Sponsoroinnin ja lahjoitusten periaatteet

Sponsorointi ja erilaiset kumppanuudet ovat osa markkinointiviestintäämme. Lahjoituksilla tuemme pääsääntöisesti työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevää tutkimusta ja toimintaa.

Sponsorointi

Sponsoroinnilla tuemme ryhmän, tapahtuman tai jotain muuta toimintaa siten, että se edistää kaikkien yhteistyössä olevien osapuolten tavoitteita. Kumppanuudet voivat olla myös esimerkiksi yhteistä kehittämistä tai yhdessä tehtävää markkinointiviestintää.

Toteutamme sponsorointiyhteistyömme aina avoimesti ja vastuullisesti ja julkaisemme sponsorointikohteemme tällä sivulla. 

Sponsoroinnin periaatteet 

 • Kumppanuuksien ja sponsoroinnin tulee noudattaa Ilmarisen liiketoiminta- ja hankintaperiaatteita. 
 • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista. 
 • Sponsoroinnin tulee olla yleisesti hyväksyttyä eikä se saa olla harhaanjohtavaa. 
 • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin. 
 • Tilanteissa, joissa yhteistyöhön osallistuu useita tahoja, huolehdimme siitä, että näiden intressit tulevat asianmukaisella tavalla yhteen sovitetuiksi.  

Sponsoroinnin kriteerit 

Arvioimme sponsorointi- ja kumppanuuskohteitamme neljällä kriteerillä: 

 • kohteen on oltava Ilmarisen strategiaa ja arvoja tukeva  
 • yhteistyö kohteen kanssa tuottaa molemminpuolista hyötyä  
 • kohteen on tavoitettava Ilmarisen keskeisiä kohderyhmiä 
 • kohteen tuoma hyöty on mitattavaa. 

Keskitymme sponsoroinnissamme 

 • pääsääntöisesti pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin 
 • muutamiin yhteistyökumppaneihin, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja tavoitteellisesti. 

Emme sponsoroi kohteita tai hankkeita, joissa 

 • ainoa vastine on logonäkyvyys 
 • on osallisena muita yrityksiä samalta toimialalta 
 • kohteena on yksittäinen henkilö 
 • toiminta on ristiriidassa Ilmarisen arvojen kanssa.

Emme myöskään osallistu puhelin- tai muihin ketjukampanjoihin. 

Sponsorisopimukset 

Teemme aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sopimuskohteiden arvioinnissa, neuvotteluissa ja sopimuksen laadinnassa otamme huomioon juridisen näkökulman. 

Kirjaamme sopimukseen sopimusosapuolet, sponsoroitavan kohteen, sponsoripanoksen ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kestonSopimuksesta käy ilmi sponsoriyhteistyön sisältö ja siihen mahdollisesti myöhemmin tehdyt muutokset.

Sponsorointikohteemme vuonna 2022

 • Future Board ry 
 • HJK 
 • Vanhustyön keskusliitto 

Lahjoitukset

Lahjoituksiin käytettävien varojen määrästä päättää vuosittain yhtiökokous. Vuodelle 2022 yhtiökokous on varannut lahjoituksiin 50 000 euroa. Lahjoituksista päättää toimitusjohtajamme, ja raportoimme niistä hallitukselle vuosittain. 

Lahjoitukset ovat aina vastikkeettomia ja kohdistuvat yleishyödylliseen tarkoitukseen. Yleishyödyllisellä tarkoitamme esimerkiksi poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai tieteen, taiteen ja kulttuurin tukemiseen perustettuja yhteisöjä. 

Tuemme lahjoituksilla pääsääntöisesti tutkimusta tai toimintaa, jolla pyritään ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä ja syrjäytymistä, pidentämään työuria sekä edesauttamaan nuorten työelämään sijoittumista.  

Lahjoituskohteemme vuonna 2021  

 • Sekasin-chat 
 • Psykiatrian Tutkimussäätiö, nuorten mielenterveyttä edistävä tutkimus
 • Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräys 
 • SPR:n Ketjureaktio-hyväntekeväisyyskampanja 

Emme tue poliittisia puolueita 

Emme anna rahallista tukea poliittisille puolueille emme tee niiltä taide- tai muita hankintoja.