Utvärdera och utveckla som arbetsgivare

Håll dig uppdaterad om arbetets fysiska belastningsfaktorer och deras betydelse för dina arbetstagares arbetsförmåga. Gör upp praktiska mål och följ systematiskt upp hur de förverkligas. Intensifiera företagshälsovårdssamarbetet och ha en låg tröskel för att söka hjälp.

Utvärdera regelbundet arbetets fysiska belastning

Gör upp praktiska mål för hanteringen av arbetets fysiska belastningsfaktorer och följ systematiskt upp hur de förverkligas.

Följ upp och utvärdera under en kortare tidsperiod till exempel

 • omfattningen och effekter av introduktioner och utbildningar om ergonomi 
 • mängden och effekter av arbetets och arbetsförhållandenas utvecklingsåtgärder 
 • arbetets smidighet och kvalitet 
 • olika arbetstagargruppers stöd- och rörelseorganssymtom i sammanfattningarna av hälsoundersökningar
 • effekter av metoder för tidigt stöd 
 • sjukvårdsbesök till företagshälsovården som beror på stöd- och rörelseorgans symtom och -sjukdomar (särskilt arbetsrelaterade)
 • sjukfrånvaro som beror på stöd- och rörelseorgans symtom och -sjukdomar effekter av nätverksmöten
 • lyckad återgång till arbetet efter en lång frånvaro

Följ upp och utvärdera under en längre tidsperiod åtminstone följande:

 • har de arbetsrelaterade stöd- och rörelseorgans symtomen och -sjukdomarna samt olycksfallen minskat?
 • har arbetet och arbetsmiljön blivit hälsosammare och säkrare?
 • har arbetstagarnas fysiska arbets- och funktionsförmåga och hälsa förbättrats?

Följ även upp dina arbetstagares erfarenheter och åsikter om arbetsbelastningen samt hur nya arbetsmetoder, arbetsredskap och arbetsarrangemang inverkar på arbetets smidighet, kvalitet och belastning. Ställ frågor i personalenkäter om arbetets smidighet och strukturer, arbetsarrangemang och arbetsförhållanden, chefsarbetet och verksamhetskulturen. Gör en sammanställning av ärenden som behandlats i utvecklingssamtalen och inkludera arbetets fysiska belastning som ett delområde i utvecklingssamtalen. Sammanställ chefernas observationer om den dagliga ledningen och frågor som diskuterats med arbetstagarna.

Företagets egen personalrapportering om frånvaro och din företagshälsovårdspartners regelbundna rapportering är även bra sätt att följa upp situationen.

Läs mer om kunskapsledning

Utveckla företagshälsovårdssamarbetet

I ett välfungerande företagshälsovårdssamarbete har du i bästa fall möjlighet att bygga upp en fortlöpande dialog för att främja personalens stöd- och rörelseorgans hälsa. Håll din företagshälsovårdspartner informerad om naturen av ditt företags verksamhet, den rådande situationen, förfaringssätten och det stöd som erbjuds personalen, till exempel möjligheterna till en omstrukturering av arbetet. På så sätt kan ni rikta företagshälsovårdens åtgärder på rätt sätt. Planera tillsammans med personalen och företagshälsovården verksamhetsmodeller och rekommendationer för hantering av fysiska belastningsfaktorer på arbetsplatsen.

Säkerställ att företagshälsovårdens rapportering är tydlig, omfattande och regelbunden. Följ upp de åtgärder som vidtagits och uppdatera verksamhetsplanerna tillräckligt ofta tillsammans med företagshälsovården. När du har ett nära samarbete med företagshälsovården kan du bättre rikta er verksamhet och genom att vara föregripande ta tag i så många problem som möjligt.

Följ även upp kostnader och använda resurser. Bedöm dessutom hur samarbetet lyckats, dvs. fördelningen av arbetsplatsens och företagshälsovårdens satsningar och verksamhet.