Tidigt stöd i chefens vardag

När du blir orolig för en arbetstagare, tala med hen. Inkludera tidigt stöd i ditt ledarskap. Det ger dig verktyg som hjälper dig att även ta svåra saker till tals.

Allt är lättare att lösa i ett tidigt skede

Som chef har du en avgörande inverkan på arbetstagarnas vardag. Du kan förbättra deras prestationer, engagemang och produktivitet. Du kan också minska kostnaderna och andra negativa påföljder av sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. ​

Alla blir sjuka ibland och då har man rätt att vid behov vara borta från jobbet. Arbetsförmågan varierar också för oss alla under karriären. Det är helt normalt. Därför utgör tidigt stöd en naturlig del av dina vardagliga ledningsprocesser.

Ingrip genast när du blir orolig för en arbetstagares prestationer, beteende eller arbetsförmåga. Prata om din oro med arbetstagaren. Diskutera hellre i onödan än för sent eller inte alls. Du kan inte ingripa för tidigt. När du ingriper i tid har du och arbetstagaren en mängd metoder för att stöda hens arbetsförmåga och ni undviker att problemet eskalerar.

Fungerande växelverkan är ledarskap i vardagen

När du och arbetstagarna litar på varandra och pratar med varandra ofta och öppet vilar ditt ledarskap på god grund.

Bygg upp förtroende

En av dina viktigaste uppgifter som chef är att bygga upp förtroende. Det gör du genom att visa att du är intresserad av arbetstagarnas bekymmer och strävar efter att lösa dem, fungera som exempel, uppmuntra till diskussion och förhålla dig till misstag som en normal del av arbetet.

Undvik en villfarelse av lycka, tänk alltså inte att stämningen alltid måste vara positiv och att allt alltid måste lyckas eller vara enkelt. För att lyckas som ledare är det viktigaste att du vet hur det står till med arbetstagarna och hurdan deras situation är. Det får du endast reda på genom att diskutera med dem regelbundet och ofta. När en arbetstagare lyfter fram problem under de här samtalen kan du gratulera både dig själv och hen: arbetstagaren litar på dig så mycket att han eller hon vill prata om en svår sak med dig. Tack vare det kan ni reda ut saken tillsammans.

När stämningen i ditt team, på din avdelning eller på hela arbetsplatsen är förtrolig vågar arbetstagarna också ta svåra saker till tals – även sådana som gäller deras arbetsförmåga.
Ta arbetsförmågan till ett samtalsämne

Tänk på arbetsförmågan och riskerna för arbetsoförmåga som vanliga samtalsämnen. När du förhåller dig till dem på ett naturligt sätt är det lätt för dig att tala om dem. Samtidigt föregår du med gott exempel för arbetstagarna.

Ta regelbundet riskerna för arbetsoförmåga till tals med arbetstagarna. Tala också om riskerna på en allmän nivå på gemensamma möten. På så sätt gör du det till en normal del av verksamheten att tala om arbetsförmågan och riskerna för arbetsoförmåga. När arbetstagarna får berätta sin egen syn är det lättare för dem att intressera sig för verksamhetsmodeller för att främja arbetsförmågan än om du bara skulle berätta om modellerna för dem. Även om diskussionen är naturlig ska du tänka på att arbetstagarna kan behöva uppmuntring för att våga ta till tals bekymmer och rädslor omkring arbetsförmågan.

Påverka genom att föregripa

Om du märker att en arbetstagare börjar bete sig på ett avvikande sätt, stanna upp. Har personens koncentrationsförmåga försämrats? Verkar personens beteende rörigt? Verkar personens motivation ha försvunnit?

Du reagerar i tid när du reagerar på förändringar i en arbetstagares beteende redan innan personen blir sjukskriven eller situationen förvärras. Kom överens med företagshälsovårdsteamet och arbetstagarna vilka ärenden det är bra att du reagerar på, hur och när. När ni kommit överens om reaktionskriterierna tillsammans är det lätt för dig att ingripa – och det är lätt för arbetstagaren att förhålla sig positivt till dina handlingar.

Som chef har du en avgörande roll

Inkludera tidigt stöd i ditt dagliga ledarskap. Berätta om det för arbetstagarna genast när de börjar och du skolar in dem.

Verksamhetsmodellerna ger dig verktyg som hjälper dig att även ta svåra saker till tals. Prata med dina arbetstagare och fundera tillsammans på vilka verksamhetsmodeller som passar just er arbetsgemenskap och välj ut de lämpligaste. Ingrip aktivt och i ett tidigt skede eftersom problem försvinner sällan av sig själva.

Verksamhetsmodellerna för tidigt stöd hjälper dig att steg för steg uppfatta vad tidigt stöd är och hur du inkluderar det i ditt ledarskap.