Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 17 134 29,8 15 210 26,4 2,6  
Lainasaamiset 1 890 3,3 1 890 3,3 2,3  
Joukkovelkakirjalainat 14 038 24,4 11 217 19,5 2,8 6,9
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
5 729 10,0 4 731 8,2 0,1  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
8 308 14,4 6 486 11,3 4,7  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
1 206 2,1 2 103 3,7 0,8  
Osakesijoitukset 29 180 50,7 29 032 50,5 16,7  
Noteeratut osakkeet 21 866 38,0 21 718 37,7 15,4 17,0
Pääomasijoitukset 6 246 10,9 6 246 10,9 23,7  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 068 1,9 1 068 1,9 6,1  
Kiinteistösijoitukset 6 213 10,8 6 231 10,8 2,1  
Suorat kiinteistösijoitukset 5 642 9,8 5 644 9,8 1,9  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 571 1,0 587 1,0 3,7  
Muut sijoitukset 5 010 8,7 4 677 8,1 -0,5  
Hedge-rahastosijoitukset 3 758 6,5 3 758 6,5 5,1 5,5
Hyödykesijoitukset 151 0,3 34 0,1 -  
Muut sijoitukset 1 101 1,9 886 1,5 -16,9  
Sijoitukset yhteensä 57 536 100 55 150 95,9 8,9 6,9
Johdannaisten vaikutus     2 386 4,1    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 57 536   57 536 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 0,4 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 20,7 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >