Suurtyönantajan TyEL-maksu

Suurtyönantajana työeläkevakuutusmaksusi määrään vaikuttavat työntekijöittesi työkyky, yrityksesi koko eli palkkasumma sekä saamasi alennukset. Maksat sitä vähemmän, mitä vähemmän työntekijöillesi myönnetään työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kuka on suurtyönantaja ja mistä TyEL-maksu muodostuu?

Vuonna 2021 olet suurtyönantaja, jos yrityksesi palkkasumma ylitti 2 125 500 euroa vuonna 2019. Jos yrityksesi palkkasumma jäi vuonna 2019 alle 2 125 500 euron, olet pientyönantaja.

Suurtyönantajan palkkasummaraja muuttuu vuosittain. Katso aiempien vuosien ja tiedossa olevat tulevien vuosien palkkasummarajat sivuiltamme.

Suurtyönantajana TyEL-maksusi suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä. Tämä ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu.

Vakuutusmaksuasi pienentävät asiakashyvitys ja maksutappioalennus. Voit saada myös suuruusalennusta, jos palkkasummasi ylittää 5 miljoonaa euroa.

Lue lisää asiakashyvityksistä >
Lue lisää maksutappioalennuksesta ja suuruusalennuksesta >

Suurtyönantajana kuulut maksuluokkaan

Suurtyönantajana kuulut aina tiettyyn maksuluokkaan. Mihin, riippuu siitä, kuinka paljon työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

Maksuluokka vaikuttaa TyEL-vakuutusmaksuusi, tarkemmin sanottuna sen työkyvyttömyyseläkeosaan eli työkyvyttömyysmaksuun. Yrityksesi koko puolestaan ratkaisee maksuluokkasi painoarvon eli sen, kuinka paljon maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksuusi.

Maksuluokka

Yrityksesi maksuluokka on sitä suurempi, mitä enemmän työntekijöillesi on myönnetty työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeitä.

Maksuluokkia on yhteensä 11. Maksuluokka 4 on perusluokka, jossa työkyvyttömyysriski vastaa keskimääräistä tasoa.

Jos yrityksesi maksuluokka on kolme tai pienempi, maksat alennettua työkyvyttömyysmaksua. Jos maksuluokka on viisi tai suurempi, maksat korotettua työkyvyttömyysmaksua. Maksuluokka 4 ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Kun huolehdit työntekijöittesi työkyvystä, voit säästää merkittävästi TyEL-vakuutusmaksussasi.

Yrityksesi maksuluokka vaikuttaa TyEL-maksusi työkyvyttömyyseläkeosaan sitä enemmän, mitä suurempi palkkasummasi oli toissa vuonna.

Jos palkkasummasi oli vuonna 2019 vähintään 34 008 000 euroa, työkyvyttömyysmaksusi määräytyy maksuluokan perusteella kokonaan. Jos palkkasummasi oli tätä pienempi, maksuluokka vaikuttaa vain osaan työkyvyttömyysmaksustasi. Silloin loppuosa määräytyy perusluokan 4 mukaan, jolloin se ei vaikuta työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen.

Alla olevasta taulukosta näet, miten yrityksesi koko vaikuttaa työkyvyttömyysmaksusi suuruuteen. Mitä suurempi yrityksesi palkkasumma on, sitä suuremmalla painoarvolla maksuluokka vaikuttaa työkyvyttömyysmaksuusi.

Yrityksen koon vaikutus työkyvyttömyysmaksuun vuonna 2021

Palkkasumma 5 milj. € 15 milj. € 30 milj. € 60 milj €
Maksuluokka Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu  1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta Maksu 1000 €/v Maksu, % palkkasummasta
11 84 1,7 507 3,4 1 776 5,9 3 960 6,6
10 79 1,6 434 2,9 1 462 4,9 3 240 5,4
9 74 1,5 362 2,4 1 147 3,8 2 520 4,2
8 69 1,4 307 2,0 911 3,0 1 980 3,3
7 67 1,3 271 1,8 753 2,5 1 620 2,7
6 64 1,3 235 1,6 596 2,0 1 260 2,1
5 62 1,2 205 1,4 470 1,6 972 1,6
Perusluokka 4 60 1,2 180 1,2 360 1,2 720 1,2
3 58 1,2 155 1,0 250 0,8 468 0,8
2 56 1,1 133 0,9 155 0,5 252 0,4
1 55 1,1 115 0,8 77 0,3 72 0,1

