Suomi.fi-fullmakter – så uträttar du företagets ärenden i webbtjänsten

Vi använder Suomi.fi-autentisering i vår webbtjänst. Detta innebär att du kan logga in i vår tjänst med dina personliga nätbankskoder eller med mobilcertifikat även när du uträttar ärenden för företagets räkning. För det behöver du antingen en registerroll eller Suomi.fi-fullmakt.

Registerroll – så uträttar du ärenden automatiskt

Vi använder Suomi.fi-autentisering i våra webbtjänster. Detta innebär att vi hämtar dina uppgifter automatiskt från offentliga register när du använder elektronisk autentisering. Vi hämtar uppgifter från följande register:

 • Finlands handelsregister
 • Företags- och organisationsdatasystemet
 • Föreningsregistret.

Om du i något av dessa register har en registerroll som ger dig rätt att representera ett företag kan du läsa nedan vad du kan göra i vår tjänst med den rollen.

Om du inte har en registerroll ska du begära en Suomi.fi-fullmakt.

Du kan granska dina egna registeruppgifter i tjänsten Suomi.fi (suomi.fi)

Vilka registerroller finns och vilka uppgifter kan man se med dem?

Välj din registerroll nedan för att se vilka uppgifter du kan se i vår tjänst.

Om din registerroll inte ger dig den åtkomst du behöver i vår tjänst kan du begära en kompletterande Suomi.fi-fullmakt.

 1. Du ser följande:

  • uppgifter om försäkringar, fakturor och löner ​
  • avgiftsuppgifter och avgiftsuppskattningar
  • beslut på personnivå 
  • avgiftsklassberäknare
  • lägesbilden för arbetsförmågan
  • inlärningsmiljö
  • Expertrådgivning för ledning av arbetsförmågan

  Du kan inte se följande:

  • enkäter
 2. Du ser följande:

  • uppgifter om försäkringar och fakturor​
  • avgiftsuppgifter och avgiftsuppskattningar​
  • avgiftsklassberäknare
  • lägesbilden för arbetsförmågan
  • inlärningsmiljö
  • Expertrådgivning för ledning av arbetsförmågan

  Du kan inte se följande:

  • löneuppgifter på personnivå
  • beslut
  • enkäter
 3. Du ser följande:

  • uppgifter om försäkringar och fakturor​
  • avgiftsuppgifter och avgiftsuppskattningar​
  • avgiftsklassberäknare
  • lägesbilden för arbetsförmågan
  • inlärningsmiljö
  • Expertrådgivning för ledning av arbetsförmågan

  Du kan inte se följande:

  • löneuppgifter på personnivå
  • beslut
  • enkäter
 4. Du ser följande:

  • uppgifter om försäkringar, fakturor och löner
  • avgiftsuppgifter och avgiftsuppskattningar​
  • avgiftsklassberäknare
  • lägesbilden för arbetsförmågan
  • inlärningsmiljö
  • Expertrådgivning för ledning av arbetsförmågan

  Du kan inte se följande:

  • beslut
  • enkäter
 5. Med dessa registerroller kan du tyvärr inte uträtta ärenden i arbetsgivartjänsten utan en Suomi.fi-fullmakt.

Suomi.fi-fullmakter

Om du inte har en registerroll som berättigar till att uträtta ärenden för företagets räkning, behöver du en Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta ärenden åt företaget i vår webbtjänst. En Suomi.fi-fullmakt är en elektronisk fullmakt som gör det möjligt att uträtta ärenden för en annan persons eller organisations räkning. Läs mer om Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi).

Nedan finns anvisningar för arbetstagare och arbetsgivare samt information om vilka fullmakter vi erbjuder.

 

 1. Så här skaffar du en Suomi.fi-fullmakt i vår tjänst som arbetstagare

  1. Välj fullmakt. Välj ett av de sex alternativen nedan beroende på vilka behörigheter du behöver.
  2. Gå till Suomi.fi och läs anvisningarna för att begära en fullmakt (suomi.fi). Därefter identifierar du dig elektroniskt i tjänsten och gör en begäran om fullmakt. I Suomi.fi hittar du den fullmakt du behöver genom att söka på ”Ilmarinen”.
  3. Kontrollera att du har valt rätt fullmakt. Din fullmakt träder i kraft när företagets fullmaktsansvarige har godkänt din begäran. Därför bör du meddela den fullmaktsansvarige om att du har gjort en begäran om fullmakt.
 2. Här kan du läsa anvisningar om följande:

  • Vem kan godkänna en Suomi.fi-fullmakt
  • Ge en Suomi.fi-fullmakt
  • Godkänna en begäran om fullmakt
  • Annullera onödiga fullmakter.

  Ta reda på vem som kan godkänna en Suomi.fi-fullmakt

  När någon i företaget behöver en Suomi.fi-fullmakt ska företagets fullmaktsansvarige godkänna den. I företaget kan en fullmakt ges av en person som antingen har en registerroll som ger rätt att representera organisationen ensam eller en Suomi.fi-fullmakt som ger rätt att befullmäktiga. Läs mer på Suomi.fi:

  Vem kan på egen hand ge organisationens fullmakter? (suomi.fi)

  Så här ger aktiebolagets eller andelslagets berättigade personer fullmakter gemensamt (suomi.fi)

  Så här ger företagets styrelsemedlemmar fullmakter gemensamt (suomi.fi)

  Så här ger bolagsmännen i ett öppet bolag eller kommanditbolag fullmakter gemensamt (suomi.fi)

  Ge en Suomi.fi-fullmakt

  1. Välj fullmakt. Välj ett av de sex alternativen nedan beroende på vilka behörigheter du ska ge.
  2. Gå till Suomi.fi och läs anvisningarna för att ge en fullmakt i Suomi.fi. Därefter identifierar du dig elektroniskt i tjänsten och ger en fullmakt. I Suomi.fi hittar du rätt fullmakt genom att söka på ”Ilmarinen”.
   • Om du vill befullmäktiga någon att uträtta ärenden i vår tjänst för företagets räkning, ska du välja fullmaktstypen ärendefullmakt. Om du vill befullmäktiga din arbetstagare att ge fullmakter till andra i ditt företag, ska du ge personen fullmaktsrätt.
  3. Meddela personen om fullmakten. Kom ihåg att meddela fullmaktstagaren om den fullmakt som du har gett. Om fullmaktstagaren använder meddelandetjänsten i Suomi.fi får hen automatiskt ett meddelande om fullmakten.

  Har ditt företag flera ArPL-försäkringar?

  Om ditt företag har flera ArPL-försäkringar och du vill begränsa fullmakten till att endast gälla en av ditt företags ArPL-försäkringar, kan du göra detta genom att lägga till en specifikation i begäran om fullmakt i Suomi.fi. Som specifikation ska du ange ArPL-försäkringsnumret för den försäkring som du vill att fullmaktstagaren ska ha åtkomst till. Läs anvisningarna för fullmaktsspecifikationer (suomi.fi).

  Godkänna en begäran om fullmakt

  När du har fått en begäran om fullmakt ska du godkänna eller avslå den i Suomi.fi-tjänsten. Läs först om våra olika fullmakter och kontrollera att du ger en fullmakt på rätt nivå. Därefter godkänner du begäran i Suomi.fi-tjänsten.

  Läs anvisningarna för att godkänna begäran om fullmakt som organisation (suomi.fi)

  Annullera onödiga fullmakter

  Kom ihåg att annullera onödiga Suomi.fi-fullmakter när ett anställnings- eller avtalsförhållande upphör eller en arbetstagares arbetsuppgifter ändras. Fullmakter kan annulleras i Suomi.fi-tjänsten.

  Så här annullerar du organisationens fullmakter (suomi.fi)

 3. Vad betyder de att befullmäktiga via en ansökan?

  Att godkänna en ansökan innebär att ansöka om fullmakter genom en elektronisk eller pappersblankett. Det blir aktuellt om du av någon anledning inte kan godkänna på det vanliga sättet via Suomi.fi-tjänsten.

  När ska du godkänna med en ansökan?

  Här är exempel på situationer där fullmaktsansökan måste göras. Om din situation inte är någon av dessa, se en mer omfattande lista över fall här (suomi.fi).

  Föreningen representeras av flera personer: Om du enligt din förenings regler för signering inte ensam kan representera din förening, gör en fullmaktsansökan.

  Ingen representant i handelsregistret: Om din organisation eller sammanslutning inte har några registrerade representanter i handelsregistret, ge fullmakt genom ansökan. Sådana fall kan vara exempelvis stiftelse, investeringsfond, personalfond, samfällighet, vägförening eller nationsförening.

  Inget finskt personnummer eller identifieringsverktyg: Om representanten för ditt företag eller förening inte har något finskt personnummer eller identifieringsverktyg, ge fullmakt genom ansökan.

  Företag verksamma utomlands: Ge fullmakt genom ansökan i dessa fall:

  • Ditt företag har inte ett finskt FO-nummer. • Ditt företag har ingen registrerad representant i det finska handelsregistret.
  • En annan organisation har befogenhet att företräda ditt företag.
  • Den person som har rätt att företräda ditt företag har inte ett finskt personnummer eller identifieringsverktyg.

  Så här ger du fullmakt genom ansökan

  1. Ta reda på vem som hanterar fullmakter hos er

  Klarlägg först om det redan finns någon i er organisation som hanterar Suomi.fi-fullmakter. Om ingen sådan person finns, bestäm vem som kommer att hantera Suomi.fi-fullmakter i framtiden och ansök om fullmaktsbehörighet för den personen. Efter det kan hen enkelt bevilja och återkalla fullmakter, det vill säga hantera er organisations Suomi.fi-fullmakter.

  Observera att om personen saknar finskt personnummer eller identifieringsverktyg, behöver hen en UID-kod.

  Så här får du en UID-kod.

