Meddelande 15.2.2024

Ilmarinens bokslut 2023: Placeringsintäkterna var 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade med 4 procent och omkostnaderna sjönk med 5 procent. Våra kunder gynnas direkt av vår förbättrade effektivitet: i Ilmarinen sänktes arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel med 20 procent vid ingången av 2024.

– År 2023 var ett gott år för Ilmarinen. För oss innebär en ansvarsfull skötsel av pensionsskyddet att vi hela tiden vill förbättra vår verksamhet och effektivitet. Mätt med omkostnadsprocenten var vi redan 2022 ett av de effektivaste bolagen inom branschen. Förra året minskade de omkostnader som användes för den operativa verksamheten ytterligare med 5,3 procent trots inflationen, och premieinkomsten ökade med 4,0 procent. Effektiveringen gynnar framför allt våra kunder, men den är också viktig med tanke på hela pensionssystemets effektivitet, berättar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Vår förbättrade kostnadseffektivitet syns direkt för våra kunder i form av lägre försäkringsavgifter, då systemet ändrades så att arbetspensionsbolagen själva fastställer den omkostnadsdel som ingår i arbetspensionsförsäkringsavgiften från ingången av 2023.

– I början av 2024 sänkte vi omkostnadsavgifterna med 20 procent för våra kunder, och finslip­ningen av den operativa verksamheten fortsätter även framöver. Efter fusionen med Etera vid ingången av 2018 har Ilmarinens kostnadseffektivitet förbättrats betydligt, då omkostnaderna minskat med 49 miljoner euro, dvs. med 34 procent samtidigt som premieinkomsten ökat med 1,7 miljarder euro, dvs. med 34 procent. Automatiserade processer, digitala tjänster och kontinuerliga förbättringar av verksamheten borde även tillämpas mer omfattande för att effektivera den offentliga serviceproduktionen, fortsätter Jouko Pölönen.

Den nya mobila kanalen ökade de ungas intresse för sin pensionstillväxt

Användningen av digitala pensionstjänster ökade betydligt tack vare aktiv utveckling. Som en ny tjänst för privatkunder öppnades en möjlighet att besöka Ilmarinens webbtjänst via OP:s mobilbank för att få information om sin intjänade pension. Genom OP-mobilen når vi särskilt unga kunder och ökar deras intresse för sitt pensionsskydd.

Antalet ansökningar om invalidpension bland personer över 60 år ökade

Premieinkomsten ökade med 4 procent till 6,8 miljarder euro (6,6 miljarder euro år 2022). Vid ingången av 2023 justerades pensionerna med en indexförhöjning på 6,8 procent och Ilmarinen utbetalade pensioner för 7,2 miljarder euro (6,6) till sammanlagt 455 000 pensionstagare. Största delen, dvs. 84,5 procent av pensionsutgiften utgjordes av ålderspensioner. Den genomsnittliga ålderspensionen var 1 577 euro per månad. Ilmarinens kunder gick i ålderspension i genomsnitt vid 65,0 års ålder.

År 2023 utbetalades invalidpensioner för 497 miljoner euro. För 32 procent utbetalades invalid­pension på grund av sjukdomar i rörelseorganen och för 30 procent på grund av psykisk ohälsa. Depression har redan under flera år varit den största enskilda diagnosen för invalidpension.

I Ilmarinen ökade antalet ansökningar om invalidpension bland personer över 60 år med 12 procent år 2023 jämfört med året innan. Av dem fick 83 procent ett positivt pensionsbeslut. Andelen nya invalidpensioner till personer över 60 år ökade som en följd av den förhöjda pensionsåldern för ålderspension och eftersom definitionen på yrkesrelaterad arbetsoförmåga tillämpas på personer över 60 år. Yrkesrelaterad arbetsoförmåga innebär förmåga att sköta de arbetsuppgifter som hör till det egna yrket. På personer under 60 år tillämpas den allmänna definitionen på arbetsoförmåga.

Aktie- och ränteavkastningen var stark, fastighetsnedskrivningar tryckte ner avkastningarna

Ilmarinens placeringsintäkter uppgick till 5,8 procent (-6,6), dvs. till 3,3 miljarder euro trots ned­skriv­ningar på fastighetsplaceringar med 1,1 miljarder euro. Placeringsintäkterna steg särskilt tack vare avkastningen på aktieplaceringarna på 10,1 procent samt avkastningen på ränte- och kreditriskplaceringarna på 8,4 procent.

Avkastningen på fastighetsplaceringar var 13,5 procent negativ. De ökade avkastningskraven som orsakades av räntestegringen och de strukturella förändringarna i kapacitetsutnyttjandet av kontorsfastigheter på grund av corona orsakade en nedskrivning av fastighetsplaceringarnas verkliga värde med cirka -1,1 miljarder euro.

– Noterade aktier samt ränte- och kreditriskplaceringar gav år 2023 en mycket god avkastning, och den goda stämningen på marknaden ökade mot slutet av året. För de finska aktierna var året svårt och särskilt den svaga avkastningen på fastighetsportföljen bidrog till att sänka de annars utmärkta placeringsintäkterna, berättar vice verkställande direktör Mikko Mursula med ansvar för Ilmarinens placeringar.

I placeringen av pensionstillgångar framhävs långsiktighet. Målet är att få en så hög avkastning som möjligt på placeringarna på lång sikt. Den långsiktiga avkastningen på Ilmarinens placeringar räknat fr.o.m. 1997 är 5,7 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

– Ilmarinens mål är att ha en klimatneutral placeringsportfölj år 2035. Vi var ankarinvesterare i fyra klimatrelaterade ETF-indexfonder, i vilka vi placerade sammanlagt 5 167 miljoner euro, konstaterar Mikko Mursula. 

Solvenskapitalet stärktes till 12,2 miljarder euro (11,8) och solvensnivån var 125,4 procent. 

Pensionsreformen bereds på trepartsbasis

I regeringsprogrammet har det antecknats ett behov av att förbereda ändringar i arbetspensions­lagstiftningen i syfte att säkerställa en hållbar finansiering av pensionssystemet och för tryggandet av förmånsnivån. Regeringen bereder ärenden som gäller arbetspensionspolitiken på trepartsbasis tillsammans med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna fram till slutet av januari 2025.

Vid beredningen ska det, utifrån den bedömning som finansministeriet och Pensionsskydds­centralen gör i samarbete, hittas metoder för att på lång sikt stabilisera pensionsförsäkrings­avgifternas nivå och för att avsevärt stärka de offentliga finanserna som helhet med hjälp av ett regelbaserat konsolideringssystem. Ändringarna ska på lång sikt stärka de offentliga finanserna med cirka 0,4 procentenheter i förhållande till bruttonationalprodukten, vilket motsvarar cirka en miljard euro.

Placeringsintäkternas betydelse för pensionssystemet får framhävd betydelse med tanke på en hållbar finansiering, och således borde solvensramen revideras så att det blir möjligt att eftersträva bättre avkastningar på lång sikt.

Bilagor

Närmare information

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Kaisa Ala-Laurila, kommunikationsdirektör, tfn 040 777 9212

Aktuellt nu

Meddelande 15.8.2023

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 3,7 (-6,2) procent, dvs. 2,1 (3,7) miljarder euro Placeringarnas marknadsvärde steg till 58,2 (56,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 var 5,8 procent. Detta motsvarar en realavkastning på 3,8 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2023: Placeringsintäkterna steg till 3,7 procent, solvensen stärktes och kostnadseffektiviteten förbättrades ytterligare

Meddelande 21.3.2022

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021

Koldioxidintensiteten av de direkta noterade aktieplaceringarna minskade och den nya klimatfärdplanen visar hur vi uppnår klimatneutrala pensionstillgångar. Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport innehåller information om hur skötseln av ditt pensionsskydd inverkar på ekonomin, människorna och miljön.

Ansvar för pensionerna är att ta ansvar för framtiden – Ilmarinen har publicerat sin årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021
Mera nyheter och meddelanden