Val av företagshälsovårdspartner

Valet av företagshälsovårdspartner är ett viktigt beslut för ditt företag. Att välja rätt partner för att sköta om din personals arbetsförmåga är av betydelse.

Som arbetsgivare väljer du var du ordnar företagshälsovårdstjänsterna

Du kan välja mellan fyra olika sätt att ordna företagshälsovården. 

Du kan skaffa tjänsterna

 • Från en kommunal företagshälsovårdsenhet   
 • Från en privat producent av företagshälsovårdstjänster   
 • Genom att grunda en egen företagshälsovårdsenhet ensam   
 • Genom att grunda en företagshälsovårdsenhet med andra arbetsgivare eller genom att skaffa tjänsterna från en färdigt etablerad enhet som är gemensam för arbetsgivarna

Om det finns flera producenter av företagshälsovårdstjänster på din ort kan du konkurrensutsätta dem innan du bestämmer vem du väljer som samarbetspartner.

Utmana din nuvarande partner inom företagshälsovårdstjänster till ett djupare samarbete  

Om du redan har en företagshälsovårdspartner men du upplever att du kunde få ut mer av samarbetet, är byte av tjänsteleverantör inte alltid det bästa alternativet. Du kan utveckla samarbetet även med din nuvarande företagshälsovårdspartner. Ta saken till tals, fråga, föreslå och utmana. De flesta tillhandahållare av företagshälsovårdstjänster utvecklar gärna samarbetet.

Kontinuiteten i företagshälsovårdssamarbetet och i kundrelationen fördjupar den ömsesidiga kunskapen och bygger upp tilliten under åren. Därför ger täta byten av tjänsteleverantören inte alltid önskat resultat. Din egen aktivitet avgör hur ert samarbete utvecklas. När du själv satsar på utvecklingen av partnerskapet inom företagshälsovårdstjänster och leder den får du även ut mer av ert samarbete. Om ert samarbete inte utvecklas trots dina försök, lönar det sig däremot för dig att överväga ett byte av företagshälsovårdspartner.

Fatta beslut om dessa saker innan du gör en anbudsbegäran  

 1. Vad önskar du av företagshälsovården?   
  • Är ditt syfte att uppfylla minimikraven i företagshälsovårdslagen?    
  • Vill du erbjuda dina arbetstagare så omfattande sjukvårdstjänster som möjligt som personalförmån?   
  • Ligger dina önskemål någonstans mellan de här två eller är det något helt annat?
 2. Vad är du redo att satsa?
  • Hur mycket tid och vilja har du för planeringen och uppföljningen av företagshälsovården och för återkoppling?   
  • Vilka resurser har du och ditt företag för stödjande av arbetsförmågan och hanteringen av sjukfrånvaro?
 3. Vem i ditt företag ansvarar för planeringen, uppföljningen och återkopplingen inom företagshälsovårdssamarbetet?  

 4. Vill du ha en månatlig fakturering som baserar sig på användningen eller ett avtal med fast pris?

 5. Vilka tjänsteleverantörer vill du göra en anbudsbegäran till?
  • Om ditt företag är verksamt på flera orter, vill du att en aktör samordnar hela ditt företags företagshälsovårdstjänster eller vill du ha separata avtal för alla orter?    
  • Vilka alternativa producenter av företagshälsovården finns det?

Jämför anbuden

Samla anbuden i en tabell så att du lättare kan jämföra svaren och se de olika producenternas styrkor och svagheter. Du måste själv välja vilka frågor du prioriterar mest.

Det lönar sig att träffa tjänsteleverantörerna. På så sätt får du preciseringar till anbuden och svar på öppna frågor. Utred eventuella oklara frågor och till exempel innehållet i främmande begrepp. Du kan också be producenten att ge en mer detaljerad beskrivning av tjänsterna, sina egna specialkompetensområden och alternativ till lösningar på dina frågor.

I diskussionerna säkerställer ni tillsammans att de verksamhetssätt som överenskoms är förenliga med företagshälsovårdslagen och etiskt hållbara.