Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 17 799 33,4 17 701 33,2 -0,4  
Lainasaamiset 1 747 3,3 1 747 3,3 -0,9  
Joukkovelkakirjalainat 13 838 26,0 14 469 27,2 0,0 7,0
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
5 433 10,2 5 135 9,6 0,2  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
8 406 15,8 9 334 17,5 -0,2  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
2 214 4,2 1 485 2,8 -3,7  
Osakesijoitukset 25 162 47,2 25 095 47,1 12,4  
Noteeratut osakkeet 19 052 35,8 18 985 35,6 11,9 18,0
Pääomasijoitukset 4 985 9,4 4 985 9,4 12,9  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 125 2,1 1 125 2,1 19,0  
Kiinteistösijoitukset 6 246 11,7 6 264 11,8 0,4  
Suorat kiinteistösijoitukset 5 657 10,6 5 659 10,6 0,7  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 589 1,1 606 1,1 -2,1  
Muut sijoitukset 4 076 7,7 4 407 8,3 20,2  
Hedge-rahastosijoitukset 2 952 5,5 2 952 5,5 3,7 4,9
Hyödykesijoitukset 93 0,2 -12 0,0 -  
Muut sijoitukset 1 031 1,9 1 467 2,8 71,7  
Sijoitukset yhteensä 53 284 100 53 468 100,3 7,1 7,1
Johdannaisten vaikutus     -184 -0,3    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 53 284   53 284 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 2,1 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 16,1 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >