Avtalsvillkor för användning av webbtjänster

Läs villkoren för användning av Ilmarinens webbtjänster på denna sida.

Allmän

Syftet med Ilmarinens användarvillkor (hädanefter användaravtal) för webbtjänster (hädanefter Tjänster) som kräver ett användaravtal är att ge kunden rätt till att använda Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinens (hädanefter Ilmarinen) Tjänster. Användningen av Tjänsterna innebär att kunden har godkänt detta användaravtal inklusive dess villkor. På Tjänsterna tillämpas i första hand dessa villkor och i andra hand allmänna villkor.

Användaravtalet mellan kunden och Ilmarinen träder i kraft när Ilmarinen har godkänt och registrerat kunden som användare av Tjänsten och kunden har aktiverat sitt användarnamn och lösenord.

 

Bokföringsbyråer och mäklare som sköter ärenden för Ilmarinens kunder har rätt att ansöka om användarrättigheter till Tjänsterna på sina kunders vägnar, om det är möjligt enligt uppdragsavtalet mellan bokföringsbyrån och kunden eller mellan mäklaren och kunden. Användaravtalet för Tjänsterna mellan bokföringsbyrån och Ilmarinen eller mellan mäklaren och Ilmarinen träder i kraft på samma sätt som det som nämnts ovan för avtal mellan kunden och Ilmarinen.

Bokföringsbyråns och mäklarens rätt att använda Tjänsterna för respektive kunds räkning förutsätter dessutom samtycke för användning av Tjänsterna från en eller flera personer med firmateckningsrätt. De rättigheter och skyldigheter som fastställts för kunden i detta användaravtal gäller även bokföringsbyråer och mäklare. En bokföringsbyrå eller mäklare ska omedelbart meddela Ilmarinen om att uppdragsrelationen upphört så att åtkomsten till Tjänsten kan avslutas.

Användningen av Tjänsterna baserar sig antingen på en personlig eller kundspecifika användarrättigheter. Ilmarinen reserverar sig rätten att fastställa vilken typ av användarrättigheter används för respektive Tjänst.

De personer som kunden meddelat Ilmarinen i sin ansökan om att börja använda Tjänsten har rätt att som företrädare för kunden använda Tjänster enligt detta användaravtal. Kunden har rätt att under användaravtalets giltighetstid ansöka om ytterligare användarrättigheter till Tjänsterna genom att meddela Ilmarinen de nya användarnas namn.

Ilmarinen skapar användarnamn och lösenord till Tjänsterna för de användare som kunden namngett. Användarnamn sänds till kunden och lösenord till den av kunden angivna användaren till kundens adress enligt Ilmarinens kundregister. Ilmarinen kan vid behov förnya användarnamnet och/eller lösenordet genom att skicka de nya uppgifterna till kunden/användaren. Användarnamn och lösenord ska förnyas alltid vid byte av en namngiven användare.

Ilmarinen skapar användarnamn och lösenord åt kunden för användning av Tjänsterna. Ilmarinen kan vid behov förnya användarnamnet och/eller lösenordet genom att skicka de nya uppgifterna till kunden.

Kunden förbinder sig att sköta om att användarnamnet och lösenordet förvaras åtskilt så att de inte råkar i händerna på en sådan part som inte enligt användaravtalet har rätt att använda Tjänsterna (hädanefter utomstående).

Om kundens rätt att använda den specificerade Tjänsten upphör eller om den person med användarrättigheter byts, ska kunden meddela Ilmarinen om ändringen omedelbart så att Ilmarinen kan radera användarnamnet. Ilmarinen kan radera ett användarnamn som inte använts i Tjänsten under det senaste året.

Kunden sköter om att användaren eller användarna känner till ansvaren och skyldigheterna i användaravtalet. Kunden ansvarar för konsekvenserna om Tjänsten används felaktigt.

Om identifikationsuppgifterna som möjliggör Tjänstens användning har hamnat i fel händer, eller om kunden har skäl att anta att detta skett, är kunden skyldig att omedelbart meddela Ilmarinen om detta. Ilmarinen kan då radera användarnamnet eller vid behov stänga ner Tjänsten. Kunden och användarna ansvarar för eventuell skada som orsakas av olaglig användning av användarnamnet och lösenordet eller om de hamnat i fel händer.

Användningen av Tjänsterna kräver en specifik webbläsare som Ilmarinen preciserar vid varje givet tillfälle. Kunden skaffar på egen bekostnad den utrustning, de program och telefonförbindelser eller dylika dataförbindelser som Tjänsterna förutsätter och ansvarar för deras användnings- och underhållskostnader samt kompatibilitet med Tjänsterna.

Ilmarinen och kunden ansvarar för informationssäkerheten i sina egna datasystem. Ilmarinen ansvarar inte för skador som orsakas kunden på grund av faktorer som äventyrar datasäkerhet, t.ex. datavirus.

Ilmarinen har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, om Tjänsternas säkerhet äventyras av kundens utrustning, program eller dataförbindelse eller av andra orsaker.

Därtill har Ilmarinen rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna under den tid uppdaterings- och underhållsåtgärder kräver samt tillfälligt eller permanent när situationen så kräver. Ilmarinen ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att Tjänsterna stängs ner eller avbryts. Ilmarinen har rätt att göra ändringar i Tjänsternas funktioner.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som överförs via Tjänsterna är korrekta. Kunden ansvarar också för följderna i det fall att felaktiga överförda uppgifter används. Om materialet konstateras innehålla fel, är kunden skyldig att på begäran sända nytt material. Begäran om försändelse av material kan också förnyas om materialet förstörs under behandlingen.

Rätten att använda Tjänsterna upphör när kundrelationen eller användarrättigheten som beviljats för en viss tid upphör. Bägge parter har rätt att säga upp användaravtalet med omedelbar verkan. Kunden har inte rätt till någon form av ersättning för följder av handlingar som sker inom ramen för detta avtal och inte heller till följd av att detta avtal sägs upp.