Principer för sponsring och donationer

Sponsring och olika former av partnerskap utgör en del av vår marknadskommunikation. Vi beviljar i första hand bidrag till forskning och verksamheter som förebygger arbetsoförmåga.

Sponsring

Vi sponsrar olika grupper, evenemang eller andra verksamheter på ett sätt som bidrar till alla parters målsättningar. Partnerskap ingås till exempel för gemensamt utvecklingsarbete eller gemensam marknadskommunikation.

Vårt mål med sponsringen är att skapa en vissa känslor eller associationer kring Ilmarinen. Våra sponsorsamarbeten sker alltid öppet och på ett ansvarsfullt sätt och vi offentliggör våra sponsorobjekt på denna sida.

Sponsringens mål

Våra mål med sponsringen är att

 • främja våra strategiska mål – sponsring och partnerskap ska alltid bygga på Ilmarinens strategiska målsättningar och värderingar
 • stärka Ilmarinens varumärke –sponsringen ska bidra till att skapa en önskad varumärkesbild
 • nå ut till utvalda målgrupper – sponsorobjekt och partnerskap ska vara relevanta för Ilmarinens viktigaste målgrupper.

Sponsringsprinciper

 • Verksamheten ska vara transparent samt följa lagar och god affärssed.
 • Sponsringen ska vara allmänt godkänd och får inte vara vilseledande.
 • Partnerskap och sponsring ska ske i enlighet med Ilmarinens uppförandekod och upphandlingsprinciper.
 • Partnerskap ska bygga på uppriktighet och ömsesidigt förtroende samt gemensamt överenskomna åtaganden.
 • I samarbeten med flera deltagare ser vi till att allas intressen tillvaratas.

Sponsringskriterier

De objekt som Ilmarinen väljer att sponsra och samarbeta med bedöms enligt fyra villkor:

 • objektet ska stödja Ilmarinens strategi och varumärke
 • samarbetet ska gynna båda parter
 • objektet ska nå ut till Ilmarinens viktigaste målgrupper
 • synligheten och fördelarna är mätbara.

I vår sponsring fokuserar vi

 • främst på långvariga samarbetsavtal
 • på effektivt och målinriktat samarbete med ett mindre antal samarbetspartner.

Vi sponsrar inte objekt eller projekt som

 • endast erbjuder synlighet för vår logotyp
 • även sponsras av andra företag i samma bransch
 • är enskilda personer
 • inte lever upp till Ilmarinens värderingar.

Vi deltar inte i telefoninsamlingar, kedjebrev eller motsvarande.

Sponsoravtal

Vi tecknar alltid skriftliga avtal med våra sponsorobjekt. Juridiska aspekter beaktas alltid vid bedömning av sponsorobjekt, förhandlingar och upprättande av avtal.

I avtalet antecknas avtalsparter, sponsorobjekt, sponsringssumma och motprestation samt avtalets längd. Sponsorsamarbetets innehåll och eventuella senare ändringar ska i sin helhet framgå av avtalet.

Våra sponsorsamarbeten 2021

 • Future Board ry
 • HJK
 • Centralförbundet för de gamlas väl
 • Yeesi ry (Youth Mental Health Association)

Donationer

Bolagsstämman beslutar årligen om vilken summa som ska användas för donationer. År 2020 är donationssumman 50 000 euro. Donationsbeslut fattas av Ilmarinens vd och rapporteras till styrelsen årligen.

Donationer görs alltid utan krav på motprestation och inriktas på allmännyttiga ändamål. Med allmännyttiga ändamål avses till exempel politiskt och religiöst obundna, icke-vinstdrivande institutioner eller organisationer som inrättats för att stödja vetenskap, konst och kultur.

Våra donationer inriktas främst på forskning eller verksamheter för att förebygga arbetsoförmåga och utanförskap, förlänga arbetskarriärer samt hjälpa unga att komma in i arbetslivet.

Donationer 2020

 • MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
 • Barn- och ungdomsstiftelsen
 • Finlands Röda Kors

Vi stödjer inte politiska partier

Vi ger inte penningstöd till och köper inte konstverk eller motsvarande av politiska partier.