Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 19 855 33 22 246 37 0,9  
Lainasaamiset 1 430 2 1 430 2 1,9  
Joukkovelkakirjalainat 17 565 29 22 584 37 0,8 6,4
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
7 013 12 9 297 15 -0,4  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
10 552 17 13 287 22 1,6  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
860 1 -1 768 -3 1,6  
Osakesijoitukset 28 687 47 30 137 50 6,0  
Noteeratut osakkeet 18 993 31 20 444 34 7,5 13,7
Pääomasijoitukset 8 098 13 8 098 13 3,4  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 595 3 1 595 3 2,0  
Kiinteistösijoitukset 5 836 10 5 836 10 0,5  
Suorat kiinteistösijoitukset 5 155 9 5 155 9 0,8  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 681 1 681 1 -1,5  
Muut sijoitukset 6 102 10 6 072 10 0,5  
Hedge-rahastosijoitukset 5 194 9 5 194 9 3,0 7,6
Hyödykesijoitukset 0 0 0 0 -  
Muut sijoitukset 908 2 879 1 -10,8  
Sijoitukset yhteensä 60 479 100 64 291 106 3,2 5,1
Johdannaisten vaikutus     -3 812 -6    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 60 479   60 479 100    

Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 4,8 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 26,2 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut. 

 

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >