Avtalsvillkor för användning av webbtjänster

Läs villkoren för användning av Ilmarinens webbtjänster på denna sida.

Allmän

Syftet med Ilmarinens avtalsvillkor (hädanefter Avtalsvillkoren) för webbtjänster (hädanefter Tjänsterna) som kräver ett användaravtal är att ge kunden rätt att använda Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens (hädanefter Ilmarinen) Tjänster. För att ta i bruk Tjänsterna måste Avtalsvillkoren godkännas antingen uttryckligen eller genom att ta i bruk Tjänsten. På användningen av Tjänsterna tillämpas, förutom Avtalsvillkoren, även de användarvillkor för webbtjänster som gäller användaren av Tjänsten.

 1. Med kund avses företagskunder som använder Tjänsterna, d.v.s. företag som har ArPL- eller FöPL-försäkring hos Ilmarinen och som kan befullmäktiga användare att använda Tjänsten via Suomi.fi:s tjänst för ärendefullmakter.

 2. Den primära tjänsteleverantören för Tjänsterna är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen (0107638-1).

  Besöksadress: Porkalagatan 1, Helsingfors
  Postadress: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 00018 ILMARINEN
  Telefonväxeln: 010 284 11

  Ilmarinen kan även anlita tredje parter för att tillhandahålla Tjänsterna.

 3. Ilmarinens Tjänster omfattar olika webbtjänster inom försäkringar, pensioner, rehabilitering och ledning av arbetsförmågan. Våra Tjänster och deras innehåll beskrivs på Ilmarinens webbplats och alltid i respektive Tjänsts webbmiljö.

  Ilmarinen kan göra ändringar i Tjänsternas användarvillkor och innehåll samt i tjänsteutbudet.

 4. Inloggning i Ilmarinens webbtjänst sker genom identifiering med den datasäkra identifieringsmetod som Ilmarinen använder vid det aktuella tillfället.

  För att en användare ska kunna uträtta ärenden i Ilmarinens tjänster för annans räkning måste användaren ha befullmäktigats av Kunden via Suomi.fi-fullmakter. En företagskund kan befullmäktiga antingen en arbetstagare eller en annan person eller ett företag, en förening eller övrigt samfund (till exempel en bokföringsbyrå) att uträtta ärenden för företagskundens räkning. Fullmaktstagaren loggar in i Ilmarinens Tjänst med den identifieringsmetod som hen har till sitt förfogande, varefter uppgiften om fullmakten överförs till den Tjänst som används. Mer detaljerade beskrivningar av fullmakternas innehåll finns att läsa på Ilmarinens webbplats.

  Om Användaren har en roll som beslutsfattare i företaget som registrerats i Handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet kan Användaren även uträtta ärenden för företagets räkning baserat på denna registeruppgift, och behöver då ingen separat fullmakt.

 5. Kunden ansvarar för att följa Avtalsvillkoren. Kunden måste se till att användaren eller användarna känner till ansvaren och skyldigheterna i Avtalsvillkoren. Kunden förbinder sig även att befullmäktiga personer att behandla personuppgifter endast i de fall åtkomst till uppgifterna är en nödvändig och oundviklig del av personens arbetsuppgifter. Kunden ansvarar för att hålla sina fullmakter uppdaterade så att endast behöriga personer har åtkomst till Tjänsten.

  Kunden ansvarar för konsekvenserna om Tjänsten används felaktigt. Kunden ansvarar också för att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot lag eller god sed eller otillbörligt belastar Tjänsten.

  Kunden ansvarar för att inget material som är olagligt, osakligt, innehåller virus eller på annat sätt är skadligt skickas via webbplatsen. Användare av Ilmarinens Tjänster ska vid behandling av konfidentiella uppgifter iaktta sådan omsorgsfullhet som uppgifternas känslighet förutsätter.

  Rättshandlingar, uppdrag, viljeyttringar och meddelanden som lämnats via Tjänsterna är bindande för Kunden.

  Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden anger i Tjänsterna är korrekta samt för följderna i det fall felaktiga uppgifter anges och används. Om materialet konstateras innehålla fel, är Kunden skyldig att på begäran leverera nytt material. Begäran om att leverera material kan också förnyas om materialet förstörs under behandlingen. Kunden är skyldig att utan dröjsmål meddela Ilmarinen om Kundens kontaktuppgifter ändras.

 6. Ilmarinen sköter det lagstadgade pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). Som en del av ovanstående uppdrag behandlar och bevarar Ilmarinen Kundens personuppgifter. Ilmarinens webbtjänster är en del av helhetstjänsten för kunder med arbetspensionsförsäkring.

  Ilmarinen överlåter personuppgifter rörande Kundens arbetstagare till Kunden via webbtjänsterna för dennes ekonomi- och personalförvaltning i den omfattning som arbetspensionslagarna tillåter. Kunden fungerar som registeransvarig när denne i sin ekonomi- och personalförvaltning behandlar personuppgifter som är kopplade till arbetspensionsförsäkringar och arbetspensioner och som har överlämnats av Ilmarinen. Kunden förbinder sig att använda de personuppgifter som denne erhåller via tjänsten endast i den utsträckning som krävs för att sköta Kundens ekonomi- och personalförvaltning samt kontrollera att arbetspensionsförsäkringsavgiften är korrekt.

  Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt enligt lagstiftningen och säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifter som samlas in i Tjänsterna lagras i Ilmarinens personregister och uppgifterna används endast för de ändamål som fastställs i registerbeskrivningarna. Läs mer om behandlingen av personuppgifter och datasäkerhet på Ilmarinens sidor om dataskydd och informationssäkerhet.

  Ilmarinen och kunden ansvarar för informationssäkerheten i sina egna datasystem. Ilmarinen ansvarar inte för skador som orsakas kunden på grund av faktorer som äventyrar datasäkerheten, t.ex. datavirus.

 7. Tjänsternas immateriella rättigheter tillhör Ilmarinen eller en tredje part om inte annat anges.

  Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, använda, reproducera, redigera, citera, vidareförmedla och i övrigt utnyttja materialet i vilken som helst form utan uttryckligt skriftligt samtycke från Ilmarinen, om inte annat uttryckligen anges i de särskilda villkoren för vissa material eller Tjänster på webbplatsen.

 8. Ilmarinen strävar efter att i möjligaste mån tillhandahålla tjänsten till kunden utan avbrott. Ilmarinen har dock rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna om Tjänsternas säkerhet äventyras, när det är nödvändigt för att genomföra uppdaterings- och underhållsåtgärder eller om någon annan situation uppkommer där detta krävs.

 9. Ilmarinen ansvarar inte för direkt eller indirekt skada, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad åtkomst till Tjänsterna eller för relaterad skada. Ilmarinen garanterar inte störningsfri användning av Tjänsterna.

  Ilmarinen ansvarar inte för funktionssäkerheten, avbrott eller störningar i Tjänsternas funktioner som tillhandahålls av tredje part (t.ex. autentiseringstjänst). På dessa tillämpas varje tjänsteleverantörs eventuella egna användarvillkor.

 10. Ilmarinen har rätt att ändra Tjänsterna och deras innehåll samt kraven på utrustning och program som behövs för att använda Tjänsterna. Ilmarinen meddelar Kunden om väsentliga ändringar inom skälig tid på Ilmarinens webbplats eller via Tjänsterna.

  Ilmarinen har rätt att ensidigt ändra Avtalsvillkoren om tjänsterna eller deras innehåll ändras eller till följd av andra betydande förändringar.

 11. Rätten att använda Tjänsterna upphör när kundrelationen upphör. Därutöver har båda parterna rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan. Kunden har inte rätt till någon form av ersättning för följder av handlingar som sker inom ramen för detta avtal och inte heller till följd av att detta avtal sägs upp.

 12. På Avtalsvillkoren tillämpas finsk lag.

  12.1 Tvistlösning när kunden är privatkund

  Tvister som uppstår med anledning av Avtalsvillkoren ska avgöras i Helsingfors tingsrätt eller i tingsrätten på den ort i Finland inom vars domkrets privatkunden i fråga har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort.

  12.2 Tvistlösning när kunden är företagskund

  Tvister som uppstår med anledning av Avtalsvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljedomstolen har en ledamot, skiljeförfarandets säte är Helsingfors, Finland och skiljeförfarandet genomförs på finska.