Verkkopalveluiden käyttöä koskevat sopimusehdot

Tutustu tällä sivulla Ilmarisen verkkopalveluiden käyttöä koskeviin sopimusehtoihin.

Yleistä

Ilmarisen käyttösopimusta vaativien verkkopalvelujen (jäljempänä Palvelu) käyttöehtojen (jäljempänä käyttösopimus) tarkoituksena on antaa asiakkaalle oikeus käyttää Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen (jäljempänä Ilmarinen) Palveluja. Palvelujen käyttäminen merkitsee, että asiakas on hyväksynyt tämän käyttösopimuksen ehtoineen. Palveluissa sovelletaan näitä ehtoja ensisijaisesti ja yleisiä ehtoja toissijaisesti.

Käyttösopimus tulee voimaan asiakkaan ja Ilmarisen välillä, kun Ilmarinen on hyväksynyt ja rekisteröinyt asiakkaan Palvelun käyttäjäksi ja asiakas on ottanut tunnukset käyttöön.

Ilmarisen asiakkaita hoitavilla tilitoimistoilla ja meklareilla on oikeus hakea Palvelujen käyttöoikeutta asiakkaansa osalta, jos tilitoimiston ja asiakkaan tai meklarin ja asiakkaan välinen toimeksiantosopimus sen mahdollistaa. Palvelujen käyttösopimus tulee voimaan tilitoimiston ja Ilmarisen tai meklarin ja Ilmarisen välillä saman menettelyn mukaisesti kuin edellä asiakkaan ja Ilmarisen välisestä sopimuksesta on todettu.

Tilitoimiston ja meklarin oikeus Palvelujen käyttämiseen kunkin asiakkaan osalta edellyttää lisäksi asiakkaan toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön tai henkilöiden antamaa suostumusta Palvelun käyttämiseen. Tässä käyttösopimuksessa asiakkaalle asetetut oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös tilitoimistoa ja meklaria. Tilitoimiston tai meklarin on välittömästi ilmoitettava Ilmariseen toimeksiantosuhteensa päättymisestä, jotta Palvelu voidaan lakkauttaa.

Palvelujen käyttö perustuu joko henkilökohtaiseen tai asiakaskohtaiseen käyttöoikeuteen. Ilmarinen varaa itselleen oikeuden määrittää, mitä käyttöoikeutta missäkin Palvelussa käytetään.

Henkilöillä, jotka asiakas on Palvelun käyttöönottamista koskevassa hakemuksessa ilmoittanut Ilmariselle, on oikeus asiakkaan edustajana käyttää tämän käyttösopimuksen mukaisia Palveluja. Asiakkaalla on oikeus käyttösopimuksen voimassa ollessa hakea lisää Palvelujen käyttöoikeuksia ilmoittamalla uusien käyttäjien nimet Ilmariselle.

Palvelujen käyttöä varten Ilmarinen antaa asiakkaan nimeämille käyttäjille käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjätunnukset lähetetään asiakkaalle ja salasanat asiakkaan nimeämälle käyttäjälle asiakkaan Ilmarisen asiakasrekisterissä olevaan asiakkaan osoitteeseen. Ilmarinen voi tarvittaessa uusia käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan toimittamalla uudet tiedot asiakkaalle/käyttäjälle. Käyttäjätunnus ja salasana tulee uusia aina nimetyn käyttäjän vaihtuessa.

Palvelujen käyttöä varten Ilmarinen antaa asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ilmarinen voi tarvittaessa uusia käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan toimittamalla uudet tiedot asiakkaalle.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä, että käyttäjätunnus ja salasana säilytetään erillään toisistaan niin, etteivät ne joudu sellaisen tahon haltuun, jolla ei ole käyttösopimuksen mukaan oikeutta Palvelujen käyttämiseen (jäljempänä sivullinen).

Jos asiakkaan oikeus käyttää nimettyä Palvelua päättyy tai käyttöön oikeutettu henkilö vaihtuu toiseksi, asiakkaan on ilmoitettava muutoksesta Ilmariseen välittömästi, jotta Ilmarinen voi poistaa käyttäjätunnuksen. Ilmarinen voi poistaa käyttäjätunnuksen, jolla Palvelua ei ole käytetty vuoteen.

Asiakas huolehtii siitä, että käyttäjä tai käyttäjät tuntevat käyttösopimuksen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Asiakas vastaa Palvelun virheellisen käytön seurauksista.

Jos Palvelun käytön mahdollistavat tunnistetiedot ovat joutuneet sivullisen haltuun, tai asiakkaalla on syytä olettaa näin tapahtuneen, asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Ilmariseen, joka poistaa käyttäjätunnuksen tai voi tarvittaessa sulkea Palvelun. Asiakas ja käyttäjät vastaavat mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun.

Palvelujen käyttö edellyttää Ilmarisen kulloinkin yksilöimää selainta. Asiakas hankkii omalla kustannuksellaan Palvelujen käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja puhelinlinjat tms. tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista sekä niiden yhteensopivuudesta Palveluihin.

Ilmarinen ja asiakas vastaavat omien tietojärjestelmiensä osalta tietoturvallisuudesta. Ilmarinen ei vastaa tietoturvaa uhkaavien tekijöiden, kuten tietokonevirusten, asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Ilmarisella on oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen, mikäli asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Palvelujen turvallisuuden tai Palvelujen turvallisuus vaarantuu muista syistä.

Lisäksi Ilmarisella on oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen päivitys- ja huoltotoimenpiteiden vaatimaksi ajaksi sekä tilapäisesti tai pysyvästi tilanteen niin vaatiessa. Ilmarinen ei vastaa Palvelujen sulkemisen tai keskeyttämisen aiheuttamista vahingoista. Ilmarisella on oikeus tehdä muutoksia Palvelujen toimintoihin.

Asiakas vastaa Palvelujen kautta lähetettyjen tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa myös lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista. Jos materiaalissa todetaan virheitä, asiakas on velvollinen toimittamaan pyynnöstä uuden materiaalin. Lähettämispyyntö voidaan uusia myös silloin, jos materiaali tuhoutuu käsittelyn aikana.

Palvelujen käyttöoikeus päättyy asiakkuuden tai määräajaksi myönnettyjen käyttöoikeuksien päättyessä. Molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa käyttösopimus päättymään välittömästi. Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen tämän sopimuksen piirissä tapahtuvan toiminnan seurausten osalta, eikä myöskään tämän sopimuksen irtisanomisen johdosta.