Verkkopalveluiden käyttöä koskevat sopimusehdot

Tutustu tällä sivulla Ilmarisen verkkopalveluiden käyttöä koskeviin sopimusehtoihin.

Yleistä

Ilmarisen käyttösopimusta vaativien verkkopalvelujen (jäljempänä Palvelut) sopimusehtojen (jäljempänä Sopimusehdot) tarkoituksena on antaa asiakkaalle oikeus käyttää Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen (jäljempänä Ilmarinen) Palveluja. Palvelujen käyttöönottaminen edellyttää Sopimusehtojen hyväksymistä joko nimenomaisesti taikka ryhtymällä käyttämään Palvelua.  Sopimusehtojen lisäksi Palveluiden käyttämiseen sovelletaan Palvelun käyttäjää koskevia verkkopalveluiden käyttöehtoja.

 1. Asiakkaalla tarkoitetaan Palveluja käyttäviä yritysasiakkaita eli Ilmarisen TyEL- ja YEL-vakuutuksenottajia, jotka voivat valtuuttaa käyttäjiä käyttämään Palvelua Suomi.fi:n asiointivaltuuspalvelun kautta.

 2. Palvelujen pääasiallisena palveluntarjoajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (0107638-1).

  Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Helsinki
  Postiosoite: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 00018 ILMARINEN
  Puhelinvaihde: 010 284 11

  Ilmarinen voi käyttää myös kolmansia osapuolia Palvelujen tarjoamisessa.

 3. Ilmarisen Palvelut sisältävät erilaisia verkossa tarjottavia vakuutus-, eläke-, kuntoutus- ja työkykyjohtamisen palveluja. Tarjottavat Palvelut ja niiden sisällöt ilmenevät Ilmarisen verkkosivuilta sekä aina kyseessä olevan Palvelun verkkoympäristöstä.

  Ilmarinen voi tehdä muutoksia Palveluiden käyttöehtoihin, sisältöihin sekä valikoimaan.

 4. Ilmarisen verkkopalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla Ilmarisen kulloinkin käyttämällä tietoturvallisella tunnistautumistavalla.

  Ilmarisen palveluissa toisen puolesta asioiminen edellyttää, että Asiakas on valtuuttanut käyttäjän Suomi.fi-valtuudet -palvelussa. Yritysasiakas voi valtuuttaa joko työntekijänsä tai muun henkilön taikka yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön (esimerkiksi tilitoimisto) asioimaan puolestaan. Valtuutettu henkilö kirjautuu Ilmarisen Palveluun käytössään olevalla tunnistautumisvälineellä, jolloin tieto valtuutuksesta siirtyy käytettävään Palveluun. Valtuutuksien sisältöjen tarkemmat kuvaukset löytyvät Ilmarisen verkkosivuilta.

  Käyttäjän asioidessa yrityksen puolesta käyttäjän on mahdollista asioida myös Kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä olevan tiedon päättäjäroolista perusteella, jolloin erillistä valtuutusta ei tarvita.

 5. Asiakas on vastuussa Sopimusehtojen noudattamisesta. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että käyttäjä tai käyttäjät tuntevat Sopimusehtojen mukaiset vastuut ja velvollisuudet. Asiakas sitoutuu myös valtuuttamaan henkilötietojen käsittelyyn vain sellaiset henkilöt, joiden pääsy tietoihin on heidän työtehtäviensä kannalta tarpeellista ja välttämätöntä. Asiakas vastaa siitä, että sen myöntämät valtuutukset ovat ajan tasalla niin, että vain asianmukaisilla henkilöillä voi olla pääsy Palveluun.

  Asiakas vastaa Palvelun virheellisen käytön seurauksista. Asiakas vastaa myös siitä, ettei käytä Palvelua tavalla, joka on lain tai hyvän tavan vastaista tai tarpeettomasti kuormittaa Palvelua.

  Asiakas vastaa siitä, ettei verkkosivujen kautta lähetetä mitään lain vastaista, epäasiallista, viruksia sisältävää tai muulla tavoin vahingollista aineistoa. Ilmarisen Palveluita käytettäessä on noudatettava luottamuksellisten tietojen käsittelyssä sellaista huolellisuutta, jota tietojen arkaluontoisuus edellyttää.

  Palveluissa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

  Asiakas vastaa Palveluissa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä lähetettyjen virheellisten tietojen käytön seuraamuksista. Jos materiaalissa todetaan virheitä, Asiakas on velvollinen toimittamaan pyynnöstä uuden materiaalin. Lähettämispyyntö voidaan uusia myös silloin, jos materiaali tuhoutuu käsittelyn aikana. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Ilmariselle yhteystietojensa muuttumisesta viipymättä.

 6. Ilmarinen hoitaa lakisääteisenä toimijana työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Ilmarinen käsittelee ja ylläpitää Asiakkaan henkilötietoja edellä mainitussa tehtävässä. Ilmarisen verkkopalvelut ovat osa työeläkevakuutusasiakkaan kokonaispalvelua.

  Ilmarinen luovuttaa verkkopalveluiden kautta Asiakkaalle sen työntekijöiden henkilötietoja työeläkelakien sallimassa laajuudessa Asiakkaan talous- ja henkilöstöhallintoa varten. Asiakas toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään työeläkevakuuttamiseen ja työeläkkeisiin liittyviä Ilmarisen luovuttamia henkilötietoja osana talous- ja henkilöstöhallintoaan. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelun kautta saamiaan henkilötietoja vain siten, kuin se on välttämätöntä talous- ja henkilöstöhallintonsa hoitamiseksi sekä työeläkevakuutusmaksun tarkastamiseksi.

  Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Ilmarisen henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Ilmarisen tietosuojasivulta ja tietoturvasta Ilmarisen tietoturvallisuussivulta.

  Ilmarinen ja asiakas vastaavat omien tietojärjestelmiensä osalta tietoturvallisuudesta. Ilmarinen ei vastaa tietoturvaa uhkaavien tekijöiden, kuten tietokonevirusten, asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

 7. Palvelujen immateriaalioikeudet kuuluvat Ilmariselle tai kolmannelle osapuolelle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.

  Materiaalin osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Ilmarisen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta tai Palveluihin liittyvissä erityisehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

 8. Ilmarinen pyrkii tarjoamaan palvelun mahdollisimman keskeytyksettömänä asiakkaan käyttöön. Ilmarisella on kuitenkin oikeus keskeyttää Palvelujen tarjoaminen, jos Palvelujen turvallisuus vaarantuu, päivitys- ja huoltotoimenpiteiden vaatimaksi ajaksi tai muutoin tilanteen niin vaatiessa.

 9. Ilmarinen ei vastaa Palvelujen käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Ilmarinen ei takaa Palvelujen käytön häiriöttömyyttä.

  Ilmarinen ei vastaa Palveluun liittyvien kolmansien osapuolien tuottamien toiminnallisuuksien (kuten tunnistuspalvelu) toiminnasta, käyttökatkoista tai häiriöistä. Näihin sovelletaan kunkin palveluntarjoajan mahdollisia omia käyttöehtoja.

 10. Ilmarisella on oikeus muuttaa Palveluita ja niiden sisältöä sekä Palvelujen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja ohjelmistoille asetettavia vaatimuksia. Ilmarinen ilmoittaa olennaisista muutoksista Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa Ilmarisen verkkosivuilla tai Palvelujen välityksellä.

  Ilmarisella on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimusehtoja, mikäli palvelut tai niiden sisältö muuttuvat taikka muiden merkittävien muutosten johdosta.

 11. Palvelujen käyttöoikeus päättyy asiakkuuden päättymisen yhteydessä. Molemmilla osapuolilla on lisäksi oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään välittömästi. Asiakkaalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen tämän sopimuksen piirissä tapahtuvan toiminnan seurausten osalta, eikä myöskään tämän sopimuksen irtisanomisen johdosta. 

 12. Sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

  12.1 Riidanratkaisu asiakkaan ollessa henkilöasiakas

  Sopimusehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä henkilöasiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

  12.2 Riidanratkaisu asiakkaan ollessa yritysasiakas

  Sopimusehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.