Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

  • Tack vare den goda avkastningen på placeringsverksamheten steg totalresultatet för januari–juni till 0,6 (-3,4) miljarder euro.
  • Premieinkomsten ökade med 6 procent till 3,5 (3,3) miljarder euro. Pensioner utbetalades för 3,6 (3,3) miljarder euro.
  • Kundanskaffningen inbringade 70 (91) miljoner euro netto och kundlojaliteten var löpande mätt under de föregående 12 månaderna 96,4 (97,1) procent.
  • Omkostnaderna sjönk med tre procent till 50 (52) miljoner euro och var 0,35 (0,39) procent av de försäkrades ArPL-lönesumma och FöPL-arbetsinkomst.
  • Solvenskapitalet steg till 12,4 (11,8) miljarder euro och solvensnivån stärktes till 126,4 (125,8) procent.
  • Utsikter: Ilmarinens premieinkomst väntas öka tack vare en ökning av lönesummorna, men tillväxttakten väntas bli långsammare än året innan.

Som jämförelsetal för resultatet i delårsrapporten används siffrorna för motsvarande perioder 2022. Som jämförelsetal för balansposter och andra poster av tvärsnittstyp används siffran enligt situationen i slutet av 2022, om inte annat anges.

Verkställande direktör Jouko Pölönens översikt:

”Ilmarinens placeringsintäkter steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och konstadseffektiviteten förbättrades ytterligare trots den höga inflationen och osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen.

Placeringsmarknaden utvecklades positivt under årets första hälft, fastän centralbankerna fortsatte att höja styrräntorna och de snabba räntestegringarna har medfört utmaningar och höjt finansieringskostnaderna bland annat för de skuldsatta hushållen och företagen samt för fastighetssektorn som använder sig av hävstångseffekten. Inflationen och den globala ekonomiska tillväxten har avmattats och som en följd av det är marknadens förväntningar hoppfull om att styrräntehöjningarna kommer att upphöra fram till årsskiftet. Den fortsatta starka sysselsättnings- och löneutvecklingen har stött efterfrågan särskilt inom servicesektorerna och skapat tro på att inflationen kan tyglas utan en djupare recession. Utvecklingen på kapitalmarknaden varierade både regionalt och per sektor under början av året. Aktiekurserna steg i Förenta staterna särskilt tack vare de stora teknologiföretagen, och stegringen var kraftig också i Europa, men i Finland var kursutvecklingen negativ.

Ilmarinens placeringsintäkter steg i januari–juni till 3,7 procent, dvs. till 2,1 miljarder euro tack vare den gynnsamma utvecklingen på aktiemarknaden och den goda avkastningen på ränteplaceringar och placeringar med kreditrisk. Den långfristiga nominella medelavkastningen på placeringarna var 5,8 procent. Det motsvarar en årlig reell medelavkastning på 3,8 procent sedan 1997. Solvens¬nivån steg till 126,4 procent och solvenskapitalet till 12,4 miljarder euro. De solvensbuffertar som samlats in genom en långsiktig fondering och placeringsverksamhet skyddar pensionstillgångarna från marknadsfluktuationer.

Premieinkomsten ökade med 6 procent till 3 493 miljoner euro tack vare ökningen av lönesumman till de arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen. I de företag som ingår i Ilmarinens konjunktur-index ökade antalet arbetstagare i januari–juni med 1,3 procent jämfört med året innan. Det verkar emellertid som om sysselsättningsutvecklingen håller på att försvagas då antalet arbetstagare i juni vände nedåt med 0,3 procent för första gången på över två år. Vi utbetalade pensioner för 3 594 miljoner euro till cirka 455 000 pensionstagare.

Kostnadseffektiviteten i Ilmarinens verksamhet förbättrades ytterligare. Förra året var vi det effektivaste bolaget inom branschen mätt med omkostnadsprocenten. Omkostnaderna som användes för den operativa verksamheten sjönk i januari–juni med 3 procent till 50 miljoner euro. Omkostnaderna utgjorde 0,35 procent av lönesumman och arbetsinkomsten. Arbetspensions-bolagen övergick i början av året till bolagsspecifika omkostnadstariffer. Ändringen innebär att våra kunder drar nytta av vår förbättrade kostnadseffektivitet direkt i sina försäkringsavgifter.

I det nya regeringsprogrammet har det som ett viktigt mål inom arbetspensionspolitiken antecknats en tillräcklig och täckande pensionsnivå, rättvisa mellan generationer samt en hållbar finansiering även på lång sikt. Placeringsintäkternas betydelse för pensionssystemet på lång sikt får framhävd betydelse med tanke på en hållbar finansiering och således borde solvensramen revideras så att den gör det möjligt att eftersträva bättre avkastningar på lång sikt.

Utmaningar för det finländska välfärdssamhället och arbetspensionssystemet är särskilt den minskade befolkningen i arbetsför ålder och den försämrade försörjningskvoten. En större arbetsrelaterad invandring är oumbärlig både för Finlands ekonomi och för pensionssystemet. Det behövs mer arbetskraft inom många branscher och för att locka hit mer arbetskraft behöver Finland vara ett öppet och tryggt samhälle för alla, där ingen form av diskriminering tillåts. Samtidigt är det mycket viktigt att ta hand om de anställdas arbetsförmåga och kompetens¬utveckling. Vi har inte råd att årligen låta nästan 20 000 människor gå i invalidpension i förtid. I arbetslivet krävs flexibla lösningar för att sysselsätta personer med partiell arbetsförmåga och även för att få många arbetsvilliga pensionärer ska kunna arbeta deltid. De nuvarande och framtida pensionstagarna bildar en stor potentiell arbetskraft som kan lappa det växande underskottet av folk i arbetsför ålder som beror på den låga nativiteten.”

Läs mer:

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare
Mera nyheter och meddelanden