Psykisk hälsa och arbetsförmåga

Genom att främja växelverkan, gott ledarskap, kompetensutveckling, omtänksamhet och ansvar på arbetsplatsen bidrar du samtidigt till den psykiska hälsan. Hos oss på Ilmarinen får du information och stöd för främjande av den psykiska hälsan på arbetsplatsen.

Vad är psykisk hälsa?

Med bra psykisk hälsa avses ett sådant hälsotillstånd där människan kan göra sitt bästa. En arbetstagare med en bra psykisk hälsa känner igen sina resurser, klarar av livets utmaningar och att arbeta framgångsrikt samt engagera sig i arbetsgemenskapet. Den psykiska hälsan handlar inte endast om psykiskt välbefinnande eller problemfrihet. Många psykiska, dvs. mentala symtom, uppkommer tidvis också i normala livet. Sorg och besvikelse, rädslor, ångest eller tillfälliga sömnproblem kan resultera i otrevliga känslor, tankar och symtom som alla råkar ut för ibland. En bra psykisk hälsa består av förmågan att hantera dessa känslor, tankar och symtom och att klara av dem.

Hälften av vuxna i Finland bemöter störningar i den psykiska hälsan i något skede av livet. De blir antingen själv sjuka eller har en närstående som insjuknar. Var och en av oss har i något livsskede någon form av tillfälliga psykiska symtom. Därför är det sannolikt att någon också på din arbetsplats har psykiska symtom eller lider av en psykisk störning vid något skede. Att bemöta och hantera olika psykiska symtom genom att diskutera och lyssn är en del av vardagen på arbetsplatsen och i chefsarbetet.

Frisk är den människa som förmår älska och arbeta. (Sigmund Freud)

Problem med psykisk hälsa: psykiska symtom och psykiska störningar

Alla har psykiska symtom vid något skede. De kan bestå av olika otrevliga känslor och tankar, såsom nedstämdhet, ångest, sorg, oro, rädsla och besvikelse eller sömnsvårigheter. De utgör en del av livet och är ofta tillfälliga befogade reaktioner på en utmanande situation. Dina egna resurser, anpassningsmetoder och ditt stödnätverk kan hjälpa dig att hantera och klara av dem.

Psykiska störningar, till exempel depression, är sjukdomar som diagnostiseras av en läkare. Diagnosen kan ställas när symtomen är långvariga, avsevärt påverkar funktionsförmågan och människorelationer och orsakar lidande. Det går inte att bara besluta sig för att återhämta sig från en psykisk störning. Enbart viljestyrka hjälper inte heller utan det behövs stöd och lämplig vård.

Övergående symtom eller psykiska störningar?

Genom att främja och stöda den psykiska hälsan på arbetsplatsen, minskar du arbetstagarnas risk att insjukna i psykiska störningar. Psykiska störningar är nämligen den vanligaste orsaken till invalidpensionering och sjukdagpenning. Psykiska störningar inkluderar ett stort spektrum av olika sjukdomar, bland annat depression, ångeststörningar, psykos och bipolär sjukdom. Av dessa är depression den mest centrala faktorn i bakgrunden av ökad sjukfrånvaro och invalidpensionering. Utbrott av psykiska störningar påverkas av olika slags bakgrundsfaktorer, såsom ärftlig exponering, riskfaktorer i utvecklingen och utlösande negativa livssituationer. 

Å andra sidan har man också identifierat flera faktorer som skyddar den psykiska hälsan, exempelvis bra människorelationer, socialt stöd, tillräcklig sömn, hälsosam kost och undvikande av rusmedel. En del av dessa kan du påverka på arbetsplatsen. Enligt God medicinsk praxis-rekommendationen för depression kan en minskning i arbetsstressen förebygga depression hos personer med riskfaktorer för sjukdomen. Även om det inte alltid går att påverka de underliggande orsakerna för psykiska störningar har arbetsplatsen ändå betydande möjligheter att stöda, främja och skydda arbetstagarnas psykiska hälsa.

För att främja psykisk hälsa är det viktigt att:

 • du förstår vilka saker påverkar den psykiska hälsan på arbetsplatsen  
 • du förstår att livet ibland oundvikligen medför besvikelser och psykiska symtom som med arbetsplatsens stöd kan lindras avsevärt  
 • du förstår att det finns psykiska störningar som diagnostiseras av läkare, dvs. sjukdomar som kräver vård men där stöd från arbetsplatsen är avgörande med tanke på arbetsförmågan  
 • du vid behov kan dra nytta av extern specialisthjälp, till exempel företagshälsovården.

Genom att främja psykisk hälsa stöder du arbetsförmågan

Arbetslivet förändras och utvecklas hela tiden. Förändringarna gäller såväl arbetets innehåll, arbetsmetoder som arbetets organisering. Dessa förändringar påverkar förutom arbetstagarens hälsa även organisationens produktivitet, konkurrenskraft och därmed hela samhället. Allt fler av oss utför informationsarbete och därför har den psykiska hälsan en allt större betydelse för vår arbetsförmåga.

Kom ihåg att när det på din arbetsplats finns någon som har psykiska symtom eller en psykisk störning är den personen inte oundvikligen därför arbetsoförmögen. En lång sjukledighet är inte alltid den bästa lösningen, men ibland är den nödvändig.

Arbetsforskare har i många olika sammanhang konstaterat att arbete som utgångspunkt är bra för den psykiska hälsan.

 1. Uppmärksamma hur man på din arbetsplats diskuterar psykisk hälsa och arbetsbelastning. Sträva efter en konstruktiv och uppmuntrande diskussion. 
 2. Säkerställ att du förstår hur arbetet belastar arbetstagarna. Nöj dig inte med enkla förstahandsintryck.  
 3. Ta belastningsfaktorer och symtom på allvar också när arbetet trots dem blir gjort. Det kan hända att arbetet senast klarades av med darr på ribban.  
 4. Fundera över hur arbetsförhållanden och organiseringen kunde anpassas så att arbetet inte medför onödig belastning.  
 5. Normalisera otrevliga känslor och tankar, man behöver inte alltid vara till sin fördel. 
 6. För problem på tal i tid och med låg tröskel. 
 7. Främja den sociala gemenskapen på din arbetsplats så att problemen och symtomen kan diskuteras.

Främjande av psykisk hälsa på arbetsplatsen

Det är individuellt hur svår arbetstagaren upplever sin egen situation. Var och en tolkar och upplever situationerna på sitt eget sätt. I svåra livssituationer är det viktigt att ge utrymme för otrevliga känslor och att hantera dem.

Psykisk hälsa är ett kontinuum. I figuren nedan ser du att olika lindriga symtom är rätt så vanliga. Tänk på att när en arbetstagare uppvisar symtom kan de åtgärder som utförs på arbetsplatsen och den förståelse och det stöd du erbjuder ha en stor betydelse. Om situationen försämras eller blir långvarig kan det däremot vara viktigt att få hjälp och stöd med låg tröskel till exempel från företagshälsovården.

Dun kan bästa främja psykisk hälsa på arbetsplatsen när du förhåller dig till svåra känslor, tankar och symtom som relevanta och normala fenomen. Om du misstänker eller upptäcker att en arbetstagare har psykiska symtom kan du bäst hjälpa personen genom att fråga, lyssna och diskutera och tillsammans reda ut hur ni kan stöda arbetstagaren på jobbet. Symtomen kan lindras redan av att arbetstagaren upplever att arbetet vid behov kan göras flexiblare och att man får stöd från arbetsplatsen.

Förhåll dig till psykiska störningar på samma sätt som till andra hälsoproblem. Ge stöd, diskutera och berätta att hjälp kan och är värt att också sökas från företagshälsovården. Kom ihåg att du inte själv behöver lösa arbetstagarens problem, men lägg inte ut lösningen på problemet helt och hållet till parter utanför arbetsplatsen. Förutom vård i rätt tid är de åtgärder som utförs på arbetsplatsen och arbetsgemenskapens stöd avgörande för återhämtningen.