Työuraeläke

Jos olet tehnyt pitkän työuran raskaassa työssä ja työkykysi on heikentynyt, sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen. Työuraeläkkeelle voit jäädä aikaisintaan 63-vuotiaana.

Milloin voin saada työuraeläkettä?

Voit saada työuraeläkettä, jos

 1. olet vähintään 63-vuotias etkä ole vielä täyttänyt alinta vanhuuseläkeikääsi,
 2. et ole muulla pysyvällä eläkkeellä, (osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta)
 3. työkykysi on heikentynyt pysyvästi sairauden tai vamman takia,
 4. olet tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä päätoimisesti vähintään 38 vuotta ja
  • lyhyet sairaus- ja työttömyysjaksot eivät lyhennä työuran kestoa
  • äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakausia ei vähennetä työuran kestosta, jos niiden pituus on enintään kolme vuotta
 5. viimeisin päätoiminen rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työskentelysi jatkuu tai sen muuttumisesta tai päättymisestä on kulunut enintään 12 kuukautta ennen 63 vuoden iän täyttymistä.
  • osa-aikaista työtä ei katsota rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi päätoimiseksi työksi.
 1. Mikäli olet jo täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi, myönnetään eläke suoraan vanhuuseläkkeenä.

  • vuonna 1958 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta
  • vuonna 1959 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta 3 kuukautta
  • vuonna 1960 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta 6 kuukautta
  • vuonna 1961 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 64 vuotta 9 kuukautta
  • vuonna 1962 syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta

  Esimerkki:

  Mika on syntynyt 6.5.1959 ja hakee työuraeläkettä 1.10.2023 alkaen.

  Mikalla ei ole työuraeläkeoikeutta, koska hän on täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän 6.8.2023 (64 v 3 kk). Eläke myönnetään suoraan vanhuuseläkkeenä 1.9.2023 alkaen.

 2. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei estä työuraeläkkeen saamista, jos muut työuraeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät. Mikäli työuraeläke myönnetään, lakkautetaan osittainen varhennettu vanhuuseläke työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden viimeiseen päivään. Jos työuraeläke alkaa 1.10.2023, lakkautetaan osittainen varhennettu vanhuuseläke 30.9.2023. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä kuitenkin huomioidaan työuraeläkkeen määrässä.

  • Mikaelin työsuhde on päättynyt 7.6.2022 ja hän täyttää 63 vuotta 11.8.2023

  Mikaelilla ei ole työuraeläkeoikeutta, koska päätoimisen työskentelyn päättymisestä työuraeläkkeen alaikärajaan on kulunut aikaa yli 12 kuukautta.

  • Millalla on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työskentelyä 41 vuotta. Hän on siirtynyt tekemään 4 tuntista osa-aikaista työpäivää vuoden 2022 alussa. Milla täyttää 63 vuotta 15.8.2023

  Millalla ei ole työuraeläkeoikeutta, koska päätoimisen työskentelyn päättymisestä työuraeläkkeen alaikärajaan on kulunut yli 12 kuukautta. 

  • Mikalla on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työskentelyä 42 vuotta. Hän on työskennellyt rakennusalalla kirvesmiehenä ja terveydentilan takia keventänyt työtään 11.5.2021 alkaen. Tällöin hän siirtyi työskentelemään samalla työantajalla työnjohtajana ja jatkaen puolet työajastaan kirvesmiehenä. Työnjohtajan työssä Mika suunnittelee työvuorolistat, hankkii varamiehet, valvoo työskentelyä, tekee tarvikehankinnat sekä suunnittelee budjetin ja seuraa sen toteutumista. Työuraeläkeikä 63 vuotta täyttyy 4.5.2023.

  Mikan työajasta puolet on kevyttä työnjohtajan toimistotyötä, jota ei katsota rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi. Työajasta puolet on kirvesmiehen työtä, joka katsotaan rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi. Koska Mika on työskennellyt yli 12 kuukautta kevennetyssä työnkuvassa, jota ei voida katsoa päätoimiseksi rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaksi työksi, ei hänellä ole oikeutta työuraeläkkeeseen.

Millaista on rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ

Tietty ammattinimike ei automaattisesti oikeuta työuraeläkkeeseen, koska työn sisältö voi olla erilainen saman ammattinimikkeen sisällä.

Kun arvioidaan sitä, onko työ rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa, täytyy vähintään yhden seuraavista kriteereistä täyttyä. Työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus arvioidaan objektiivisesti kenen tahansa tekemänä työnä, riippumatta henkilön työkyvystä vai terveydentilasta.

Työ on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä: 

 1. Suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä;
 2. Hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista;
 3. Kuormittavia ja hankalia työasentoja;
 4. Voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä tai liikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa;
 5. Työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä tai   
 6. Työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.
 1. Arvioitaessa sisältääkö työ merkittävässä määrin yhtä tai useampaa 1 - 6 kohdassa mainittua tekijää, rasittuneisuutta ja kuluneisuutta lisäävänä tekijänä otetaan huomioon:

  1. Työn poikkeukselliset fysikaaliset tekijät
  2. Kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö
  3. Toistuvaa yötyötä sisältävä tai muutoin kuormittava vuorotyö sekä
  4. Toistuvat pitkät työvuorot
  5. Yrittäjillä ympärivuorokautinen kuormittava sidonnaisuus tuotantoeläimiin.


  Pelkkä lisätekijä ei oikeuta työuraeläkkeeseen.

Työuraeläkkeen suuruus

Työuraeläkkeen määrä on eläkkeelle siirtymiseen mennessä sinulle työansioista ja sosiaalietuuksista kertynyt eläke. Oman kertyneen eläkkeesi määrän voit tarkistaa työeläkeotteelta OmaEläkkeestä.

Eläkettä korotetaan vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla eläkeindeksillä.

Työuraeläkkeen hakeminen

Jos olet edelleen työelämässä, voit hakea työuraeläkkeen ennakkopäätöstä. Ennakkopäätöstä voit hakea 6 kuukautta ennen kuin täytät 63 vuotta. Jos olet jo lopettanut työskentelyn, voit hakea suoraan työuraeläkkeen maksupäätöstä.

Kun haluat hakea työuraeläkettä, toimi näin:

 1. Täytä hakemuslomake (verkkolomake)
 2. Hanki hakemuksen liitteeksi seuraavat asiakirjat:
 3. Lähetä hakemus ja liitteet OmaEläke-palvelun Lähetä viesti -toiminnolla.

Voit myös toimittaa hakemuksen liitteineen postitse osoitteeseen: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, PL 1, 00018 ILMARINEN.

Kuvaa työhistoriasi tarkasti hakemuksellesi

Koska työuraeläkkeen saaminen edellyttää vähintään 38 vuoden työskentelyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä, on tärkeää, että kuvaat hakemuksen kohdassa 7 tarkasti koko työhistoriasi aikaiset työt:

 • ammatit sekä millaisia tehtäviä ja kuormitustekijöitä kyseisiin ammatteihin on kuulunut ja
 • kuinka kauan olet työskennellyt missäkin ammatissa.

Työuraeläkkeen käsittely

Työuraeläkkeen käsittely aloitetaan, kun olemme saaneet työuraeläkehakemuksen, B-lääkärinlausunnon sekä ”työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä” -lomakkeen. Yrittäjän kohdalla riittää huolellisesti täytetty työuraeläkehakemus ja B-lääkärinlausunto.

Käsittelyssä arvioimme kahta asiaa:

 1. Onko työkykysi alentunut pysyvästi sairauden tai vamman takia. Työkyvyn arvio tehdään lääketieteellisten selvitysten perusteella.
 2. Täyttyykö 38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa päätoimisessa työssä. Arvio tehdään hakemuksessa, B-lääkärinlausunnossa ja työnantajan kuvauksessa olevien tietojen perusteella.

Työn rasittavuuden ja kuluneisuuden arviossa huomioidaan työn sisältö objektiivisesti eli kenen tahansa henkilön tekemänä, eikä sinun terveydentilasi ja selviytymisesi työssäsi vaikuta arvioon.

Saat työuraeläkepäätöksen noin kahden kuukauden kuluessa käsittelyn aloittamisesta.

 1. Mikäli sinulla ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, annamme pelkän työuraeläkepäätöksen.

  Mikäli sinulla todetaan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, pyydämme sinulta suostumusta sen myöntämiseen. Mikäli sinulla todetaan oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, annamme siitä sinulle erillisen ennakkopäätöksen.

Kun saat päätöksen työuraeläkkeestä

Lähetämme sinulle tekstiviestin, kun päätös on annettu. Näet eläkepäätöksesi OmaEläkkeessä.

Koska työuraeläkkeen siirtymisilmoitusta ei löydy OmaEläkkeestä, saat eläkepäätöksesi liitteineen myös postitse kotiosoitteeseesi. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla OmaEläkkeessä.

Alta voit lukea lisää eri päätöksistä.

 1. Jos olet oikeutettu työuraeläkkeeseen, saat meiltä ensin myönteisen ennakkopäätöksen. Ennakkopäätöksesi on voimassa kuusi kuukautta. 

  Kun haluat siirtyä työuraeläkkeelle, sovi työnantajasi kanssa eläkkeelle siirtymisestä. Ilmoita meille ajankohta, milloin haluat siirtyä eläkkeelle. Ilmoituslomakkeen saat ennakkopäätöksen mukana.  

 2. Annamme sinulle työuraeläkkeen maksupäätöksen, kun olemme saaneet ilmoituksesi eläkkeellesiirtymisestä ja työnantajasi on ilmoittanut eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden ansiot tulorekisteriin.

  Työuraeläke myönnetään aina toistaiseksi ja eläke alkaa kuukauden ensimmäisenä päivänä.

  Eläkkeen maksupäätös annetaan ja maksaminen alkaa yleensä eläkkeen alkamiskuukauden aikana, koska odotamme työnantajasi rekisteröimiä viimeisen kuukauden ansioita.

  Saat myös työeläkekortin postitse kotiin noin kahden viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

 3. On mahdollista, että saat hylkäävän eläkepäätöksen, vaikka oma lääkärisi ja työnantajasi olisi arvioinut sinulle olevan oikeuden työuraeläkkeeseen.

  Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

  Lue, miten voit hakea muutosta päätökseesi.

 4. Esimerkki 1: Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Heikki

  Ammatti: yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

  Koulutus: kansalaiskoulu, yrittäjäkurssi, kuljettajan pätevyyskoulutus

  Heikki on työskennellyt asentajana, tuotantotyöntekijänä, hitsaajana ja trukinkuljettajana yhteensä 8,5 vuotta, linja-autonkuljettajana 5 vuotta, kirvesmiehenä 14 vuotta sekä viimeksi yhdistelmäajoneuvonkuljettajana 18 vuotta. Yhteensä Heikillä on työuraa 45,5 vuotta. Heikin mukaan lastaaminen ja purkaminen tehdään pääosin käsivoimin ja pumppukärryjen avulla. Kokee työn henkisesti rasittavaksi, koska työpäivät ovat usein pitkiä ja raskasta ajoneuvoa joutuu kuljettamaan talviolosuhteissa ja öisin. 

  Työnantajan mukaan työssä joutuu lastaamaan ja purkamaan kuormia. Lastaamiseen liittyy paljon voimaa vaativia ja tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavia työvaiheita lastin siirtämiseen ja kiinnittämiseen liittyen. Työpäivät pitkiä ja työtä tehdään myös viikonloppuisin.

  Lääketieteellinen arvio

  62-vuotias yhdistelmäajoneuvon kuljettaja, jolla on vaikea lihavuus (pituus 183 cm, paino 130 kg, BMI 38.8), tyypin 2 diabetes, oikeassa olkapäässä kiertäjäkalvosinvaurion jälkitila ja nivelrikkoa aiheuttaen kipua olkavarren etu- ja sivunostossa vaakatasosta ylöspäin. Kiertäjäkalvosimen kirurginen korjaus ei ole mahdollista. Hakijalla on oikeassa polvessa nivelrikko sekä kantavassa nivelessä että patellofemoraalinivelessä aiheuttaen polveen 5 - 10 asteen ojennusvajauksen ja kyykistymisen rajoittumisen. Hakijan terveydentilan alenema on sen tasoinen, että hakija on oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, mutta työkyvyn alenema ei ole täyden työkyvyttömyyden tasoinen.

