Följ och utveckla som chef

Som chef har du en avgörande roll för hur dina arbetstagare upplever sitt arbete och sin arbetsplats. Diskutera och samla in respons från dina arbetstagare och utveckla er verksamhet i samarbete med dem.

Diskutera och samla in respons

Håll dig uppdaterad om hur dina arbetstagare har det, deras tankar och känslor. Det bästa sättet är att diskutera med dem. Regelbundet och i lugn och ro, på tumanhand, gärna en gång i veckan eller varannan vecka. Kom tillsammans med arbetstagaren överens om en lämplig rytm för diskussionerna. Utvecklingssamtal är ett bra tillägg till de vardagliga diskussionerna och du för dem sannolikt en eller två gånger per år. De bör emellertid inte vara de enda diskussioner som förs på tumanhand.

Kom överens med dina arbetstagare om hur diskussionerna som gås på tumanhand ska se ut på er arbetsplats. Under samtalen kan ni diskutera saker som är aktuella för arbetstagaren eller komma överens på förhand om ärenden som ska behandlas och förbereda er för diskussionerna. Om din arbetstagare gör en minneslista och skickar den till dig på förhand, kan ni båda förbereda er för samtalet. Då förlöper samtalet effektivt och din arbetstagare får det han eller hon behöver av dig.

Utveckla en positiv verksamhetskultur

Diskutera även med hela ditt team. Behandla tillsammans frågor som förts fram och resultaten från personal enkäten om sådana är tillgängliga. Fundera i lugn och ro på hur och vad ni ska börja utveckla. Be dina arbetstagare om respons på hur de upplever ditt ledarskap. Be dem även om önskemål, tankar och idéer för att utveckla arbetet och era gemensamma handlingssätt. På så sätt kan du hjälpa dem allt bättre. 

Genom att diskutera skapar du en verksamhetskultur där chefernas uppriktiga intresse för arbetstagarnas arbete, tankar och känslor blir en del av vardagen.

Skapa psykologisk trygghet

Med psykologisk trygghet avses arbetstagarnas uppfattningar och föreställningar om vad som händer om de föreslår något nytt, uttrycker sina åsikter, uppvisar svaghet eller sårbarhet eller ställer "dumma" frågor. När er arbetsplats enligt arbetstagarna är psykologiskt trygg upplever de att de kan pröva på nya saker samt fråga och ge förslag utan rädsla för att bli förödmjukade eller att göra bort sig. Ett bra kännetecken på psykologisk trygghet är en gemensam känsla av att var och ens åsikt värdesätts.

Följande sju frågor hjälper dig att bedöma på vilken nivå den psykologiska tryggheten ligger på er arbetsplats:

  1. Vågar vi ta risker när vi står i växelverkan med varandra? 
  2. Är det lätt för oss att prata om svåra frågor och problem? 
  3. Får var och en av oss sin röst hörd? 
  4. Är det lätt för oss att be om hjälp av varandra? 
  5. Förstår vi att det ibland sker misstag och stöder vi den som gjort misstaget? 
  6. Accepterar vi olikheter? 
  7. Värdesätter och respekterar vi varandras arbete? 
  8.  

Diskutera dessa aktivt med dina arbetstagare. Fundera även på hur de saker som beskrivits i dessa frågor tar sig uttryck i ditt eget beteende och föregå med gott exempel. Genom att själv fungera som exempel har du en betydlig inverkan på interaktionen och välbefinnandet på arbetsplatsen och främjar dina arbetstagares psykiska hälsa.

Sköt även om dig själv och utveckla dina färdigheter

Chefsarbetet är en arbetsuppgift som alla andra. En del av uppgifterna kan du uppleva som meningsfulla och lätta. En del kan kännas svåra eller sådana som du helst inte skulle göra, särskilt om du är ny som chef eller inte har fått utbildning i ledarskap.

Lyckligtvis är ledarskap, interaktion, lyssnande, att bry sig och att ta hänsyn färdigheter som man kan lära sig och utveckla. Utveckla dina färdigheter, utbilda dig och sätt dig in i chefsarbetets olika delområden. Be dina arbetstagare om respons på hur de upplever att du leder dem. Så småningom märker du att du utvecklas på alla områden: både i frågor som du tidigare ansett vara svåra och i de som du upplevde att du redan hade kunskap om. Du kommer att märka att det underlättar ditt ledarskap och du upplever att du lyckas i det.

Diskutera med andra och sköt även om dig själv

Bli inte ensam med frågor som gäller ledarskap och chefsarbete. Ditt arbete underlättas av att du diskuterar det med andra chefer eller utomstående coacher. Då märker du att största delen av cheferna kämpar med samma ärenden, frågor och problem. Ni kan stöda och styra varandra genom att lyssna till varandras bekymmer och utbyta god praxis.

Det är viktigt att du bryr dig om och har samma respekt för dig själv som för dina arbetstagare. Ditt exempel har en avgörande inverkan på skapandet av en bra verksamhetskultur på din arbetsplats. Om du inte tillåter dig själv samma tankar och känslor som för dina arbetstagare, förmedlar du ett motstridigt budskap.