Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 16 748 29,8 14 943 26,6 -5,2  
Lainasaamiset 1 778 3,2 1 778 3,2 3,2  
Joukkovelkakirjalainat 13 390 23,8 17 724 31,5 -6,4 5,2
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
5 127 9,1 4 525 8,0 -10,3  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
8 264 14,7 13 199 23,5 -3,8  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
1 579 2,8 -4 559 -8,1 -3,5  
Osakesijoitukset 26 232 46,6 24 834 44,1 -10,2  
Noteeratut osakkeet 17 419 31,0 16 022 28,5 -14,5 14,7
Pääomasijoitukset 7 329 13,0 7 329 13,0 -2,7  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 483 2,6 1 483 2,6 21,3  
Kiinteistösijoitukset 6 834 12,1 6 875 12,2 1,3  
Suorat kiinteistösijoitukset 6 127 10,9 6 156 10,9 0,8  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 707 1,3 719 1,3 6,3  
Muut sijoitukset 6 450 11,5 6 875 12,2 -1,1  
Hedge-rahastosijoitukset 4 818 8,6 4 818 8,6 8,2 6,7
Hyödykesijoitukset 70 0,1 383 0,7 -  
Muut sijoitukset 1 562 2,8 1 674 3,0 -22,0  
Sijoitukset yhteensä 56 264 100 53 527 95,1 -6,6 5,9
Johdannaisten vaikutus     2 737 4,9    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 56 264   56 264 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 24,4 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 20,9 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >