Verkkopalveluiden käyttöehdot

Tältä sivulta löydät Ilmarisen verkkopalvelujen käyttöehdot.

Yleistä

Näitä verkkopalvelujen käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan, kun Asiakas tai Käyttäjä käyttää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”) verkossa tarjottavia sähköisiä asiointipalveluja (”Palvelut”).

Ilmarisen Palveluiden käyttö on sallittua vain Käyttöehtoja noudattaen. Ilmarisen Palveluihin, joihin liittyy erityisiä ehtoja, sovelletaan erityisiä ehtoja ensisijaisesti ja Käyttöehtoja toissijaisesti. Ilmarisen yleisten verkkosivujen käyttöön sovelletaan Ilmarisen verkkosivujen käyttöehtoja.

Käyttöehdot tulevat voimaan, kun Asiakas tai tämän valtuuttama Palvelun käyttäjä hyväksyy ehdot. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja Ilmarisella on oikeus yksipuolisesti muuttaa niitä, mikäli palvelut tai niiden sisältö muuttuu. Käyttäessään Palveluja Asiakas sitoutuu noudattamaan myös kulloinkin voimassa olevia verkkopalvelujen sopimusehtoja).

2. Määritelmät

2.1 Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan Palvelusta riippuen joko henkilö- tai yritysasiakasta (kummatkin ”Asiakas”).

Henkilöasiakkailla tarkoitetaan Palveluja käyttäviä yksityishenkilöjä.
Yritysasiakkailla tarkoitetaan Palveluja käyttäviä Ilmarisen vakuutuksenottajia.

2.2 Käyttäjä

Käyttäjällä tarkoitetaan Palvelua käyttäviä Asiakkaita, näiden edustajia sekä näiden valtuuttamia henkilöitä.

3. Palveluntarjoaja

Palvelujen pääasiallisena palveluntarjoajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (0107638-1).

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Helsinki
Postiosoite: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 00018 ILMARINEN
Puhelinvaihde: 010 284 11

Ilmarinen voi käyttää myös kolmansia osapuolia Palvelujen tarjoamisessa.

4. Palvelujen sisältö

Ilmarisen Palvelut sisältävät erilaisia verkossa tarjottavia vakuutus-, eläke-, kuntoutus- ja työkykyjohtamisen palveluja. Tarjottavat Palvelut ja niiden sisällöt ilmenevät Ilmarisen verkkosivuilta sekä aina kyseessä olevan Palvelun verkkoympäristöstä.

Asiakkaille tarjottavat palvelut on lueteltu asiakkaiden verkkopalveluiden kuvauksissa:

Muita verkkopalveluita ovat muun muassa vakuutushakemuspalvelu, myyntipalvelu, Ilmarisen asuntohakemuspalvelu ja työkykyjohtamisen hanketuki.

Kullakin Käyttäjällä on käytössään ne Palvelut, jotka ovat hänen käyttövaltuutensa piirissä. Ilmarinen voi tehdä muutoksia Palveluiden käyttöehtoihin, sisältöihin sekä valikoimaan.

5. Tunnistautuminen palveluihin

Ilmarisen verkkopalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla vahvalla sähköisellä tunnistautumisella (verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Ulkomainen asiakasyritys kirjautuu Palveluihin käyttämällä Digi- ja väestötietoviraston Finnish Authenticator -palvelua.

Mikäli Asiakas ja Palvelun käyttäjä ovat eri tahoja, tulee Asiakkaan valtuuttaa käyttäjä käyttämään Palvelua puolestaan. Ilmarisen palveluissa toisen puolesta asioiminen edellyttää, että Asiakas tai sen valtuuttama on valtuuttanut käyttäjän Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Yritysasiakas voi valtuuttaa joko työntekijänsä tai muun henkilön taikka yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön (esimerkiksi tilitoimisto) asioimaan puolestaan valtuuttamalla tämän Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Valtuutettu henkilö kirjautuu Ilmarisen Palveluun omilla verkkopankkitunnuksillaan, jolloin tieto valtuutuksesta siirtyy käytettävään Palveluun.

Käyttäjän asioidessa yrityksen puolesta käyttäjän on mahdollista asioida myös Kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä olevan päättäjäroolia koskevan tiedon perusteella, jolloin erillistä valtuutusta ei tarvita.

6. Käyttäjän velvollisuudet

Palvelun Käyttäjä on vastuussa näiden käyttöehtojen noudattamisesta. Käyttäjä vastaa myös siitä, ettei käytä Palveluja tavalla, joka on lain tai hyvän tavan vastaista tai tarpeettomasti kuormittaa Palvelua.

Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä verkkosivujen kautta mitään lain vastaista, epäasiallista, viruksia sisältävää tai muulla tavoin vahingollista aineistoa. Ilmarisen Palveluita käytettäessä on noudatettava luottamuksellisten tietojen käsittelyssä sellaista huolellisuutta, jota tietojen arkaluontoisuus edellyttää.

Käyttäjä vastaa Palveluissa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelujen immateriaalioikeudet kuuluvat Ilmariselle tai kolmannelle osapuolelle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

Materiaalin osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Ilmarisen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta tai palveluihin liittyvissä erityisehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

8. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Ilmarinen hoitaa lakisääteisenä toimijana työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Ilmarinen käsittelee ja ylläpitää Asiakkaan henkilötietoja edellä mainitussa tehtävässä.

Ilmarinen luovuttaa verkkopalveluiden kautta Asiakkaalle sen työntekijöiden henkilötietoja työeläkelakien sallimassa laajuudessa Asiakkaan talous- ja henkilöstöhallintoa varten. Asiakas toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään työeläkevakuuttamiseen ja työeläkkeisiin liittyviä Ilmarisen luovuttamia henkilötietoja osana talous- ja henkilöstöhallintoaan. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelun kautta saamiaan henkilötietoja vain siltä osin, kuin se on välttämätöntä talous- ja henkilöstöhallintonsa hoitamiseksi sekä työeläkevakuutusmaksun tarkastamiseksi.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Ilmarisen henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain tietosuojaselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Ilmarisen tietosuojasivulta ja tietoturvasta Ilmarisen tietoturvallisuussivulta.

Ilmarinen ja Asiakas vastaavat omien tietojärjestelmiensä osalta tietoturvallisuudesta. Ilmarinen ei vastaa tietoturvaa uhkaavien tekijöiden, kuten tietokonevirusten, Asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

9. Evästeet

Palveluissa käytetään evästeitä ja muita vastaavia teknologioita. Katso lisätietoja evästeiden käytöstä Ilmarisen tietosuojasivulta.

10. Palvelujen keskeytys

Ilmarinen pyrkii tarjoamaan palvelun mahdollisimman keskeytyksettömänä asiakkaan käyttöön. Ilmarisella on kuitenkin oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen, jos Palvelujen turvallisuus vaarantuu, päivitys- ja huoltotoimenpiteiden vaatimaksi ajaksi tai muutoin tilanteen niin vaatiessa.

11. Vastuunrajoitukset

Ilmarinen ei vastaa Palvelujen käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Ilmarinen ei takaa Palvelujen käytön häiriöttömyyttä.

Ilmarinen ei vastaa palveluun liittyvien kolmansien osapuolien tuottamien toiminnallisuuksien (kuten tunnistuspalvelu) toiminnasta, käyttökatkoista tai häiriöistä. Näihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan mahdollisia omia käyttöehtoja.

12. Muutokset

Ilmarisella on oikeus muuttaa Palveluita ja niiden sisältöä sekä Palvelujen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Ilmarinen ilmoittaa olennaisista muutoksista Asiakkaalle ja Käyttäjälle kohtuullisessa ajassa Ilmarisen verkkosivuilla tai Palvelujen välityksellä.

Ilmarisella on oikeus muuttaa Käyttöehtoja, mikäli palvelut tai niiden sisältö muuttuu taikka muiden merkittävien muutosten seurauksena.

13. Voimassaolo

Palvelujen käyttöoikeus päättyy Asiakkaan asiakkuuden päättymisen yhteydessä. Palveluiden käyttöoikeus päättyy myös Käyttäjän valtuutuksen päättyessä. Ilmarisella on lisäksi oikeus lopettaa Palvelujen tarjoaminen valitsemanaan ajankohtana.

14. Sovellettava laki

Näihin verkkopalvelujen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.