Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 16 547 32,9 14 857 29,5 -2,1  
Lainasaamiset 1 540 3,1 1 540 3,1 0,0  
Joukkovelkakirjalainat 13 074 26,0 10 486 20,8 -2,3 6,9
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
4 852 9,6 4 257 8,5 -2,5  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
8 222 16,3 6 229 12,4 -2,2  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
1 933 3,8 2 831 5,6 -1,6  
Osakesijoitukset 23 428 46,6 22 460 44,6 1,4  
Noteeratut osakkeet 17 809 35,4 16 842 33,5 0,7 18,2
Pääomasijoitukset 4 651 9,2 4 651 9,2 4,3  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 968 1,9 968 1,9 2,9  
Kiinteistösijoitukset 6 440 12,8 6 458 12,8 1,1  
Suorat kiinteistösijoitukset 5 846 11,6 5 847 11,6 1,5  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 594 1,2 611 1,2 -3,1  
Muut sijoitukset 3 892 7,7 4 423 8,8 14,9  
Hedge-rahastosijoitukset 2 769 5,5 2 769 5,5 2,2 5,1
Hyödykesijoitukset 42 0,1 58 0,1    
Muut sijoitukset 1 080 2,1 1 595 3,2 49,9  
Sijoitukset yhteensä 50 307 100 48 198 95,8 1,1 6,9
Johdannaisten vaikutus     2 109 4,2    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 50 307   50 307 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 2,1 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 16,9 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >