Strategisk ledning av arbetsförmågan

Strategisk ledning är ett sätt för dig som arbetsgivare att effektivisera arbetet med att förebygga arbetsoförmåga. Operativ ledning av arbetsförmågan kännetecknas av principer, modeller och metoder för att stödja arbetsförmågan som i sig fungerar väl, men som genomförs avskilt från varandra.Ett strategiskt ledningssystem för arbetsförmågan samlar alla dessa i en gemensam helhet med målet att stödja företagets verksamhet. Det ökar såväl effektiviteten och fördelarna för verksamheten.

Systematiskt tillvägagångssätt ger bättre resultat

Ledning av arbetsförmågan innebär att man beaktar alla faktorer som påverkar personalens arbetsförmåga i allt chefsarbete. Det handlar med andra ord inte om något enskilt delområde som cheferna eventuellt ägnar sig åt om det finns tid för det (affärsorienterad ledning av arbetsförmågan). I stället sker allt som en del av ett övergripande ledarskap där man även tar hänsyn till personalen (ledning med hänsyn till arbetsförmågan).

Från enskilda projekt till strategisk helhet

Man har uppnått utmärkta resultat i Finland med att förbättra arbetssäkerheten. Framgångarna har krävt säkerhetsfrämjande instruktioner och verktyg, men det stora framsteget var när man började se på arbetssäkerheten som en del av ett övergripande ledningssystem. Varje arbetstagare och chef ska förbinda sig till säkra arbetssätt och till att främja säkerhetskulturen i all verksamhet. Om arbetstagare eller chefer inte förbinder sig till säkerhetsledning kommer det att märkas.

Man kan nå samma framgångsrika resultat i att förebygga arbetsoförmåga genom att ta ett tigersprång från operativ verksamhet som fokuserar på separata modeller och projekt till en strategisk ledning av arbetsförmågan.

Arbetsplatser i Finland har starka traditioner av verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan och samarbete med företagshälsovården. Detta utgör en utmärkt grund för en övergång till strategisk ledning av arbetsförmåga. När de operativa åtgärderna kopplas samman till en helhet som stöder affärsverksamheten, främjar man personalens arbetsförmåga med vardagliga metoder och minskar riskerna för arbetsoförmåga.

Ledningssystem för arbetsförmåga

Det finns etablerade standarder för ledningssystem inom säkerhet och arbetsmiljö till stöd för ledningen.  Finns det något bättre än ett certifierat system för att bevisa ett företags engagemang för säkerhet och arbetshälsa! Säkerhets- och arbetsmiljöstandarderna stödjer även ledningen av arbetsförmågan. De ersätter dock inte den nyligen framtagna standarden särskilt för ledning av arbetsförmågan som publicerades i april 2020 i Kanada. Den nya standarden grundar sig på forskning och god praxis och är avsedd för alla typer av företag oavsett storlek eller bransch.

Enhetlig verksamhet stödjer ledningen av arbetsförmågan

Ett ledningssystem för arbetsförmågan innehåller krav och instruktioner som grundar sig på forskning och god praxis för hur man svarar på arbetsförmågerelaterade behov för att minimera risken för arbetsoförmåga. Det förutsätter ett systematisk tillvägagångssätt med tydligt definierade och dokumenterade principer, metoder och rutiner för att säkerställa en enhetlig verksamhet. För att säkerställa att metoderna och rutinerna är ändamålsenliga måste de utvärderas regelbundet enligt principen för ständig förbättring.

Ledningssystem tar dig från operativ till strategisk ledning av arbetsförmågan

Standarden innehåller principer för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och erbjuder dessutom kriterier och anvisningar för planering, utveckling, tillämpning och bedömning av ett ledningssystem för arbetsförmågan samt kompetenskriterier för personer i centrala roller.

Principer för ledningssystemet

 • beslut ska bygga på forskningsbaserad kunskap
 • använd information som stöd för chefsarbetet
 • tillämpa ett strategiskt tillvägagångssätt
 • beakta mångfald och tillgänglighet i besluten
 • lyft fram och stöd arbetstagarens perspektiv
 • anpassa arbetet och säkerställ en trygg återgång till arbetet vid rätt tidpunkt
 • fördela ansvaret mellan ledningen, arbetstagarna och deras representanter
 • följ lagen


Kriterier för ledningssystemet

 • sätt arbetstagarnas behov i fokus
 • fokusera på den återstående arbetsförmågan och utnyttja den så långt som möjligt
 • högklassig medicinsk vård
 • arbetsoförmåga ska inte bara ses som en medicinsk fråga, utan påverkas även av arbetskulturen, arbetsmiljön och sociala relationer på arbetsplatsen
 • betona vikten av en säker och rätt tajmad återgång till arbetet efter sjukfrånvaro

Ett välfungerande ledningssystem för arbetsförmågan

Ett ledningssystem ger möjlighet att röja bort hinder för fortsatt arbete på olika nivåer:

 • socialsystemets fallgropar
 • brister i hälsovården
 • lokal sjukskrivningskultur
 • sociala relationer och skyddsnät
 • begränsningar på arbetsplatsen
 • attityder och åsikter

Systemet inkluderar åtgärder för hela karriären:

 • rekrytering, anställning och sysselsättning
 • arbete (inkl. kompetensutveckling)
 • hantering av sjukfrånvaro
 • stöd för återgång till arbetet
 • livskvalitet
 • avslutande av anställningsförhållandet

Begrepp förknippade med strategisk ledning av arbetsförmågan

 1. Arbetsoförmåga är en fysisk, psykisk, intellektuell eller inlärnings-, interaktions- eller sinnesrelaterad försämring eller funktionsnedsättning. Den kan vara bestående, tillfällig eller återkommande. Leder i kombination med sociala, attitydmässiga eller miljörelaterade begränsningar till nedsatt förmåga för fullständigt eller jämlikt deltagande i arbetet.

 2. Verksamhet som syftar till att hantera arbetsförmågan bland ett företags anställda. Inkluderar rekrytering och anställning av partiellt arbetsföra och stöd för att hjälpa dem fortsätta arbeta.

 3. Ledningssystemet är ett ramverk som består av verksamhetsprinciper, processer, handlingsprogram, tillvägagångssätt och rutiner som företaget tillämpar för att uppnå sina arbetsförmågerelaterade mål och som omspänner allt från rekrytering till karriärens slutskede.

  Viktiga aktörer för ledningssystemet är mellanchefer på högre och lägre nivå, chefer, specialister på arbetsförmåga och arbetshälsa, HR, arbetarskyddsfullmäktiga, företagshälsovården samt personalen och personalens representanter.

  Verksamhetsprinciperna för ledningssystemet ska vara anpassade efter företagets verksamhet i övrigt. Principerna ska vara integrerade i företagets övriga ledningssystem, till exempel för kvalitet och arbetsmiljö, samt stämma överens med kraven i standarderna för att uppnå kontinuerlig förbättring.