Työnantaja, toimi ja tue TULE-terveyttä

Ota varhainen tuki ja työn muokkaus osaksi toimintakulttuurianne ja päivittäistä johtamista. Näin edistät työn sujumista ja tuki- ja liikuntaelinten terveyttä työpaikallasi.

Miten toimia, jos TULE-oireita esiintyy?

Jos yrityksesi sairauspoissaoloprosentti on yli toimialan keskiarvon ja merkittävä osa menetetyistä työpäivistä johtuu TULE- eli tuki- ja liikuntaelinten oireista, asiaan puuttuminen ei ole pelkästään terveyskysymys. Työntekijöiden sairauslomat ovat vain jäävuoren huippu. Todennäköisesti vielä useammilla työntekijöillä on vaivoja, jotka hankaloittavat heidän työtään ja heikentävät työn tuottavuutta ja laatua.

Voit vähentää liikuntaelinvaivoja ja etenkin niistä aiheutuvaa haittaa työpaikalla ergonomian keinoin. Voit myös vaikuttaa siihen, miten mielekkääksi työntekijät kokevat työnsä ja miten he suhtautuvat oireisiinsa. Linjaa selkeästi, mitä olette työpaikalla valmiita tekemään, jotta työntekijän ei tarvitse jäädä sairauslomalle.

Ota varhainen tuki käyttöön

Varhaisen tuen tavoitteena on edistää työntekijöiden työssä suoriutumista, vähentää tarpeettomia sairauspoissaoloja ja sairauksien pitkittymistä sekä tukea työntekijöiden työhön palaamista. Kannusta esihenkilöitä tunnistamaan kuormitustekijät ja TULE-oireet ja tarttumaan niihin varhaisessa vaiheessa. Järjestä esihenkilöille koulutusta sekä tilaisuuksia kerrata osaamistaan ja jakaa kokemuksiaan.

Parhaassa tapauksessa he puuttuvat haitalliseen kuormitukseen jo paljon ennen kuin siitä aiheutuu sairauspoissaoloja ja diagnosoitavia sairauksia. ​Rakenna toimivaa yhteistyötä työterveyskumppanin kanssa ja selkeät varhaisen tuen käytännöt. Tällöin yksittäisen työntekijän tai esihenkilön ei tarvitse erikseen pohtia, miten edetä.

Lue lisää varhaisesta tuesta

Mitä on korvaava työ?

Useissa työehtosopimuksissa on nykyään sovittu korvaavasta työstä. Korvaava työ tarkoittaa sitä, että työntekijä tekee hänelle sopivaa työtä sairauspoissaolon sijaan estyttyään tapaturman tai sairauden vuoksi tekemästä vakiintunutta tai työsopimuksen mukaisia työtehtäviä. Sen käyttöönotto edellyttää lisäksi työpaikkakohtaista sopimista yhdessä työterveyshuollon kanssa. Korvaavana työnä voit työnantajana järjestää työntekijöillesi sairauspoissaolon sijaan mahdollisuuden tehdä jotakin muuta kuin heidän vakituista työtään. Sinä arvioit mahdollisuudet ja osallistut korvaavan työn mallin järjestämiseen yrityksessäsi.  Sinun on tärkeä tehdä yhteistyötä työterveyden kanssa ja huolehtia, että he saavat kokonaisnäkemyksen toimintatavoista ja sitoutuvat toimintamalliinne.

Korvaava työ voi olla myös kuntouttavaa

Korvaavan työn tekeminen perustuu yhteiseen sopimukseen. Työnantajan päätös korvaavan työn osoittamisesta työntekijälle pitää perustua lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon.  Korvaavan työn tulee olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaalia työtä vastaavaa. Parhaimmillaan korvaava työ on kuntouttavaa. Korvaavaan työhön voidaan lukea myös kouluttautuminen.

Varmista työhön paluun tuki, tue esihenkilöitä

Työn muokkaus tarkoittaa niitä toimia, joilla työ saadaan vastaamaan työntekijän työ- ja toimintakykyä. Fyysisten rajoitusten ja oireiden kohdalla työn muokkaaminen on usein selkeämpää kuin mielenterveyden ongelmien yhteydessä. Muokkauksen tueksi on laajasti käytössä standardeja ja ergonomiaohjeita.  

Määrittele valmiiksi, minkälaisia muokkauksia voitte yrityksessäsi tehdä. Valtuuta esihenkilöt käyttämään omaa harkintaansa näissä raameissa, kun työtä on tarpeen muokata.

Lue lisää esihenkilöiden mahdollisuudesta tukea työntekijän työhön paluuta

 1. Työjärjestelyt

  • Työtehtävien rajaaminen: keskittyminen tehtäviin, joita työntekijä pystyy tekemään 
  • Työtehtävien pilkkominen pienempiin osiin 
  • Työkuormituksen säätäminen: tavoitteiden muokkaaminen

  Työympäristön muutokset

  • Työympäristön esteettömyyden varmistaminen 
  • Työpisteiden muutostyöt
  • Työn apuvälineiden tai sopivien työvälineiden hankkiminen

  Työmatkaa helpottavat ratkaisut

  • Vaihtoehtoja työmatkan tekemiseen
  • Esteettömät pysäköintipaikat

  Tutkimukset osoittavat, että TULE-potilaan työhön paluun tukemisessa varhainen tuki, työpaikalla tehdyt toimenpiteet (yhdistettynä kuntoutukseen) ja moniammatillisesti toteutetut työterveyshuollon toimenpiteet ovat vaikuttavampia kuin yksilöllinen terapia, kuntoutus tai harjoittelu ilman työpaikalla tehtyjä toimenpiteitä.

  Meillä Ilmarisessa on pitkä kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja työhön paluun tukemisesta. Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Näin voit työnantajana tukea TULE-terveyttä työpaikalla

 • Hyödynnä kuormituksen ja riskien arvioinnissa työterveyden työpaikkaselvityksiä ja työfysioterapeutin osaamista. Työpaikkaselvityksissä työterveyden tehtävänä on kuvata työn kuormitustekijöiden merkitys työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn sekä tehdä ehdotuksia haitallisen kuormituksen ja työtapaturmien vähentämiseksi.

 • Poista työprosessista liian kuormittavat työvaiheet tai vähennä niitä.

 • Muuta työprosessia ja korvaa kuormittava työvaihe kevyemmällä.

 • Muokkaa työmenetelmiä, -välineitä ja -tapoja työn kuormituksen vähentämiseksi.

 • Hanki työn apuvälineitä.

 • Tunnista esihenkilöiden keskeinen tehtävä henkilöstön tukemisessa ja pidä huoli, että heillä on aikaa ja muita resursseja tämän tehtävän toteuttamiseen.

 • Edistä työssä ja työstä palautumista työn kuormitukseen suhteutetulla tauotuksella ja työvuorojärjestelyillä.

 • Tue työntekijöitä, joilla on tuki- ja liikuntaelinoireita. Muista, että TULE-oireet usein häviävät. Pidä heidät töissä ja tue työhön paluussa.

 • Seuraa ja arvioi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja ole valmis muuttamaan suunnitelmia.

 • Tue liikuntaa sekä työssä tauoilla että työntekijöiden vapaa-ajalla.