Nyheter 13.12.2022

FöPL-reformen träder i kraft vid årsskiftet

Lagen om pension för företagare ändras från och med årsskiftet: arbetsinkomsten kommer att fastställas mer utförligt och justeras oftare. Företagare förtjänar lika bra pensionsskydd och social trygghet som löntagarna. Reformen bidrar till att det blir så, säger Ilmarinens försäkringsdirektör Minna Hakkarainen.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om ändring av lagen om pension för företagare. Det handlar inte om någon stor lagreform, utan snarare om preciseringar av den befintliga lagen.

Syftet är att förbättra den sociala tryggheten för företagare och harmonisera fastställandet av arbetsinkomsten i olika pensionsbolag. Reformen fokuserar på hur FöPL-försäkringens arbetsinkomst fastställs och hur pensionsbolagen ska justera den.

Arbetsinkomsten som begrepp ändras inte

Med företagarens arbetsinkomst avses även efter lagändringen den lön som skäligen bör betalas om en person med motsvarande yrkesskicklighet avlönas att utföra företagarens arbete i stället för företagaren. En av uppgifterna som beaktas vid fastställande av arbetsinkomsten är medianlönen för löntagare i företagarens bransch, men pensionsbolaget ska alltid fastställa arbetsinkomsten utifrån en samlad bedömning.

Företagarna kommer även fortsättningsvis att höras, det vill säga arbetsinkomsten fastställs individuellt. När pensionsbolaget fastställer företagarens arbetsinkomst ska pensionsbolaget även ta hänsyn till andra uppgifter som beskriver värdet av företagarens arbetsinsats, till exempel arbetsmängd, företagarens yrkesskicklighet och företagarverksamhetens omfattning.

Arbetsinkomsten kommer att justeras regelbundet

Den största ändringen i FöPL-reformen gäller pensionsbolagens skyldighet att justera företagarens arbetsinkomst regelbundet. Hittills har arbetsinkomsten vanligen uppdaterats i två situationer: när företagaren ansökt om ändring av arbetsinkomsten och när pensionsbolaget justerat arbetsinkomsten enligt lönekoefficienten i början av varje år. År 2023 höjer lönekoefficienten FöPL-arbetsinkomsten med 3,79 procent.

När lagändringen träder i kraft efter årsskiftet kommer pensionsbolagen att börja justera arbetsinkomsten regelbundet vart tredje år. Efter justeringen skickar pensionsbolaget ett skriftligt förslag på arbetsinkomstens nivå till företagaren. Företagaren kan komplettera förslaget genom att skicka tilläggsuppgifter.

Ilmarinen kommer uppskattningsvis att börja justera arbetsinkomster i april–maj 2023. Nästa års justeringar kommer att gälla FöPL-försäkringar som är i kraft den 1.1.2023 för vilka arbetsinkomsten understiger 15 000 euro om året och där företagarens arbetsinkomst inte har justerats väsentligt under de tre senaste åren.

– På detta vis kommer arbetsinkomsten att följa företagsverksamhetens utveckling och se till att företagarens pensionsskydd och sociala förmåner ligger på rätt nivå, säger Minna Hakkarainen.

– Det är viktigt för företagaren själv att arbetsinkomsten ligger på rätt nivå, för den påverkar inte bara den framtida ålderspensionen utan även företagarens sociala förmåner, till exempel föräldra- och sjukdagpenningen. Pensionsförsäkringen ger ekonomisk trygghet i tuffa tider, till exempel om företagaren förlorar sin arbetsförmåga eller om familjeförsörjaren dör, påminner hon.

Besluten måste motiveras bättre än tidigare

Från och med början av 2023 måste pensionsbolagen motivera arbetsinkomstsbesluten bättre och specificera vilka uppgifter som används noggrannare. Avsikten är att skapa en bättre förståelse för grunderna för bakom besluten.

Pensionsbolaget gynnas inte ekonomiskt av högre FöPL-avgifter eller av att höja arbetsinkomsten, för FöPL-avgifterna som samlas in används till att betala pensionerade företagares pensioner.

– Vårt mål är att förbättra pensionsskyddet för våra företagarkunder. Företagarna förtjänar ett lika bra pensionsskydd och lika bra sociala förmåner som löntagarna. Vi hjälper våra företagarkunder att fastställa rätt nivå på arbetsinkomsten i olika skeden av deras karriärer, säger Minna Hakkarainen.

Allt vanligare med underförsäkring

En precisering av lagen blev nödvändig för att arbetsinkomsten för allt fler företagare inte motsvarar det verkliga värdet av deras arbetsinsatser: många företagare har en lägre arbetsinkomst än den nuvarande lagen förutsätter. Detta leder till att företagarens sociala förmåner och pensionsskydd blir sämre jämfört med andra befolkningsgrupper. Enligt en utredning genomförd av Pensionsskyddscentralen har underförsäkring blivit vanligare särskilt under de senaste åren.

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden