Dataskydd

På den här sidan hittar du information om Ilmarinens dataskydd: behandling av personuppgifter, cookies och annan information om onlinebeteende. Du hittar också dataskyddsbeskrivningar ner på sidan.

1. Allmänt om dataskydd

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt och systematiskt. Vi säkerställer kundernas integritetsskydd och behandlar alltid personuppgifter ansvarsfullt. Vi redogör för behandlingen av personuppgifter och kundernas rättigheter öppet och tydligt.

Ilmarinen iakttar alla skyldigheter i dataskyddslagstiftningen och god informationshantering i personuppgiftsbehandlingen. Pensionsförsäkringslagstiftningen och uppförandekoden för vår bransch ställer högre krav än normalt på vår verksamhet. Vi har förbundit oss att uppfylla dessa krav.

Informativitet

Vi redogör för behandlingen av personuppgifter öppet och tydligt för våra kunder. Vi informerar om behandlingen i denna dataskyddsbeskrivning och i samband med tillhandahållandet av tjänster. I dataskyddsbeskrivningen redogör vi också för kundernas rätt till uppgifter som gäller dem själva.

Nödvändighet

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter. Personuppgifter samlas in och behandlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och lagenliga användningssyften.

Kvalitet

Vi säkerställer informationens kvalitet. Ilmarinen vidtar tillräckliga åtgärder för att säkerställa uppgifternas kvalitet och korrekthet. I behandlingen av uppgifter används endast relevanta och tillförlitliga informationskällor.

Informationssäkerhet

Vi skyddar informationen effektivt. Informationssäkerheten säkerställs genom nödvändiga tekniska och administrativa åtgärder. Ilmarinen säkerställer att informationen skyddas och behandlas på ett adekvat sätt också då det gäller personuppgiftsbiträden som deltar i produktionen av tjänster.

Ansvarsfullhet

Dataskyddet har stor betydelse i Ilmarinens verksamhet. Vi respekterar försäkringshemligheten och behandlar konfidentiell information enligt lagstiftningens krav. Vi säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter.

2. Behandlingen av personuppgifter hos Ilmarinen

Personuppgifter samlas in och behandlas endast för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga användningssyften. Ilmarinen samlar in personuppgifter från ArPL- eller FöPL-försäkringstagare, dvs. arbetsgivare och företagare. Personuppgifterna inkluderar namn, kontaktuppgifter och identifikationsuppgifter för datasystem i anslutning till identifieringen av en person. Dessutom kan vi samla in personuppgifter som rör pensionssökande och pensionstagare, de försäkrade samt intressebevakare. För att tillhandahålla pensions- och rehabiliteringstjänster samlar Ilmarinen även in uppgifter om arbetshistoria, pensionstillväxten, förhandskalkyler, arbetspensionsutdraget, förmåner och medicinska beslut.

Vi inhämtar även uppgifter från lagenliga myndighetsregister. Ilmarinen samlar också in uppgifter som rör hyresgäster i bolagets hyresbostäder samt bostadssökande. Personuppgifter kan också behöva samlas in för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, sköta kundrelationen och försäkringsbeståndet samt för att behandla besvärs- och rättelseärenden. Ilmarinen samlar även in uppgifter i undersöknings- och statistiksyfte. Inom kundtjänsten samlar Ilmarinen in uppgifter som gäller kundrådgivning och förfrågningar, såsom personuppgifter, upptagningar och inspelningar av telefonsamtal samt kundrespons.

I Ilmarinens kundregister lagras uppgifter om försäkringstagarnas pensions- och försäkringstjänster, som kan användas för behandling av försäkrings- och ändringsansökningar, beslutsfattande, avtal och överföring av försäkringar. Ilmarinen lagrar också uppgifter om den försäkrade och pensionstagaren som hänför sig till försäkringstagaren samt beräkningar som gäller försäkringar och försäkringsbehovet. I kundregistret lagras även bokförings-, betalnings-, fakturerings- och indrivningsuppgifter. I Ilmarinens kundregister lagras också grupperings- och klassificeringsuppgifter som beskriver kundrelationen. Ilmarinen samlar även in samtycken, beställningar och förbud som gäller kund- och marknadskommunikation.

Ilmarinen samlar in uppgifter om aktivering och användning av webbtjänster på www.ilmarinen.fi. Uppgifter samlas också in från tjänster som kräver inloggning, till exempel användardata om webb- och mobiltjänster, uppgifter som behövs för identifiering och användarrätt till webbtjänster, nätidentifierare samt uppgifter om använda kanaler, applikationer, enheter och webbläsare.

Du kan läsa mer om insamlingen av olika personuppgifter i Ilmarinens dataskyddsbeskrivningar.

Ilmarinens uppgift i enlighet med lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag är att bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till social trygghet genom att sköta verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet samt att sköta de medel som inflyter till bolaget för detta ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner som försäkringarna omfattar. I samband med dessa uppgifter baserar sig behandlingen av personuppgifter på rättslig förpliktelse. I Ilmarinens verksamhet kan personuppgifter även behandlas utgående från samtycke, avtal eller berättigat intresse. Behandlingsgrunden för marknadsföring som riktas till Ilmarinens kunder är berättigat intresse eller samtycke. Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke.

Ilmarinen behandlar personuppgifter i följande syften: Produktion och utveckling av Ilmarinens och dess samarbetspartners tjänster, tillhandahållande av tilläggstjänster och tjänsternas riktande till kunderna, kundidentifiering, hantering av användarrättigheter, säkerställande och verifierande av servicehändelser samt utredning av felsituationer, ekonomiförvaltning och penningtransaktioner samt bokföring inklusive utbetalning, fakturering, reskontra och indrivning. Ilmarinens kunduppgifter kan även behandlas för hanteringen och utvecklingen av kundrelationer, kundtjänster och rådgivning, analys av kundrelationer och verksamheten samt med den registrerades samtycke inom kund- och marknadskommunikation.

Ilmarinen behandlar personuppgifter även för att säkerställa tjänsternas IT-säkerhet och för att förhindra missbruk och problemlägen samt för att hantera risker. Ilmarinen kan också behandla personuppgifter för att rikta lämplig marknadsföring till potentiella och befintliga kunder i webbmiljöer utgående från användarens samtycke.

För att ge kunderna snabbare och bättre service utnyttjar Ilmarinen automatiskt beslutsfattande i samband med behandlingen av försäkrings- och pensionsärenden i frågor som inte förutsätter bedömning från fall till fall och när de lagstadgade villkoren uppfylls. Om de lagstadgade villkoren inte uppfylls, inleds en manuell behandlingsprocess. Kunden har rätt att överklaga Ilmarinens beslut som gäller kunden själv. Anvisningar för sökande av ändring ges i samband med beslutet.

Efterlevnad av skyldigheter som fastställts i lagen, bestämmelser och myndighetsbeslut förutsätter att Ilmarinen behandlar personuppgifter. Till de lagstadgade skyldigheterna hör att förhindra, identifiera och undersöka penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier; bokföringsbestämmelser; hantering av exempelvis kredit- och försäkringsrisker; solvenskrav samt de krav som lagstiftningen ställer på värdepapper och fonder.

Ilmarinen kan med personens samtycke sammanlänka personuppgifter i sitt kundregister och marknadsföringsregister med uppgifter om webbeteende för att bättre rikta sin marknadskommunikation till potentiella och befintliga kunder.

Ilmarinen mottar personuppgifter från den registrerade
i samband med marknadsföring och uträttande av ärenden. Ilmarinen får uppgifter som gäller de försäkrade och pensionstagare
även från andra pensionsanstalter och arbetsgivare. Personuppgifter samlas in också i samband med servicehändelser och användningen av tjänster.

Ilmarinen mottar personuppgifter lagenligt även från följande datakällor:

 • Pensionsskyddscentralen
 • Folkpensionsanstalten
 • Tjänster som förmedlar inkomstuppgifter
 • Läkare, sjukhus och hälsovårdscentraler
 • Arbetskraftsmyndigheterna
 • Skattemyndigheterna
 • Socialmyndigheterna
 • Arbetslöshetskassor och arbetskraftsbyråer
 • Utsökningsmyndigheter
 • Försäkringsbolag
 • Banker
 • OP Gruppen
 • Bokföringsbyråer
 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
 • Försäkringsdomstolen

Ilmarinen kan med stöd av lagen lämna ut uppgifter från dess register till lagstadgade instanser inom pensionsskydd och social trygghet samt exempelvis till Pensionsskyddscentralen. Uppgifter lämnas ut till myndigheterna med stöd av lagen. Ilmarinen lämnar ut personuppgifter endast utifrån rätten till information som baserar sig på lagstiftningen samt enligt rätten och skyldigheten att lämna ut uppgifter. Personuppgifter kan i vissa fall lämnas ut också med den registrerades samtycke. Parterna och grunderna för utlämnande av uppgifter återfinns i Pensionsskyddscentralens anvisningar.

Behandlingen av personuppgifter som utförs av tjänsteleverantörer för Ilmarinens räkning baserar sig alltid på uppdragsavtal och anvisningar där parternas rättigheter och skyldigheter i fråga om behandling och skydd av personuppgifter fastställs. Vi har ingått avtal med utvalda varu- och tjänsteleverantörer som inkluderar behandling av personuppgifter för Ilmarinens räkning. Sådana avtal har ingåtts till exempel med leverantörer av programutvecklings-, underhålls-, server- och IT-stödtjänster.

Ilmarinen använder sina kunders personuppgifter för kundkommunikation, varvid behandlingen baserar sig på Ilmarinens lagstadgade skyldighet att meddela om ärenden som är betydande med tanke på kundrelationen eller på Ilmarinens berättigade intresse. Ilmarinen använder sina kunders och potentiella företagskunders personuppgifter också för marknadskommunikation som kunden alltid kan avböja.

Ilmarinen lämnar ut uppgifter till vetenskaplig eller historisk forskning. Vi kan lämna ut fakturor till företag som driver in fordringar. Om vi säljer, köper, fusionerar eller i övrigt omorganiserar vår affärsverksamhet, kan användarens personuppgifter lämnas ut till köpare och deras rådgivare.

Ilmarinen behandlar personuppgifter i första hand i Finland, inom EU-/EES-området eller i andra av EU-kommissionen godkända länder med tillräcklig nivå på dataskyddet. Ländernas tillräckliga dataskyddsnivå säkerställs genom modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Facebook

Ilmarinen och Facebook Irland (hädanefter "Facebook") är i tillämpliga delar gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller Facebooks communitysidor. Sådana sidor är bland annat Ilmarinens sida, https://fi-fi.facebook.com/parempaaelamaa.

Facebook behandlar uppgifterna på varje sida enligt sina dataskyddsprinciper: www.facebook.com/privacy/. Facebook har huvudansvaret för efterlevnad av dataskyddslagstiftningen och för informationssäkerheten samt för att säkerställa den registrerades rättigheter i tjänsten. Du kan justera Facebooks sekretessinställningar på Facebook.

Ilmarinen behandlar personuppgifter på communitysidorna endast för Ilmarinens egna syften, till exempel för att berätta om tjänster och produkter, ta emot respons, köpa annonser samt för webb- och reklamanalyser.

Facebook ger oss uppgifter om den registrerades namn, den offentliga profilbilden samt övriga offentliga uppgifter. I praktiken alltså allt innehåll som är synligt för alla. Du kan även själv lämna ytterligare personuppgifter till oss i sidornas kommentarer eller via Messenger till exempel i en kundtjänstsituation. Ilmarinen behandlar inte dina personuppgifter utanför Facebook och uppgifterna sammanlänkas inte med uppgifter i övriga register.

På Ilmarinens communitysidor behandlas personuppgifter utgående från Ilmarinens berättigade intresse. Den registrerade kan begränsa Ilmarinens behandling av personuppgifter som fåtts från Facebook genom att sluta gilla och/eller följa sidan.

Ilmarinen och Facebook Irland (hädanefter "Facebook") är i tillämpliga delar gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller Facebooks organisationssidor. Sådana sidor är bland annat Ilmarinens sida, https://fi-fi.facebook.com/parempaaelamaa.

LinkedIn

Ilmarinen och LinkedIn Corporation (hädanefter "LinkedIn") är i tillämpliga delar gemensamt personuppgiftsansvariga när det gäller LinkedIns organisationssidor. Sådana sidor är bland annat Ilmarinens sida, https://www.linkedin.com/company/ilmarinen/.

LinkedIn behandlar uppgifterna på varje sida enligt sina dataskyddsprinciper: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn har huvudansvaret för att dataskyddslagstiftningen följs och för att informationssäkerheten samt den registrerades rättigheter i tjänsten säkerställs. Du kan reglera LinkedIns sekretessinställningar på LinkedIn.

Ilmarinen behandlar personuppgifter på organisationssidorna endast för Ilmarinens egna syften, till exempel för att berätta om tjänster och produkter, mottaga respons, köpa reklam samt för att analysera sidor och reklam.

LinkedIn ger oss uppgifter om den registrerades namn, den offentliga profilbilden samt övriga offentliga uppgifter. I praktiken alltså allt som är synligt också för alla andra. Du kan själv meddela oss även andra personuppgifter i sidornas kommentarer eller via snabbmeddelande till exempel i en kundtjänstsituation. Ilmarinen behandlar inte dina personuppgifter utanför LinkedIn och uppgifterna sammanslås inte med uppgifter i övriga register.

På Ilmarinens organisationssidor behandlas personuppgifter utgående från Ilmarinens berättigade intresse. Den registrerade kan begränsa Ilmarinens behandling av personuppgifter som fåtts från LinkedIn genom att sluta gilla och/eller följa organisationssidan.

Ilmarinen lagrar personuppgifter som en del av sin lagstadgade verksamhet. Lagringstiderna fastställs enligt arbetspensionslagstiftningen eller annan tillämplig lagstiftning:

 • Försäkringsrelaterade personuppgifter under försäkringens giltighetstid och under de därpå följande tio kalenderåren
 • Pensions- eller rehabiliteringsrelaterade personuppgifter under den försäkrades livstid samt under de därpå följande fem kalenderåren
 • Familjepensionsrelaterade personuppgifter under familjepensionens utbetalningstid och under de därpå följande fem kalenderåren
 • Personuppgifter i samband med indrivning av försäkringsavgiften tills indrivningen avslutats och under de därpå följande fem kalenderåren
 • Besvärsrelaterade personuppgifter i 50 år, om de inte på grund av ovan nämnda punkter ska lagras längre

I annan än lagstadgad verksamhet lagrar Ilmarinen personuppgifter så länge som den behandlingsprincip som nämnts i punkt 2.2 i denna dataskyddsbeskrivning gäller och personuppgifterna är nödvändiga för användningsändamålen.

Personuppgifter raderas vid behov också om den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter som grundar sig på berättigat eller allmänt intresse och det inte finns några andra grunder för behandlingen.

Tillgången till enheter och nätverksservrar som innehåller personuppgifter har begränsats med användarbefogenheter till enbart de personer som behöver uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Personer som behandlar uppgifterna omfattas av den lagstadgade tystnadsplikten. Personuppgifter lagras endast för den tid som det tar att sköta ärendet eller tills den lagstadgade lagringstiden uppfylls. Ilmarinens hela personal har fått utbildning i dataskydd av personuppgifter.

Nätverksservrarna som används för personuppgiftsbehandling finns i datacentraler som skyddats med passerkontroll och säkerhetssystem. Register som innehåller personuppgifter har skilts åt från offentliga datanät genom tekniska skyddsåtgärder. Användningen av personuppgifter övervakas även med olika tekniska metoder.

Ilmarinen kan använda underleverantörer för att utföra uppgifter. Underleverantörerna och deras personal omfattas av samma bestämmelser och krav på tystnadsplikt som Ilmarinens personal.

På Ilmarinen utgör datasäkerhet och skydd av personuppgifter en integrerad del av datasystemens funktionalitet och arkitektur. Kraven på datasystemens säkerhet samt på behandlingens integritet, tillförlitlighet, tillgänglighet och kontinuitet fastställs alltid på förhand när systemen planeras. Ilmarinen behandlar alla personuppgifter med hänsyn till informationssäkerheten och på lagenligt sätt samt utvecklar och granskar informationssäkerheten systematiskt.

Rätt till information

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som lagrats om honom/henne i registret. Den registrerade ska i sin begäran ange sitt namn och sin personbeteckning så att uppgifterna kan sökas. Svaret skickas till den registrerades adress som verifierats via befolkningsregistret.

Rätt till dataportabilitet

Behandlingen av personuppgifter på Ilmarinen grundar sig i första hand på en rättslig förpliktelse och möjliggör därmed inte en överföringsrätt. Detta gäller personuppgiftsbehandlingen både som en del av pensionsskyddet och placeringsverksamheten samt som arbetsgivare och bolag, även om behandlingen preciseras genom avtal vid behov.

I övrigt har den registrerade rätt att få en fil med sina personuppgifter som behandlas i datasystemen och som den registrerade själv lämnat ut till den personuppgiftsansvarige och vars behandling grundar sig på den registrerades samtycke eller avtal med den registrerade. Den registrerade kan också be den personuppgiftsansvarige att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att kräva en korrigering av felaktiga och inexakta personuppgifter. Rättelser av personuppgifter görs i första hand när den registrerade har identifierat sig på webbtjänsten. Begäran ska innehålla namn och personbeteckning, precisering av och motiveringar för korrigeringskravet samt redogörelse för hur uppgiften borde korrigeras.

Rätt att invända

När det gäller Ilmarinens lagstadgade behandling av personuppgifter har den registrerade inte rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter när behandlingen baserar sig på ett allmänt eller berättigat intresse, till exempel inom direktmarknadsföring. Den registrerade har rätt att när som helst invända mot att hans/hennes personuppgifter används för marknadsföring. I praktiken görs detta genom att meddela om förbud mot marknadsföring eller genom att återkalla sitt samtycke.

Rätt att begränsa

Den registrerade kan be Ilmarinen begränsa behandlingen av sina personuppgifter i följande fall:

 • Den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet. Rätten att begränsa behandlingen gäller dock inte Ilmarinens lagstadgade verksamhet, om begäran om begränsning uppenbart saknar grund.
 • Behandlingen är bevisligen och motiverat olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas
 • När Ilmarinen meddelar att det inte längre behöver de personuppgifter som begärts att begränsas för de ändamål med behandling som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har motsatt sig behandlingen av personuppgifterna och väntar på en bekräftelse på om den personuppgiftsansvariges berättigade intressen väger tyngre än den registrerades berättigade intressen. I begäran ska anges namn och personbeteckning samt individuella och motiverade krav på begränsning

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att kontrollera de uppgifter vi lagrat om dig. Fyll i blanketten för kontrollbegäran.

Ilmarinen skickar svar på kontrollbegäran till den adress som verifierats via befolkningsdatasystemet.

3. Cookies och övriga identifierare av webbeteende

Cookies är små anonyma textfiler som innehåller bokstäver och siffror och som sparas på din dator. Ilmarinens cookies skadar inte din dator. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående med hjälp av cookies utan ditt samtycke. Din webbläsare laddar ner cookies när du besöker webbplatser som använder cookies. Med hjälp av cookiesna kan vi låta dig fortsätta där du lämnade samt att komma ihåg dina preferenser, till exempel språkinställningar. Användaren kan inte identifieras enbart med hjälp av cookies och digitala tjänster känner inte till användarens namn eller e-postadress om inte användaren separat gett sitt samtycke till detta.

Med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker (webbläsarens cacheminne, applikations- eller enhetsidentifierare) samlar Ilmarinen in beteendeuppgifter från sin webbplats och sina webbtjänster. Vi använder dessa uppgifter för att analysera användningen av tjänsterna, förbättra användarupplevelsen, anpassa tjänster och innehållet i marknadsföringsmeddelanden samt för att mäta hur väl marknadsföringen fungerar. Vi använder cookies även för att lokalisera och korrigera tekniska problem. Med hjälp av cookies kan vi till exempel identifiera webbläsare som återvänder till tjänsten, se om e-post som innehåller marknadsföring har öppnats och om e-posten lett användaren till Ilmarinens webbplats. Information som fås via cookies omfattar till exempel användarens IP-adress, typ av webbläsare, klockslag, antalet besök på sidorna samt webbadressen. Cookies lagrar också uppgifter om sidan därifrån du gått över till Ilmarinens webbplats.

När användaren loggar in på Ilmarinens webbtjänster kan vi inom ramarna för lagstiftningen och med stöd av samtycke sammankoppla beteendeuppgifter som vi får via cookies med personliga uppgifter som användaren gett. Om du inte loggar in på Ilmarinens webbtjänster eller landar på vår webbplats via kund- eller marknadsföringsmeddelanden vi sänt, kan vi inte identifiera dig enbart med hjälp av en kaka. Vi sammankopplar eventuellt uppgifterna om ditt webbeteende med dina kunduppgifter också efter att du har loggat ut från webbtjänsterna, om du har använt Ilmarinens webbtjänster inloggad och gett ditt samtycke. Det gör vi för att kunna erbjuda dig bättre riktad direktmarknadsföring. Du kan förhindra detta genom att förbjuda cookies i din webbläsare.

Ilmarinen använder fem olika kategorier av cookies – nödvändiga cookies, prestandacookies, funktionella cookies, marknadsföringscookies och sociala medier-cookies. De flesta cookies som Ilmarinen använder är sessionsspecifika som löper ut när du stänger webbläsaren. En del av cookies är bestående cookies som finns kvar i webbläsaren under en viss tid, om inte du själv tar bort dem. Giltighetstiden för bestående cookies varierar mellan några månader och några år.

Nödvändiga cookies

De här cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den ska och de kan inte inaktiveras. De placeras vanligtvis endast när du använder funktioner som skapar en servicebegäran, bland annat när du ändrar dataskyddsinställningarna, loggar in eller fyller i en blankett. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies eller frågar dig om användningen av cookies, men då fungerar nödvändigtvis inte vissa delar av webbplatsen.

Prestandacookies

Med hjälp av dessa cookies kan vi räkna antalet besökare och trafikkällor för att kunna mäta och förbättra webbplatsens prestanda. De hjälper oss att förstå vilka sidor är populära och mindre populära och hur besökarna navigerar på webbplatsen. Alla uppgifter som cookies ger samlas in anonymt. Om du inte godkänner dessa cookies vet vi inte vilka av våra sidor du besökt.

Funktionella cookies

Dessa cookies hjälper oss att erbjuda bättre och mera individuella funktioner, till exempel videor och chatt i realtid. Dessa cookies har placerats av Ilmarinen eller en tredjepartsleverantör vars tjänster vi inkluderat på vår webbplats. Om du inte godkänner dessa cookies, fungerar kanske inte vissa/ingen av dessa funktioner som de ska.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies har placerats på Ilmarinens webbplats av våra marknadsföringspartner (punkt 3.3.). De här företagen kan använda cookies för att skapa en profil av dina intressen och för att visa dig intressanta reklam på andra webbplatser. Cookies identifierar webbläsaren och enheten. Om du inte godkänner dessa cookies ser du inte riktad reklam på olika webbplatser.

Sociala medier-cookies

Dessa cookies placeras av aktörer inom sociala medier (punkt 3.3.). cookiesna gör det möjligt att rikta reklam på sociala medier, att enkelt dela artiklar samt att gilla inlägg. Dessutom kan vi mäta våra annonsers effekt i sociala medier. Om du inte godkänner dessa cookies ser du inte riktad reklam i sociala medier.

Cookies som placerats av vår egen webbplats och våra tjänster är förstapartscookies. Förutom dessa använder Ilmarinen i sina digitala tjänster tredjepartscookies, bland annat från reklamnätverk, sociala medier samt mätnings- och spårningstjänster. 

Ilmarinen kan på sin webbplats använda s.k. insticksprogram, dvs. Gilla/Dela-knappar för sociala medier. Insticksprogrammet kan identifiera att en användare som besöker tjänsten är inloggad på sociala medier med samma webbläsare och personifiera innehållet därefter. Insticksprogrammen kan samla in data om användningen av Ilmarinens digitala tjänster enligt sina egna dataskyddsdefinitioner.

Tredjepartscookies används till exempel för att rikta och mäta reklam på externa webbplatser. Reklamen riktas till exempel utgående från användarens tidigare webbeteende på de webbplatser där våra reklam sannolikt intresserar användaren mest. Även data som samlats in från externa webbplatser kan användas för riktad marknadsföring.

Tredjepartstjänster som Ilmarinen använder

Adform.net samlar in och analyserar beteendedata från Ilmarinens webbplats för att rikta reklam och mäta reklamens effektivitet. Du kan läsa mer om Adform.nets dataskydd här.

Facebook samlar in data för att analysera hur användarna navigerar mellan Facebook och Ilmarinens webbplats samt för att analysera reklamens effektivitet. Du kan läsa mer om Facebooks datapraxis här.

Giosg samlar in och analyserar data från chatten på Ilmarinens webbplats. Chattdiskussioner sammankopplas inte med dessa data. Du kan läsa mer om Giosgs dataskydd här.

Google Ads analyserar sökmotorreklamens effektivitet när användaren kommer till Ilmarinens webbplats. Du kan läsa mer om Google Ads dataskydd här.

Google Analytics används för att mäta användningen av Ilmarinens webbplats och webbtjänster, marknadsföringskampanjers effektivitet samt för att producera statistikuppgifter. Du kan läsa mer om Google Analytics dataskydd här.

LinkedIn samlar in data från "följ oss"-egenskapen på Ilmarinens webbplats samt samlar in och analyserar data för att rikta reklam. Du kan läsa mer om LinkedIns dataskydd här.

Siteimprove samlar in och analyserar data om användningen av Ilmarinens webbplats och webbtjänster. Du kan läsa mer om Siteimproves dataskydd här.

Twitter samlar in och analyserar data från webbesök och delning av innehållet mellan Twitter och Ilmarinens webbplats. Du kan läsa mer om Twitters dataskydd här.

YouTube samlar in och analyserar data över videovisningar på Ilmarinens webbplats samt för att rikta reklam. Du kan läsa mer om YouTubes dataskydd här.

Du kan hantera dina Ilmarinen inställningar för cookies och välja vilka cookies du accepterar. Du kan förhindra att cookies som är nödvändiga för användningen av våra tjänster sparas på din dator genom att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera planenligt. Observera också att våra tjänster som kräver inloggning inte fungerar om du inte godkänner våra cookies.

I webbläsarens inställningar kan du också ställa in att du får ett meddelande om en kaka som sparas. På så sätt kan du antingen godkänna eller neka kakan.

Du kan om du vill själv besluta i vilken omfattning du godkänner användningen av cookies och får riktad reklam. Du kan blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, använda privat läge när du använder våra tjänster eller spårningsskydd. Observera att om du inaktiverar cookies kan du nödvändigtvis inte använda en del av tjänsternas och webbplatsens funktioner.

Om du inte vill få reklam som riktas utgående från dina intressen, kan du förhindra riktad reklam via länken nedan. Efter att du förhindrat riktad reklam visas du samma mängd reklam som tidigare men reklamen har inte valts enligt dina intressen. Förhindra riktad reklam här.

4. Dataskyddsbeskrivningar

I dataskyddsbeskrivningarna har vi beskrivit innehållen i de personregister som Ilmarinen upprätthåller samt uppgifternas användningssyfte, normalt utlämnande av uppgifter och principerna för dataskydd. Dessutom innehåller dataskyddsbeskrivningarna information om den registrerades rättigheter samt kontaktuppgifter.

Med personregister avses en helhet av personuppgifter där personuppgifterna används för samma användningsändamål.

Läs Ilmarinens dataskyddsbeskrivningar:

 • Kundregister
 • Placeringsverksamhetens personregister
 • Marknadsföringsregister
 • Register över arbetssökande
 • Förvaltningsregister

Vi informerar de registrerade vid behov även i övrigt i samband med användningen av tjänster och insamlingen av uppgifter.