Meddelande 21.3.2024

Koldioxidavtrycket av Ilmarinens placeringsportfölj sjönk avsevärt

Koldioxidavtrycket av arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringsportfölj sjönk och andelen placeringsobjekt i förnybar energi ökade avsevärt år 2023. Uppgifterna framgår av Ilmarinens års- och hållbarhetsrapport 2023.

I finländska mått är Ilmarinen en stor placerare och även i europeisk måttstock är Ilmarinen en medelstor placerare. Bolagets placeringstillgångar uppgick vid utgången av 2023 till 58,9 miljarder euro.

– Vi placerar pensionstillgångarna inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. Vår långsiktiga och ansvarsfulla placeringsverksamhet syftar till att trygga solvensen så att kunderna ska få den pension som de intjänat av sitt arbete. Arbetet för att stävja klimatförändringen har en central roll i hanteringen av placeringsrisken. Därför var den goda utvecklingen förra året en stor framgång särskilt med tanke på de framtida pensionstagarna, berättar kommunikationsdirektör Kaisa Ala-Laurila.

Majoriteten av Ilmarinens koldioxidavtryck kommer från placeringsportföljen.

Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj fram till utgången av 2035. Målet framskred klart under 2023:

Koldioxidavtrycken relaterade till placeringsportföljernas omsättning minskade i alla tillgångsklasser för vilka koldioxidavtrycket kan räknas. De absoluta utsläppen minskade, särskilt mycket vad gäller de direkta noterade aktieplaceringarna.

– Samtidigt som placeringsportföljen växte, minskade dess koldioxidavtryck. Det är en god utvecklingsriktning och visar att vårt arbete enligt klimatfärdplanen ger resultat, berättar direktör för ansvarsfulla placeringar Karoliina Lindroos.

Då det gäller utsläppen i placeringsobjektens värdekedja finns det ännu arbete att göra, eftersom utsläppen i det så kallade scope 3, dvs. i placeringsobjektens värdekedjor, ökade. Beräkningen av scope 3 utvecklades under 2023, vilken förutom branschändringarna i portföljen kan inverka på resultaten.

Klimatet integreras i allt högre grad i placeringsstrategin

Den viktade koldioxidintensiteten av Ilmarinens direkta noterade aktieportfölj sjönk ca 12 procent jämfört med året innan och är lägre än den viktade koldioxidintensiteten för det klimatindex som används som jämförelseindex. Den indirekta noterade aktieportföljens viktade koldioxidintensitet sjönk med 13 procent från året innan.

Mest sjönk den viktade koldioxidintensiteten av portföljen med direkta företagsobligationer, upp till 60 procent jämfört med året innan. Koldioxidavtrycket av portföljen med indirekta företagsobligationer sjönk med 28 procent.

– En av orsakerna till den goda framgången var att vi bytte ut jämförelseindexet för direkta noterade aktieplaceringar från det vanligaste ansvarsfullhetsindexet till ett index som i högre grad beaktar klimatet, säger Karoliina Lindroos.

I placeringarna fäste vi uppmärksamhet vid skogs- och läkemedelsindustrins miljöpåverkan

Ilmarinen fortsatte att genomföra färdplanen för biologisk mångfald och rapporterar nu för andra gången enligt den internationella referensramen Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

– Vi kartlade i vilken mån vår direkta noterade aktie- och ränteportfölj exponeras för branscher som är väsentliga för den biologiska mångfalden. Det framgick att största delen av våra placeringsobjekt verkar inom branscher som TNFD inte fastställer som primära med tanke på den biologiska mångfalden, berättar Karoliina Lindroos.

Något under 30 procent av vår portfölj är däremot placerad i branscher där inverkan på och beroendet av naturen är betydande. De största exponeringarna sker inom läkemedelsindustrin och skogsindustrin.

– Vi redde ut på viket sätt företagen inom dessa sektorer beaktar miljöfrågorna, och om de uppskattat på vilket sätt deras affärsverksamhet inverkar på och är beroende av naturen. Av portföljföretagen hade företagen inom skogsindustrin bättre beaktat naturen än företagen inom läkemedelsindustrin, sägern Lindroos.

Ilmarinen påverkar våra placeringsobjekt både direkt och i samarbete med andra investerare.

– År 2023 anslöt vi oss till investerarinitiativet Nature Action 100, som arbetar för att få företagen att beakta den biologiska mångfalden i sin verksamhet.

Andelen förnybar energi i placeringsobjekten ökade klart

Ilmarinens mål är att minst 40 procent av placeringsobjektens energiproduktion utgörs av förnybar energi fram till 2030.

Målet framskred med stora kliv under året: År 2023 ökade andelen förnybar energi av portföljens energiproduktion (GWh) i den direkta noterade aktieportföljen till ca 35 procent från att ha varit 26 procent året innan. I portföljen med direkta företagsobligationer steg andelen förnybar energi till 31 procent från tidigare 26 procent.

Målet för Ilmarinens direkta noterade placeringar för 2030 är att det inte ska finnas någon stenkols-baserad energiproduktion alls i placeringsportföljen. Även detta mål framskred år 2023: andelen stenkolsbaserad energiproduktion (GWh) i den direkta noterade aktieportföljen var endast ca 4 procent (15 procent år 2022) och i portföljen med direkta företagsobligationer 6 procent (14 procent år 2022).

Så här rapporterar Ilmarinen

I sin års- och hållbarhetsrapport (pdf) rapporterar Ilmarinen omfattande om sitt miljöansvar, sitt sociala ansvar och om frågor i anslutning till en god förvaltning. Därtill ger rapporten även information om pensionsskyddet och hur Ilmarinen har skött pensionsskyddet under året. Rapporten kan läsas på finska, svenska och engelska och den har upprättats i tillgängligt format.

Ilmarinen rapporterar nu för åttonde och sista gången enligt GRI-ramverket. I rapporteringen av klimatfrågor utnyttjas även den internationella TCFD-referensramen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) och i betraktelsen av den biologiska mångfalden utnyttjas TNFD-ramverket (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) redan för andra gången. Rapporten har bestyrkts av Ernst & Young Oy.

Från och med 2024 rapporterar Ilmarinen enligt den nya ESRS-standarden.

Läs närmare:

Närmare information:

Kaisa Ala-Laurila, kommunikationsdirektör, tfn xxxx, kaisa.ala-laurila@ilmarinen.fi
Karoliina Lindroos, direktör för ansvarsfulla placeringar, tfn 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

 

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden