Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Drivkraften bakom på placeringsportföljens avkastning på 3,2 procent var den noterade aktie­marknaden, där den positiva utvecklingen var koncentrerad till teknologisektorn. De ökade mark­nadsräntorna dämpade avkastningarna på ränteplaceringarna. Centralbankerna väntas inleda räntesänkningar under året, men i början av året blev förväntningarna på lägre räntor mer återhåll­samma och tidpunkten för dem prissattes till senare. Den långfristiga medelavkastningen från och med 1997 var 5,8 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 60,5 miljarder euro.

Digitalisering och processutveckling förbättrade lönsamheten

Ilmarinens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare, då premieinkomsten ökade med 2 procent och omkostnaderna minskade med 2 procent och utgjorde 0,35 procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst. I januari–mars betalade vi ca 1 885 miljoner euro i pension till 450 000 pensionstagare.

– Under de senaste sex åren har Ilmarinen framgångsrikt minskat de årliga kostnaderna för skötseln av pensionsförsäkringen för våra drygt 1,1 miljoner kunder med en tredjedel, dvs. med nästan 50 miljoner euro. Samtidigt har premieinkomsten ökat med 34 procent. Pensionerna är en del av den offentliga sociala tryggheten och vi vill hela tiden sköta dem allt effektivare, konstaterar Jouko Pölönen.

En underliggande orsak till den utmärkta lönsamhetsförbättringen är en mycket lyckad fusion med pensionsbolaget Etera år 2018 och de synergifördelar som den medfört. De viktigaste faktorerna som förbättrat lönsamheten har varit utvecklingen av digitala serviceprocesser och byggandet av en kultur för ständiga förbättringar. Våra kunder gynnas av den förbättrade kostnadseffektiviteten direkt i sina försäkringsavgifter.

Den försvagade sysselsättningen syns i Ilmarinens konjunkturindex

Sysselsättningen har försvagats sedan förra sommaren och de politiska strejkerna i början av året medförde ytterligare utmaningar för ekonomin och sysselsättningen. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunkturindex sjönk antalet arbetstagare i januari–mars med 2,5 procent jämfört med året innan.

– Sysselsättningen försvagades inom alla branscher, mest inom personaluthyrning och bygg­sektorn. Regionalt sett minskade antalet arbetstagare överallt i Finland. För att bryta den offentliga skuldsättningen krävs tillväxt och förbättrad lönsamhet. Då sysselsättningen försvagas, får lönsam­hetsutvecklingen allt större betydelse. Det är viktigt att utnyttja digitalisering, automation och artificiell intelligens i den fortlöpande utvecklingen av processerna, säger Jouko Pölönen.

Det behövs en högre långsiktig avkastning på pensionstillgångarna

Pensionsreformen förbereds i enlighet med regeringsprogrammet på trepartsbasis tillsammans med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna fram till utgången av januari 2025. Målet är att säkerställa pensionssystemets finansiella hållbarhet och att trygga förmånsnivån. Ändringarna ska på lång sikt stärka de offentliga finanserna med cirka 0,4 procentenheter i förhållande till bruttonationalprodukten, vilket motsvarar cirka en miljard euro.

– Då befolkningen i arbetsför ålder minskar, bland annat på grund av den låga nativiteten, får placeringsavkastningarna en framhävd betydelse för säkerställandet av pensionssystemets finansiering. Utökandet av placeringsintäkterna är således ett effektivt sätt att förbättra pensions­systemets finansiella och sociala hållbarhet. Solvensramen borde förnyas så att det är möjligt att eftersträva bättre avkastningar på lång sikt, säger Jouko Pölönen.

Ilmarinens utveckling i januari–mars 2024 i korthet

 Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,2 (2,2) procent, dvs. 1,9 miljarder euro. Placeringarnas marknadsvärde steg till 60,5 (58,9) miljarder euro. Den långfristiga medel­avkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

  • Totalresultatet steg till 778 (407) miljoner euro.
  • Premieinkomsten steg med 2 procent till 1 690 (1 660) miljoner euro. Utbetalda pensioner ökade med 8 procent till 1 885 (1 754) miljoner euro.
  • Kundanskaffningen inbringade 29 (70) miljoner euro netto och kundlojaliteten var löpande mätt under de föregående 12 månaderna 96,3 (97,1) procent.
  • Omkostnaderna sjönk med 2 procent till 24 (25) miljoner euro och var 0,35 (0,37) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.
  • Solvenskapitalet steg till 13,0 (12,2) miljarder euro och solvensnivån stärktes till 126,6 (125,4) procent.
  • Utsikter: Ilmarinens premieinkomst väntas öka tack vare ökningen av inkomstnivån.

 Närmare information

  • Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
  • Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
  • Kaisa Ala-Laurila, kommunikationsdirektör, tfn 040 777 9212

Läs mer:

Aktuellt nu

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden