Tietosuoja

Tältä sivulta löydät tietoa Ilmarisen tietosuojasta: henkilötietojen käsittelystä, evästeistä ja muista verkkokäyttäytymistiedoista. Sivun lopusta löydät myös tietosuojaselosteet.

1. Tietosuojasta yleisesti

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Huolehdimme asiakkaiden yksityisyydestä ja toimimme vastuullisesti kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Kerromme henkilötietojen käsittelystä ja asiakkaiden oikeuksista avoimesti ja selkeästi.

Ilmarinen noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kaikkia tietosuojalainsäädännön velvoitteita ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Eläkevakuutusalan lainsäädäntö ja toimialamme käytännesäännöt asettavat toiminnallemme tavanomaista korkeammat vaatimukset, joiden toteuttamiseen olemme sitoutuneet.

Informatiivisuus

Kerromme henkilötietojen käsittelystä asiakkaille avoimesti ja selkeästi. Informoimme käsittelystä tässä tietosuojakuvauksessa ja palveluiden tarjoamisen yhteydessä. Tietosuojakuvauksessa asiakkaille kerrotaan myös heidän oikeuksistaan tietoihinsa.

Tarpeellisuus

Käsittelemme vain tarpeellisia tietoja. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia käyttötarkoituksia varten.

Laatu

Huolehdimme tietojen laadusta. Ilmarisessa on käytössä riittävät toimenpiteet tietojen laadusta ja oikeellisuudesta varmistumiseksi. Tietojen käsittelyssä käytetään vain asianmukaisia ja luotettavia tietolähteitä.

Tietoturvallisuus

Suojaamme tiedot tehokkaasti. Tietoturvallisuus varmistetaan tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimin. Ilmarinen varmistuu tietojen suojaamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä myös jokaisen palveluiden tuotantoon osallistuvan henkilötietojen käsittelijän osalta.

Vastuullisuus

Tietosuojan tärkeys näkyy Ilmarisen toiminnassa. Kunnioitamme vakuutussalaisuutta ja käsittelemme luottamuksellisia tietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Huolehdimme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.

2. Henkilötietojen käsittely Ilmarisella

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain tiettyjä, nimenomaisia ja laillisia käyttötarkoituksia varten. Ilmarinen kerää henkilötietoja, kuten henkilön nimi, yhteystiedot ja tunnistetiedot tietojärjestelmissä, liittyen henkilön tunnistamiseen TYEL tai YEL - vakuutuksenottajilta eli työnantajilta ja yrittäjiltä. Lisäksi voimme kerätä henkilötietoja eläkkeen hakijoilta ja eläkkeensaajilta sekä vakuutetuilta sekä edunvalvojilta. Eläke- ja kuntoutuspalveluiden tuottamiseksi Ilmarinen kerää tietoja myös työhistoriasta, eläkkeenkarttumisen historiasta, ennakkolaskelmista, työeläkeotteesta, etuushistoriasta ja lääketieteellisistä päätöksistä.

Saamme tietoja myös laillisista viranomaisrekistereistä. Ilmarinen kerää tietoja myös vuokraamiensa asuntojen vuokranhakijoista ja asukkaista. Kerättäviä henkilötietoja voidaan tarvita myös lainsäädäntövelvoitteen täyttämiseen, asiakassuhteen ja vakuutuskannan hoitamiseen sekä valitus -ja oikaisuasioiden käsittelyyn. Ilmarinen kerää tietoja myös tutkimuksia ja tilastoja varten. Asiakaspalvelussa Ilmarinen kerää asiakkaan neuvontaan ja yhteydenottoihin liittyviä tietoja, kuten henkilötietoja, tallennetietoja ja puhelinnauhoitteita sekä asiakaspalautteita.

Ilmarisen asiakasrekisteriin tallennetaan vakuutuksenottajien eläke- ja vakuutuspalveluiden tiedot, joita voidaan käyttää vakuutus- ja muutoshakemusten käsittelyyn, päätöksentekoon, sopimiseen ja vakuutusten siirtoon. Lisäksi Ilmarinen tallentaa vakuutuksenottajaan liittyvät vakuutetun ja eläkkeensaajan tiedot sekä vakuutuksia ja vakuutustarvetta koskevat laskelmat. Asiakasrekisterin tietoihin tallennetaan myös kirjanpito-, maksatus-, laskutus- ja perintätiedot.
Ilmarisen asiakasrekisteri tallentaa myös asiakkuutta kuvaavat ryhmittely- ja luokittelutiedot. Ilmarinen kerää myös asiakassuhde- ja markkinointiviestintään annettuja suostumuksia, tilauksia ja kieltoja.

Ilmarinen kerää verkkopalveluiden käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä tietoja www.ilmarinen.fi sivustolta ja kirjautumista vaatimista palveluista, kuten verkko- ja mobiilipalveluiden käyttötietoja, verkkopalvelun tunnistamiseen ja käyttöoikeuksiin tarvittavia tietoja, verkkotunnistetietoja sekä tietoja käyteytyistä kanavista, sovelluksista, laitteista ja selaimista.

Voit tutustua tarkemmin eri henkilötietojen keräykseen Ilmarisen tietosuojaselosteissa.

Ilmarisen työeläkevakuutusyhtiölain mukainen tehtävä on harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla. Näiden tehtävien yhteydessä henkilötietojen käsittelyn peruste on lakisääteisyys. Ilmarisen toiminnassa henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen, sopimuksen tai oikeutetun edun perusteella Ilmarisen asiakkaille kohdistettavan markkinoinnin käsittelyn peruste on oikeutettu etu tai suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin. Ilmarisen ja sen yhteystyökumppanien tarjoamien palveluiden, tuotanto ja kehittäminen, lisäpalveluiden tarjoaminen ja palveluiden asiakaskohtaistaminen, asiakkaan tunnistaminen, käyttöoikeuksien hallinta, palvelutapahtumien varmistaminen ja todentaminen sekä virhetilanteiden selvittäminen, talouden ja rahaliikenteen hoitaminen sekä kirjanpito ml. maksatus, laskutus, reskontra ja perintä. Ilmarisen asiakastietoja tietoja voidaan käsitellä myös asiakkuuksien hoitamisessa ja kehittämisessä, asiakaspalvelun ja -neuvonnan toteuttamissa, asiakkuuksien ja toiminnan analysoinnissa sekä asiakassuhde- ja markkinointiviestinnässä, kun se perustuu suostumukseen.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja myös varmistaakseen palveluiden tietoturvan ja estääkseen väärinkäytökset ja ongelmatilanteet, sekä hallitakseen riskejä. Ilmarinen voi käsitellä henkilötietoja myös kohdentaakseen sopivaa mainontaan potentiaalisille ja nykyisille asiakkailleen verkkoympäristöissä käyttäjän antaman suostumuksen perusteella.

Ilmarinen nopeuttaa ja parantaa asiakkaidensa palvelua hyödyntämällä automaattista päätöksentekoa vakuutus- ja eläkeasioiden käsittelyn yhteydessä silloin, kun asiaan ei liity tapauskohtaista harkintaa ja kun lakisääteiset ehdot täyttyvät. Mikäli lakisääteiset ehdot eivät täyty, käsittely siirtyy manuaaliseen prosessiin. Asiakkaalla on Ilmarisen häntä koskevista päätöksistä valitusoikeus. Muutoksenhausta kerrotaan annetun päätöksen yhteydessä.

Laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää Ilmariselta henkilötietojen käsittelyä. Lakisääteisiä velvoitteita ovat esimerkiksi, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen, kirjapitosäädökset, riskienhallintaan liittyvät riskit, kuten luotto- ja vakuutusriskit ja vakavaraisuusvaatimukset sekä arvopapereihin ja rahastoihin liittyvät lainsäädännön vaatimukset.

Ilmarinen voi yhdistää asiakasrekisterissään ja markkinointirekisterissään olevia henkilötietoja ja verkkokäyttäytymistietoja kohdentaakseen markkinointiviestintänsä paremmin potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille henkilön antaman suostumuksen perusteella.

Ilmarinen vastaanottaa henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään
markkinoinnin ja asioinnin yhteydessä. Ilmarinen saa vakuutettuja ja eläkkeensaajia koskevia tietoja myös muilta eläkelaitoksilta ja työnantajilta. Henkilötietoja kerätään myös palvelutapahtumien ja palveluiden käytön yhteydessä.

Ilmarinen vastaanottaa henkilötietoja säännönmukaisesti myös seuraavista
tietolähteistä:

 •  Eläketurvakeskus
 • Kansaneläkelaitos
 • Ansiotietojen välityspalvelut
 • Lääkärit, sairaalat ja terveyskeskukset
 • Työvoimaviranomaiset
 • Verottaja
 • Sosiaaliviranomaiset
 • Työttömyyskassat ja työvoimatoimistot
 • Ulosottoviranomaiset
 • Vakuutusyhtiöt
 • Pankit
 • OP Ryhmä
 • Tilitoimistot
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Väestörekisterikeskus
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta
 • Vakuutusoikeus

Ilmarinen voi luovuttaa lain nojalla rekistereissään olevia tietoja lakisääteisen eläke- ja sosiaaliturvan tuottajille ja esimerkiksi Eläketurvakeskukselle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Ilmarinen luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti. Henkilötietoja voidaan erityisissä tapauksissa luovuttaa myös rekisteröidyn suostumuksella. Luovutusten osapuolia ja perusteita on kuvattu Eläketurvakeskuksen ohjeistuksissa.

Ilmarisen lukuun toimivien palvelutuottajien tekemä henkilötietojen käsittely perustuu aina toimeksiantosopimuksiin ja ohjeistuksiin, joissa määritellään osapuolten oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelemiseksi ja suojaamiseksi. Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn Ilmarisen puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja IT-tukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Ilmarisen käyttää asiakkaidensa henkilötietoja asiakasviestintään, joka perustuu Ilmarisen lakisääteiseen velvollisuuteen ilmoittaa asiakkuuden kannalta merkittävistä asioista tai Ilmarisen oikeutettuun etuun. Ilmarinen käyttää asiakkaidensa ja potentiaalisten yritysasiakkaiden henkilötietoja myös markkinointiviestintään, josta asiakas voi aina kieltäytyä.

Ilmarinen luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten. Voimme luovuttaa laskuja yrityksille, jotka perivät saatavia. Mikäli myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoa ensisijaisesti Suomessa, EU/ETA alueella tai muissa EU komission hyväksymissä ns. riittävän tietosuojan tason maissa. Muilta tietosuojan riittävä taso varmistetaan EU komission hyväksymin mallisopimuslausekkein.

Facebook

Ilmarinen ja Facebook Irlanti (jäljempänä ”Facebook”) ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa toimivien yhteisösivujen osalta. Näitä sivuja ovat mm. Ilmarinen sivu, https://fi-fi.facebook.com/parempaaelamaa.

Kunkin sivun osalta Facebook käsittelee tietoja tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: www.facebook.com/privacy/. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Voit hallinnoida Facebookin tietosuoja-asetuksia Facebookissa.

Ilmainen käsittelee yhteisösivustojen henkilötietoja ainoastaan Ilmarisen omiin tarkoituksiin, kuten palveluista ja tuotteista kertomiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen, sivujen ja mainosten mittaamiseen.

Saamme tietoomme Facebookilta rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Käytännössä siis asiat, jotka näkyvät kaikille muillekin. Voit itse ilmoittaa meille muitakin henkilötietoja sivujen kommenteissa tai pikaviestipalvelussa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa. Ilmarinen ei käsittele henkilötietojasi Facebookin ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä tietoja muihin rekistereihin.

Ilmarisen yhteisösivuilla henkilötietoja käsitellään Ilmarisen oikeutetun edun perusteella. Rekisteröity voi rajoittaa Ilmarisen Facebookilta saatujen henkilötiedon käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista.

Ilmarinen ja Facebook Irlanti (jäljempänä ”Facebook”) ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa toimivien yhteisösivujen osalta. Näitä sivuja ovat mm. Ilmarinen sivu, https://fi-fi.facebook.com/parempaaelamaa.

LinkedIn

Ilmarinen ja LinkedIn Corporation (jäljempänä ”LinkedIn”) ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin LinkendIn:ssä toimivien yhteisösivujen osalta. Näitä sivuja ovat mm. Ilmarinen sivu, https://www.linkedin.com/company/ilmarinen/

Kunkin sivun osalta LinkedIn käsittelee tietoja tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa. Voit hallinnoida LinkedIn tietosuoja-asetuksia LinkedIn:ssä.

Ilmainen käsittelee yhteisösivustojen henkilötietoja ainoastaan Ilmarisen omiin tarkoituksiin, kuten palveluista ja tuotteista kertomiseen, palautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen, sivujen ja mainosten mittaamiseen.

Saamme tietoomme LinkedIn rekisteröidyn nimen, julkisen profiilikuvan sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Käytännössä siis asiat, jotka näkyvät kaikille muillekin. Voit itse ilmoittaa meille muitakin henkilötietoja sivujen kommenteissa tai pikaviestipalvelussa esimerkiksi asiakaspalvelutilanteessa. Ilmarinen ei käsittele henkilötietojasi LinkedIn:n ulkopuolella, eikä tietoja yhdistetä tietoja muihin rekistereihin.

Ilmarisen yhteisösivuilla henkilötietoja käsitellään Ilmarisen oikeutetun edun perusteella. Rekisteröity voi rajoittaa Ilmarisen LinkendIn:stä saatujen henkilötiedon käsittelyä poistumalla yhteisösivun tykkääjistä ja/tai seuraajista.

Ilmarinen säilyttää henkilötietoja lakisääteisyyteen perustuvassa toiminnassa säilytysajat määräytyvät työeläkelainsäädännön tai muun soveltavan lainsäädännön mukaisesti:

 • Vakuuttamiseen liittyvät henkilötiedot vakuutuksen voimassaoloajan ja kymmenen sen jälkeistä kalenterivuotta
 • Eläke- tai kuntoutusasiaan liittyvät henkilötiedot vakuutetun elinajan sekä viisi sen jälkeistä kalenterivuotta
 • Perhe-eläkkeeseen liittyvät henkilötiedot perhe-eläkkeen maksuajan ja viisi sen jälkeistä kalenterivuotta
 • Vakuutusmaksun perinnän henkilötiedot perinnän päättymiseen ja viisi sen jälkeistä kalenterivuotta
 • Valitusasiaa koskevat henkilötiedot 50 vuotta, jollei niitä ole em. kohtien mukaan säilytettävä tätä pidempää aikaa

Muussa kuin lakisääteisessä toiminnassa Ilmarinen säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2.2 mainittu käsittelyn peruste on voimassa ja henkilötiedot ovat käyttötarkoituksiinsa tarpeellisia.

Henkilötietoja poistetaan tarvittaessa myös, kun rekisteröity vastustaa oikeutettuun tai yleiseen etuun perustuvaa henkilötietojensa käsittelyä, eikä käsittelyyn ole olemassa muuta perustetta.

Pääsy henkilötietoja sisältäviin laitteisiin ja palvelimiin on rajattu käyttövaltuuksin vain niille henkilöille, jotka niitä työtehtäviensä vuoksi tarvitsevat. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia. Henkilötietoja talletetaan vain sen ajan kuin asian hoitaminen vaatii tai lakisääteinen säilytysaika täyttyy. Ilmarisen koko henkilöstö on koulutettu henkilötietojen tietosuojaan.

Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät palvelimet ovat kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien avulla suojatuissa datakeskuksissa. Henkilötietoja sisältävät rekisterit ovat erotettu julkisista tietoverkoista teknisten turvajärjestelyjen avulla. Henkilötietojen käyttöä valvotaan myös erilaisin teknisin järjestelyin.

Ilmarinen voi käyttää tehtäviensä toteuttamisessa alihankkijoita. Alihankkijoita ja niiden henkilökuntaa koskevat samat säännökset ja vaitiolositoumukset kuin Ilmarisen henkilökuntaa.

Ilmarisessa tietoturva ja henkilötietojen suojaus ovat kiinteä osa tietojärjestelmien toiminnallisuutta ja arkkitehtuuria. Vaatimukset tietojärjestelmien turvallisuudelle sekä tietojen käsittelyn eheydelle, luottamuksellisuudelle, saatavuudelle ja jatkuvuudelle määritellään aina etukäteen järjestelmien suunnitteluvaiheessa. Ilmarinen käsittelee kaikkia henkilötietoja tietoturvallisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä kehittää ja tarkastaa tietoturvallisuutta järjestelmällisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tietojensa etsimiseksi nimensä ja henkilötunnuksensa. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan rekisteröidyn väestörekisterijärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Siirto-oikeus

Henkilötietojen käsittely Ilmarisessa perustuu ensisijaisesti lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen, jolloin siirto-oikeutta ei ole. Tämä koskee niin työeläketurvan toimeenpanoon ja sijoitustoiminnan hoitamiseen kuin myös Ilmarisen toimintaan työnantajana ja yhtiönä liittyvää henkilötietojen käsittelyä, vaikka käsittelyä tarvittaessa tarkennetaan sopimuksilla.

Muilta osin rekisteröidyllä on oikeus saada tiedostona häntä koskevat tietojärjestelmillä käsiteltävät henkilötiedot, jotka hän on itse toimittanut rekisterinpitäjälle ja joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen rekisteröidyn kanssa. Rekisteröity voi myös pyytää rekisterinpitäjää siirtämään kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten ja epätarkkojen henkilötietonsa oikaisua. Henkilötietojen muutokset tehdään ensisijaisesti tunnistautuneena asioinnin yhteydessä. Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava korjausvaatimus sekä kerrottava, millä tavoin tieto pitäisi oikaista.

Vastustamisoikeus

Ilmarisen lakisääteisyyteen perustuvan henkilötietojen käsittelyn osalta ei rekisteröidyillä ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu yleiseen tai oikeutettuun etuun, kuten suoramarkkinoinnissa. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käyttöä markkinointia varten milloin tahansa. Käytännössä tämä tapahtuu ilmoittamalla markkinointikiellosta tai peruuttamalla suostumus.

Rajoitusoikeus

Rekisteröity voi pyytää Ilmarista rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, kun:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Rajoitusoikeutta ei kuitenkaan ole Ilmarisen lakisääteisen toiminnan osalta, jos rajoituspyyntö on ilmeisen perusteeton.
 • Käsittely on todennettavasti ja perustellusti lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista
 • Kun Ilmarinen ilmaisee, ettei enää tarvitse rajoitettavaksi pyydettyjä henkilötietoja tietosuojaselosteessa informoituihin käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odottaa todennusta, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet. Pyynnössä on kerrottava nimi ja henkilötunnus, yksilöitävä ja perusteltava rajoitusvaatimus.

Sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkastaa sinusta tallentamamme tiedot. Täytä tarkastuspyyntölomake.

Ilmarinen toimittaa tarkastuspyynnön vastauksen väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

3. Evästeet ja muut verkkokäyttäytymistunnisteet

Evästeet (engl. ”cookies”) ovat pieniä, anonyymeja tekstitiedostoja, jotka sisältävät kirjaimia ja numeroita, ja ne tallennetaan päätelaitteellesi. Ilmarisen asettamat evästeet eivät vahingoita tietokonettasi. Evästeiden kautta ei luovuteta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille ilman suostumustasi. Evästeet latautuvat selaimeesi, kun vierailet verkkosivuilla, jotka käyttävät evästeitä. Niiden avulla voimme auttaa sinua jatkamaan siitä mihin jäit, sekä muistamaan mieltymyksesi kuten vaikka kieliasetukset. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkän evästeen avulla, eivätkä digitaaliset palvelut voi tietää käyttäjän nimeä tai sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa.

Evästeiden tai muiden vastaavien teknologioiden (selaimen pieni tietovarasto, sovelluksen tunniste tai laitetunniste) avulla Ilmarinen kerää käyttäytymistietoja Ilmarisen verkkosivuilta ja verkkopalveluista. Näitä tietoja käytämme analysoidaksemme palveluiden käyttöä, parantaaksemme palveluiden käyttökokemusta sekä räätälöidäksemme palveluita ja markkinointiviestien sisältöä sekä mitataksemme mainonnan toimivuutta. Evästeitä käytämme myös teknisten ongelmien paikantamiseen ja korjaamiseen. Evästeiden avulla voimme esimerkiksi tunnistaa palveluun palaavat selaimet sekä tunnistaa markkinointisähköposteista, kun onko viestiä avattu ja onko viestistä siirrytty Ilmarisen verkkosivuille. Evästeisiin liittyviä tietoja voivat olla esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, selaimen tyyppi, kellonaika, sivukäynnit sekä verkko-osoite. Evästeeseen tallentuu myös tieto sivusta, jolta Ilmarisen sivulle on siirrytty.

Kirjauduttaessa Ilmarisen verkkopalveluihin, voimme lainsäädännön puitteissa ja suostumuksen nojalla yhdistää evästeiden avulla syntyviä käyttäytymistietoja käyttäjän antamiin henkilökohtaisiin tietoihin. Mikäli et kirjaudu Ilmarisen verkkopalveluihin tai saavu Ilmarisen verkkosivuille Ilmarisen lähettämien asiakas- tai markkinointiviestien kautta, emme voi tunnistaa sinua pelkän evästeen avulla. Saatamme yhdistää verkkokäyttäytymistietojasi asiakastietoihisi myös sen jälkeen, kun olet kirjautunut ulos verkkopalveluista, jos olet käyttänyt Ilmarisen verkkopalveluita kirjautuneena ja antanut suostumuksesi. Yhdistämme tietoja, jotta voimme tarjota sinulle osuvampaa suoramarkkinointia. Voit estää tämän kieltämällä evästeet selaimestasi.

Ilmarisella on käytössä viisi eri evästekategoriaa – välttämättömät, suorituskyky-, toimivuus-, kohdentamis- ja sosiaalisen median evästeet. Useimmat Ilmarisen käyttämät evästeet ovat istuntokohtaisia, jolloin ne vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen. Osa evästeistä on pysyviä evästeitä, jotka säilyvät selaimessa erikseen määritellyn ajan, ellei käyttäjä näitä itse poista. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat tarpeellisia sivuston toiminnan kannalta, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Niitä asetetaan tavallisesti vain, kun käytät toimintoja, jotka luovat palvelupyyntöjä, kuten tietosuoja-asetusten määrittäminen, sisäänkirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai hälyttämään niistä, mutta jotkin sivuston osat eivät sen jälkeen välttämättä toimi.

Suorituskyky- ja Toiminnalliset evästeet

Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja ja kuinka vierailijat liikkuvat sivustossa. Kaikki evästeiden tiedot kerätään nimettöminä. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä millä sivuilla olet mahdollisesti vieraillut.

Toimivuusevästeet

Näiden evästeiden avulla voimme tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja, kuten videoita ja reaaliaikaisen chatin. Näitä evästeitä on asettanut Ilmarinen tai kolmannen osapuolen palveluntarjoaja, jonka palveluja olemme lisänneet sivuillemme. Jos et hyväksy näitä evästeitä, jotkin tai kaikki nämä toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

Kohdentamisen evästeet

Näitä evästeitä ovat asettaneet Ilmarisen verkkosivustoille mainontakumppanimme (kohta 3.3.). Nämä yritykset voivat käyttää evästeitä muodostaakseen profiilin kiinnostuksesi kohteista ja esittääkseen sinua kiinnostavia mainoksia toisilla sivustoilla. Evästeet tunnistavat selaimen ja laitteen. Jos et hyväksy näitä evästeitä, et näe kohdennettua mainontaa eri verkkosivustoilla.

Sosiaalisen median evästeet

Näitä evästeitä asettavat sosiaalisen median toimijat (kohta 3.3.). Nämä evästeet mahdollistavat mainonnan kohdentamisen sosiaalisen median sivustoilla, artikkelien helpon jakamisen sekä tykkäämisen. Lisäksi voimme mitata sosiaalisessa mediassa tekemämme mainonnan toimivuutta. Jos et hyväksy näitä evästeitä, et näe kohdennettua mainontaa sosiaalisen median sivustoilla.

Ilmarisen omien verkkosivujen ja palveluiden asettumat evästeet ovat ensimmäisen osapuolen evästeitä. Näiden lisäksi Ilmarinen käyttää digitaalisissa palveluissaan kolmansien osapuolten evästeitä, kuten mainosverkostojen, sosiaalisen median sekä mittaus- ja seurantapalveluiden evästeitä.

Ilmarinen voi käyttää verkkosivuillaan ns. yhteisöliitännäisiä eli sosiaalisen median Tykkää/Jaa -painikkeita. Yhteisöliitännäinen voi tunnistaa, että palveluissa vieraileva käyttäjä on kirjautunut samalla selaimella kyseiseen sosiaalisen median palveluun, jolloin käytetty sosiaalisen median sivun sisältö voi personoitua tämän tiedon mukaan. Yhteisöliitännäiset palvelut voivat kerätä tietoa Ilmarisen digitaalisen palvelun käytöstä omien tietosuojamääritelmiensä mukaisesti.

Kolmannen osapuolen evästeiden osalta evästeitä käytetään esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen ja mittaamiseen kolmannen osapuolen sivustoilla. Kohdistaminen voi tapahtua käyttäjän aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella niillä selaimilla, joissa mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat käyttäjää eniten. Kohdentamisessa voimme hyödyntää myös Ilmarisen verkkosivujen ja verkkopalveluiden ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä dataa.

Ilmarisen käyttämät kolmannet osapuolet

Adform.net kerää ja analysoi käyttäytymisdataa Ilmarisen verkkosivuista mainonnan kohdentamiseksi ja mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Adform.netin tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Facebook kerää dataa analysoidakseen käyttäjien liikkumista Facebookin ja Ilmairisen verkkosivujen välillä sekä analysoidakseen mainonnan toimivuutta. Facebookin tietokäytäntöön voi tutustua tarkemmin täällä.

Giosg kerää ja analysoi dataa Ilmarisen verkkosivuilla olevista chat-keskusteluista. Chatissä käytyä keskustelua ei yhdistetä tähän dataan. Giosgin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Google Ads analysoi hakukonemainonnan toimivuutta käyttäjän saapuessa Ilmarisen verkkosivuille. Google Ads tietosuojaan voi tutustua tarkemmin täällä.

Google Analyticsiä käytetään mittamaan Ilmarisen verkkosivujen ja verkkopalveluiden käyttöä, markkinointikampanjoiden tehokkuutta sekä tuottamaan tilastollista tietoa. Google Analyticsin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

LinkedIn kerää tietoja ”seuraa meitä” -ominaisuudesta Ilmarisen verkkosivuilla sekä kerää ja analysoi dataa mainonnan kohdentamiseksi. LinkedInin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Siteimprove kerää ja analysoi dataa Ilmarisen verkkosivujen ja verkkopalveluiden käytöstä. Siteimproven tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Twitter kerää ja analysoi verkkovierailu- ja sisällön jakamisen dataa Twitterin ja Ilmarisen verkkosivujen välillä. Twitterin tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

YouTube kerää ja analysoi dataa Ilmarisen verkkosivuilla olevista videokatseluista sekä mainonnan kohdentamiseksi. YouTuben tietosuojaan voit tutustua tarkemmin täällä.

Voit hallinnoida Ilmarisen evästeasetuksiasi ja valita mitä evästeitä hyväksyt. Voit estää palveluidemme käytön kannalta välttämättömien evästeiden tallentamisen tietokoneellesi muuttamalla selaimesi tietoturva-asetuksia. Nämä evästeet ovat tarpeellisia palveluidemme suunnitellulle toimimiselle. Huomioithan myös, että kirjautumista vaativat palvelumme eivät toimi, jos et hyväksy evästeitämme.

Selaimen asetuksista voit myös asettaa tilan, joka ilmoittaa tallennettavasta evästeestä. Näin voit joko hyväksyä tai hylätä evästeen.

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia, käyttämällä yksityistä selaamista palveluissamme tai käyttää seurantasuojaustyökaluja. Huomaathan, että evästeiden poiston seurauksena palveluiden ja sivustojen jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

Mikäli et halua, että mainontaa kohdennetaan kiinnostusaiheidesi mukaan, voit estää kohdentamisen alempana olevan linkin kautta. Kohdentamisen estämisen jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainoksia ei ole valittu kiinnostusaiheidesi mukaan. Estä mainonnan kohdentaminen täällä.


Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu Ilmarisen ylläpitämien henkilörekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaselosteet sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään yhdenmukaisiin käyttötarkoituksiin.

Tutustu Ilmarisen tietosuojaselosteisiin:

Informoimme rekisteröityjä tarpeen mukaan myös muutoin palveluiden käytön ja tietojen keräämisen yhteydessä.