Riskienhallinta ja vakavaraisuus eläkevarojen sijoittamisessa

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Tältä sivulta löydät lisää tietoa riskienhallinnasta sijoitustoiminnassamme.

Vakavaraisuus kuvaa kykyä kantaa sijoitustoiminnan riskejä 

Eläkevarojen sijoittamisen tavoite on turvata kykymme maksaa nykyisiä ja tulevia eläkkeitä. Siksi eläkevarat on sijoitettava sekä tuottavasti että turvaavasti. Tuottava sijoittaminen tarkoittaa aina riskien ottamista. Sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena onkin yhtiön riskinkantokyvyn hyödyntäminen mahdollisimman hyvien pitkän aikavälin tuottojen saavuttamiseksi, samalla kuitenkaan vaarantamatta lyhyellä aikavälillä viranomaisten vakavaraisuusvaateiden noudattamista.

Hallitsemme sijoitusomaisuuteemme kohdistuvaa markkinariskiä seuraamalla vakavaraisuussäännöksiä sekä huolehtimalla vakavaraisuudestamme ja sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Osan markkinariskistä kantaa myös eläkejärjestelmä.

Olemme kytkeneet riskienhallinnan painopisteemme systemaattisesti perustehtävämme hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Liiketoiminnoista riippumaton riskienhallintajärjestelmä on kuvattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteisiin, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevasta taulukosta löydät tuoreimman julkistamamme sijoitusten jakaumat ja tuotot. Esitämme luvut työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimassa vertailukelpoisessa muodossa. 

  Perusjakauma % Riskijakauma
milj. €
% Tuotto % Volatiliteetti
Korkosijoitukset 15 248 27,3 12 782 22,9 -5,7  
Lainasaamiset 1 892 3,4 1 892 3,4 3,2  
Joukkovelkakirjalainat 12 904 23,1 11 679 20,9 -7,2 5,1
Julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
4 596 8,2 3 254 5,8 -10,9  
Muiden yhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
8 308 14,9 8 425 15,1 -4,8  
Muut rahoitusmarkkinavälineet
ja talletukset
(ml. sijoituksiin kohdistuvat saamiset ja velat)
452 0,8 -789 -1,4 -0,7  
Osakesijoitukset 26 761 48,0 25 379 45,5 -12,8  
Noteeratut osakkeet 17 730 31,8 16 349 29,3 -18,6 15,1
Pääomasijoitukset 7 731 13,9 7 731 13,9 0,8  
Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 299 2,3 1 299 2,3 6,6  
Kiinteistösijoitukset 7 048 12,6 7 108 12,7 4,0  
Suorat kiinteistösijoitukset 6 339 11,4 6 382 11,4 3,4  
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 709 1,3 726 1,3 9,2  
Muut sijoitukset 6 719 12,0 7 218 12,9 -3,3  
Hedge-rahastosijoitukset 4 899 8,8 4 899 8,8 8,8 5,3
Hyödykesijoitukset 34 0,1 403 0,7 -  
Muut sijoitukset 1 786 3,2 1 915 3,4 -32,8  
Sijoitukset yhteensä 55 775 100 52 487 94,1 -8,0 6,5
Johdannaisten vaikutus     3 289 5,9    
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 55 775   55 775 100,0    


Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 2,5 vuotta.
Avoin valuuttapositio on 23,3 % sijoitusten markkina-arvosta.
Kokonaistuottoprosentti sisältää sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut.

Miten hallitsemme riskejä koko toimintamme näkökulmasta?

Tutustu riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan >