Verkkopalveluiden käyttöehdot

Tältä sivulta löydät Ilmarisen verkkopalvelujen käyttöehdot.

1. Yleistä

Näitä verkkopalvelujen käyttöehtoja sovelletaan, kun Asiakas käyttää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”) verkossa tarjottavia sähköisiä asiointipalveluja (”Palvelut”).

Ilmarisen Palveluiden käyttö on sallittua vain näitä verkkopalvelujen käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Palveluja Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia verkkopalvelujen käyttöehtoja.
Ilmarisen yleisten verkkosivujen käyttöön sovelletaan Ilmarisen verkkosivujen käyttöehtoja.

2. Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan Palvelusta riippuen joko henkilöasiakasta tai yritysasiakasta (kummatkin ”Asiakas”). Samat ehdot soveltuvat pääosin kaikkiin Asiakkaisiin, mutta mikäli ehdot eroavat henkilö- ja yritysasiakkaiden välillä, on tämä kirjattu selkeästi ehtoihin viittaamalla henkilöasiakkaaseen ja yritysasiakkaaseen.

Henkilöasiakkailla tarkoitetaan Palveluja käyttäviä yksityishenkilöjä.
Yritysasiakkailla tarkoitetaan Palveluja käyttäviä Ilmarisen vakuutuksenottajia sekä niiden valtuuttamia toimijoita.

3. Palveluntarjoaja

Palvelujen pääasiallisena palveluntarjoajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (0107638-1).

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Helsinki

Postiosoite: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 00018 ILMARINEN

Puhelinvaihde: 010 284 11

Ilmarinen voi käyttää myös kolmansia osapuolia Palvelujen tarjoamisessa.

4. Palvelujen sisältö

Ilmarisen Palvelut sisältävät erilaisia verkossa tarjottavia vakuutus-, eläke-, kuntoutus- ja työkykyjohtamisen palveluja. Tarjottavat Palvelut ja niiden sisällöt ilmenevät Ilmarisen verkkosivuilta sekä aina kyseessä olevan Palvelun verkkoympäristöstä.

Henkilöasiakkaille tarjottavat Palvelut sisältävät muun muassa seuraavia palveluja niitä koskevien, näitä ehtoja mahdollisesti tarkentavien määritysten mukaisesti:

 • OmaEläke-palvelu

Yritysasiakkaille tarjottavat Palvelut sisältävät muun muassa seuraavia palveluja niitä koskevien, näitä ehtoja mahdollisesti tarkentavien määritysten mukaisesti:

 • Vakuutukset ja maksut
 • Vakuutushakemuspalvelu
 • Työnantajan tietopalvelu Ohjaamo
 • Työkykyjohtamisen kysely- ja tutkimustyökalut
 • Työkykyjohtamisen verkko-oppimisympäristö
 • Työkykyjohtamisen hanketuki
 • Riskikartoitus-kysely
 • Työkykyjohtamisen asiantuntijapalvelu
 • Työkykyriskiprofiili
 • Myyntipalvelu
 • Meklaripalvelu
 • Ilmarisen asuntohakemuspalvelu

Ilmarinen voi tehdä muutoksia Palveluiden käyttöehtoihin, sisältöihin sekä valikoimaan.

5. Tunnistautuminen ja rekisteröityminen palveluihin

5.1 Henkilöasiakkaat

Henkilöasiakas kirjautuu Palveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

5.2 Yritysasiakkaat

Yritysasiakkaista työnantaja-asiakkaat saavat Palvelut käyttöönsä tilaamalla Ilmariselta käyttäjätunnuksen Ilmarisen osoittamalla tavalla.

Yritysasiakkaista YEL-vakuutuksenottajat kirjautuvat Palveluihin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Yrittäjäasiakas voi yhdistää vakuutukset Ilmariselta saadun käyttäjätunnuksen alle kirjautumalla Palveluihin ja lähettämällä Ilmariselle asiasta viestin.

6. Palvelun käyttöoikeudet

Palvelujen käyttö perustuu joko henkilökohtaiseen tai asiakaskohtaiseen käyttöoikeuteen. Ilmarinen varaa itselleen oikeuden määrittää, mitä käyttöoikeutta missäkin Palvelussa käytetään.

6.1 Henkilöasiakkaat

Käyttäessään henkilöasiakkaille suunnattuja Palveluja henkilöasiakas edustaa Palvelussa itseään tai edustamaansa henkilöä.

6.2 Yritysasiakkaat

Henkilöillä, jotka yritysasiakas on Palvelujen käyttöönottamista koskevassa hakemuksessa ilmoittanut Ilmariselle, on oikeus yritysasiakkaan edustajana käyttää Palveluja. Yritysasiakas määrittää sen, ketkä yritysasiakkaan henkilöt saavat käyttöoikeudet Palveluun ja millä laajuuksilla tai rajoituksilla käyttöoikeudet heille annetaan. Yritysasiakkaalla on oikeus käyttösopimuksen voimassa ollessa hakea lisää Palvelujen käyttöoikeuksia ilmoittamalla uusien käyttäjien tunnistetiedot Ilmariselle.

Palvelujen käyttöä varten Ilmarinen antaa yritysasiakkaan nimeämille käyttäjille käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjätunnukset lähetetään yritysasiakkaalle ja salasanat yritysasiakkaan nimeämälle käyttäjälle asiakkaan Ilmarisen asiakasrekisterissä olevilla asiakkaan yhteystiedoilla. Ilmarinen voi tarvittaessa uusia käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan toimittamalla uudet tiedot yritysasiakkaalle/käyttäjälle. Käyttäjätunnus ja salasana tulee uusia aina nimetyn käyttäjän vaihtuessa.

Yritysasiakas vastaa kaikista niistä toimista, joita käyttöoikeutetut ovat tehneet Palveluissa käyttöoikeuksiensa rajoissa ja voimassa ollessa.

6.3 Tilitoimistot ja meklarit

Ilmarisen yritysasiakkaita hoitavilla tilitoimistoilla ja meklareilla on oikeus hakea Palvelujen käyttöoikeutta asiakkaansa osalta, jos tilitoimiston ja yritysasiakkaan tai meklarin ja yritysasiakkaan välinen toimeksiantosopimus sen mahdollistaa. Palvelujen käyttösopimus tulee voimaan tilitoimiston ja Ilmarisen tai meklarin ja Ilmarisen välillä saman menettelyn mukaisesti kuin edellä yritysasiakkaan ja Ilmarisen välisestä sopimuksesta on todettu.

Tilitoimiston ja meklarin oikeus Palvelujen käyttämiseen kunkin yritysasiakkaan osalta edellyttää lisäksi yritysasiakkaan toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön tai henkilöiden antamaa suostumusta Palvelun käyttämiseen. Tässä käyttösopimuksessa yritysasiakkaalle asetetut oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös tilitoimistoa ja meklaria. Tilitoimiston tai meklarin on välittömästi ilmoitettava Ilmariseen toimeksiantosuhteensa päättymisestä, jotta Palvelu voidaan lakkauttaa.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

Jos yritysasiakkaan oikeus käyttää nimettyä Palveluja päättyy tai käyttöön oikeutettu henkilö vaihtuu toiseksi, yritysasiakkaan on ilmoitettava muutoksesta Ilmariseen välittömästi, jotta Ilmarinen voi poistaa käyttäjätunnuksen. Ilmarinen voi poistaa käyttäjätunnuksen, jolla Palveluja ei ole käytetty vuoteen.

Jos Palvelujen käytön mahdollistavat tunnistetiedot ovat joutuneet sivullisen haltuun, tai yritysasiakkaalla on syytä olettaa näin tapahtuneen, yritysasiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Ilmariselle, joka poistaa käyttäjätunnuksen tai voi tarvittaessa sulkea Palvelun. Yritysasiakas ja käyttäjät vastaavat mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun.

8. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on vastuussa näiden käyttöehtojen noudattamisesta. Asiakas vastaa myös siitä, ettei käytä Palveluja tavalla, joka on lain tai hyvän tavan vastaista tai tarpeettomasti kuormittaa Palvelua.

Asiakas vastaa siitä, ettei Asiakas lähetä verkkosivujen kautta mitään lain vastaista, epäasiallista, viruksia sisältävää tai muulla tavoin vahingollista aineistoa.

Palveluissa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

Asiakas vastaa Palveluissa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Ilmariselle yhteystietojensa muuttumisesta viipymättä.

9. Immateriaalioikeudet

Palvelujen immateriaalioikeudet kuuluvat Ilmariselle tai kolmannelle osapuolelle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Materiaalin osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Ilmarisen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta tai palveluihin liittyvissä erityisehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

10. Vastuunrajoitukset

Ilmarinen ei vastaa Palvelujen käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Ilmarinen ei takaa Palvelujen käytön häiriöttömyyttä.

Ilmarinen ei vastaa palveluun liittyvien kolmansien osapuolien tuottamien toiminnallisuuksien (kuten mobiilivarmenne) toiminnasta, käyttökatkoista tai häiriöistä. Näihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan mahdollisia omia käyttöehtoja.

11. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Ilmarisen tietosuojasivulta ja tietoturvasta Ilmarisen tietoturvallisuussivulta.

12. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Katso lisätietoja evästeiden käytöstä Ilmarisen tietosuojasivulta.

13. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan Palvelujen käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä niiden yhteensopivuudesta Palveluihin.

Ilmarinen ja Asiakas vastaavat omien tietojärjestelmiensä osalta tietoturvallisuudesta.

14. Palvelujen keskeytys

Ilmarisella on oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen, mikäli Asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelujen turvallisuuden tai Palvelujen turvallisuus vaarantuu muista syistä. Ilmarisella on oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää tai estää näiden käyttöehtojen vastainen verkkosivujen käyttö.

Lisäksi Ilmarisella on oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen taikka rajoittaa Palveluihin pääsyä, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Ilmarinen ei vastaa Palvelujen sulkemisen tai keskeyttämisen aiheuttamista vahingoista. Ilmarisella on oikeus tehdä muutoksia Palvelujen toimintoihin.

15. Muutokset ja sopimuksen siirto

Ilmarisella on oikeus muuttaa Palveluita ja niiden sisältöä sekä näitä verkkopalvelujen käyttöehtoja sekä Palvelujen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Ilmarinen ilmoittaa olennaisista muutoksista Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa Ilmarisen verkkosivuilla tai Palvelujen välityksellä.

Ilmarisella on oikeus siirtää Palvelujen tarjoaminen toiselle yhtiölle, joka on kokonaan tai osittain, suoraan tai epäsuorasti Ilmarisen omistuksessa taikka kolmannelle taholle sellaisen omaisuuden myynnin tai yrityskaupan yhteydessä, joka koskee Palveluja.

16. Voimassaolo

Palvelujen käyttöoikeus päättyy Asiakkaan asiakkuuden tai määräajaksi myönnettyjen käyttöoikeuksien päättyessä. Yritysasiakas voi ilmoittaa oman organisaationsa käyttäjien käyttöoikeuden lopettamisesta koska tahansa Ilmariselle. Ilmarisella on oikeus lopettaa Palvelujen tarjoaminen valitsemanaan ajankohtana.

17. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin verkkopalvelujen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

17.1 Riidanratkaisu asiakkaan ollessa henkilöasiakas

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä henkilöasiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

17.2 Riidanratkaisu asiakkaan ollessa yritysasiakas

Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.