Työuraeläke

Jos olet tehnyt pitkän työuran raskaassa työssä ja työkykysi on heikentynyt, sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen. Työuraeläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 63-vuotiaana.

Milloin voin saada työuraeläkettä?

Voit saada työuraeläkettä, jos

 1. olet vähintään 63-vuotias etkä ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi,
 2. et ole muulla eläkkeellä, (osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta)
 3. työkykysi on heikentynyt pysyvästi sairauden tai vamman takia,
 4. olet tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä päätoimisesti vähintään 38 vuotta ja
  • lyhyet sairaus- ja työttömyysjaksot eivät lyhennä työuran kestoa
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausia ei vähennetä työuran kestosta, jos niiden pituus on enintään kolme vuotta
 5. viimeisin päätoiminen rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työskentelysi jatkuu tai sen muuttumisesta tai päättymisestä on kulunut enintään 12 kuukautta ennen 63 vuoden iän täyttymistä.
  • osa-aikaista työtä ei katsota rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi päätoimiseksi työksi.
 1. Mikäli olet jo täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi, myönnetään eläke suoraan vanhuuseläkkeenä.

  • vuonna 1958 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta
  • vuonna 1959 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta 3 kuukautta
  • vuonna 1960 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta 6 kuukautta
  • vuonna 1961 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta 9 kuukautta
  • vuonna 1962 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta

  Esimerkki:

  Mika on syntynyt 6.5.1959 ja hakee työuraeläkettä 1.10.2023 alkaen.

  Mikalla ei ole työuraeläkeoikeutta, koska hän on täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän 6.8.2023 (64 v 3 kk). Eläke myönnetään suoraan vanhuuseläkkeenä 1.9.2023 alkaen.

  • Mikaelin työsuhde on päättynyt 7.6.2022 ja hän täyttää 63 vuotta 11.8.2023

  Mikaelilla ei ole työuraeläkeoikeutta, koska päätoimisen työskentelyn päättymisestä työuraeläkkeen alaikärajaan on kulunut aikaa yli 12 kuukautta.

  • Millalla on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työskentelyä 41 vuotta. Hän on siirtynyt tekemään 4 tuntista osa-aikaista työpäivää vuoden 2022 alussa. Milla täyttää 63 vuotta 15.8.2023

  Millalla ei ole työuraeläkeoikeutta, koska päätoimisen työskentelyn päättymisestä työuraeläkkeen alaikärajaan on kulunut yli 12 kuukautta. 

  • Mikalla on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työskentelyä 42 vuotta. Hän on työskennellyt rakennusalalla kirvesmiehenä ja terveydentilan takia keventänyt työtään 11.5.2021 alkaen. Tällöin hän siirtyi työskentelemään samalla työantajalla työnjohtajana ja jatkaen puolet työajastaan kirvesmiehenä. Työnjohtajan työssä Mika suunnittelee työvuorolistat, hankkii varamiehet, valvoo työskentelyä, tekee tarvikehankinnat sekä suunnittelee budjetin ja seuraa sen toteutumista. Työuraeläkeikä 63 vuotta täyttyy 4.5.2023.

  Mikan työajasta puolet on kevyttä työnjohtajan toimistotyötä, jota ei katsota rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi. Työajasta puolet on kirvesmiehen työtä, joka katsotaan rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi. Koska Mika on työskennellyt yli 12 kuukautta kevennetyssä työnkuvassa, jota ei voida katsoa päätoimiseksi rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi, ei hänellä ole oikeutta työuraeläkkeeseen.

Millaista on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ

Tietty ammattinimike ei automaattisesti oikeuta työuraeläkkeeseen, koska työn sisältö voi olla erilainen saman ammattinimikkeen sisällä.

Kun arvioidaan sitä, onko työ rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa, täytyy vähintään yhden seuraavista kriteereistä täyttyä. Työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus arvioidaan objektiivisesti kenen tahansa tekemänä työnä, riippumatta henkilön työkyvystä vai terveydentilasta.

Työ on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä: 

 1. Suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä;
 2. Hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista;
 3. Kuormittavia ja hankalia työasentoja;
 4. Voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä tai liikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa;
 5. Työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä tai   
 6. Työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.
 1. Arvioitaessa sisältääkö työ merkittävässä määrin yhtä tai useampaa 1 - 6 kohdassa mainittua tekijää, rasittuneisuutta ja kuluneisuutta lisäävänä tekijänä otetaan huomioon:

  1. Työn poikkeukselliset fysikaaliset tekijät
  2. Kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö
  3. Toistuvaa yötyötä sisältävä tai muutoin kuormittava vuorotyö sekä
  4. Toistuvat pitkät työvuorot
  5. Yrittäjillä ympärivuorokautinen kuormittava sidonnaisuus tuotantoeläimiin.


  Pelkkä lisätekijä ei oikeuta työuraeläkkeeseen.

Työuraeläkkeen suuruus

Työuraeläkkeen määrä on eläkkeelle siirtymiseen mennessä sinulle työansioista ja sosiaalietuuksista kertynyt eläke. Oman kertyneen eläkkeesi määrän voit tarkistaa työeläkeotteelta OmaEläkkeestä.

Eläkettä korotetaan vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla eläkeindeksillä.

Työuraeläkkeen hakeminen

Jos olet edelleen työelämässä, voit hakea työuraeläkkeen ennakkopäätöstä. Ennakkopäätöstä voit hakea 6 kuukautta ennen kuin täytät 63 vuotta. Jos olet jo lopettanut työskentelyn, voit hakea suoraan työuraeläkkeen maksupäätöstä.

Kun haluat hakea työuraeläkettä, toimi näin:

 1. Täytä hakemuslomake (verkkolomake)
 2. Hanki hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:
 3. Lähetä hakemus ja liitteet OmaEläke-palvelun Lähetä viesti -toiminnolla.

Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, PL 1, 00018 ILMARINEN.

Kuvaa työhistoriasi tarkasti hakemuksellesi

Koska työuraeläkkeen saaminen edellyttää vähintään 38 vuoden työskentelyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä, on tärkeää, että kuvaat hakemuksen kohdassa 7 tarkasti koko työhistoriasi aikaiset työt:

 • ammatit sekä millaisia tehtäviä ja kuormitustekijöitä kyseisiin ammatteihin on kuulunut ja
 • kuinka kauan olet työskennellyt missäkin ammatissa.

Työuraeläkkeen käsittely

Työuraeläkkeen käsittely aloitetaan, kun olemme saaneet työuraeläkehakemuksen, B-lääkärinlausunnon sekä ”työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä” -lomakkeen. Yrittäjän kohdalla riittää huolellisesti täytetty työuraeläkehakemus ja B-lääkärinlausunto.

Käsittelyssä arvioimme kahta asiaa:

 1. Onko työkykysi alentunut pysyvästi sairauden tai vamman takia. Työkyvyn arvio tehdään lääketieteellisten selvitysten perusteella.
 2. Täyttyykö 38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa päätoimisessa työssä. Arvio tehdään hakemuksessa, B-lääkärinlausunnossa ja työnantajan kuvauksessa olevien tietojen perusteella.

Työn rasittavuuden ja kuluneisuuden arviossa huomioidaan työn sisältö objektiivisesti eli kenen tahansa henkilön tekemänä, eikä sinun terveydentilasi ja selviytymisesi työssäsi vaikuta arvioon.

Saat työuraeläkepäätöksen noin kahden kuukauden kuluessa käsittelyn aloittamisesta.

 1. Mikäli sinulla ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, annamme pelkän työuraeläkepäätöksen.

  Mikäli sinulla todetaan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, pyydämme sinulta suostumusta sen myöntämiseen. Mikäli sinulla todetaan oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, annamme siitä sinulle erillisen ennakkopäätöksen.

Kun saat päätöksen työuraeläkkeestä

Lähetämme sinulle tekstiviestin, kun päätös on annettu. Näet eläkepäätöksesi OmaEläkkeessä.

Koska työuraeläkkeen siirtymisilmoitusta ei löydy OmaEläkkeestä, saat eläkepäätöksesi liitteineen myös postitse kotiosoitteeseesi. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla OmaEläkkeessä.

Alta voit lukea lisää eri päätöksistä.

 1. Jos olet oikeutettu työuraeläkkeeseen, saat meiltä ensin myönteisen ennakkopäätöksen. Ennakkopäätöksesi on voimassa kuusi kuukautta. 

  Kun haluat siirtyä työuraeläkkeelle, sovi työnantajasi kanssa eläkkeelle siirtymisestä. Ilmoita meille ajankohta, milloin haluat siirtyä eläkkeelle. Ilmoituslomakkeen saat ennakkopäätöksen mukana.  

 2. Annamme sinulle työuraeläkkeen maksupäätöksen, kun olemme saaneet ilmoituksesi eläkkeellesiirtymisestä ja työnantajasi on ilmoittanut eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden ansiot tulorekisteriin.

  Työuraeläke myönnetään aina toistaiseksi ja eläke alkaa kuukauden ensimmäisenä päivänä.

  Eläkkeen maksupäätös annetaan ja maksaminen alkaa yleensä eläkkeen alkamiskuukauden aikana, koska odotamme työnantajasi rekisteröimiä viimeisen kuukauden ansioita.

  Saat myös työeläkekortin postitse kotiin noin kahden viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

 3. On mahdollista, että saat hylkäävän eläkepäätöksen, vaikka oma lääkärisi ja työnantajasi olisi arvioinut sinulle olevan oikeuden työuraeläkkeeseen.

  Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

  Lue, miten voit hakea muutosta päätökseesi.

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi

Kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi, työuraeläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi eikä siitä anneta erillistä päätöstä. Sinun ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä. 

Huomioithan kuitenkin, että jos sinulle rekisteröidään ansioita eläkkeen alkamiskuukaudelle tai sen jälkeiselle ajalle, tulee sinun hakea näistä ansioista karttunut eläke alimmassa vanhuuseläkeiässäsi. Tee se täyttämällä vanhuuseläkehakemus OmaEläkkeessä.

Mahdollinen työnantajasi ottama rekisteröity lisäeläke lisätään automaattisesti eläkkeeseesi alimmassa vanhuuseläkeiässä.