Förtroendeuppdrag

Vi upprätthåller en offentlig förteckning över styrelseledamöternas och verkställande direktörens medlemskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

Förteckning över förtroendeuppdrag

Förteckningen inkluderar uppgifter om arbetsrelaterade medlemskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande förvaltningsorgan som innehas av personer i ledande ställning eller personer som fattar eller förbereder placeringsbeslut, med undantag för förtroendeuppdrag i bostadsaktiebolag.

Kravet att upprätthålla en förteckning över förtroendeuppdragen ingår i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag. Vår förteckning är dock mer omfattande än vad lagen förutsätter.

I förteckningen har vi förutom de uppgifter som förutsätts av lagen för andra organisationer än bostadsaktiebolag även inkluderat:

  • samtliga arbetsrelaterade förtroendeuppdrag för styrelsen och verkställande direktören och
  • samtliga förtroendeuppdrag i ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar som inte anknyter till arbetet för medlemmarna i ledningsgruppen samt överläkaren.

En sammanslutning eller stiftelse betraktas som ekonomiskt betydelsefull om

  • dess omsättning överskrider 40 000 000 euro om året eller
  • det handlar om ett börsbolag.

En sammanslutning eller stiftelse betraktas som samhälleligt betydelsefull om något av följande kriterier uppfylls:

  • det handlar om ett finländskt börsbolag,
  • det handlar om ett kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen,
  • det handlar om ett försäkringsbolag som avses i försäkringsbolagslagen eller
  • det handlar om en nationell branschorganisation inom näringslivet.

Vi finns även representerade i aktieägarnas nomineringsråd för vissa börsbolag noterade på Nasdaq Helsinki. För att förbereda valet av styrelse och dess ersättning kan bolagsstämman för ett börsbolag grunda ett nomineringsråd bestående av bolagets största aktieägare eller av representanter utsedda av de största aktieägarna.