Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 17 406 29,4 14 509 24,5 -1,7  
Lainasaamiset 2 078 3,5 2 078 3,5 0,8  
Joukkovelkakirjalainat 14 782 25,0 16 104 27,2 -2,1 3,6
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
5 754 9,7 4 050 6,8 -4,7  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
9 027 15,3 12 054 20,4 -0,4  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
547 0,9 -3 673 -6,2 -1,1  
Osakesijoitukset 29 315 49,6 29 417 49,7 -3,5  
Noteeratut osakkeet 20 478 34,6 20 580 34,8 -6,4 12,6
Pääomasijoitukset 7 591 12,8 7 591 12,8 4,3  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 246 2,1 1 246 2,1 2,6  
Kiinteistösijoitukset 6 706 11,3 6 739 11,4 0,6  
Suorat kiinteistösijoitukset 6 000 10,1 6 016 10,2 0,4  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 706 1,2 722 1,2 2,3  
Muut sijoitukset 5 722 9,7 6 149 10,4 -0,5  
Hedge-rahastosijoitukset 4 156 7,0 4 156 7,0 2,6 4,3
Hyödykesijoitukset 153 0,3 312 0,5 -  
Muut sijoitukset 1 414 2,4 1 681 2,8 -10,3  
Sijoitukset yhteensä 59 149 100 56 814 96,1 -2,2 5,3
Johdannaisten vaikutus     2 335 3,9    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 59 149   59 149 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 2,2 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 18,7 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >