Företagshälsovårdssamarbete

I företagshälsovårdssamarbetet främjar du, dina arbetstagare och din företagshälsovårdarbetstagarnas arbetsförmåga genom att planera och utföra åtgärder tillsammans. Därför är det en viktig del av ledning av arbetsförmågan i ditt företag. Som kund hos oss får du hjälp och råd att få samarbetet fungera på bästa möjliga sätt.

Vad är företagshälsovårdssamarbete?

Företagshälsovårdssamarbete betyder att arbetsgivaren, cheferna, representanter för företagshälsovården samt arbetstagarna tillsammans sörjer för arbetstagarnas arbetsförmåga.

Tillsammans förebygger ni yrkessjukdomar och olycksfall, främjar arbetets och arbetsmiljöns sundhet och säkerhet och arbetsgemenskapens aktiviteter samt stöder arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga. Detta lyckas bäst när ni handlar aktivt tillsammans och när ni vet vilka frågor företagshälsovården ansvarar för och vilka ligger på företagets ansvar.

I Finland har arbetsgivaren en skyldighet att ordna företagshälsovård för alla arbetstagare. Företagshälsovården ska vara förebyggande och främja arbetsförmågan. Även valfri sjukvård kan anslutas till den.

Företagshälsovården ska ordnas 

  • jämlikt och avgiftsfritt   
  • utgående från företagets arbetsförhållanden, arbetets faror, men och risker samt förändringar i arbetet och arbetsförhållanden.

Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården, dvs. företagshälsovårdssamarbetet, startar när avtalet om företagshälsovårdstjänster ingås. Samarbetets syfte är att främja arbetet och arbetsförhållanden samt arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmåga.

Visste du?

Syftet med företagshälsovårdssamarbetet är att stöda
arbetsförmågan hos företagets arbetstagare. Med företagshälsovårdssamarbete avses att dina arbetstagare, representanter för företagshälsovården samt du och de övriga cheferna tillsammans sörjer för arbetstagarnas arbetsförmåga.

Samarbetet gagnar både företaget och arbetstagarna

Företaget är en viktig del av företagshälsovårdssamarbetet. Förutom arbetsgivaren har ni alla en inverkan på samarbetet, hur ni drar nytta av det och hur ni vill utveckla det.

Visa intresse, var aktiv, ge tid

För att ert samarbete ska vara framgångsrikt och produktivt ska arbetsgivaren själv vara intresserad av företagshälsovården och dess verksamhet. Företagshälsovården är mycket mer än endast sjukvårdsmottagningar eller kallelser till årliga möten. Företagshälsovården kan inte ensam planera verksamheten så att den betjänar just era behov. Om planeringen av verksamheten vilar endast på företagshälsovården, blir tjänsten lämplig för genomsnittsklienten. Ni kan emellertid ha andra önskemål. På motsvarande sätt ska företagshälsovården vara intresserad av era behov och er praxis.

Ni ska båda också vara aktiva och använda tid för samarbetet, särskilt när ni funderar över företagets viktigaste utmaningar för arbetsförmågan och alternativ till lösningar för dem.

En plan för målinriktat samarbete

När ni inleder samarbetet, gör tillsammans upp en bra verksamhetsplan. Tack vare planen undviker ni att använda tid och pengar för enstaka åtgärder. Lösryckta åtgärder leder vanligtvis inte till önskat slutresultat, oberoende av hur kvalitativa de är. Gör upp en verksamhetsplan som så väl som möjligt stöder ledningen av arbetsförmågan i ditt företag. Anteckna i planen hur och när ni mäter och följer upp resultaten så att ni tillsammans kan korrigera riktningen vid behov.

Ilmarinen är din strategiska partner i stödet för dina arbetstagares arbetsförmåga.

Läs mer om partnerskap med Ilmarinen