  Ratkaisu

  Autonkuljettajan/tuotantotyöntekijän, trukinkuljettajan, linja-autonkuljettajan, taksinkuljettajan ja yhdistelmäajoneuvon kuljettajan työt eivät täytä rasittuneisuuden ja kuluneisuuden kriteerejä. Muiden töiden osalta työuraeläkkeen rasittuneisuuden ja kuluneisuuden kriteerit täyttyvät. Yhdistelmäajoneuvon kuljettajan työssä on fyysisesti raskaita työvaiheita, mutta ei siinä määrin kuin työeläkelaki edellyttää. Heikin mainitsema pitkät työpäivät ovat työuraeläkkeen lisäkriteeri eikä yksinään oikeuta työuraeläkkeeseen.

  Hakemus työuraeläkkeestä on hylätty, koska Heikillä ei ole 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työskentelyä. Annettu myös osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätös.

  Heikki valitti työuraeläkkeen hylystä.

  Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta hylkää Heikin valituksen.

  Muutoksenhakulautakunta arvioi, että työ yhdistelmäajoneuvokuljettajan tehtävissä on tarkkaavuutta vaativaa ja työhön liittyy tilanteita, joissa fyysinen kuormitus on hetkellisesti vaativaa. Heikin tekemän yhdistelmäajoneuvokuljettajan työn tai muidenkaan kuljetusalan töiden ei voida kuitenkaan kokonaisuudessaan katsoa sisältäneen päätoimisesti merkittävässä määrin TyEL 53 b §:n 1 momentissa tarkoitettua kuormittavuutta. Pääasiassa autonkuljettajan työ on ollut vähemmän kuormitusta aiheuttavaa auton kuljettamista. Muutoksenhakulautakunta toteaa, että Heikki on työuransa aikana tehnyt TyEL 53 b §:n edellytykset täyttäviä tehtäviä, mutta kokonaisuutena alle 38 vuoden kestoisen ajan.

  Esimerkki 2: Paperityöntekijä Esko

  Ammatti: paperityöntekijä

  Koulutus: keskikoulu -76, keittäjän ammattikoulu -78

  Eskolla on rekisteröityä työhistoriaa 44,5 vuotta.

  Oman ilmoituksen mukaan Esko on työskennellyt paperin päällyskoneella eri vakansseissa: helottaja/kolmoshenkilö 15 kk, hoitaja/reservi 25 v ja pastantekijä 2008 alkaen. Työura on sisältänyt raskaita nostoja epämääräisissä työasennoissa, voimankäyttöä vääntävissä liikkeissä ja pitkäkestoista liikettä kädet ylhäällä. Työolosuhteet ovat pölyisät, kuumat, kosteat, koleat ja vetoisat. Nykyisessä vakanssissa työskentelyä neljässä eri kerroksessa, tikapuilla nousemista säiliöiden päälle puhdistusvälineet mukana, raskaiden purkuletkujen siirtelyä, paineletkujen pitelyä, säiliöiden miesluukkujen avaamista ja sulkemista.

  Työnantajan mukaan työskennellyt paperitehtaalla vuodesta 79 lähtien. Työ on kolmivuorotyötä. Työtehtävät tuotannossa ovat monipuoliset ja tilanteet vaihtelevia. Työssä raskasta fyysistä ponnistelua sekä repiviä liikkeitä. Työskentelyä on eri tasoilla eri korkeuksissa. Työskentelyolosuhteet vaihtelevat: välillä toimitaan korkealla, ahtaissa paikoissa ja hankalissa asennoissa.

  Työssä on päätetyöskentelyä, mutta tuotannon laitteiden äärellä. Normaalisti valvomotyötä on noin 50 – 65 % työajasta riippuen mitä paperilaatua ajetaan, miten reseptiikkaa muutetaan tai miten esiintyy häiriötilanteita. Poikkeuksena ovat seisokit, jolloin päätetyön osuus on 0 % ja tällöin päivien sisältö on laitteiden pesua ja ylläpitotöitä.

