Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 16 814 28,8 14 096 24,1 3,5  
Lainasaamiset 1 910 3,3 1 910 3,3 2,8  
Joukkovelkakirjalainat 14 070 24,1 12 503 21,4 3,8 6,9
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
5 567 9,5 4 064 7,0 0,4  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
8 503 14,6 8 439 14,5 6,2  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
834 1,4 -316 -0,5 0,8  
Osakesijoitukset 29 966 51,3 29 863 51,2 19,2  
Noteeratut osakkeet 22 071 37,8 21 967 37,6 15,7 17,2
Pääomasijoitukset 6 828 11,7 6 828 11,7 34,6  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 068 1,8 1 068 1,8 7,7  
Kiinteistösijoitukset 6 314 10,8 6 332 10,8 4,2  
Suorat kiinteistösijoitukset 5 726 9,8 5 728 9,8 4,0  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 587 1,0 604 1,0 6,5  
Muut sijoitukset 5 277 9,0 5 479 9,4 -1,7  
Hedge-rahastosijoitukset 3 926 6,7 3 926 6,7 6,7 5,5
Hyödykesijoitukset 123 0,2 -79 -0,1 -  
Muut sijoitukset 1 228 2,1 1 632 2,8 -24,6  
Sijoitukset yhteensä 58 371 100 55 770 95,5 10,5 7,1
Johdannaisten vaikutus     2 601 4,5    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 58 371   58 371 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,6 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 21 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >