Automatiserat beslutsfattande

Ilmarinen utnyttjar automatiserat beslutsfattande i sin beslutsverksamhet. Läs på den här sidan vad det betyder.

Automatiserat beslutsfattande i Ilmarinen

Det automatiserade beslutsfattandet i Ilmarinen baserar sig på förvaltningslagen (434/2003) och lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Enligt förvaltningslagen kan en myndighet avgöra ett ärende automatiserat, när det i ärendet inte ingår omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall eller när de i ärendet ingående omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall har bedömts av en tjänsteman eller någon annan som handlägger ärendet. Avgöranden ska grundas på behandlingsregler som har utarbetats med stöd av tillämplig lag och förhandsprövning och som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

Ilmarinen fattar sina beslut i enlighet med arbetspensionslagstiftningen och förvaltningslagen och vid automatiserade beslut iakttar man förutsättningarna i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Beslut om automatiserat avgörande av ärenden fattas med ett beslut om införande. Närmare uppgifter om automatiserat avgörande av ärenden i Ilmarinen finns i varje beslut om införande.

Uppgift om specifikt beslut om införande

 1. Genom detta beslut har Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen bedömt förutsättningarna för införande av ett automatiserat beslutsförfarande i beslut om ändring av företagarens FöPL-arbetsinkomst.

  Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen fattar beslut om ändring av företagarens arbetsinkomst antingen på ansökan av företagaren eller med anledning av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om ändring av den (1157/2022) som är bindande för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen.

  Om företagarens arbetsinkomst och om ändring av den föreskrivs i 112 § och 112 a § i lagen om pension för företagare (FöPL) (1272/2006) samt i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för företagare (1157/2022).

  Beslut

  Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen inför ett automatiserat beslutsförfarande i beslut om ändring av företagarens FöPL-arbetsinkomst.

  Motiveringar till beslutet

  Enligt 53 e § 2 mom. i förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet avgöra ett ärende automatiserat, när det i ärendet inte ingår omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall eller när de i ärendet ingående omständigheter som förutsätter prövning från fall till fall har bedömts av en tjänsteman eller någon annan som handlägger ärendet. Avgöranden ska grundas på behandlingsregler som har utarbetats med stöd av tillämplig lag och förhandsprövning och som avses i 2 § 16 punkten i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

  Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens automatiserade beslutsförfarande i beslut som gäller ändring av företagarens FöPL-arbetsinkomst baserar sig på behandlingsregler som utarbetats på förhand.

  Med stöd av 112 § 1 och 2 mom. i lagen om pension för företagare fastställer Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen för företagaren den årliga arbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats när försäkringen börjar. Arbetsinkomsten är den lön som skäligen bör betalas, om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra hans eller hennes i denna lag avsedda företagarverksamhet, eller den ersättning som annars kan anses i genomsnitt motsvara nämnda arbete. Arbetsinkomsten fastställs utifrån en samlad bedömning. När Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen fastställer arbetsinkomsten betraktar den som ovan avsedd lön och ersättning medianlönen för dem som arbetar heltid i den aktuella branschen inom den privata sektorn och beaktar också andra uppgifter som beskriver storleken på företagarens arbetsinsats, företagarverksamhetens omfattning, företagarens yrkesskicklighet och värdet av företagarens arbetsinsats.

  Pensionsskyddscentralen har med stöd av 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen utfärdat rekommendationer om Fastställande av företagarens arbetsinkomst, Ändring av företagarens fastställda arbetsinkomst samt Företagarens totala arbetsinkomst. Pensionsskyddscentralen administrerar och utvecklar dessutom med stöd av 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen som stöd för de rekommendationer som avses i 6 punkten det dataunderlag som behövs för fastställande av arbetsinkomsten och som avses i 112 § 2 mom. i lagen om pension för företagare.

  Pensionsskyddscentralen administrerar med stöd av den lag som gäller Pensionsskyddscentralen det dataunderlag som behövs för fastställande av arbetsinkomsten i beräkningstjänsten för branschen (det dataunderlag som behövs för fastställande av arbetsinkomsten). Beräkningstjänsten ger företagaren en rekommendation om arbetsinkomst som på basis av statistiska uppgifter och en modell som utarbetats utifrån tillämpningspraxisen strävar efter att motsvara en uppskattning av värdet av företagarens arbetsinsats. Med hjälp av beräkningstjänsten för rekommendation om arbetsinkomst fastställs arbetsinkomsten för företagare som bedriver en viss företagsverksamhet inom en viss bransch på enhetliga grunder vid alla pensionsanstalter.

  Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har bedömt att det krävs prövning från fall till fall i ärenden där företagaren ansöker om fastställelse av arbetsinkomst som avviker från de övre eller nedre gränserna i Pensionsskyddscentralens rekommendation om arbetsinkomst. Dessutom förutsätter prövning från fall till fall situationer där företagaren har gett Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen ytterligare upplysningar om omständigheter som påverkar arbetsinsatsens ekonomiska värde, varvid Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen bedömer hur företagarens uppgifter påverkar arbetsinkomsten. I dessa situationer styr våra behandlingsregler företagarens arbetsinkomst till en fysisk person för bedömning, och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen meddelar inte beslutet genom ett automatiserat beslutsförfarande.

  Prövning från fall till fall krävs alltså inte i ärenden där företagaren ansöker om fastställelse av arbetsinkomst inom de övre eller nedre gränserna i Pensionsskyddscentralens rekommendation om arbetsinkomst.

  Beslut som meddelas genom Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens automatiserade beslutsförfarande motiveras på det sätt som 95 a § i lagen om pension för företagare förutsätter, dvs. bolagets beslut om fastställande av arbetsinkomsten innehåller de uppgifter som använts som grund för fastställande av arbetsinkomsten. Som bilaga till besluten får företagaren en anvisning om ändringssökande, ändringssökandet är avgiftsfritt och företagarens begäran om omprövning prövas av en fysisk person, dvs. företagarens begäran om omprövning eller en därmed jämförbar begäran avgörs inte automatiserat. Behandlingen av begäran om omprövning uppfyller således kraven i 53 e § 4 mom. i förvaltningslagen (434/2003).

  Förteckning över de handlingar som ligger till grund för beslutet om införande

  1. Dokumentation av förfaringssätt vid ändringar av arbetsinkomst och behandlingsregler, uppgiftsfördelning i anslutning till skyldigheterna enligt 6a kap. i lagen om informationshantering
  2. Villkor för införande och tillämpliga bestämmelser
  3. Centrala åtgärder för kvalitetssäkring
  4. Förfaringssätt för informationssäkerhet och dataskydd

  Datum för införande och datum då beslutet fattats

  Datum då beslutet fattades är 9.6.2023.
  Datum för införande är 16.6.2023.

  Information om beslutsfattare

  Beslutet om ett automatiserat beslutsförfarande vid beslut om ändring av företagarens FöPL-arbetsinkomst har fattats i ledningsgruppen för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens försäkrings- och pensionstjänst, vars ordförande är försäkrings- och pensionsdirektör Tiina Nurmi.

  Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens kontaktuppgifter, där ytterligare upplysningar fås om användningen av det automatiserade beslutsförfarandet

  Ytterligare upplysningar ges av försäkringsdirektör Minna Hakkarainen, telefon 010 284 11 (växel) e-postadress minna.hakkarainen@ilmarinen.fi.

  Informering

  Detta beslut finns offentligt tillgängligt på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens webbplats ilmarinen.fi.

  Tillämpliga bestämmelser

  • Förvaltningslagen (434/2003)
  • Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019)
  • Lagen om pension för företagare (1272/2006)
  • Lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).