Användarvillkor för webbtjänster

Läs villkoren för Ilmarinens webbtjänster på denna sida.

1. Allmänt

Dessa användarvillkor för webbtjänsterna (”Användarvillkoren”) tillämpas när Kunden eller Användaren använder Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens (”Ilmarinen”) e-tjänster på webben (”Tjänsterna”).

Användning av Ilmarinens Tjänster är endast tillåten i enlighet med Användarvillkoren. På Ilmarinens Tjänster som omfattas av särskilda villkor tillämpas de särskilda villkoren i första hand och Användarvillkoren i andra hand. På användning av Ilmarinens allmänna webbplats tillämpas användarvillkoren för Ilmarinens webbplats.

Användarvillkoren träder i kraft när Kunden, eller en användare av Tjänsten som Kunden har befullmäktigat, godkänner villkoren. Villkoren gäller tills vidare och Ilmarinen har rätt att ensidigt ändra dem om Tjänsterna eller deras innehåll ändras. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden även att följa de gällande avtalsvillkoren för webbtjänster.

2. Definioter

2.1 Kund

Med Kund avses beroende på Tjänst antingen en privat- eller företagskund (båda ”Kunden”).

Med privatkunder avses privatpersoner som använder Tjänsterna.
Med företagskunder avses Ilmarinens försäkringstagare som använder Tjänsterna.

2.2 Användare

Med Användare avses Kunder som använder Tjänsten, deras representanter samt personer som de har befullmäktigat.

3. Tjänsteleverantör

Den primära tjänsteleverantören för Tjänsterna är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (0107638-1).

Besöksadress: Porkalagatan 1, Helsingfors
Postadress: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 00018 ILMARINEN
Telefonväxeln: 010 284 11

Ilmarinen kan även anlita tredje parter för att tillhandahålla Tjänsterna.

4. Tjänsternas innehåll

Ilmarinens Tjänster omfattar olika webbtjänster inom försäkringar, pensioner, rehabilitering och ledning av arbetsförmågan. Våra Tjänster och deras innehåll beskrivs på Ilmarinens webbplats och alltid i respektive Tjänsts webbmiljö.

En förteckning över de Tjänster vi erbjuder våra kunder finns här:

Varje Användare har tillgång till de Tjänster som omfattas av respektive Användares användarbehörigheter. Ilmarinen kan göra ändringar i Tjänsternas användarvillkor och innehåll samt i tjänsteutbudet.

5. Autentisering för tjänsterna

Inloggning i Ilmarinens webbtjänst sker genom stark elektronisk autentisering (nätbankskoder eller mobilcertifikat). Utländska kundföretag loggar in i Tjänsterna med hjälp av Finnish Authenticator-tjänsten, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Om Kunden och Användaren av Tjänsten är två olika parter ska Kunden befullmäktiga Användaren att använda Tjänsten för Kundens räkning. För att Användaren ska kunna uträtta ärenden i Ilmarinens tjänster för annans räkning måste Användaren ha befullmäktigats av Kunden eller ett ombud för Kunden via Suomi.fi-fullmakter.

En företagskund kan befullmäktiga antingen en arbetstagare eller en annan person eller ett företag, en förening eller övrigt samfund (till exempel en bokföringsbyrå) att uträtta ärenden för företagskundens räkning via tjänsten Suomi.fi-fullmakter. När fullmaktstagaren loggar in i Ilmarinens Tjänst med sina egna nätbankskoder överförs uppgiften om fullmakten till den Tjänst som används.

Om Användaren har en roll som beslutsfattare i företaget som registrerats i Handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet kan Användaren även uträtta ärenden för företagets räkning baserat på denna registeruppgift, och behöver då ingen separat fullmakt.

6. Användarens skyldigheter

Användaren av Tjänsten ansvarar för att följa dessa användarvillkor. Användaren ansvarar också för att inte använda Tjänsterna på ett sätt som strider mot lag eller god sed eller som otillbörligt belastar Tjänsterna.

Användaren ansvarar för att inte skicka material via webbplatsen som är olagligt, osakligt, innehåller virus eller på annat sätt är skadligt. Användare av Ilmarinens Tjänster ska vid behandling av konfidentiella uppgifter iaktta sådan omsorgsfullhet som uppgifternas känslighet förutsätter.

Användaren ansvarar för att de uppgifter som denne anger i Tjänsterna är korrekta.

7. Immateriella rättigheter

Tjänsternas immateriella rättigheter tillhör Ilmarinen eller en tredje part om inte annat anges.

Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, använda, reproducera, redigera, citera, vidareförmedla och i övrigt utnyttja materialet i vilken som helst form utan uttryckligt skriftligt samtycke från Ilmarinen, om inte annat uttryckligen anges i de särskilda villkoren för vissa material eller tjänster på webbplatsen.

8. Behandling av personuppgifter och datasäkerhet

Ilmarinen sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). Som en del av ovanstående uppdrag behandlar och bevarar Ilmarinen Kundens personuppgifter.

Ilmarinen överlåter personuppgifter rörande Kundens arbetstagare till Kunden via webbtjänsterna för dennes ekonomi- och personalförvaltning i den omfattning som arbetspensionslagarna tillåter. Kunden fungerar som registeransvarig när denne i sin ekonomi- och personalförvaltning behandlar personuppgifter som är kopplade till arbetspensionsförsäkringar och arbetspensioner och som har överlämnats av Ilmarinen. Kunden förbinder sig att använda de personuppgifter som denne erhåller via tjänsten endast i den utsträckning som krävs för att sköta Kundens ekonomi- och personalförvaltning samt kontrollera att arbetspensionsförsäkringsavgiften är korrekt.

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt enligt lagstiftningen och säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifter som samlas in i Tjänsterna lagras i Ilmarinens personregister och uppgifterna används endast för de ändamål som fastställs i dataskyddsbeskrivningarna. Läs mer om behandlingen av personuppgifter och datasäkerhet på Ilmarinens sidor om dataskydd och informationssäkerhet.

Ilmarinen och Kunden ansvarar för informationssäkerheten i sina egna datasystem. Ilmarinen ansvarar inte för skador som orsakas Kunden på grund av faktorer som äventyrar datasäkerheten, t.ex. datavirus.

9. Kakor

I Tjänsterna används kakor och annan motsvarande teknik. Läs mer om användningen av kakor på Ilmarinens sida om dataskydd.

10. Avbrytande av Tjänsterna

Ilmarinen strävar efter att i möjligaste mån tillhandahålla tjänsten till kunden utan avbrott. Ilmarinen har dock rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna om Tjänsternas säkerhet äventyras, när det är nödvändigt för att genomföra uppdaterings- och underhållsåtgärder eller om någon annan situation uppkommer där detta krävs.

11. Ansvarsbegräsningar

Ilmarinen ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad åtkomst till Tjänsterna eller för relaterad skada. Ilmarinen garanterar inte störningsfri användning av Tjänsterna.

Ilmarinen ansvarar inte för funktionssäkerheten, avbrott eller störningar i Tjänsternas funktioner som tillhandahålls av tredje part (t.ex. autentiseringstjänst). På dessa tillämpas varje tjänsteleverantörs eventuella egna användarvillkor.

12. Ändringar

Ilmarinen har rätt att ändra Tjänsterna och deras innehåll samt kraven på utrustning och program som behövs för att använda Tjänsterna. Ilmarinen meddelar Kunden och Användaren om väsentliga ändringar inom skälig tid på Ilmarinens webbplats eller via Tjänsterna.

Ilmarinen har rätt att ändra Användarvillkoren om Tjänsterna eller deras innehåll ändras eller till följd av andra betydande förändringar.

13. Giltighet

Rätten att använda Tjänsterna upphör när kundrelationen till Kunden upphör. Rätten att använda Tjänsterna upphör också om Användarens fullmakt upphör att gälla. Ilmarinen har dessutom rätt att sluta tillhandahålla Tjänsterna vid valfri tidpunkt.

14. Tillämplig lagstiftning

På dessa användarvillkor för webbtjänster tillämpas Finlands lag.