Tiedote 15.2.2024

Ilmarisen tilinpäätös 2023: Sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen, kun vakuutusmaksutulo kasvoi 4 prosenttia ja hoitokulut laskivat 5 prosenttia. Asiakkaamme hyötyvät suoraan tehokkuutemme parantumisesta: laskimme Ilmarisen työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosaa 20 prosentilla vuoden 2024 alusta.

– Vuosi 2023 oli Ilmariselle hyvä. Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme. Nousimme jo vuonna 2022 hoitokulusuhteella mitattuna alan tehokkaimmaksi yhtiöksi. Viime vuonna operatiiviseen toimintaan käytetyt hoitokulut laskivat edelleen inflaatiosta huolimatta 5,3 prosentilla maksutulon kasvaessa 4,0 prosenttia. Tehostamisesta hyötyvät ennen kaikkea asiakkaamme, mutta se on tärkeää myös koko eläkejärjestelmän tehokkuuden kannalta, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoo.

Parantunut kustannustehokkuutemme näkyy suoraan asiakkaillemme matalampina vakuutusmaksuina, kun työeläkevakuutusmaksuun sisältyvä hoitokustannusosa muuttui vuoden 2023 alusta työeläkeyhtiökohtaiseksi.

– Laskimme vuoden 2024 alussa hoitokustannusmaksuja asiakkaillemme 20 prosenttia, ja operatiivisen toiminnan hiominen jatkuu tästä eteenpäinkin. Vuoden 2018 alussa toteutetusta Etera-fuusiosta lähtien Ilmarisen kustannustehokkuus on parantunut merkittävästi, kun hoitokulut ovat laskeneet 49 miljoonaa euroa eli 34 prosenttia maksutulon kasvaessa samaan aikaan 1,7 miljardia euroa eli 34 prosenttia. Prosessien automatisointia, digitaalisia palveluja ja toiminnan jatkuvaa parantamista tulisi hyödyntää laajemminkin julkisen palvelutuotannon tehostamiseksi, Jouko Pölönen jatkaa.

Uusi mobiilikanava sai nuoret kiinnostumaan eläkekertymästään

Eläkepalveluiden digikäyttö kasvoi merkittävästi aktiivisen kehittämisen myötä. Uutena palveluna henkilöasiakkaille avattiin mahdollisuus siirtyä OP:n mobiilipankin kautta Ilmarisen verkkopalveluun katsomaan tieto itselle karttuneesta eläkkeestä. OP-mobiilin kautta tavoitetaan erityisesti nuoria asiakkaita ja saadaan heidät kiinnostumaan omasta eläketurvastaan.

Yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi

Vakuutusmaksutulo nousi 4 prosenttia 6,8 miljardiin euroon (6,6 miljardia euroa vuonna 2022). Vuoden 2023 alusta eläkkeitä korotettiin 6,8 prosentin indeksikorotuksella ja Ilmarinen maksoi eläkkeitä 7,2 miljardia euroa (6,6) yhteensä 455 000 eläkeläiselle. Suurin osa eli 84,5 prosenttia eläkemenosta muodostui vanhuuseläkkeistä. Keskimääräinen vanhuuseläke oli 1 577 euroa kuukaudessa. Ilmarisen asiakkaat jäivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 65,0-vuotiaana.

Vuonna 2023 työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin 497 miljoonaa euroa. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 32 prosenttia sai eläkkeen tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella ja 30 prosenttia mielenterveysperusteilla. Merkittävin yksittäinen diagnoosi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen on jo useamman vuoden ajan ollut masennus.

Ilmariseen vuonna 2023 tulleiden yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta. Heistä myönteisen eläkepäätöksen sai 83 prosenttia. Yli 60-vuotiaiden osuus alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä kasvoi johtuen vanhuuseläkeiän noususta ja siitä, että yli 60-vuotiaisiin sovelletaan ammatillisen työkyvyttömyyden määritelmää. Ammatillinen työkyvyttömyys tarkoittaa kyvyttömyyttä tehdä omaan ammattiin kuuluvia työtehtäviä. Alle 60-vuotiaisiin sovelletaan yleisen työkyvyttömyyden määritelmää.

Osake- ja korkotuotot vahvat, kiinteistöjen alaskirjaukset painoivat tuottoja

Ilmarisen sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia (-6,6) eli 3,3 miljardia euroa, huolimatta kiinteistösijoituksiin kohdistuvista 1,1 miljardin euron alaskirjauksista. Tuottoa kasvattivat erityisesti osakesijoitukset 10,1 prosentin tuotolla sekä korko- ja luottoriskisijoitukset 8,4 prosentin tuotolla.

Kiinteistösijoitusten tuotto jäi 13,5 prosenttia negatiiviseksi. Korkojen nousun aikaansaama tuottovaateiden nousu ja koronan aiheuttamat rakenteelliset muutokset toimitilakiinteistöjen käyttöasteissa aiheuttivat kiinteistösijoitusten käypiin arvoihin noin -1,1 miljardin euron alaskirjaukset.

– Listatut osakkeet ja korko- ja luottoriskisijoitukset tuottivat vuonna 2023 erittäin hyvin ja positiivinen vire kiihtyi vuoden lähestyessä loppuaan. Suomalaisille osakkeille vuosi oli vaikea ja erityisesti kiinteistösalkun heikko tuotto laski muuten erinomaista sijoitustuottoa, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo.

Eläkevarojen sijoittamisessa korostuu pitkäjänteisyys. Tavoitteena on sijoitusten mahdollisimman korkea tuotto pitkällä aikavälillä. Ilmarisen sijoitusten pitkän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen on 5,7 prosenttia, mikä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.

– Ilmarisen tavoite on hiilineutraali sijoitussalkku vuonna 2035. Olimme ankkurisijoittajana neljässä ilmaston huomioivassa ETF-indeksirahastossa ja sijoitimme niihin yhteensä 5 167 miljoonaa euroa, Mikko Mursula toteaa. 

Vakavaraisuuspääoma vahvistui 12,2 miljardiin euroon (11,8) ja vakavaraisuusaste oli 125,4 prosenttia. 

Eläkeuudistusta valmistellaan kolmikantaisesti

Hallitusohjelmaan on kirjattu tarve valmistella muutoksia työeläkelainsäädäntöön eläkejärjestelmän rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja etuustason turvaamiseksi. Hallitus valmistelee työeläkepolitiikkaa koskevat asiat keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmikantaisesti tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Valmistelun tulee löytää valtiovarainministeriön ja Eläketurvakeskuksen yhteistyönä tehtävän arvioinnin pohjalta keinot eläkevakuutusmaksutason pitkän aikavälin vakauttamiseen sekä julkisen talouden kokonaisuuden merkittävään vahvistamiseen sääntöpohjaisen vakautusjärjestelmän avulla. Muutosten tulee vahvistaa julkista taloutta pitkällä aikavälillä noin 0,4 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä vastaa noin miljardia euroa.

Sijoitustuottojen merkitys eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyden näkökulmasta korostuu, minkä vuoksi vakavaraisuuskehikkoa tulisi uudistaa siten, että se mahdollistaa parempien pitkän aikavälin tuottojen tavoittelun.

Liitteet

Lisätietoja

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Kaisa Ala-Laurila, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 777 9212

Ajankohtaista

Tiedote 15.4.2024

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Työntekijämäärä laski maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea. Uudistettuun suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat kattavat nyt valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita