Användarvillkor för webbtjänster

Läs villkoren för Ilmarinens webbtjänster på denna sida.

1. Allmänt

Dessa användarvillkor för webbtjänsterna tillämpas när Kunden använder Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens ("Ilmarinen") elektroniska tjänster på webben ("Tjänsterna").

Användningen av Ilmarinens Tjänster är endast tillåten i enlighet med dessa användarvillkor för webbtjänster. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden att följa de användarvillkor för webbtjänster som gäller vid respektive tidpunkt.

Användarvillkoren för webbtjänster tillämpas på användning av Ilmarinens allmänna webbsidor.

2. Kunden

Med kund avses beroende på Tjänsten antingen en privatkund eller en företagskund (båda "Kunden"). Samma villkor tillämpas i regel på alla Kunder men om villkoren för privat- och företagskunder skiljer sig framgår detta tydligt genom att i villkoren hänvisa till privatkunden och företagskunden.

Med privatkund avses privatpersoner som använder Tjänsterna.

Med företagskund avses Ilmarinens försäkringstagare och aktörer som använder Tjänsterna med fullmakt från dem.

3. Tjänsteleverantör

Den primära tjänsteleverantören för Tjänsterna är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (0107638-1).

Besöksadress: Porkalagatan 1, Helsingfors

Postadress: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
00018 ILMARINEN

Telefonväxeln: 010 284 11

Ilmarinen kan även anlita tredje parter för att tillhandahålla Tjänsterna.

4. Tjänsternas innehåll

Ilmarinens Tjänster omfattar olika webbtjänster inom försäkringar, pension, rehabilitering och ledning av arbetsförmågan. Våra Tjänster och deras innehåll beskrivs på Ilmarinens webbplats och alltid i respektive Tjänsts webbmiljö.

Tjänsterna för privatkunder omfattar bland annat följande tjänster i enlighet med eventuella definitioner som preciserar dessa villkor:

 • MinPension

Tjänsterna för företagskunder omfattar bland annat följande tjänster i enlighet med eventuella definitioner som preciserar dessa villkor:

 • Försäkringer och avgifter
 • Försäkringsansökan
 • Informationstjänsten Ohjaamo för arbetsgivare
 • Enkät- och undersökningsverktyg för ledning av arbetsförmågan
 • Webbinlärningsmiljö för ledning av arbetsförmågan
 • Projektstöd för ledning av arbetsförmågan
 • Riskkartläggningsenkät
 • Experttjänsten för ledning av arbetsförmågan
 • Riskprofil för arbetsförmågan
 • Försäljningstjänsten
 • Mäklartjänsten
 • Ilmarinens tjänst för bostadsansökan

Ilmarinen kan göra ändringar i Tjänsternas användarvillkor och innehåll samt i tjänsteutbudet.

5. Inloggning och registrering

5.1 Privatkunder

Privatkunder loggar in på Tjänsterna med sina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

5.2 Företagskunder

Företagskunder som är arbetsgivare får tillgång till Tjänsterna genom att beställa användarnamn på det sätt som Ilmarinen anger.

Företagskunder som tecknat en FöPL-försäkring loggar in på Tjänsterna med sina personliga bankkoder. Företagskunder kan samla alla försäkringar under ett användarnamn genom att logga in på Tjänsterna och skicka ett meddelande till Ilmarinen om det.

6. Användarrättigheter till tjänsterna

Användningen av Tjänsterna baserar sig antingen på personliga eller kundspecifika användarrättigheter. Ilmarinen förbehåller sig rätten att fastställa vilken typ av användarrättigheter används för respektive Tjänst.

6.1 Privatkunder

När en privatkund använder Tjänsterna för privatkunder representerar privatkunden sig själv eller en person som hen företräder.

6.2 Företagskunder

De personer som företagskunden meddelat på ansökan om att börja använda Tjänsterna har rätt att använda Tjänsterna i egenskap av företagskundens representant. Företagskunden bestämmer själv vilka personer i företaget som får användarrättigheter till Tjänsten samt hur omfattande eller begränsade rättigheter personerna tilldelas. Företagskunden har rätt att under användaravtalets giltighetstid ansöka om ytterligare användarrättigheter till Tjänsterna genom att meddela Ilmarinen de nya användarnas identifikationsuppgifter.

Ilmarinen skapar användarnamn och lösenord till Tjänsterna för de användare som företagskunden namngett. Användarnamn sänds till företagskunden och lösenord till den av företagskunden angivna användaren enligt kundens kontaktuppgifter i Ilmarinens kundregister. Ilmarinen kan vid behov förnya användarnamnet och/eller lösenordet genom att skicka de nya uppgifterna till företagskunden/användaren. Användarnamn och lösenord ska förnyas alltid vid byte av en namngiven användare.

Företagskunden ansvarar för alla åtgärder vidtagna av personer med användarrättigheter i Tjänsterna inom ramen för de gällande rättigheterna.

6.3 Bokföringsbyråer och mäklare

Bokföringsbyråer och mäklare som sköter ärenden för Ilmarinens företagskunder har rätt att ansöka om användarrättigheter till Tjänsterna på sina kunders vägnar, om det är möjligt enligt uppdragsavtalet mellan bokföringsbyrån och företagskunden eller mellan mäklaren och företagskunden. Användaravtalet för Tjänsterna mellan bokföringsbyrån och Ilmarinen eller mellan mäklaren och Ilmarinen träder i kraft på samma sätt som det som nämnts ovan för avtal mellan företagskunden och Ilmarinen.

Bokföringsbyråns och mäklarens rätt att använda Tjänsterna för respektive företagskunds räkning förutsätter dessutom samtycke för användning av Tjänsterna från en eller flera personer med firmateckningsrätt. De rättigheter och skyldigheter som fastställts för företagskunden i detta användaravtal gäller även bokföringsbyråer och mäklare. En bokföringsbyrå eller mäklare ska omedelbart meddela Ilmarinen om att uppdragsrelationen upphört så att åtkomsten till Tjänsten kan avslutas.

7. Användarnamn och lösenord

Om företagskundens rätt att använda de specificerade Tjänsterna upphör eller om den person med användarrättigheter byts, ska företagskunden meddela Ilmarinen om ändringen omedelbart så att Ilmarinen kan radera användarnamnet. Ilmarinen kan radera ett användarnamn som inte använts i Tjänsterna under det senaste året.

Om identifikationsuppgifterna som möjliggör Tjänsternas användning har hamnat i fel händer, eller om en företagskund har skäl att anta att detta skett, är företagskunden skyldig att omedelbart meddela Ilmarinen om detta. Ilmarinen kan då radera användarnamnet eller vid behov stänga ner Tjänsten. Företagskunden och användarna ansvarar för eventuell skada som orsakas av olaglig användning av användarnamnet och lösenordet eller om de hamnat i fel händer.

8. Kundens skyldigheter

Kunden ansvarar för att följa dessa användarvillkor. Kunden ansvarar också för att inte använda Tjänsterna på ett sätt som strider mot lag eller goda seder eller otillbörligt belastar Tjänsterna.

Kunden ansvarar för att inte skicka något olagligt, osakligt, virusinnehållande eller på annat sätt skadligt material via webbplatsen.

Rättshandlingar, uppdrag, viljeyttringar och meddelanden som lämnats via Tjänsterna är bindande för Kunden.

Kunden ansvarar för att de uppgifter lämnade via Tjänsterna är korrekta. Kunden är även skyldig att meddela Ilmarinen om ändringar i namn- och kontaktuppgifterna utan dröjsmål.

9. Immateriella rättigheter

Webbplatsens immateriella rättigheter tillhör Ilmarinen eller en tredje part om inte annat anges.

Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, använda, reproducera, redigera, citera, vidareförmedla och i övrigt utnyttja materialet i vilken som helst form utan uttryckligt skriftligt samtycke från Ilmarinen, om inte annat uttryckligen anges i de särskilda villkoren för vissa material eller tjänster på webbplatsen.

10. Ansvarsbegräsningar

Ilmarinen ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad åtkomst till Tjänsterna eller för relaterad skada. Ilmarinen garanterar inte störningsfri användning av Tjänsterna.

Ilmarinen ansvarar inte för funktionssäkerheten, avbrott eller störningar i Tjänsternas funktioner som tillhandahålls av tredje part (t.ex. mobilcertifikat). På dessa tillämpas varje tjänsteleverantörs egna användarvillkor.

11. Behandling av personuppgifter och datasäkerhet

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt enligt lagstiftningen och säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Läs mer om behandlingen av personuppgifter och datasäkerhet på Ilmarinens sidor om dataskydd och datasäkerhet.

12. Kakor

Tjänsterna använder kakor och annan motsvarande teknologi. Läs mer om användningen av kakor på Ilmarinens sida om dataskydd.

13. Utrustning, program och förbindelser

Kunden skaffar på egen bekostnad den utrustning, de program och dataförbindelser som Tjänsterna förutsätter och ansvarar för deras användnings- och underhållskostnader samt kompatibilitet med Tjänsterna.

Ilmarinen och Kunden ansvarar för informationssäkerheten i sina egna datasystem.

14. Avbrytande av tjänsterna

Ilmarinen har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, om Tjänsternas säkerhet äventyras av Kundens utrustning, program eller dataförbindelse eller av andra orsaker. Ilmarinen har rätt att utan dröjsmål och utan föregående meddelande avbryta eller hindra användning som strider mot dessa användarvillkor.

Ilmarinen har även rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna eller begränsa åtkomsten till dem, om det är nödvändigt för Tjänsten, för en teknisk ändring eller uppdatering i den eller på grund av installations-, ändrings- och servicearbeten i det allmänna datakommunikationsnätet. Ilmarinen ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att Tjänsterna stängs ner eller avbryts. Ilmarinen har rätt att göra ändringar i Tjänsternas funktioner.

15. Ändringar och överlätelse avtalet

Ilmarinen har rätt att ändra Tjänsterna och deras innehåll samt dessa användarvillkor för webbtjänsterna samt kraven på utrustning och program som behövs för att använda Tjänsterna. Ilmarinen meddelar Kunden om väsentliga ändringar inom skälig tid på Ilmarinens webbplats eller via Tjänsterna.

Ilmarinen har rätt överlåta tillhandahållandet av Tjänsterna till ett annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Ilmarinen eller till en tredje part i samband med försäljning av egendom eller företagsförvärv som berör Tjänsterna.

16. Giltighet

Rätten att använda Tjänsterna upphör när kundrelationen till Kunden eller användarrättigheten som beviljats för en viss tid upphör. Företagskunden kan när som helst dra in användarrättigheter för användare inom sin organisation genom att meddela Ilmarinen. Ilmarinen har rätt att sluta tillhandahålla Tjänsterna vid en valfri tidpunkt.

17. Tillämplig lagstiftning och tvistlösning

På dessa användarvillkor för webbtjänster tillämpas Finlands lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser.

17.1 Tvistlösning när kunden är privatkund

Tvister som uppstår i anledning av dessa användningsvillkor ska avgöras i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets personen i fråga har sitt hemvist eller sin vanliga vistelseort.

17.2 Tvistlösning när kunden är företagskund

Tvister som uppstår i anledning av dessa användarvillkor ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljedomstolen har en ledamot, skiljeförfarandets säte är Helsingfors, Finland och skiljeförfarandet genomförs på finska.