  Työympäristönä on paperitehdas, jossa altistutaan kuumuudelle, lämpötilavaihteluille, pölylle, melulle ja hektisyyden vaihtelulle. Työssä käytetään suojavarusteita (kuulosuojaimet, silmäsuojia, turvakenkiä, kypärää/kolhulippistä). Työssä on tapaturmariski (kompastumiset, liukastumiset, ruhjeet, kolhut, puristumiset).

  Lääketieteellinen arvio

  Hakija on 62-vuotias paperityöntekijä. Hänellä on tuki- ja liikuntaelimistön oireita, keuhkoahtaumatauti, silmäoireita, sepelvaltimotauti, kolesteroliaineenvaihdunnan häiriö, eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu sekä hyvin lievä uniapnea. Keuhkoahtaumatautiin on lääkitys. Hakija on sairastanut sydäninfarktin 2006, tuolloin tehty pallolaajennus ja stenttaus. Uniapnean hoidosta ei ole mainintaa. Silmissä on todettu näön vääristymää, mutta näöntarkkuus on molemmissa silmissä 0,7. Oikean olkapään jännekorjausleikkaus on tehty 4/2012. Oikeassa olkapäässä on todettu uusi supraspinatusjänteen osarepeämä, jonka hoitolinjaus on kuntoutuksellinen. Vasemman olkapään olkalisäke-solisluunivelen leikkaus on tehty 2/2018. Polvioireiden vuoksi on tehty rtg-kuvaus eikä siinä todettu poikkeavaa. Vasemman nilkan magneettikuvauksessa on todettu 11/2021 jänteen tulehdusta ja osarepeämä. Vasen jalkaterä on alkanut läpsyä keväällä 2022, oiretta on pidetty jänneperäisenä ja toistaiseksi hoitolinjaus on ollut kuntoutuksellinen. Tilakuvauksessa 7.12.2022 vasemman jalkaterän ojennusvoima on heikko ja kantakävely ei onnistu, vasemmalla on tenniskyynärpäähän sopivat löydökset, mutta muilta osin toiminnallinen tilanne kuvautuu hyvänä. Työkyvyn alenema jää alle 2/5 eikä riitä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Hakijan työkyky on kuitenkin heikentynyt sairauden vuoksi ja mahdollisuudet jatkaa työssä ovat heikentyneet pysyvästi. 

  Ratkaisu

  Eskon työt sisältävät fyysisesti raskaita työvaiheita ja hankalia työasentoja, mutta ei siinä määrin kuin työeläkelaki edellyttää. Työajasta suuri osa on kevyeksi katsottavaa valvomotyötä. Työuran kuormittavuustekijät kokonaisuutena arvioituna eivät täytä lain edellyttämiä työuraeläkkeen myöntökriteereitä.

  Koska 38 vuoden edellytys rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ei täyty, on työuraeläkehakemus hylätty.

  Esimerkki 3: Saumaaja Magnus

  Ammatti: saumaaja

  Koulutus: keskikoulu -76, tarjoilija, hieroja - 99

  Magnuksella on rekisteröityä työhistoriaa 40,5 vuotta.

  Magnus on työskennellyt saumaajana viiratehtaalla vuodesta 1980 lähtien. 80- luvun alkupuolella Magnus on kokeillut puoli vuotta tarjoilijan töitä ja palannut syksyllä 1983 takaisin viiratehtaalle saumaajaksi. Tehtaalla Magnus on työskennellyt 90- luvun alussa noin 4 vuotta siivoustyössä ja 2000-luvun alussa noin 8 vuotta varastotyössä. Muun ajan Magnus työskenteli saumaajana.

  Magnuksen mukaan saumaajan työssä on yksipuoliset ja kuormittavat työasennot, jotka rasittavat niska-hartiaseutua ja käsiä. Työ 2-vuorotyötä, jossa käytetään kuulosuojaimia.
  Siivoustyöhön kuului kaikki siivouksen työt, ikkunanpesut, lattioiden vahaukset, verstaan siivous, tehdashallien siivous sekä wc-tilojen, pukuhuoneiden, saunojen, suihkujen ja toimistotilojen siivous. Työ kuormitti jalkoja, käsiä sekä koko kroppaa, koska työssä oli paljon jaloillaan oloa, rappusten ravaamista ja käsin luuttujen puristelua.

  Varastotyöhön kuului lankakuormien vastaanottoa, varastoimista, tyhjien puolien pakkaamista ja palauttamista. Laatikot olivat isoja ja niitä liikuteltiin trukilla, pinoojalla ja pumppukärryillä (rokla). Täysi lankarulla painoi reilusta kilosta vajaaseen viiteen kiloon, riippuen rullan koosta ja langan paksuudesta. Työ rasitti paljon käsiä, hartioita ja selkää, koska työssä oli kurkottamista, jaloillaan oloa ja kävelyä.

  Työnantajan mukaan Magnus työskenteli saumaajana. Magnus työskenteli tehtaalla välillä siivoustyössä (4 v) ja lankavarastossa (8 v). Työhön kuuluu kudosten ja saumanauhojen valmistelu saumauskoneille. Työ on suurta tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa. Työtä tehdään pääsääntöisesti pareittain ja töiden järjestelyistä neuvotellaan yhdessä työparin ja tiimin kanssa. Työ on vuorotyötä. Työssä käytetään työvaatteita, turvakenkiä, kuulosuojaimia ja suojalaseja. Työssä on tuotantolaitteista aiheutuvaa melua ja toisinaan pölyä. Säästä riippuen altistutaan vedolle ja kuumuudelle.

  Lääketieteellinen arvio

  Hakija on 63-vuotias saumaaja. Hänellä on niska-olkavarsioireyhtymä ja molempien korvien huonokuuloisuus. Lisäksi hänellä on verenpainetauti, kilpirauhasen vajaatoiminta sekä kolesteroliaineenvaihdunnan häiriö. Uniapnea on lievä eikä hoitoa ole katsottu tarpeelliseksi. Oikea polvi on tähystetty 2020 ja vasen nilkka on leikattu murtuman vuoksi 2000-luvulla. Oirekuvassa on väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä ja unohtelua. Laajoissa tutkimuksissa ei ole todettu oireita selittävää sairautta. Huonokuuloisuus vaikeuttaa kommunikaatiota. Työfysioterapeutin kuvauksessa toiminnallinen tilanne kuvataan kohtalaisen hyvänä. Mahdollisuudet jatkaa työssä ovat heikentyneet pysyvästi, mutta työkyvyn alenema jää alle 2/5 eikä riitä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen, mutta työuraeläkkeen terveydentilavaatimukset täyttyvät. Hakija on työskennellyt välillä siivoustyössä ja lankavarastossa. Työura ei ole ollut yhtäjaksoisesti 38 vuoden ajan kuluneisuutta ja rasittuneisuutta aiheuttavaa.

  Ratkaisu

  Magnuksen työhistorian mukaiset työt siivoojana (4 v.) ja varastotyöntekijänä (8 v.) eivät täytä lain edellyttämiä rasittuneisuuden ja kuluneisuuden kriteerejä. Näissä molemmissa töissä on raskaita työvaiheita, mutta ei siinä määrin kuin laki edellyttää. Koska 38 vuoden edellytys rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ei täyty, on työuraeläkehakemus hylätty.

Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi

Kun täytät alimman vanhuuseläkeikäsi, työuraeläkkeesi muuttuu automaattisesti samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi eikä siitä anneta erillistä päätöstä. Sinun ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä. 

Huomioithan kuitenkin, että jos sinulle rekisteröidään ansioita eläkkeen alkamiskuukaudelle tai sen jälkeiselle ajalle, tulee sinun hakea näistä ansioista karttunut eläke alimmassa vanhuuseläkeiässäsi. Tee se täyttämällä vanhuuseläkehakemus OmaEläkkeessä.

Mahdollinen työnantajasi ottama rekisteröity lisäeläke lisätään automaattisesti eläkkeeseesi alimmassa vanhuuseläkeiässä.