Följ upp inverkan och utveckla metoderna för tidigt stöd

Det är viktigt att du följer upp hur arbetstagarna klarar av sitt arbete. Du ska även följa upp hur de åtgärder för att främja arbetsförmågan som ni kommit överens om tillsammans verkställs.

Följ upp inverkan genom diskussion

Prata med arbetstagarna. Det är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om hur de har det och vad de tänker. Skapa verksamhetsmodeller, där det är en del av vardagen att fråga hur det står till och vara intresserad av arbetstagarna. Följ upp hur verksamhetsmodellerna för tidigt stöd verkställs och inverkan av dem.

Följ tillsammans med företagshälsovården upp hur sjukfrånvaroantalen utvecklas. Följ också upp hur hälsotillståndsrelaterade åtgärder för att främja arbetshälsan verkställs och syns på er arbetsplats. Då kan ni i fortsättningen bättre planera och rikta åtgärderna för att främja arbetsförmågan.

Bedöm och utveckla metoderna för tidigt stöd på basis av dina erfarenheter. Det gynnar alla när ni delar med er av goda tillvägagångssätt på arbetsplatsen. Berätta också om dina erfarenheter och idéer för personen som ansvarar för tidigt stöd på din arbetsplats så att de kan beaktas i utvecklingen av metoderna i hela företaget.

Utveckla dina kunskaper

När du bedömer och utvecklar verksamheten får du själv möjligheten att växa som chef. Utveckla dina kunskaper, utbilda dig och sätt dig in i olika delområden inom chefsarbetet. Ledarskap, växelverkan och att ta hänsyn till andra är färdigheter som man kan lära sig och utveckla.

Kom ihåg att behandla dig själv med lika stor omsorg och respekt som du behandlar arbetstagarna. Bli inte ensam med utmaningarna i chefsarbetet. Diskutera dem tillsammans med andra chefer eller externa coacher.