Förebygg som arbetsgivare symtom i stöd- och rörelseorganen

Det mest effektiva sättet att främja rörelseorganens hälsa är att vara föregripande. Identifiera arbetets fysiska belastningsfaktorer och påverka dem systematiskt redan på förhand tillsammans med dina arbetstagare och företagshälsovården.

Utveckla arbetet och arbetsmiljön

"I en för människan lämplig verksamhetsmiljö löper arbetet smidigt och arbetstagaren kan använda sina färdigheter på bästa sätt för att uppnå ett gott resultat." Launis & Lehtelä.

Gör upp en strategi för förebyggande av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, i ditt företag. Du kan reglera den fysiska verksamheten med hjälp av ergonomi. Målet är ett smidigt, effektivt och kvalitativt samarbete mellan tekniken och arbetstagaren samt arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. Utvecklingen av arbetsprocesser, tekniska lösningar och människornas handlingar baserar sig alltid på samarbete. Den är en kombination av många olika synvinklar och olika slags kompetens. När du stärker kompetensen hos chefer och arbetstagare har du största chansen att lyckas.

Se till helheten och identifiera belastningsfaktorerna

Se till hela arbetssystemet när du lär dig känna dina arbetstagares arbete samt identifiera och minska arbetets fysiska belastningsfaktorer.

Se till

 • arbetsmiljön   
 • arbetsuppgifterna   
 • arbetsgemenskapen  
 • arbetsredskapen   
 • arbetsprocesserna   
 • ledarskapet    
 • arbetstagarna.

När du ändrar på ett delområde i detta system påverkar du samtidigt de andra delområdena. Då är det viktigt att du beaktar om effekterna är positiva eller negativa samt om de är tillräckliga eller otillräckliga. Genom att utveckla hela arbetssystemet uppnår du resultat som hjälper dig att förebygga symtom och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Du kan använda flera metoder

 1. Du kan ändra arbetsprocesserna så att de mest belastande uppgifterna helt och hållet kan undvikas.
 2. Du kan minska den obrutna längden på belastande arbete till exempel med arbetsrotation eller genom att periodisera uppgifter på ett mindre belastande sätt.
 3. Du kan minska upprepningen och längden på belastande arbetsrörelser och -ställningar.
 4. Du kan skaffa lämpligare arbetsredskap och hjälpmedel för arbetet.
 5. Du kan skaffa ergonomiundervisning och -handledning som är skräddarsydd för era arbetsuppgifter.
 6. Du kan minska arbetsbelastningen genom att periodisera återhämtningstiderna och påverka återhämtningsmetoderna.

Du får hjälp från företagshälsovården och ergonomiexperter för att utveckla arbetet.

Bygg upp en verksamhetskultur där man även kan prata om besvärliga frågor

Hurdan kultur har ditt företag? Hur väl stöder den dina arbetstagares psykiska och fysiska hälsa? Är det tillåtet att prata om arbetsbelastning och symtom i stöd- och rörelseorganen? Tar ni tag i problem när någon för fram dem?

En arbetstagare med symtom kan ofta försöka kämpa på i arbetet och tolerera sina symtom för att ignorera eller dölja dem. Detta kan leda till långvariga symtom, långsammare arbetstakt och kvalitetsproblem. Även om individuella faktorer, levnadssätt och val utanför arbetet påverkar uppkomsten av symtom i stöd- och rörelseorganen lönar det sig inte att skuldbelägga arbetstagaren. Genom att skuldbelägga arbetstagaren för symtom som försvårar arbetet förhindrar du att problemen lyfts fram. Detta kan också leda till att man inte hittar lösningar som gagnar hela arbetsplatsen.

Bygg upp en verksamhetskultur på din arbetsplats som uppmuntrar arbetstagarna att ta fram arbetets belastningsfaktorer och att prata om sina symtom i ett så tidigt skede som möjligt. Sträva efter att det på er arbetsplats är helt normalt och acceptabelt att med låg tröskel be om och få stöd i svåra situationer. Uppmuntra arbetstagarna att söka hjälp från företagshälsovården och sköt om att du vidtar nödvändiga åtgärder på arbetsplatsen.

När er verksamhetskultur baserar sig på förtrolighet och välvilja vågar dina arbetstagare prata om såväl sina framgångar som sina problem och svårigheter. Se till att cheferna har tillräcklig beredskap, kompetens och stöd för att kunna leda sina arbetstagare.

Mer kunskap om förebyggande av symtom i stöd- och rörelseorganen

Erfarenheten i praktiken har påvisat att ett bra sätt att minska symtom i stöd- och rörelseorganen är att lära cheferna och arbetstagarna att identifiera symtomen och de faktorer som påverkar dem. Denna kompetens kan du utveckla både i introduktionen för nya arbetstagare och i utbildningsprogram för hela personalen. När dina arbetstagare vet hur de ska handla om symtom framträder kan de fås under kontroll i tid. Företagshälsovården och särskilt företagsfysioterapeuten stöder dig i detta.

Cheferna är i nyckelposition. Säkerställ att de är engagerade och känner till sitt ansvar i förebyggandet av symtom i stöd- och rörelseorganen. Sköt även om att alla dina arbetstagare vet att du värdesätter att man upprätthåller och stöder hälsan och säkerheten i ditt företag. Cheferna, HR och företagshälsovården kan för sin egen del påverka genom att ge handledning och råd och framhäva sakens betydelse.

 1. 1. Sköt om att det fysiskt belastande arbetet är varierande

  • Planera och inkludera i arbetet uppgifter som belastar på olika sätt, till exempel turvis användning av armarna och benen eller att man går, står och sitter.  
  • Jämna ut belastningen så att arbetsrörelserna utförs jämnt på båda sidor. Fördela rörelserna till exempel på båda händerna eller ryggrörelser på båda sidor.  
  • Variera stillastående eller sittande och fysiska aktiviteter. 

  2. Säkerställ att arbetsredskapen och arbetsplatserna är fungerande och kan justeras enligt arbetstagarens egenskaper

  • Det finns endast få medelstora människor. Skaffa sådana arbetsredskap, möbler och anordningar som det är möjligt att dimensionera och justera så att de lämpar sig för olika arbetstagare.   
  • Beakta arbetstagarnas behov vid planering av arbetsplatser och anordningar samt deras anskaffning.

  3. Sköt om att arbetstagarna har möjlighet till en tillräcklig återhämtning både i arbetet och mellan arbetsskiften

  • Beakta arbetets belastningsfaktorer i återhämtningens längd, mängd och innehåll under arbetsskiften. Till exempel i fysiskt tungt arbete ska man ta fler pauser vid ett hett arbetsställe än i en kylig. 
  • Planera arbetsskiften så att återhämtningstiden mellan dem är tillräcklig, minst 11 timmar.  
  • Återhämtning i arbetet kan effektiveras till exempel genom att utöva återhämtande motion och stretchningar på pauserna. 

  4. Säkerställ att arbetslokalens temperatur är lämplig eller att det är möjligt att reglera den med beaktande av hur tungt arbetet är

  • Om dina arbetstagares arbete är fysiskt belastande, ska temperaturen i arbetsmiljön vara kyligare.  
  • Om dina arbetstagare utför fysiskt belastande arbete i en het miljö ska arbetspauser och vätsketillförseln planeras så att man kan återhämta sig tillräckligt från belastningen under arbetsdagen.  
  • Om dina arbetstagare arbetar i kyla ska du ordna så att de kan ta pauser i en varm lokal samt skaffa dem lämpliga arbetskläder.

  5. Utbilda och stöd cheferna i att identifiera skadliga belastningsfaktorer samt att förutspå och förebygga de symtom de orsakar på förhand