Led arbetsförmågan med kunskap

Dra nytta av data också vid ledning av arbetsförmågan. Data ger dig kunskap att leda dina arbetstagares arbetsförmåga ännu bättre.

Arbetsförmågedata som en del av ledningen av arbetsförmågan

Kunskapledadande eller databaserat ledarskap är ett målinriktat samarbete mellan ledningen, experter, dataanalytiker och andra partner. Det betyder att i stället för att tro och gissa, förvandlar man data till information, kunskap och insikter för att förbättra verksamheten.

När du leder arbetsförmågan databaserat, ser du fördelarna med en förbättrad arbetsförmåga och längre arbetskarriärer för dig och din personal i konkreta siffror. Ditt företag vinner på att kostnaderna för arbetsoförmåga minskar. Vi erbjuder dig tjänster och beprövade metoder från olika branscher inom kunskapsbaserat ledarskap.

Dra nytta av enkätresultat, statistik och uppföljningsdata

När du leder arbetsförmågan med kunskap kan du använda många typer av data om arbetsförmågan, till exempel uppgifter om ditt företags personalstruktur, sjukfrånvarorapporter, statistik om företagshälsovård och arbetarskydd, resultat från personalundersökningar samt sammandrag över antalet yrkesrelaterade rehabiliteringar eller invalidpensioner i ditt företag.

Du kan använda data och statistik på många sätt. Du kan till exempel:

  1. Skapa statusrapporter om personalens arbetsförmåga. Genom att använda data från olika tidpunkter kan du skapa dig en aktuell och heltäckande uppfattning av företagets och personalens nuläge och historia.
  2. Genom att kombinera data från olika källor vid samma tidpunkter kan du skapa modeller som hjälper dig att förstå hur arbetet påverkar arbetsförmågan. Dessa modeller hjälper dig att utveckla dina processer.
  3. Utifrån ovanstående steg kan du skapa prognoser för den närmaste framtiden och scenarier på lång sikt för hur din bransch och arbetet förändras. Det ger dig idéer till stöd för ditt strategiarbete.

Fördelarna för dig och din personal är bättre arbetsförmåga och längre arbetskarriärer. Ditt företag vinner när kostnaderna för arbetsoförmåga minskar.

Gör framsteg i kunskapsbaserat ledarskap steg för steg

Kunskapsbaserat ledarskap förutsätter en verksamhetsmetod i fyra steg:

  1. måluppställning
  2. mätning
  3. insamling och analys av data
  4. införande av resultaten som en del av verksamheten.

Planera dessa steg som en kontinuerlig verksamhet. Genom att arbeta systematiskt år efter år blir du bättre på varje steg. Läs mer om att använda data i ledning av arbetsförmågan.