Försäkring av arbetstagare som åker utomlands

Ska du skicka en arbetstagare utomlands? Ska en arbetstagare distansarbeta utomlands? Som arbetsgivare ansvarar du för arbetstagarens pensionsskydd också när personen arbetar utomlands.

När din arbetstagare åker utomlands för att arbeta

När en arbetstagare åker utomlands för att arbeta ska du som arbetsgivare ta hand om pensionsskyddet och socialförsäkringarna för arbetstagaren. Hur du ska agera när din arbetstagare arbetar utomlands beror på arbetslandet.

Kontrollera först nedan om din arbetstagare kommer att arbeta i ett EU- eller EES-land, ett avtalsland eller ett icke-avtalsland, och läs sedan instruktionerna för respektive situation. Läs sedan om försäkringslön som är en viktig del av att försäkra utlandsarbete.

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien*,  Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

*Personer som åker till Storbritannien omfattas av samma regler som när Storbritannien var EU-medlem.

EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein.

Avtalsländer: Australien, Chile, Kanada, Kina, Sydkorea, USA, Israel, Indien, Japan och provinsen Quebec.

Försäkringar för utlandsarbete i olika länder

När din arbetstagare arbetar i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz ska du vanligen försäkra arbetstagaren i arbetslandet. Här redogör vi för två olika situationer:

 1. När din arbetstagare åker utomlands att arbeta tillfälligt (så kallad utsänd arbetstagare)
 2. När din arbetstagare arbetar i flera länder

1. När din arbetstagare åker utomlands för att arbeta tillfälligt

När du sänder din arbetstagare utomlands för att arbeta finns det många nya saker att reda ut. När du sänder ut en arbetstagare utomlands tillfälligt räknas arbetstagaren vanligtvis som en så kallad utsänd arbetstagare. Din arbetstagare uppfyller kriterierna för utsända arbetstagare när hen åker för utlandsarbete till ett EU- eller EES-land eller Schweiz och följande villkor uppfylls:

 • arbetstagarens utlandsuppdrag pågår i högst 24 månader, eller med dispens upp till fem år.
 • personen har innan utlandsarbetet omfattats av den sociala tryggheten i Finland i minst en månad på grund av arbete eller boende. Du kan även anställa en arbetstagare specifikt för utsändning, varvid personen inte behöver ha varit anställd hos ditt företag före utsändningen.
 • anställningsförhållandet med ditt företag, dvs. en finsk arbetsgivare kvarstår under utlandsuppdraget.
Gör så här:

1. Ansök om ett socialförsäkringsintyg, dvs. A1-intyg, åt din utsända arbetstagare hos Pensionsskyddscentralen. Arbetstagaren omfattas därmed av den finska sociala tryggheten även under utlandsuppdraget. Ansök om intyget även om utlandsarbetet bara omfattar några dagar. Ansök om ett A1-intyg (etk.fi).

2. När du har ansökt om ett A1-intyg kommer Pensionsskyddscentralen om intyget beviljas att skicka det till dig och till din arbetstagare. Pensionsskyddscentralen informerar arbetstagarens pensionsförsäkringsbolag och FPA om intyget. Utifrån intyget kan din arbetstagare separat ansöka om ett europeiskt sjukvårdskort hos FPA. Läs mer om det europeiska sjukvårdskortet (kela.fi).

3. Teckna ett avtal om utlandsuppdraget med din arbetstagare. Anteckna även försäkringslönen, det vill säga inkomsterna enligt vilka arbetstagaren tjänar in pension under utlandsarbetet. Du kan läsa mer om försäkringslönen på den här sidan. Anmäl försäkringslönen till inkomstregistret med inkomstslaget 352.
Läs mer om internationella situationer i inkomstregistret (vero.fi).

2. När din arbetstagare arbetar i flera EU-/EES-länder eller Schweiz

Arbetstagaren kan bara omfattas av den internationella sociala tryggheten i ett land åt gången, även om personen arbetar i flera EU- eller EES-länder eller i Schweiz. Personer som samtidigt arbetar i flera EU- eller EES-länder eller i Schweiz ska ansöka om ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen. A1-intyget visar vilket lands sociala trygghet arbetstagaren omfattas av.

Vilken lagstiftning som gäller avgörs av bosättningslandet. Arbetstagaren måste ha ett A1-intyg för att omfattas av den finska sociala tryggheten även under utlandsarbetet.

Pensionsskydd och social trygghet kan arrangeras på olika sätt

1. Ta hand om arbetstagarens pensionsskydd i bosättningslandet om en väsentlig del av arbetet utförs i bosättningslandet. Med väsentlig del menas att arbetstagaren utför över 25 procent av sitt arbete i bosättningslandet. Vad som är en väsentlig del beror även på arbetstagarens arbetstid eller lön, eller båda två.

2. Ordna pensionsskyddet för dina arbetstagare i det land där företaget har sin hemort om åtminstone ett av följande villkor gäller:

 • din arbetstagare utför inte en väsentlig del av arbetet i bosättningslandet och har endast en arbetsgivare
 • alla arbetsgivares hemorter är i samma land.

3. Om det finns flera arbetsgivare med hemort i arbetstagarens bosättningsland och en med hemort i något annat land, ska socialförsäkringar tecknas i det land där det utländska företaget har sin hemort.

4. Om din arbetstagare förutom bosättningslandet arbetar i flera andra länder för olika arbetsgivare ska försäkringarna tecknas i bosättningslandet.

Finland har bilaterala överenskommelser om social trygghet med ett flertal länder utanför EU. Om du anställer en arbetstagare i ett av dessa så kallade avtalsländer ska du vanligen försäkra arbetstagaren enligt lagarna i arbetslandet.

Innehållet i överenskommelserna och socialförsäkringsintygen varierar. Förmånerna som din arbetstagare får är inte nödvändigtvis lika omfattande som i EU-/EES-länderna eller Schweiz.

Läs mer om vilka olika förmåner som överenskommelserna om social trygghet omfattar på FPA:s webbplats (kela.fi)

Läs mer om hur arbete utomlands påverkar rätten till social trygghet och sociala förmåner på FPA:s webbplats (kela.fi)

Om du sänder ut arbetstagare till ett avtalsland räknas de som utsända arbetstagare om följande villkor uppfylls:

 • arbetet utomlands är tillfälligt
 • arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland vid utsändningen
 • du som arbetsgivare bedriver normalt din verksamhet i Finland
 • din arbetstagare arbetar för dig eller för en arbetsgivare knuten till dig.

Om din arbetstagare är en utsänd arbetstagare, ansök om ett socialförsäkringsintyg från Pensionsskyddscentralen. Intyget visar vilket lands sociala trygghet din arbetstagare omfattas av och under hur lång tid.   
Ansök om socialförsäkringsintyg via Pensionsskyddscentralens elektroniska tjänst (etk.fi).

Mer information om innehållet i överenskommelserna om social trygghet på tyoelakelakipalvelu.fi (Arbetspensionslagstiftningen).

Observera följande saker när din arbetstagare arbetar i ett icke-avtalsland.

1. Ta reda på behovet för ArPL-försäkring

Om du som finländsk arbetsgivare sänder ut en arbetstagare till ett land som Finland saknar överenskommelse om social trygghet med omfattas arbetstagaren av pensionsskyddet i Finland så länge som arbetstagaren arbetar för dig som utsändande arbetsgivare. Du sköter arbetstagarens pensionsskydd genom att teckna en pensionsförsäkring åt arbetstagaren, det vill säga en ArPL-försäkring. Teckna en försäkring oberoende av arbetstagarens nationalitet.


Läs mer om ArPL-försäkringen

Försäkra dina arbetstagare enligt ArPL om följande villkor uppfylls

 • du är en finländsk arbetsgivare 
 • du har skickat ut arbetstagaren från Finland 
 • din arbetstagare på grund av bosättning eller arbete omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

2. Beställ ett intyg som bekräftar att arbetstagaren omfattas av pensionssystemet och den sociala tryggheten i Finland

Om du sänder ut en arbetstagare till ett icke-avtalsland är det möjligt att du även behöver försäkra arbetstagaren enligt lagstiftningen i arbetslandet.

Be om ett utlåtande om att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten från FPA Skriv även ut ett ArPL-intyg från Ilmarinens webbtjänst för att visa arbetslandets myndigheter att du har en gällande ArPL-försäkring. Med intyget kan du undvika eventuella dubbla pensionsförsäkringsavgifter som kan uppstå om du måste arrangera pensionsskydd i två olika länder för arbetstagarna.

3. Anmäl utsändningen till FPA

Om du sänder ut en arbetstagare till ett icke-avtalsland behöver du meddela FPA om när uppdraget börjar och slutar samt om eventuella förändringar. Utsända arbetstagare ska även själva göra motsvarade anmälningar för sin egen och sin familjs del för att omfattas av den sociala tryggheten i Finland under sin tid utomlands. FPA avgör om arbetstagaren har rätt till FPA:s förmåner och finska socialförmåner under tiden i utlandet.

Mer information för arbetsgivare om internationellt arbete finns på FPA: sidor (kela.fi).

Exempel: arbetstagaren blir skickad till Singapore för arbete

Du sänder ut en arbetstagare med familj till Singapore i tre års tid. Du och din arbetstagare ska kontakta FPA om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Som arbetsgivare ska du kontrollera vilka socialförsäkringsavgifter du behöver betala enligt lokal lagstiftning. Om dina arbetstagare har ArPL-försäkring hos oss kan du ladda ner ett ArPL-intyg till arbetslandets myndigheter i webbtjänsten för arbetsgivare. Om villkoren uppfylls är det möjligt att intyget befriar dig från pensionsförsäkringsavgifter i arbetslandet.

Kom överens om försäkringslönen med din arbetstagare och anteckna den i avtalet om utlandsuppdraget. På denna sida kan du läsa mer om försäkringslönen. Anmäl försäkringslönen till inkomstregistret.Storleken på ArPL-avgiften bestäms enligt försäkringslönen

När dina arbetstagare arbetar utomlands är försäkringslönen viktig att komma ihåg. Försäkringslönen motsvarar den bruttolön som din arbetstagare skulle få för motsvarande arbete i Finland. Försäkringslönen bygger alltid på lönenivåerna i Finland och påverkas inte av det faktiska lönebeloppet. Försäkringslönen kan vara lägre, högre eller lika med den faktiska lönen som betalas ut.

Kom överens om försäkringslönen med din arbetstagare samtidigt som ni upprättar ett avtal om utlandsuppdraget. Under utlandsuppdraget betalar du ArPL-avgiften på basis av försäkringslönen och dina arbetstagare tjänar in pension enligt den. Anmäl försäkringslönen till inkomstregistret med inkomstslaget 352. Läs mer om internationella situationer i inkomstregistret (vero.fi).

Du behöver inte fastställa någon försäkringslön för korta utlandsuppdrag på mindre än ett halvår, om:

 • uppgifterna din arbetstagare arbetar med utomlands motsvarar arbetet i Finland vid avresetidpunkten 
 • din arbetstagares lön även fortsättningsvis betalas ut från Finland
 • ni inte har kommit överens om någon separat lön under utsändningen. 

Ta följande saker i beaktande när ni kommer överens om försäkringslönen

 • Naturaförmåner som arbetstagaren skulle få vid motsvarande arbete i Finland 
 • Bonusar från första början om sådana ingick i motsvarande arbete i Finland. 
 • Arbetstiden – är arbetstiden för arbetstagaren längre än den normala arbetstiden i Finland 
 • Specialkrav för utlandsarbetet – kräver arbetet utomlands särskild kunskap eller kompetens

Läs mer om försäkringslönen på tyoelakelakipalvelu.fi (Arbetspensionslagstiftningen)

Läs mer om ArPL-avgiften

Läs mer om anmälning av löner till inkomstregistret

Nedan kan du se ett exempel på hur försäkringslönen räknas ut.

Arbetstagarens lön utomlands är 7 100 euro/mån.

Före utlandsarbetet var lönen i Finland 5 200 euro/mån. inklusive naturaförmåner, semesterpenning och uppskattade bonusar.

Fundera på eventuella specialkrav som ställs på utlandsarbetet jämfört med motsvarande arbete i Finland. Arbetstagaren kommer att ha ett större ansvarsområde under utlandsarbetet.

Försäkringslönen fastställs till 5 800 euro/mån. Arbetsgivaren och arbetstagaren antecknar försäkringslönen i avtalet om utlandsuppdraget.


Frivillig ArPL-försäkring

En överföring till ett annat land kan försämra arbetstagarens pensionsskydd. Som finländsk arbetsgivare kan du komplettera pensionsskyddet med en frivillig ArPL-försäkring. Det kan du göra om din arbetstagare omfattades av den sociala tryggheten i Finland när arbetsförhållandet inleddes.

Du kan teckna en frivillig ArPL-försäkring i följande situationer: 

 • Du sänder ut en arbetstagare utomlands för att arbeta för företagets utländska koncern- eller intressebolag, även om arbetsförhållandet med dig som finländsk arbetsgivare inte kvarstår.  
 • Den utsända arbetstagaren övergår till företagets utländska koncern- eller intressebolag (s.k. lokalisering), eller ett annat finskt företag eller dess koncern- eller intressebolag.  
 • Du anställer en arbetstagare utomlands direkt till ett finländskt företag eller dess koncern- eller intressebolag (s.k. lokalt anställd).  
 • Arbetstagaren måste ha omfattats av den sociala tryggheten i Finland utan avbrott när du tecknar en frivillig ArPL-försäkring. 
 • Du kan teckna en frivillig ArPL-försäkring retroaktivt för högst sex månader. 

Försäkringsavgiften för frivilliga ArPL-försäkringar och pensionstillväxten för arbetstagaren bygger på försäkringslönen. Avgiften beräknas på samma sätt som för en obligatorisk ArPL-försäkring. Innehåll arbetstagarens avgiftsdel på vanligt sätt och betala hela avgiften till oss. Anmäl försäkringslönen till inkomstregistret.

Om du vill teckna en frivillig ArPL-försäkring åt en arbetstagare som arbetar utomlands, ring vår försäljningstjänst på 010 284 2385 (mobiltelefonavgift/lokalnätsavgift).