Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 17 261 30 18 513 32 4,7  
Lainasaamiset 1 691 3 1 691 3 4,3  
Joukkovelkakirjalainat 15 126 26 17 470 30 5,1 5,8
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
5 590 10 5 793 10 1,5  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
9 536 17 11 677 20 7,3  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
443 1 -648 -1,0 1,2  
Osakesijoitukset 27 602 48 27 460 48 5,0  
Noteeratut osakkeet 18 191 32 18 049 31 5,5 13,9
Pääomasijoitukset 7 881 14 7 881 14 4,3  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 530 3 1 530 3 3,4  
Kiinteistösijoitukset 6 640 12 6 640 12 -1,6  
Suorat kiinteistösijoitukset 5 931 10 5 931 10 -1,8  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 709 1,2 709 1 0,4  
Muut sijoitukset 6 209 11 6 248 11 -2,0  
Hedge-rahastosijoitukset 5 060 9 5 060 9 2,9 7,3
Hyödykesijoitukset 3 0,0 -37 0,0 -  
Muut sijoitukset 1 146 2 1 225 2 -17,9  
Sijoitukset yhteensä 57  712 100 58 861 102 3,3 5,4
Johdannaisten vaikutus     -1 149 -2    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 57  712   57  712 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 3,7 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 24,1 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

 

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >