Vanliga frågor

På den här sidan hittar du de vanligaste frågorna.

Temaområden

Temaområden

Temaområden

Temaområden

Temaområden

Temaområden

22 frågor gällande temat "företagare"

 • FöPL-försäkringen utgör grunden för ditt pensionsskydd och din sociala trygghet. Därför är den lagstadgad, det vill säga obligatorisk. Du kan inte ersätta FöPL-försäkringen med frivilliga pensionsförsäkringar. En annan lagstadgad avgift är sjukförsäkringspremien som betalas i samband med beskattningen.

  Om du behöver teckna andra försäkringar beror på din bransch. För mer information om branschspecifika obligatoriska försäkringar, kontakta ett skadeförsäkringsbolag, till exempel Pohjola. Överväg även att komplettera ditt försäkringsskydd med frivilliga försäkringar, till exempel en olycksfallsförsäkring.

  Läs mer om vem som ska teckna FöPL-försäkring och när

 • Som företagare är du själv ansvarig för din arbetspensionsförsäkring. Det sköter du genom att teckna en pensionsförsäkring för företagare, det vill säga en FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är en del av företagarens pensionsskydd och sociala trygghet och är därför lagstadgad. Du kan inte ersätta den med frivilliga pensionsförsäkringar.

  Teckna helst FöPL-försäkringen genast när du börjar som företagare, men senast inom ett halvår efter att du börjat arbeta som företagare. FöPL är obligatorisk för dig som uppfyller följande kriterier:

  • du är mellan 18 och 67 år gammal
  • du har varit företagare i minst 4 månader och arbetar i ditt företag
  • du bor i Finland
  • dina arbetsinsatser är värda minst 9 010,28 euro år 2024 (8 575,45 euro år 2023).
 • Om du inte tecknar en försäkring inom utsatt tid, dvs. sex månader från att försäkringsskyldigheten uppkommit, kommer Pensionsskyddscentralen att uppmana dig att göra det eller teckna en försäkring åt dig. Då kan du förutom den ordinarie FöPL-försäkringsavgiften tvingas betala en försummelseavgift.

  Statskontoret beslutar om försummelseavgifterna. Vi skickar en separat faktura för försummelseavgiften efter att vi fått beslutet från Statskontoret.

  Läs mer om FöPL-försäkringsskyldigheten

 • Du kan lämna in en skriftlig ansökan om ändring inom 30 dagar.

  Läs mera om ändringen

 • FöPL-försäkringen är lagstadgad och därför är FöPL-avgiften densamma oavsett arbetspensionsbolag. Avgiften är alltid en viss procent av din FöPL-arbetsinkomst. År 2024 är den nedre gränsen 9 010,28 euro och den övre 204 625 euro. År 2023 är den nedre gränsen 8 575,45 euro och den övre 194 750 euro.

  År 2024 är FöPL-avgiften för företagare under 53 och över 62 år 24,10 procent och för företagare mellan 53 och 62 år 25,60 procent av den fastställda arbetsinkomsten. Procenten är densamma som år 2023. Som nybliven företagare får du 22 procent rabatt på FöPL-avgiften i fyra års tid. Om du arbetar som företagare en kortare tid än så får du den återstående rabatten om du börjar arbeta som företagare igen senare. Hela försäkringsavgiften är avdragbar i beskattningen.

 • Som nybliven företagare får du 22 procent rabatt på FöPL-avgiften i fyra års tid. Om din företagarverksamhet upphör tidigare kan du använda den återstående rabatten senare för en andra företagarperiod. Med FöPL-räknaren kan du beräkna en uppskattning av FöPL-avgiften och nivån på sociala förmåner enligt olika arbetsinkomster. Med räknaren kan du också jämföra hur olika förfallomånader och antalet betalningsposter påverkar FöPL-avgiften.

  Mer information för nya företagare hittar du här

 • FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara penningvärdet på dina arbetsinsatser. Den kan beskrivas som en prislapp som du sätter på dina arbetstimmar. 

  FöPL-arbetsinkomsten är inte likställd med dina beskattningsbara inkomster eller lönen du tar ut. Arbetsinkomsten beror inte heller på ditt företags resultat, omsättning eller lönsamhet.

  FöPL-arbetsinkomsten fastställs alltid för ett år oavsett när du tecknat din FöPL-försäkring. Arbetsinkomsten används för att beräkna den pension som du tjänar in som företagare och din FöPL-avgift. Din fastställda arbetsinkomst används även för att beräkna dagpenning som betalas av FPA, till exempel sjuk- och föräldradagpenning. Arbetsinkomsten fastställer även nivån på ditt arbetslöshetsskydd.

  Arbetsinkomsten inkluderar allt arbete du utför som företagare. Du behöver bara en FöPL-försäkring även om du har flera företag. Teckna en FöPL-försäkring om värdet på dina arbetsinsatser överskrider den nedre gränsen, dvs. 9 010,28 euro år 2024 (8 575,45 euro år 2023).

 • I och med lagreformen i början av år 2023 är vår uppgift att med regelbundna intervall justera din arbetsinkomst så att den är enligt rekommendationerna och motsvarar din arbetsinsats. Som företagare grundar sig din pension och din sociala trygghet på din FöPL-arbetsinkomst.

  Du får ett sms eller ett brev om när din rekommenderade arbetsinkomst är tillgänglig i webbtjänsten för företagare. Där kan du godkänna eller förkasta rekommendationen. Om du förkastar rekommendationen kommer vi att be dig att svara på ytterligare frågor.

  Du kan också själv ändra din arbetsinkomst om det sker förändringar i ditt arbete som företagare. Om du redan har ansökt eller ansöker om ändring av din arbetsinkomst före justeringen, fastställs din arbetsinkomst till den lagstadgade nivån. I detta fall kan din fastställda arbetsinkomst skilja sig från det belopp som du ansökte om och kan öka med mer än då justeringen sker på arbetspensionsbolagets initiativ.

  Om din försäkring har börjat före 1.1.2023 och försäkringens arbetsinkomst inte har ändrats på din egen begäran efter att lagändringen trädde i kraft, kan arbetsinkomsten i samband med de två första justeringarna högst höjas med 4 000 euro per justering på arbetspensionsbolagets initiativ.

  Läs mer om justeringar av arbetsinkomst

 • FöPL-försäkringen är obligatorisk och utgör grunden för företagarens pensionsskydd och sociala trygghet. Teckna en FöPL-försäkring så fort du börjat arbeta som företagare. När du tecknar en FöPL-försäkring fastställer vi en årlig arbetsinkomst som motsvarar dina arbetsinsatser. När vi fastställer din arbetsinkomst beaktar vi ditt företags uppskattade omsättning, lönenivån i din bransch, antalet arbetstimmar och eventuella säsongsvariationer i din verksamhet.

  FöPL-försäkringen tryggar utkomsten då företagaren går i pension samt i händelse av arbetsoförmåga eller om familjeförsörjaren avlider. FöPL-arbetsinkomsten används för att beräkna såväl din framtida pension som FPA:s dagpenning, till exempel sjukdagpenning och föräldradagpenning. För mer information om olika former av dagpenning från FPA och hur de beräknas, kontakta FPA. Även försäkringspremien för företagarens olycksfallsförsäkring och ersättningen för inkomstbortfall som täcks av försäkringen bygger på din FöPL-arbetsinkomst. FöPL fastställer även hur mycket du kan få i arbetslöshetsunderstöd. Genom att gå med i Företagarkassan kan du få dagpenning som är kopplad till din FöPL-arbetsinkomst.

  Läs mer om social trygghet och pension för företagare

 • Som kund hos Ilmarinen kan du logga in på vår webbtjänst med dina personliga nätbankskoder. Du kommer till tjänsten genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger på ilmarinen.fi. I webbtjänsten ser du till exempel dina FöPL-avgiftsuppgifter och kan enkelt kontrollera din FöPL-arbetsinkomst och hur mycket pension du har tjänat in.

  Läs mer om webbtjänsten 

 • När du vill byta ut fakturor i pappersform till elektroniska, kan du välja antingen nätfaktura eller e-faktura. Nätfakturan skickas till ditt företags fakturahanteringssystem om du kommer överens om det med en nätfakturaoperatör. För att börja använda nätfakturor behöver du ett avtal med en nätfakturaoperatör. Anmäl därefter dina nätfakturauppgifter till oss genom att skicka ett meddelande via webbtjänsten. Om du vill skicka fakturauppgifterna som bilaga kan du använda det krypterade kontaktformuläret på vår webbplats på sidan Skyddat meddelande. En e-faktura kan du beställa direkt via din personliga nätbank.

  Läs mer om elektroniska FöPL-fakturor

  Läs mer om elektroniska ArPL-fakturor

 • Som kund hos Ilmarinen kan du logga in på vår webbtjänst för företagare med dina personliga nätbankskoder. Du kommer till tjänsten genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger på ilmarinen.fi. I webbtjänsten kan du kontrollera uppgifterna för dina betalda och obetalda FöPL-avgifter, spara kopior av fakturorna (pdf) och ansöka om längre betalningstid. Du hittar uppgifterna i avgiftsförteckningen.

 • Som kund hos Ilmarinen kan du logga in på vår webbtjänst med dina personliga nätbankskoder. Du kommer till tjänsten genom att klicka på ”Logga in” uppe till höger på ilmarinen.fi. I webbtjänsten kan du kontrollera uppgifterna för dina betalda och obetalda FöPL-avgifter, spara kopior av fakturorna (pdf) och ansöka om längre betalningstid. Du hittar uppgifterna i avgiftsförteckningen.

 • Som kund hos Ilmarinen kan du logga in på vår webbtjänst på ilmarinen.fi, där du kan ladda ner FöPL-intyg (pdf) när det passar dig bäst. Logga in på webbtjänsten med dina personliga nätbankskoder för att få ett intyg.

  Läs mer om FöPL-intyg

   

 • Du kan avsluta din försäkring under familjeledigheten om du inte alls tänker jobba under din ledighet. Föräldradagpenning ansöks från FPA och fastställs utifrån arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring. Säg inte upp din FöPL-försäkring om du arbetar under din ledighet och dina arbetsinsatser överskrider den nedre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten 9 010,28 euro år 2024 (8 575,45 euro år 2023). Kontrollera att din FöPL-arbetsinkomst motsvarar dina arbetsinsatser under ledigheten.

  Läs mer om föräldraledighet för företagare

 • Om du bara är sjuk en kort tid ska du inte säga upp din FöPL-försäkring. Du kan vid behov ansöka om mer betalningstid för dina FöPL-avgifter via vår webbtjänst.

  Om du är sjuk och inte kan arbeta i flera månader kan du säga upp din FöPL-försäkring från och med dagen då du insjuknade. Du kan meddela oss om uppsägningen via vår webbtjänst. Om du fortsätter arbeta som företagare efter att du varit sjuk ska du teckna en ny FöPL-försäkring.

  Om du ansöker om ersättning från en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare, tänk på att din FöPL-försäkring måste vara i kraft när olyckan inträffade eller yrkessjukdomen uppträdde.

  Läs mer om att bli sjuk som företagare

 • Det kan bli tid att säga upp din FöPL-försäkring om du lagt ner din företagsverksamhet helt och hållet eller om den minskat i den grad att din FöPL-arbetsinkomst inte når upp till den nedre gränsen för FöPL-försäkring. Om du inte längre arbetar för ditt företag kan du säga upp din FöPL-försäkring även om du inte avslutar din verksamhet ännu. Ditt företags bolagsform, ägarförhållanden eller din ställning som företagare kan ha ändrats så att du inte längre behöver en FöPL-försäkring.

  Säg upp din FöPL-försäkring via vår webbtjänst. Logga in med dina personliga bankkoder eller med Mobil ID.

  Läs mer om uppsägning av FöPL-försäkring

  Tänker du samtidigt också på att säga upp ArPL-försäkring för dina anställda? Läs mer om uppsagning av ArPL-försäkringen

 • Det är möjligt att få FöPL-försäkringsbrev och fakturor till OmaPosti. Om du ha dina pensionsförsäkringsrelaterade brev och fakturor via OmaPosti måste du ange det i inställningarna för OmaPosti.

 • Du kan få beslut som gäller din FöPL-försäkring antingen per brev eller elektroniskt via Suomi.fi eller OmaPosti.

  För att få beslut som gäller din försäkring till ovanstående tjänster måste du ha tagit någondera av dem i bruk. Om du använder båda tjänsterna kommer din post i första hand att skickas via Meddelandetjänsten på Suomi.fi. För att få e-postaviseringar om nya dokument, kontrollera att du har angett en giltig e-postadress i Meddelandetjänsten. Du kan ta Meddelandetjänsten i bruk genom att logga in på Suomi.fi.

  När du köper en FöPL-försäkring får du all post som hänför sig till den nya försäkringen till Suomi.fi eller Omaposti. När du ansöker om ändring av din arbetsinkomst eller flexibilitet med FöPL-avgiften, eller säger upp din FöPL-försäkring kommer vi på samma sätt att skicka vårt beslut till Suomi.fi eller OmaPosti.

  FöPL-fakturorna går att få antingen per brev eller elektroniskt.

  Elektroniska fakturor kommer fram snabbt och är bättre för miljön. Dessutom är de enkla att arkivera. Du kan välja att ta emot elektroniska fakturor som antingen nätfakturor till ditt företags fakturahanteringssystem eller som e-fakturor till din nätbank.

  Läs mer om att byta till elektroniska fakturor

 • Enligt Kevas riktlinjer ska pensionsförsäkringsavgift alltid betalas vid arbete som utförs för den offentliga sektorns räkning även om företagarens verksamhet är småskalig och inte medför skyldighet att teckna FöPL-försäkring. Därför kan dina kunder inom den offentliga sektorn begära ett intyg över din FöPL-försäkring.

  Om du ännu inte har tecknat en FöPL-försäkring kommer kommunen att försäkra arbetet som ett uppdragsförhållande i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL). OffPL-avgiftens andel av fakturan är cirka 6–8 procent.

  Läs mer på Kevas webbplats (keva.fi)

 • Du behöver en FöPL-försäkring om samma säsongbaserade verksamhet fortsätter år efter år och du uppfyller de övriga kriterierna för FöPL-försäkring. Låt din FöPL-försäkring vara i kraft kontinuerligt året runt.

  Uppskatta din arbetsinkomst utifrån din arbetsmängd under de månader då du arbetar. Om du till exempel arbetar fem månader om året ska din arbetsinkomst motsvara dina arbetsinsatser under dessa månader.

  Läs mer om kriterierna för FöPL-försäkring

  Läs mer om att uppskatta FöPL-arbetsinkomsten

 • Lagen specificerades i hur arbetsinkomsten ska bedömmas. Grunden för att bestämma företagarens arbetsinkomst är oförändrad. Arbetsinkomsten ska motsvara den lön eller ersättning som ska betalas om entreprenörens arbete utfördes av en annan lika skicklig person istället för entreprenören.

  Dessutom kontrollerar pensionsbolagen nu nivån på företagarens arbetsinkomst vart tredje år. Pensionsbolaget fastställer arbetsinkomsten och tar hänsyn till all information om omfattningen och kvaliteten på entreprenörens arbetsinsats med hjälp av helhetsbedömning.

  Läs mer om lagreformen 1.1.2023

19 frågor gällande temat "arbetsgivare"

 • En arbetsgivare behöver en ArPL-försäkring om det finns en eller flera fast anställda arbetstagare eller om lönerna för visstidsanställda arbetstagare under sex månader överstiger en årligen fastställd inkomstgräns.

  Teckna en ArPL-försäkring när din arbetstagare uppfyller följande tre villkor

  • arbetstagaren har ett anställningsförhållande,
  • arbetstagaren är 17–67 år och
  • du betalar minst 65,26 euro per månad i lön till arbetstagaren.

  Som arbetsgivare kan du försäkra dina arbetstagare antingen som avtalsarbetsgivare eller som tillfällig arbetsgivare. Som avtalsarbetsgivare måste du teckna en försäkring senast dagen innan löneuppgifterna anmäls till inkomstregistret. Som tillfällig arbetsgivare behöver du inte en ArPL-försäkring, utan det räcker med att du betalar ArPL-avgifterna.

  Läs mer om ArPL-försäkring

 • När du anställer en arbetstagare ska du förutom ArPL-försäkringen ta hand om dina övriga skyldigheter som arbetsgivare. Om du uppskattar att du kommer att betala ut mer än 1 300 euro under ett kalenderår behöver du försäkra dina arbetstagare med en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt en grupplivförsäkring. Kontakta ditt skadeförsäkringsbolag för mer information. Teckna försäkringarna innan din arbetstagare börjar arbeta. Vanligen behöver du också betala en arbetslöshetsförsäkringspremie.

  Läs mer om att försäkra arbetstagare

 • Säsongs- och sommarbetare försäkras på samma sätt som andra anställda. Om du redan har en giltig ArPL-försäkring försäkras alla arbetstagare med den.

  Läs mer om att försäkra säsongs- och sommararbetare

 • Med frilansare avses vanligen personer som tillfälligt utför arbetsuppgifter åt många olika uppdragsgivare. En frilansare kan vara företagare, arbetstagare eller få så kallade arbetsersättningar utan att vara någondera. Gemensamt för alla former av frilansarbete är att arbetsuppgifterna utförs tillfälligt och att frilansare själva relativt fritt kan välja att arbeta för olika uppdragsgivare. Om ni har kommit överens om att frilansaren arbetar i ett anställningsförhållande ska du teckna en försäkring enligt ArPL.

  Läs mer om att försäkra frilansare

 • Ja, du behöver en försäkring. Att anställa en au pair innebär ett anställningsförhållande och därför är det klokast att teckna ett skriftligt arbetsavtal med din au pair, där ni kommer överens om anställningsförhållandets villkor. Du måste även anmäla uppgifter om lönerna du betalat ut till din au pair till inkomstregistret.

  Läs mer om att anställa en au pair

 • Ta hand om pensions- och socialförsäkringarna i god tid om du skickar en arbetstagare utomlands, oavsett om det handlar om ett tillfälligt eller permanent uppdrag. Kontrollera först vilket lands lagar som gäller och teckna sedan en pensionsförsäkring.

  Läs mer om att försäkra arbetstagare som åker utomlands

 • Du ansvarar för pensionsskyddet även när du anställer en utländsk arbetstagare som kommer till Finland. Detta gäller både för finska och för utländska arbetsgivare. Arbetstagare som anställs av och tecknar arbetsavtal med finländska arbetsgivare ska försäkras i Finland så fort de börjar arbeta.

  Läs mer om att försäkra arbetstagare som kommer till Finland från utlandet

 • ArPL-avgiften bygger på lönerna och naturaförmånerna som du betalar ut. ArPL-avgiften beräknas utifrån löneuppgifterna som du anmäler till inkomstregistret. ArPL-lönen motsvaras i huvudsak av arbetstagarens lön som är föremål för förskottsinnehållning. ArPL-grundavgiften är en viss procent av lönerna som du betalat ut till dina arbetstagare, det vill säga av den betalda lönesumman. ArPL-avgiften fastställs årligen.

  Det finns olika rabatter som minskar din ArPL-avgift, till exempel kundåterbäringen. Som arbetsgivare betalar du inte hela ArPL-avgiften själv utan dina arbetstagare betalar en del av den. ArPL-avgiften, avgiftsprocenten och rabatterna ser du genom att logga in på webbtjänsten.

  Läs mer om hur ArPL-avgiften bestäms

  Läs mer om ArPL-avgifterna avgiftsprocenter

  Logga in på webbtjänsten

 • Du får kundåterbäring om du är en så kallad avtalsarbetsgivare och har en gällande ArPL-försäkring hos Ilmarinen. Du börjar få kundåterbäring från och med året efter att din försäkring träder i kraft hos Ilmarinen. Om din försäkring till exempel börjat 1.4.2022 får du kundåterbäring våren 2023. Kundåterbäringen sänker din ArPL-avgift. Kundåterbäringen dras vanligen av från ArPL-avgiften för mars.

  Tillfälliga arbetsgivare som saknar giltig ArPL-försäkring får ingen kundåterbäring.

  Som storarbetsgivare har du rätt till avgiftsförlustrabatt och de största arbetsgivarna får dessutom omkostnadsrabatt.

  Läs mer om kundåterbäringar

  Läs mer om rabatten för avgiftsförlust och omkostnadsrabatten

 • Du kan flytta fram förfallodagen för framtida fakturor före förfallodagen med högst en månad genom att logga in på webbtjänsten. Om du är avtalsarbetsgivare blir förfallodagen för din ArPL-faktura därmed två månader efter löneutbetalningen. På avgiften tillkommer då försäkringsavgiftsränta för den andra månaden. Genom att logga in på webbtjänsten kan du även be om mer betalningstid för fakturor som snart ska betalas.

  Läs mer om betalning och fakturering av ArPL-avgifter

  Uppskatta din ArPL-avgift och kolla hur den påverkas av att du flyttar förfallodagen med vår ArPL-räknare

   

 • Du kan beställa en e-faktura via din egen nätbank. Efter det skickar vi fakturan till din nätbank. För att få nätfakturor för företag behöver du teckna ett avtal om det med en nätfakturaoperatör. Det är smidigt att ta emot nätfakturor om företagets nätfakturaadress finns i TIEKE:s förteckning över finländska nätfakturaadresser. Du kan också meddela oss direkt till vilken nätfakturaadress du vill att fakturan skickas.

  Läs mer om elektroniskt ArPL-faktura

 • En samlingsfaktura kombinerar delvis obetalda fakturor. Dessutom inkluderar samlingsfakturan dröjsmålsränta på öppna fakturor. Genom att logga in på vår webbtjänst ser du dina öppna fakturor och kan ladda ner ett kontoutdrag. På kontoutdraget ser du vilka betalningar och krediteringar som hänför sig till den ursprungliga fakturan.

  Logga in på webbtjänsten

 • Du behöver inte säga upp ArPL-försäkringen om du vet att du kommer att anställa arbetstagare under den närmaste tiden. ArPL-avgiften beräknas utifrån lönerna du anmäler till inkomstregistret. Om du inte har betalat ut löner får du heller ingen faktura.

 • Använder du Palkka.fi för att beräkna lönerna? Om du gör det ser du uppgifterna om ArPL-avgiften i Palkka.fi. Som företagsanvändare kan du gå in på Palkka.fi och välja faktura som faktureringssätt för arbetspensionsavgiften (ArPL). Då skickar Ilmarinen fakturorna för ArPL-avgifterna direkt till arbetsgivaren. Observera att uppgifter om ArPL-avgiften därefter inte längre visas på Palkka.fi. Du kan välja faktureringssättet under Arbetsgivaruppgifter > Försäkringsuppgifter. Alternativen är 1) faktura från arbetspensionsbolaget eller 2) avgiftsuppgifter på Palkka.fi. Ändringen gäller från och med nästa gång du beräknar lönerna på Palkka.fi.

  Kanske har du fått fakturan som nätfaktura? Kontrollera din nätfakturaadress. Genom att logga in på Ilmarinens webbtjänst ser du alla dina ArPL-fakturor.

  Logga in på webbtjänsten

 • Påminnelsefakturan kan minskas av en kundåterbäring eller korrigering av lönerna som inte hade beaktats på den ursprungliga fakturan. Genom att logga in på webbtjänsten kan du se ditt kontoutdrag, där samtliga betalningar och krediteringar specificeras.

  Logga in på webbtjänsten

 • Dina arbetstagare kan själva välja när de vill gå i pension i åldern 63–68 år. När dina arbetstagare kan gå i pension beror på deras födelseår. När en arbetstagare går i pension, kom ihåg att anmäla slutlönen, anställningsförhållandets slutdatum och orsaken till anställningsförhållandets upphörande till inkomstregistret. Slutlönen kan exempelvis inkludera övertidsersättning, semesterpenning, semesterersättning, ersättning för outtagen ledighet som förkortar arbetstiden samt andra motsvarande betalningar. Slutlönen inkluderar även bonusar och andra inkomster som du betalar ut till arbetstagaren i efterskott. Om du betalar ut slutlönen i flera delar, meddela att anställningsförhållandet upphör i alla löneanmälningar som inkluderar slutlönen.

  Läs mer om olika saker att beakta när en arbetstagare går i pension

 • Du kan skicka löneanmälningar på flera sätt: via ditt företags löneräkningssystem, genom att logga in på inkomstregistrets webbtjänst eller med tjänster som Palkka.fi eller Oima.fi.

  Du måste anmäla alla utbetalda löner till inkomstregistret. Gör anmälan inom fem dagar från löneutbetalningen. Anmälan ska göras efter varje lönebetalning. Det finns inget minimibelopp för vilka löneuppgifter som ska anmälas, och även löner till minderåriga ska anmälas.

  Läs mer om löneanmälningar

 • Tillfälliga arbetsgivare saknar pensionsarrangemangsnummer, dvs. ArPL-försäkringsnummer. När man som tillfällig arbetsgivare anmäler löner till inkomstregistret ska man ange bolagskoden för den arbetspensionsanstalt som arbetstagarna är försäkrade hos. Ilmarinens bolagskod är 46.

  Om du arbetar på en bokföringsbyrå och skickar löneanmälningar via det tekniska gränssnittet direkt från löneräkningssystemet, ange Ilmarinens tekniska försäkringsnummer 46-3000000V.

  Läs mer om löneanmälningar

 • Uppsägning av ArPL-försäkring kan bli aktuellt om ditt företag upphör med verksamheten, eller det inte finns fler anställda i företaget. ArPL-försäkringen avslutas genom att logga in på arbetsgivarens tjänst. 

  Läs mer om uppsägning av ArPL-försäkringen>> 

  Funderar du samtidigt på att avsluta din FöPL-försäkring för företagare?

  Läs mer om uppsägning av din FöPL försäkring>>

28 frågor gällande temat "pension"

 • Pension tjänas i huvudsak in genom arbete, men även studier och vissa sociala förmåner kan ge pension.

  Läs mer om att tjäna in pension

 • Du kan kontrollera din pensionsålder på vår webbplats på sidan "När kan jag gå i pension?". Du kan också kolla din pensionsålder med pensionsräknare på MinPension. Du kan logga in på MinPension med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

 • Om du ännu inte får pension kan du göra pensionsberäkningar med vår räknare på MinPension.

  Läs mer om pensionsräknaren

 • Enklast ansöker du om pension via MinPension. På din ansökan kan du ange om du samtidigt ansöker om pension från FPA så vidarebefordrar vi din ansökan.

  Logga in på MinPension

  Läs mer om att ansöka om pension

  Läs mer om våra webbtjänster för privatpersoner

 • Hur du ansöker om pension från utlandet beror på vilka länder du har bott och arbetat i. Om du bor i Finland och har bott och arbetat i EU- eller EES-länder, Storbritannien, Schweiz eller ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med behöver du bara fylla i en ansökan på MinPension.

  Läs mer om att ansöka om utländsk pension

 • Du kan ansöka om invalidpension på MinPension ungefär tre månader innan din eventuella sjukdagpenning från FPA upphör.

  Läs mer om att ansöka om invalidpension

  Läs mer om våra webbtjänster för privatpersoner

 • Pensionernas utbetalningsdag är den första bankdagen i månaden. Om månadens första dag infaller på en lördag eller helgdag kommer pensionen att finnas på ditt konto följande vardag.

  Läs mer om utbetalning av pension och utbetalningsdagar

 • Du kan ändra ditt kontonummer via vår tjänst MinPension under Dina uppgifter. Du kan logga in på MinPension med dina personliga finländska nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Om du inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat kan du meddela ditt kontonummer skriftligen. Vi kan inte ta emot kontonumret per telefon.

 • Din arbetspension och efterlevandepension betalas ut på ditt konto som en summa på pensionens utbetalningsdag. Pensionerna betalas ut på samma konto.

 • Enklast får du ett intyg över ditt pensionsbelopp från MinPension. Du kan välja ett intyg över pensionsbeloppet per månad eller per år. Du kan logga in på MinPension med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Tjänsten finns enbart på finska och svenska.

 • Din pension och dina förmåner beskattas annorlunda än förvärvsinkomsterna. Därför kan vi inte använda ett skattekort för lön.

 • Om vi inte har fått ditt skattekort innehåller vi 40 procent skatt på din pension i enlighet med skattemyndigheternas riktlinjer. Den extra skatten återbetalas till ditt konto när du har beställt ett skattekort för pension och vi har fått det från Skatteförvaltningen. Observera att skattekortet för pension måste vara i kraft när pensionen börjar.

 • Du kan höja din skatteprocent. Enklast gör du det på MinPension under Dina uppgifter. Du kan logga in på MinPension med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

   

 • Vi kan betala ut pension och rehabiliteringsförmåner till utländska konton. För att betala ut pensionen behöver vi ditt kontonummer i internationellt IBAN-format samt BIC- eller SWIFT-koden för din utländska bank.

  Läs mer om utbetalning av pension till utlandet

 • Funktionen Skicka Meddelande på MinPension är ett säkert sätt att skicka meddelanden och bilagor.

  Logga in på MinPension

 • Till din invalidpensionsansökan behöver du ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande B om ditt hälsotillstånd. 

 • Du får ett B-utlåtande av din behandlande läkare, till exempel på hälsocentralen. Om du arbetar är det vanligen företagsläkaren som skriver ut B-utlåtandet.

 • Du behöver bara lämna in ett nytt B-utlåtande om ditt hälsotillstånd. Enklast gör du det på MinPension under Ansök om pension, där du väljer ”Ansök om fortsatt”.

 • Du kan söka ändring av ett slutgiltigt pensionsbeslut skriftligen inom 30 dagar.

  Läs mer om sökande av ändring

 • Vi kan inte visa ditt pensionsutdrag om försäkringen för ditt anställningsförhållande eller din företagsverksamhet finns hos ett annat arbetspensionsbolag.

  Om du redan har beviljats pension ser du i stället för pensionsutdraget dina arbets- och inkomstuppgifter för de fem senaste åren.

 • Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag med de senaste uppgifterna på MinPension när det passar dig bäst. Det är viktigt att kontrollera sitt pensionsutdrag regelbundet, eftersom din framtida pension beräknas utifrån din arbetshistoria.

  Genom att välja ett elektroniskt pensionsutdrag sparar du tid och skonar naturen då du slipper arkivera det flersidiga pappersutdraget eller förstöra det på ett datasäkert sätt.

 • Om du upptäcker brister i ditt pensionsutdrag, kontakta din arbetsgivare. Arbetsgivaren kan anmäla ändringarna till inkomstregistret, varvid de även beaktas på ditt pensionsutdrag.

  Om korrigeringarna gäller år 2018 eller tidigare år kan du göra en korrigeringsbegäran via MinPension.

  Läs mer om arbetspensionsutdraget

 • Genom att logga in på MinPension kan du enkelt sköta alla dina pensions- och rehabiliteringsärenden när det passar dig bäst.

  Läs mer om våra webbtjänster för privatpersoner

 • Livslängdskoefficienten påverkar ditt pensionsbelopp. Den minskar din pension enligt ditt födelseår. Du kan ersätta minskningen som livslängdskoefficienten medför genom att arbeta längre.

 • Syftet med arbetspensionsindexet är att pensioner som betalas ut ska växa på motsvarande sätt som lönerna så att pensionernas köpkraft bevaras.

  Lönekoefficienten säkerställer i sin tur att ditt pensionsbelopp när pensionen börjar motsvarar din inkomstnivå under din tid i arbetslivet. När vi räknar ut ditt pensionsbelopp, omvandlar vi samtliga löner från din tid i arbetslivet och FöPL-arbetsinkomster från din företagarverksamhet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.

 • Du kan fortsätta arbeta när du gått i pension. Med ålderspension, partiell ålderspension eller familjepension kan du arbeta så mycket du vill. Om du får invalid- eller arbetslivspension kan du högst tjäna en viss summa.

  Läs mer om att arbeta som pensionär

 • Om din make eller maka avlider kan du få efterlevandepension och dina barn under 20 år kan få barnpension. En förutsättning för att få efterlevandepension är att ni var gifta, i ett registrerat parförhållande, sambor eller att du personligen kontinuerligt fick underhållsbidrag av din före detta make. För sambor kan rätt till efterlevandepension uppkomma om du har gemensamma minderåriga barn tillsammans och ni har bott i samma hushåll åtminstone fem år. Innan år 2022 hade en sambo inte rätt till efterlevandepension. 

  Läs mer om familjepension

 • Pensionsbeslut ges på finska eller svenska, eftersom de är officiella språk i Finland. Om du behöver pensionsbeslutet på något annat språk måste du själv få det översatt.

19 frågor gällande temat "yrkesinriktad rehabilitering"

 • Yrkesinriktad rehabilitering är ett bra alternativ att överväga om du inte längre klarar dina nuvarande arbetsuppgifter på grund av ditt hälsotillstånd. Målet med rehabiliteringen är att du ska kunna fortsätta arbeta med uppgifter som är lämpliga för ditt hälsotillstånd eller återvända till sådana, till exempel efter en sjukledighet.

 • Enklast ansöker du genom att fylla i en rehabiliteringsansökan via Min Pension-tjänsten. Du behöver nätbankskoder för att logga in.

 • Till din rehabiliteringsansökan behöver du ett B-läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd. Utlåtandet kan skrivas ut av din företagsläkare eller någon annan behandlande läkare, till exempel en läkare på hälsocentralen. Bifoga till ansökan ett utlåtande från företagshälsovårdens nätverksmöte, om ett sådant hållits.

 • Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering redan under din sjukledighet. Det är viktigt att börja utreda dina möjligheter att återvända till arbetet i god tid. Ta gärna upp saken med din arbetsgivare och en representant från företagshälsovården eller någon annan specialist inom hälsovården så snart du märker att du har problem med hälsan.

 • Du behöver inte ha en färdig rehabiliteringsplan när du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering. Du får först ett förhandsbeslut om rätt till yrkesinriktad rehabilitering. Därefter kan du börja planera din återgång till arbetet, det vill säga din rehabiliteringsplan. Vi hjälper dig vid behov med rehabiliteringsplanen.

 • Tanken är att du ska börja utarbeta din plan för återgång till arbetet, dvs. din rehabiliteringsplan, under förhandsbeslutets giltighetstid. Kontakta gärna din rehabiliteringsspecialist på Ilmarinen för att diskutera hur det är klokast att gå till väga i din situation. Rehabiliteringsspecialistens kontaktuppgifter finns på ditt förhandsbeslut som du kan läsa på MinPension.

 • Du börjar att få rehabiliteringspenning när vi tillsammans har kommit överens om och du har inlett exempelvis arbetsprövning eller studier. Vi betalar ut rehabiliteringspenning under din arbetsprövning eller dina studier, det vill säga under den tid som du deltar i den verksamhet som du uppgett i din rehabiliteringsplan. Vi kan tyvärr inte börja betala ut rehabiliteringspenning enbart utifrån ett förhandsbeslut.

 • Målet är att du efter den yrkesinriktade rehabiliteringen så länge som möjligt ska kunna fortsätta arbeta med uppgifter som passar ditt hälsotillstånd och att du i arbetet ska kunna utnyttja din tidigare arbetserfarenhet och utbildning samt allt som du redan behärskar. När du skriver rehabiliteringsplanen ska du därför fundera på hur du eventuellt kan utnyttja din erfarenhet, din utbildning och dina färdigheter i arbetet.

 • Karriärcoacher hjälper dig med din rehabiliteringsplan. De har specialiserat sig på karriärplanering och yrkesinriktad coachning. De hjälper dig att planera din återgång till arbetet, oavsett var i landet du bor. Kontakta din rehabiliteringsspecialist på Ilmarinen om du behöver hjälp av en karriärcoach. Kontaktuppgifterna till din rehabiliteringsspecialist finns på förhandsbeslutet om yrkesinriktad rehabilitering.

 • Genom exempelvis arbetsprövning kan du återgå till dina tidigare arbetsuppgifter på din arbetsplats eller prova på ett helt nytt arbete. Det kan dock hända att du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan fortsätta med eller återgå till ditt nuvarande arbete. Då kan yrkesinriktad omskolning hjälpa dig att stanna kvar i arbetslivet. Du kan vid behov utbilda dig till ett yrke där du kan utnyttja din kunskap och arbetserfarenhet eller till en helt ny bransch. Vi kan stöda studier där du som en del av yrkesinriktad rehabilitering avlägger en delexamen eller en helt ny examen.

 • Du börjar att få rehabiliteringspenning när vi tillsammans har kommit överens om och du har inlett exempelvis arbetsprövning eller studier.

 • Rehabiliteringspenning är beskattningsbar inkomst. För att vi ska kunna betala ut rehabiliteringspenning behöver du lämna in ett skattekort för sociala förmåner.

 • På ditt förhandsbeslut om yrkesinriktad rehabilitering finns en uppskattning av rehabiliteringspenningens storlek. När du inleder till exempel en arbetsprövning beräknar vi det slutgiltiga beloppet och skickar ett separat beslut. Rehabiliteringspenningen är 33 procent större än vad du skulle få i invalidpension.

 • Be representanten för din läroinrättning att fylla i och skicka ett studieintyg till oss via vår webbplats när du inleder dina studier och i augusti varje år så länge du studerar. Vi behöver studieintyget för att kunna betala ut rehabiliteringspenning, för att följa hur dina studier fortskrider och för att betala ersättning till dig för studierelaterade inköp. Studieintyget ligger till grund för vår fortsatta utbetalning av rehabiliteringspenning till dig.

 • Ersättningen för studierelaterade kostnader är avsedd att täcka kostnader för redskap, läroböcker eller eventuella kostnader för examensavgifter eller yrkesprov. Ersättning uppgår till 300 euro per termin, det vill säga 600 euro per studieår. Du får ersättningen en gång per studieår i början av höstterminen. Du behöver inte söka ersättningen utan vi betalar ut den automatiskt efter att vi fått ditt studieintyg.

 • Enklast ansöker du om reseersättning via MinPension. Logga in med dina bankkoder och fyll i en reseersättningsansökan. Du kan fylla i en reseersättningsansökan först när du har inlett studierna, arbetsprövningen eller arbetsträningen. Fakturera alla resor för hela arbetsträningsperioden på en gång. Fakturera resekostnader för studier eller en lång arbetsträning en gång i halvåret. På så sätt får du resepengarna i förväg.

 • Under läroavtalsutbildningen ingår arbetsgivaren och arbetstagaren ett anställningsavtal för viss tid. Arbetsgivaren betalar ut lön till arbetstagaren och Ilmarinen betalar ut en andel av rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren som motsvarar lönen.

  Läs mer om läroavtal

 • Ja, rehabiliteringspenningen är lika stor även om du har kortare arbetstid.

  Läs mer om rehabiliteringspenning

  Läs mer om arbetsprövning

 • Rekommendationen är att inte ta semester under arbetsprövningen för att göra prövningsperioden så sammanhängande som möjligt.

3 frågor gällande temat "bokföringsbyråer"

 • Fyll i och underteckna användaravtalet för webbtjänsten. Returnera det till oss med bilagefunktionen på vår webbplats. Du kan även skicka in avtalet per post till adressen Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PB 2, 00018 Ilmarinen.

 • Be din arbetsgivar- eller företagarkund att ge din bokföringsbyrå fullmakt att hantera ArPL- eller FöPL-försäkringsärenden via vår webbtjänst. Kunden kan även ge fullmakt i samband med användaravtalet för webbtjänsten.

 • ArPL-försäkringar kostar lika mycket hos alla pensionsbolag, men rabatten som kundåterbäringen ger varierar från bolag till bolag. Hur stora kundåterbäringar ett pensionsbolag kan betala ut beror på dess solvens, placeringsintäkter och verksamhetens effektivitet (omkostnadsresultatet). Pensionsbolagen har själva fått fastställa beräkningsgrunderna för kundåterbäringarna.

  Ilmarinens modell för kundåterbäringar, det vill säga vårt sätt att betala ut kundåterbäringar till enskilda företag, bygger på företagets lönesumma under det föregående året och den kumulativa lönesumman under de 20 senaste åren. Kundåterbäringen beräknas på årsnivå och dras av från kundens ArPL-avgifter.

3 frågor gällande temat "mäklare"

 • Enklast beställer du inloggningsuppgifter till Ilmarinens mäklartjänst genom att skicka dina kontaktuppgifter (namn, personbeteckning, e-postadress och telefonnummer) till meklarit@ilmarinen.fi. Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Via mäklartjänsten får du aktuell försäkringsinformation för mäklare och kan sköta försäkringsärenden för dina kunder.

 • Genom att logga in på Ilmarinens webbtjänst (mäklartjänsten) ser du dina kunders försäkringar på samma sätt som kunderna själva. Om du ännu inte har inloggningsuppgifter till tjänsten kan du skicka en begäran till meklarit@ilmarinen.fi.

 • Ilmarinen har en helpdesk för mäklare som du når per telefon på 010 284 2133 mån–fre kl. 8–15 (samtal kl. 15–17 vidarekopplas till vår vanliga kundtjänst) eller per e-post meklarit@ilmarinen.fi.

  Vår helpdesk för mäklare hjälper dig med bland annat fullmakter, hantering av användarbehörigheter för Ilmarinens webbtjänst, offertförfrågningar, försäkringsansökningar med mera.