Ilmarinens placeringar

Genom att placera de gemensamma pensionstillgångarna säkerställer vi finansieringen av nuvarande och framtida pensioner. Lär känna tillvägagångssätten, principerna och resultaten av vår placeringverksamhet.

Vi placerar placeringstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt

Genom att placera de gemensamma pensionstillgångarna säkerställer vi finansieringen av nuvarande och framtida pensioner. Vi placerar placeringstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt. Vi är en aktiv ägare som främjar hållbarhet bland våra placeringsobjekt. Vårt mål är koldioxidneutral placering av pensionstillgångarna före slutet av år 2035.

Fördelning av placeringar

Vår placeringsportfölj är diversifierad såväl geografiskt som mellan olika tillgångsslag, till exempel aktier, ränteplaceringar och fastigheter. Nedan finner du de senaste uppgifterna om hur våra placeringar är fördelade.

Teser för placering av pensionstillgångar

Våra allmänna placeringsprinciper sammanfattar vårt sätt att placera pensionstillgångarna.

Läs våra placeringsteser

Principer för ansvarsfulla placeringar

Vi beaktar miljön, de mänskliga rättigheterna och god bolagsstyrning i alla våra placeringsbeslut. Hållbarhet är en integrerad del av placeringsverksamhetens riskhantering.

Läs mer om ansvarsfull placering

Placeringarnas riskhantering och solvens

Vi måste säkerställa vår förmåga att betala ut pensioner under alla omständigheter nu och i framtiden.

Läs mer om Ilmarinens solvens