Om du är missnöjd med beslutet på din FöPL-försäkring

Beslut som fattas av Ilmarinen grundar sig på arbetspensions-lagstiftningen. Om du inte är nöjd med beslutet på din FöPL-försäkring, kan du söka ändring i det.

Så här ansöker du om ändring av ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du lämna in en skriftlig ansökan om ändring inom 30 dagar från det att du fick beslutet för kännedom. Rikta din överklagan till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, men skicka den till Ilmarinen. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är en besvärsinstans som är oberoende av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Om vi godkänner de ändringar som du begär, rättar vi själv till vårt beslut.

Så här gör du en överklagan

Överklagan ska upprättas skriftligen. I överklagan ska du uppge:

  • att den är adresserad till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
  • beslutet som du söker ändring i
  • vilka ändringar du kräver att ska göras
  • motiveringar till varför du kräver en ändring
  • namn, personbeteckning, adress och telefonnummer

Bilagor och tilläggsutredningar kan skickas via skyddad e-post. Vid behov kan du även skicka in tilläggsutredningar senare. Utredningar som du har skickat till Ilmarinen redan tidigare behöver inte skickas på nytt.

Så här skickar du din överklagan

Det finns tre olika sätt att skicka en överklagan. Webbtjänsten för företagare är det snabbaste sättet. Läs mera om olika mögligheter nedan.

Webbtjänsten för företagare

Logga in med dina nätbankskoder i webbtjänsten för företagare och välj "Skicka ett meddelande".

Du kan inte skicka bilagor via webbtjänsten. En överklagan som skickas via webbtjänsten under den tid du är identifierat inloggad behöver inte undertecknas. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden kan emellertid vid behov be dig komplettera överklagan med din underskrift.

Skyddad e-post

Med skyddad e-post kan du skicka din överklagan utan att logga in. Skicka ett meddelande genom att välja Kontakta oss på vår webbplats. Under skyddat meddelande väljer du Besvär. Anteckna som meddelandets rubrik: ”Sökande av ändring i ett FöPL-beslut”. Du kan även skicka bilagor via
skyddad e-post.

Per post

Skicka din överklagan per post till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Sökande av ändring, PB 1, 00018 Ilmarinen. I sådant fall ska överklagan undertecknas. Om någon annan har gjort en överklagan på dina vägnar, ska du ge personen fullmakt att sköta ärendet med en fritt
formulerad fullmakt.

Tidsfrist när överklagandet ska vara oss till handa

Överklagandet ska vara framme hos Ilmarinen senast trettio (30) dagar från det att du tagit del av beslutet. Vi anser att du har fått information om beslutet senast sju (7) dagar efter att det postats, om inget annat framgår.

Överföring av besvär till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

Om vi inte kan korrigera beslutet enligt din begäran, överför vi överklagan och utredningarna som gäller ditt ärende till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden för behandling. Vi meddelar dig om överföringen.