Återgång till arbete med psykiska störningar

Det är mycket viktigt att främja den psykiska hälsan och att upptäcka problemen tidigt. Tyvärr räcker det inte alltid till för att lösa problemen. När det gäller mentala störningar är det av yttersta vikt att man arrangerar lämplig behandling i tid. Ändå har arbetsplatsen och återgången till arbetet efter en sjukledighet en stor betydelse för framgångsrik återhämtning och rehabilitering.

I bästa fall har arbetet en rehabiliterande effekt

I bästa fall stärker arbetet vår upplevelse av meningsfullhet: Genom arbetet kan vi förverkliga oss själva, lära oss nytt, uppleva samhörighet och göra gott mot varandra. Du kan stöda rehabiliteringen och återgången till arbetet för dina arbetstagare efter sjukledigheten genom att se till att arbetet stöder känslan av kontroll, ork och förmåga samt gemenskap.

Till exempel vid depression är en viktig del av återhämtningen att stöda och stärka upplevelser av att klara av och delta, samt sociala kontakter. För egen del kan du stöda återhämtningen för en deprimerad medarbetare genom att anpassa arbetet till lämplig belastning och genom att stöda arbetsgemenskapens funktion.

Säkerställ möjligheterna för flexibilitet och anppassning av arbetet

När det gäller fysiska begränsningar och symtom är anpassning av arbetet tydligare än vid psykiska problem. Anpassning stöds till exempel av standarder och etablerade anvisningar för ergonomi.

Det kan kännas svårare för dig att anpassa arbetet när det är fråga om problem med den psykiska hälsan. För vissa begränsningar och omstruktureringar finns det inte nödvändigtvis så entydigt definierade gränser.  

Lämpliga anpassningar kan till exempel vara

  • begränsa arbetsuppgifterna  
  • mer feedback  
  • utse en stödperson 
  • tillfälligt flytta ifrån till exempel en kundtjänstroll eller en chefsroll.

Hurdana anpassningar av arbetet kan ni göra i företaget?

Definiera färdigt hurdana omstruktureringar det är möjligt att göra på din arbetsplats. Befullmäktiga chefer att använda sitt eget omdöme inom överenskomna ramar, när anpassningar är nödvändiga.

Läs mer om återgång till arbetet, anpassning av arbetet och den psykiska hälsan

Våra experter hjälper dig gärna att hitta modeller för omstrukturering av arbetet som är lämpliga just för ditt företag. Vi har lång erfarenhet av yrkesinriktad rehabilitering och stöd för återgång till arbetet.