 

EsimerkkiJos palkkasummasi oli vuonna 2019

  • 5 miljoonaa euroa, 9 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 91 % perusluokan mukaan vuonna 2021 
  • 15 miljoonaa euroa, 40 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 60 % perusluokan mukaan vuonna 2021 
  • 30 miljoonaa euroa, 87 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan ja 13 % perusluokan mukaan vuonna 2021 
  • yli 34 008 000 euroa, 100 % työkyvyttömyysmaksustasi määräytyy maksuluokan mukaan vuonna 2021.   

Laskemme maksuluokkasi vuosittain. Maksuluokkaasi vaikuttavat toissa vuonna ja sitä edeltävänä vuonna työntekijöillesi myönnetyt työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Maksuluokan laskeminen etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkei. 
  2. Määritämme eläkemenojen perusteella yrityksesi riskisuhteet tarkasteluvuosille. Riskisuhde kuvaa sitä, kuinka suuri yrityksesi eläkemeno oli kyseisenä vuonna verrattuna samankokoisen yrityksen keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.  
  3. Laskemme luokkakertoimen, joka on tarkasteluvuosien riskisuhteiden keskiarvo. Luokkakerroin määrää, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kuluvana vuonna.

Maksuluokka on yritys- ja eläkeyhtiökohtainen. Siksi maksuluokkasi on sama kaikissa Ilmarisessa olevissa vakuutuksissasi. Jos yritykselläsi on vakuutuksia eri eläkeyhtiöissä, jokainen eläkeyhtiö laskee yrityksellesi oman maksuluokkansa.

Tästä taulukosta näet, minkä vuoden maksuluokkaan työkyvyttömyyseläkkeittesi myöntövuodet vaikuttavat.

Vuosina 2016-2021 myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden vaikutukset maksuluokkiin

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntövuosi Minkä vuosien maksuluokkiin vaikuttaa
2016 2018 ja 2019
2017 2019 ja 2020
2018 2020 ja 2021
2019 2021 ja 2022
2020 2022 ja 2023
2021 2023 ja 2024

Eläkemeno

Laskemme yrityksesi toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenot sen perusteella, kuinka paljon yrityksellesi on myönnetty työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeitä. Eläkemeno koskee aina eläkkeen myöntövuotta eli sitä vuotta, jonka aikana työntekijäsi sai päätöksen eläkkeestään. Työntekijäsi sairastuminen eli itse eläketapahtuma on voinut olla vuosiakin aiemmin.

Eläkemeno on myöntövuoden viimeiselle päivälle laskettu eläkevastuu, jolla varaudumme siihen, että maksamme työntekijällesi työkyvyttömyyseläkettä, kunnes hän täyttää alimman vanhuuseläkeiän. Siksi yksittäisen työkyvyttömyyseläkkeen eläkemenoon vaikuttavat ensisijaisesti eläkkeelle jääneen työntekijäsi ikä ja hänen eläkkeensä määrä.

Kun laskemme yrityksesi eläkemenoa, otamme huomioon vain uudet, pysyvät työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet. Väliaikaisia päätöksiä tai määräaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä eli kuntoutustukia ja osakuntoutustukia ei lasketa yrityksesi eläkemenoa laskettaessa.

Eläkemenoon ei myöskään lasketa työkyvyttömyyseläkkeitä, jotka on myönnetty työntekijöillesi tietyissä poikkeustapauksissa. Tällaisia poikkeustapauksia ovat vapaa-ajan tapaturmat, raideliikennevahingot, potilasvahingot ja tietyin ehdoin myös vajaakuntoisten eläkkeet. Lue lisää poikkeustapauksista Työeläkelakipalvelun sivuilta (tyoelakelakipalvelu.fi).

Työntekijöillesi myönnetyt työuraeläkkeet eivät vaikuta eläkemenoon, eivätkä siten yrityksesi maksuluokkaan. Eläkemenoon ei vaikuta myöskään yrityksesi koko.

Tästä taulukosta näet, mitkä työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat yrityksesi eläkemenoon. 

Eläkemenossa huomioitavat työkyvyttömyyseläkkeet

Asia Vaikuttaa riskisuhteeseen Poikkeukset Lisätiedot
Työkyvyttömyyseläke Kyllä Jos henkilö menehtyy myöntövuonna (1) tai eläke on myönnetty vuonna 2021 tai sen jälkeen, mutta sitä ei ole alettu maksaa myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä (2) (2) Mikäli tällaista eläkettä aletaan maksaa myöhemmin, huomioidaan se maksamisen alkamisvuoden mukaan tulevien vuosien maksuluokkien laskennassa
Osatyökyvyttömyyseläke Kyllä Jos henkilö menehtyy myöntövuonna (1) tai eläke on myönnetty vuonna 2021 tai sen jälkeen, mutta sitä ei ole alettu maksaa myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä (2)
Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin Ei Jos muutos tapahtuu myöntövuoden aikana  
Kuntoutustuki Ei    
Osakuntoutustuki Ei    
Eläke on myönnetty entisin perustein eli henkilö palaa pysyvältä työkyvyttömyyseläkkeeltä kokoaikatyöhön mutta joutuu uudelleen työkyvyttömäksi entisistä syistä Ei    
Eläke jätetään lepäämään eli henkilö palaa eläkkeeltä kokoaikatyöhön 2 vuodeksi; sen jälkeen oikeus eläkkeeseen päättyy Ei    
Eläke päättyy Ei    

 

Työntekijän aiheuttamaan eläkemenoon vaikuttaa kaksi asiaa: se, minkä ikäisenä hän jää työkyvyttömyyseläkkeelle, ja minkä suuruinen hänen eläkkeensä on. Alla olevan taulukon avulla voit arvioida työntekijästäsi aiheutuvan eläkemenon. Taulukossa työntekijäsi on oletettu syntyneen kesäkuussa.

Eläkemenon saat selville, kun kerrot työntekijäsi vuosieläkkeen määrän taulukon mukaisella kertoimella. Kerroin riippuu työntekijäsi iästä. Vuosieläkkeenä voit käyttää noin puolta työntekijäsi vuosipalkasta.

Eläkemenokertoimet työntekijän iän mukaan vuonna 2021

Työntekijän ikä, v. Kerroin
17        12,06  
18        12,24  
19        12,41  
20        12,57  
21        12,72  
22        12,86  
23        12,99  
24        13,11  
25        13,22  
26        13,31  
27        13,39  
28        13,45  
29        13,50  
30        13,53  
31        13,55  
32        13,55  
33        13,55  
34        13,52  
35        13,47  
36        13,40  
37        13,32  
38        13,19  
39        13,06  
40        12,91  
41        12,74  
42        12,55  
43        12,33  
44        12,09  
45        11,82  
46        11,52  
47        11,17  
48        10,82  
49        10,44  
50        10,03  
51          9,54  
52          9,07  
53          8,55  
54          8,00  
55          7,37  
56          6,74  
57          6,01  
58          5,35  
59          4,66  
60          3,72  
61          2,72  
62          1,65  
63          0,49  

Työntekijäsi aiheuttama eläkemeno on sitä pienempi, mitä vanhempana hän jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Alla olevasta kuviosta näet, miten hänen ikänsä vaikuttaa eläkemenoon, kun hänen eläkkeensä on 1 000 €/kk.

Työkyvyttömyyseläkevastuun jakautuminen eri työnantajien kesken

Työntekijäsi eläkemenosta ja työkyvyttömyyseläkkeestä saattavat vastata sinun lisäksesi myös hänen entiset työnantajansa. Se, kenen vastuulla eläkemeno ja vastuu työkyvyttömyyseläkkeestä on, riippuu eläketapahtuman ajankohdasta eli siitä, milloin työntekijäsi sairastui niin että hän menetti työkykynsä.

Jos työntekijäsi on työskennellyt pelkästään yrityksessäsi eikä ole saanut sosiaalietuuksia sairastumistaan edeltävänä kahtena kalenterivuonna, hänestä aiheutuva eläkemeno ja hänen työkyvyttömyyseläkkeensä on kokonaan yrityksesi vastuulla.

Jos työntekijäsi on työskennellyt myös muualla kahtena eläketapahtumaansa edeltävänä kalenterivuonna tai saanut sosiaalietuuksia sinä aikana, yrityksellesi tuleva eläkemeno pienenee. Eläkemeno jaetaan työntekijälle maksettujen palkkojen suhteessa niille yrityksille, joissa työntekijäsi on työskennellyt sairastumistaan edeltävinä kahtena kalenterivuonna.

Jos työntekijäsi ei ole työskennellyt yrityksessäsi eläketapahtumaansa edeltävänä kahtena kalenterivuonna, yrityksesi ei vastaa työntekijäsi eläkemenosta eikä työkyvyttömyyseläkkeestä, vaikka hän olisi palveluksessasi silloin, kun hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke.

Tästä kuviosta näet esimerkin siitä, miten eläkemeno ja työkyvyttömyyseläkevastuu voivat jakautua työnantajien kesken.

Esimerkkilaskelma työkyvyttömyyseläkevastuun jakautumisesta

 

Eläke: 1000 €/kk

Eläkemeno 100 000€:

  • Eläkemeno A:lle: 20 000/50 000 x 100 000 € = 40 000 €
  • Eläkemeno B:lle: 30 000/50 000 x 100 000 € = 60 000 €

Eläkemeno vaikuttaa vuosien 2020 ja 2021 maksuluokkiin.

Riskisuhde

Yrityksesi riskisuhde on yrityksesi toteutunut eläkemeno suhteutettuna samankokoisten yritysten keskimääräiseen, teoreettiseen eläkemenoon.

Kun laskemme yrityksesi maksuluokkaa, laskemme riskisuhteet aina toissa vuoden ja sitä edeltävän vuoden eläkemenojen perusteella. Vuoden 2021 maksuluokkasi laskennassa olemme laskeneet yrityksesi vuosien 2019 ja 2018 riskisuhteet.

Luokkakerroin ja maksuluokka

Kahden peräkkäisen vuoden riskisuhteiden keskiarvoa kutsutaan luokkakertoimeksi. Luokkakerroin ratkaisee, mihin maksuluokkaan yrityksesi kuuluu kyseisenä vuonna.

Kun yrityksesi luokkakerroin on 0,80–1,19, yrityksesi kuuluu maksuluokkaan 4. Jos yrityksesi luokkakerroin on 1,20 tai enemmän, yrityksesi maksuluokka on 5 tai korkeampi. Jos luokkakerroin on alle 0,80, yrityksesi maksuluokka on 3, 2 tai 1.

Vuoden 2021 luokkakertoimesi ja siten maksuluokkasi määrää vuosien 2019 ja 2018 riskisuhteiden keskiarvo.

Alla olevasta taulukosta näet, kuinka luokkakerroin määrää maksuluokkasi vuonna 2021.

Luokkakertoimet ja maksuluokat vuonna 2021

Maksuluokka Luokkakerroin eli kahden vuoden riskisuhteiden keskiarvo
11 vähintään 5
10 4,00 - 4,99
9 3,00 - 3,99
8 2,50 - 2,99
7 2,00 - 2,49
6 1,50 - 1,99
5 1,20 - 1,49
Perusluokka 4 0,80 - 1,19
3 0,50 - 0,79
2 0,20 - 0,49
1 alle 0,2

 

Maksuluokka erilaisissa muutostilanteissa

Maksuluokkasi laskenta saattaa muuttua, jos yrityksesi palkkasumma muuttuu, vaihdat eläkeyhtiötä tai yrityksesi on mukana yrityskaupassa.

Jos siirrät yrityksesi TyEL-vakuutuksen toiseen eläkeyhtiöön kokonaan tai osittain, entisen eläkeyhtiösi maksuluokka ja siihen vaikuttavat tiedot siirtyvät vakuutuksesi mukana.

