Arbetspensionen ger trygghet i olika livssituationer

Arbetspensionen ger trygghet när inkomsterna minskar eller upphör på grund av att du går i pension, blir arbetsoförmögen eller om familjeförsörjaren avlider. Sköt dina pensions- och rehabiliteringsärenden enkelt på MinPension.

När det blir aktuellt med pension

Du kan flexibelt gå i ålderspension utgående från ditt födelseår. Pensionsskyddet kan vara till hjälp i olika livssituationer redan innan du går i ålderspension. När det blir aktuellt med pension ska du göra en pensionsansökan. Du gör det enklast på MinPension. Efter du får ett positivt pensionsbeslut betalar vi ut pension till dig en gång per månad.

Pensionsskyddet ingår i den lagstadgade sociala tryggheten. Du tjänar in pension enligt din årsinkomst.

Läs mer om pensionstillväxt

Vi betjänar dig i olika livssituationer

Arbetspensionsskyddet ger dig trygghet under olika livsskeden.

Pensionsåldern närmar sig, 60+

Du får arbetspension senast när du nått din pensionsålder. Ju längre du fortsätter arbeta, desto större ålderspension får du. Du kan om du önskar ta ut en del av din pension redan tidigare som partiell ålderspension.

Läs mer om pensionsåldern

Som företagare tjänar du in pension genom FöPL-försäkringen

Som företagare sköter du själv om ditt pensionsskydd. Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) tryggar din utkomst då du går i pension samt i händelse av arbetsoförmåga eller om familjeförsörjaren avlider. FöPL-arbetsinkomsten fastställer även storleken på dagpenningen som betalas av FPA under till exempel sjuk- eller föräldraledighet.

Läs mer om FöPL-försäkringen

Pensionstagare

Som pensionstagare hanterar du dina ärenden behändigt på MinPension. Du kan till exempel ändra dina kontaktuppgifter och ditt kontonummer, höja skatteprocenten eller skriva ut pensionsintyg.

Läs mer om ärenden som gäller pensionstagare

Utnyttja pensionsräknarna när du planerar att gå i pension. Att uppskatta pensionsbeloppet kan hjälpa dig att fatta beslut om du till exempel funderar på att ta ett bolån.

Gå till pensionsräknaren på MinPension

Stöd för att fortsätta i arbetslivet – yrkesinriktad rehabilitering

Det kan uppstå situationer i livet då en sjukdom försvårar arbetet. Du har tillgång till många olika sätt som kan hjälpa dig att fortsätta i ditt arbete eller återgå till arbetet efter en sjukledighet. Företagshälsovården eller en annan specialist inom hälso- och sjukvården spelar en viktig roll när du funderar över hur du ska orka bättre och över alternativen för att återgå till arbetet.

Ilmarinens yrkesinriktade rehabilitering kan vara ett alternativ när din arbetsförmåga försämrats på grund av en sjukdom – vare sig du är arbetstagare eller företagare. Det är viktigt att i god tid hitta rätt lösningar som stöder din arbetsförmåga och din återgång till arbetet.

Du tjänar in pension också från annat än avlönat arbete

Förutom betalt arbete tillkommer pensionen bland annat från studier som leder till examen och arbete utomlands.

Studier

Du tjänar in pension för studier som leder till en examen. Studier kan också utgöra en form av yrkesinriktad rehabilitering.

Arbetslivet och ändringar i arbetet

Ändringar i arbetslivet kan påverka din pensionstillväxt. Om du till exempel tar alternerings- eller föräldraledighet tjänar du in pension på ett annat sätt än för avlönat arbete. Om du blir arbetslös, tjänar du in pension för inkomstrelaterad dagpenning.

Om du flyttar utomlands

Pension intjänas utomlands i regel för arbete, men i vissa länder tjänar man in pension bara genom att bo där.

 

Arbetspensionsutdrag

Ditt arbetspensionsutdrag innehåller värdefull information. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt arbetspensionsutdrag regelbundet. Du hittar arbetspensionsutdraget enkelt genom att logga in på MinPension.

Läs mer om arbetspensionsutdraget