksi yhteistyön onnistumista eli työpaikan ja työterveyden panostusten ja toiminnan jakautumista. Näin pystytte kohdistamaan ja kehittämään toimintaa paremmin sekä päivittämään toimintasuunnitelmaa.

Pienessä yrityksessä toimintaa on syytä arvioida vuosittain, isommissa yrityksessä vielä useammin.

Mittaa työterveysyhteistyön tuloksia

Työterveysyhteistyön tulosten arviointi ja mittaaminen kuuluu työkyvyn johtamiseen tiedolla. Sitä saa, mitä mittaa, sanoo vanha totuus. Mittaa siis sitä, mitä haluat tulokseksi. Jos mittarina on vaikkapa työterveysneuvottelujen määrä, ne todennäköisesti lisääntyvät. Jos alkuperäinen tavoite kuitenkin oli lisätä onnistuneita työhön paluita pitkiltä sairauslomilta, mittaa silloin mieluummin niitä.

Suunnittele tavoitteet ja mittarit hyvin. Joihinkin asioihin, kuten sairauspoissaloihin, työtapaturmiin ja eläkemenoihin, on helppo asettaa numeerisia mittareita. Toisia tavoitteita voi puolestaan tarkastella toiminnan kautta. Tavoite voi esimerkiksi olla se, että olette korjanneet työpaikkakäynnillä todetun puutteen tai toteuttaneet sovitun toimenpiteen. Tällöin tavoitteet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

 • Nyt kaikki käyttävät  meidän työmaalla suojaimia, kun puoli vuotta sitten vain 40 prosenttia käytti niitä. 
 • Kaikki esimiehemme on koulutettu varhaisen tuen mallin käyttöön 
 • Lakisääteiset altistelähtöiset  terveystarkastukset ovat nyt meillä ajan tasalla 

Vielä mittareitakin tärkeämpää on se, että seuraatte yhdessä työterveyden kanssa, miten olette päässeet yhteisiä tavoitteita kohti. Sopikaa jo toimintaa suunnitellessa, milloin ja miten tavoitteita tarkastelette. Samassa yhteydessä voitte tehdä korjausliikkeitä, jotka kirjaatte suunnitelmaan.

Kehitä toimintasuunnitelmaa arvioinnin perusteella

Arvioi kriittisesti toimintasuunnitelmaa. Olette ehkä keskustelleet monesta hyvästä tavoitteesta ja hyödyllisestä asiasta. Varmista, että ne tulevat selkeästi esille toimintasuunnitelmassa. Onko suunnitelma konkreettinen ja ymmärrettävä?  

Pohdi näitä asioita, kun arvioit toimintasuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta ja selkeyttä: 

 • Kuinka yrityksesi keskeiset piirteet on kuvattu? 
 • Perustuuko toimintasuunnitelma muun muassa työpaikkaselvityksessä tehtyihin johtopäätöksiin?  
 • Perustuuko toimintasuunnitelma kirjattuihin haasteisiin? 
 • Onko tavoitteet kirjattu niin, että voitte seurata ja mitata niitä? 
 • Onko toiminta uskottavaa suhteessa tavoitteisiin? 
 • Ovatko resurssit riittävät suhteessa toimintaan? 

Toiminnan seurannan ja arvioinnin perusteella kehitätte ja päivitätte toimintasuunnitelmaa yhteistyössä työterveyden kanssa.

Työterveysyhteistyön vaiheet

 1. Valitse työterveyskumppani. 
 2. Tee työterveyshuoltosopimus. 
 3. Toteuta työpaikkaselvitys. 
 4. Laadi toimintasuunnitelma. 
 5. Käynnistä työterveysyhteistyö. 
 6. Arvioi yhdessä onnistumista
  ja korjaa suunnitelmaa.