Kun siirrät yrityksesi vakuutuksen Ilmariseen, selvitämme ensin, onko yritykselläsi meillä muita vakuutuksia. Jos on, selvitämme niiden maksuluokkalaskentaan vaikuttavat tiedot ja laskemme ne yhteen. Sen jälkeen määritämme yrityksesi maksuluokan. Tämä uusi maksuluokkasi tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta tai siirtohetkestä alkaen, jos vaihdat eläkeyhtiötä vuodenvaihteessa.

Jos yritykselläsi ei ole meillä muita vakuutuksia, määritämme maksuluokkasi niiden maksuluokkatietojen perusteella, jotka entinen eläkeyhtiösi on ilmoittanut meille.

Jos siirrät yrityksesi vakuutukset Ilmariseen kesken vuotta, maksuluokkasi on seuraavaan kalenterivuoteen saakka sama kuin entisessä eläkeyhtiössäsi.

Lue miten yritystoiminnan muutokset eli yrityskaupat vaikuttavat TyEL-vakuuttamiseen >

Kun palkkasummasi kasvaa luontaisesti vuositasolla yli kahteen miljoonaan euroon, muutut pientyönantajasta suurtyönantajaksi. Palkkasummasi voi vaihdella vuosittain suurtyönantajarajan molemmin puolin, jolloin yrityksesi voi olla peräkkäisinä vuosina pientyönantaja ja suurtyönantaja.

Suurtyönantajana työkyvyttömyysmaksusi perustuu aina osittain tai kokonaan maksuluokkaan.

Yrityksesi omia työkyvyttömyyseläkkeitä ei huomioida maksuluokan laskennassa niiltä vuosilta, kun olet pientyönantaja. Tällaisen tarkasteluvuoden riskisuhteeksi määritetään maksuluokkaa laskettaessa tasan 1. Tästä syystä ensimmäisten vuosien maksuluokka on aina perusluokka 4. Tämän jälkeen yrityksesi omat työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet alkavat vaikuttaa maksuluokan laskentaan.

Suurtyönantajavuosina olet oikeutettu suurtyönantajille kuuluviin alennuksiin.

Vaikuta yrityksesi maksuluokkaan pienentämällä työkykyriskiä.

Lue lisää työkyvystä

Alennukset

Suurtyönantajana saat maksustasi erilaisia alennuksia. Asiakashyvityksen lisäksi saat maksutappioalennuksen. Saat lisäksi myös suuruusalennuksen, jos yrityksesi tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, palkkasumma ylittää 5 miljoonaa euroa.

Lue lisää asiakashyvityksestä >

Alla kerromme maksutappio- ja suuruusalennuksista.

Maksutappio-osa on yksi TyEL-vakuutusmaksun osista. Tämä maksutappio-osuus on suurtyönantajilla pienempi kuin pientyönantajilla, koska suurilla työnantajilla on pienempi riski joutua maksukyvyttömäksi kuin pienillä. Tätä alennusta kutsutaan maksutappioalennukseksi. Sen saat, kun olet suurtyönantaja ja sopimustyönantaja.

Laskemme yrityksesi maksutappio-osan ja saamasi alennuksen työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

Lue lisää TyEL-vakuutusmaksun muodostumisesta >

Maksutappioalennus on tietty prosenttiosuus TyEL-palkoistasi. Alennus sisältyy automaattisesti yrityksesi vakuutusmaksuihin, jotka laskemme tulorekisteriin tekemiesi palkkailmoitusten perusteella.

Mitä suurempi yrityksesi koko on, sitä suurempi on maksutappioalennuksesi. Suurtyönantajana kokosi määrittää toissa vuoden palkkasumma. Siksi yrityksesi koon vuonna 2021 määrittää vuoden 2019 palkkasummasi.

Lopullinen maksutappioalennuksesi riippuu siten alennusprosentistasi ja yrityksesi koosta. Alla olevasta taulukosta näet, mikä maksutappioalennusprosenttisi on vuonna 2021.

Vuoden 2021 maksutappioalennus palkkasumman mukaan

Yrityksesi palkkasumma v.2019 Maksutappioalennuksesi, % palkkasummasta
2 125 500 - 34 008 000 0,201
yli 34 008 000 0,228

Yksi TyEL-maksusi osa on hoitokustannusosa. Suurtyönantajana voit saada alennusta myös siitä. Tätä alennusta kutsutaan suuruusalennukseksi.

Laskemme suuruusalennuksesi työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisella tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa alennukseen oikeuttavat palkkasummarajat ja alennusprosentit vuosittain.

Lue lisää TyEL-vakuutusmaksun muodostumisesta >

Kun yrityksesi tai konsernin, johon yrityksesi kuuluu, palkkasumma ylittää suuruusalennukselle asetetun alarajan, voit saada suuruusalennuksen seuraavana vuonna. Jos kuulut konserniin, voit saada suuruusalennuksen, vaikka yrityksesi palkkasumma jäisi alle alarajan. Palkkasummassa huomioidaan vain samassa työeläkeyhtiössä vakuuttamasi tai konsernin vakuuttamat palkat.

Yrityksesi suuruusalennusprosentti määräytyy yrityksesi tai koko konsernin yhteenlasketun palkkasumman mukaan. Kun palkkasumma suurenee, alennusprosenttikin suurenee. Laskemme euromääräisen alennuksesi työntekijöillesi maksamiesi palkkojen ja suuruusalennusprosenttisi perusteella.

Laskemme suuruusalennuksesi kerran vuodessa alkuvuodesta. Saat alennuksen automaattisesti siitä TyEL-maksustasi, jonka maksat laskennan jälkeen.

Suuruusalennuksen saavat vain sopimustyönantajat. Saat alennuksen kaikista meillä olevista, jatkuvista vakuutuksistasi, kun palkkasummasi ylittää tietyn alarajan. Voit saada suuruusalennuksen myös silloin, jos vakuutuksesi on päättynyt, kunhan päättymisvuoden palkkasummasi ylittää alarajan.

Suuruusalennuksen palkkasumman alaraja vuonna 2020 on viisi miljoonaa euroa. Jos yrityksesi tai konsernisi palkkasumma ylitti vuonna 2020 viisi miljoonaa euroa, saat suuruusalennusta vuonna 2021. Suuruusalennusprosenttisi määräytyy yrityksesi tai konsernisi vuoden 2020 palkkasummasta. Laskemme euromääräisen alennuksesi työntekijöillesi maksetun vuoden 2020 palkkasumman ja alennusprosenttisi mukaan. Palkkasummiin laskemme vain Ilmarisessa vakuutetut työsuhteet.

Alla olevasta taulukosta näet, miten palkkasummasi vaikuttaa suuruusalennusprosenttiisi. 

Suuruusalennusprosentit palkkasummittain vuonna 2021

Yrityksesi tai konsernisi palkkasumma, milj. € / 2020 Suuruusalennus, % vuoden 2020 palkkasummasta
Alle 5,0 0
5,0–5,5 0,0099
5,5–6,0 0,0198
6,0–6,5 0,0298
6,5–7,0 0,0396
7,0–7,5 0,0495
7,5–8,0 0,0595
8,0–8,5 0,0693
8,5–37,0 0,0794
37,0–40,0 0,086
40,0–45,0 0,0948
45,0–50,0 0,1019
50,0–56,0 0,1107
56,0–61,0 0,1177
61,0 – 66,0 0,1249
66,0–71,0 0,1287
71,0–76,0  0,1324
76,0–84,0 0,1385
84,0–93,0 0,1454
93,0–101,0 0,1516
101,0–109,0 0,1576
109,0–118,0 0,1645
118,0–126,0 0,1705
126,0–135,0 0,1775
135,0–151,0 0,1819
151,0–168,0 0,1869
168,0–185,0 0,1917
185,0–202,0 0,1965
202,0–219,0 0,2014
219,0–235,0 0,206
235,0–269,0 0,2157
269,0–303,0 0,2253
303,0–330,0 0,2292
330,0–360,0 0,2335
360,0–392,0 0,2382
392,0–427,0 0,243
427,0–465,0 0,2485
465,0– 0,2546