  Om du inte har en finsk personbeteckning behöver du en UID-kod för att kunna använda Suomi.fi-fullmakter och vår webbtjänst. Exakta instruktioner för att skaffa en UID-kod hittar du på Suomi.fi-tjänsten. Här är en kort sammanfattning av instruktionerna: Så här får du koden:

  1. Registrera dig för tjänsten Finnish Authenticator.
  2. Ladda ner Finnish Authenticator-appen från din telefonens app-butik.
  3. Identifiera dig i appen genom att skicka in en ansiktsbild av dig själv samt av ditt identitetsbevis.
  4. Använd sedan appen för framtida autentisering.

  Läs mer om UID-koden, det vill säga tjänsten Finnish Authenticator, på Suomi.fi

  2. Ta reda på vilken information du behöver för ansökan

  Innan du börjar fylla i ansökan, bekanta dig med ansökningskraven här (suomi.fi).

  För ansökan behöver du åtminstone följande grundinformation:

  • Den fullmäktiges officiella namn och personbeteckning
  • Personbeteckningarna för alla ansökningsunderskrivare
  • Kontaktuppgifter för eventuella ytterligare frågor.

  Gör du ansökan på uppdrag av ett företag som verkar utomlands?

  Om de som undertecknar fullmaktshandlingen inte har finska personbeteckningar, behöver du bevittnade kopior av deras identitetskort. Om företaget inte har ett FO-nummer behöver du dessutom bevittnade handlingar som intygar namnteckningsrätten. Dessa dokument bör vara giltiga och daterade till inom de senaste sex månaderna

  3. Gör en ansökan

  Gör en ansökan på Suomi.fi-webbplatsen.

  Fyll i ansökan enligt följande:

  1. Fullmaktsgivare: Välj vilken typ av organisation fullmaktsgivaren är."
  2. Fullmaktsgivarens situation: Välj i första hand: Undertecknaren är en person som har rätt att företräda fullmaktsgivaren. Om det däremot är så att något företag är registrerat som representant för din organisation i handelsregistret och inte en person, välj då: Undertecknaren är ett företag, en förening eller en annan sammanslutning som har rätt att företräda fullmaktsgivaren.
  3. Fullmaktsgivarens information: Lägg till FO-nummer, momsnummer eller registreringslandets företagsnummer."
  4. Fullmaktstyp: Välj nu den önskade fullmaktstypen. Det rekommenderas i första hand att välja ärendefullmakt. Fullmaktstyp avser om du ansöker om rätt att administrera hela organisationens fullmakter eller om du agerar på dess vägnar för en specifik fråga. När du väljer fullmakt för rättigheter blir det enkelt för den person som hanterar fullmaktsfrågor för din organisation att administrera fullmakter för hela organisationen. Det innebär att hen kan ge fullmakter till dem som behöver dem och ogiltigförklara dem vid behov.
   • Fullmäktig: Den här punkten blir tillgänglig endast om du valde fullmaktstypen för en specifik fråga. Välj i detta fall om du vill ge fullmakten till en person eller ett företag.
  5. Representantens uppgifter: Lägg till representantens officiella namn och personbeteckning. Om personen inte har en finsk personbeteckning behöver du personens UID-identifierare.
  6. Fullmaktsärenden: Lägg nu till det fullmaktsärende du har valt. Du hittar fullmaktsärenden genom att söka med ordet Ilmarinen. Om ditt företag har flera ArPL-försäkringar kan du begränsa fullmakten till att endast gälla en del av dessa försäkringar. Använd då fullmaktens specifiering.
   • Fullmaktens specifiering: Om du tidigare aktiverade en specifiering för fullmakten, lägg nu till försäkringsnumret för den försäkring du vill begränsa fullmakten till.
  7. Skicka och underteckna ansökan: Ansökan kan undertecknas och skickas antingen elektroniskt eller på papper.

  Elektronisk ansökan: Om alla ansökans undertecknare har möjlighet att starkt identifiera sig, skicka ansökan elektroniskt och be undertecknarna att identifiera sig i Suomi.fi-tjänsten för att bekräfta ansökan.

  Pappersansökan: Skicka den undertecknade ansökan och bilagorna per post till följande adress:

  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003 

  00531 Helsingfors, Finland

  Gör du ansökan på vägnar av ett företag som är verksamt utomlands?

  Kom ihåg att inkludera följande bilagor:

  • Utländsk underskrivare: En offentlig notarie, polis eller domstol måste intyga och stämpla en originalkopia av den giltiga utländska passet. Om underskrivaren är medborgare i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, San Marino eller Schweiz kan alternativt en giltig officiell identitetskort användas. Om identitetshandlingen är på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, inkludera också en officiell översättning av dokumentet.
  • Om företaget inte har ett FO-nummer, inkludera även en original och av registratören eller en offentlig notarie undertecknad och stämplad officiell registerutdrag samt en officiell översättning av dokumentet om det ursprungliga är på ett annat språk än finska, svenska eller engelska.

  4. Ge fullmakter

  När ansökan har godkänts, ge ännu de nödvändiga fullmakterna och aktivera vår webbtjänst. Om du har ansökt om fullmakten för dig själv kan du nu ge fullmakten till dig själv, andra personer i din organisation eller till exempel till redovisningsbyrån. Gör det genom att identifiera dig på Suomi.fi-tjänsten och ge de nödvändiga fullmakterna till de personer eller företag som ska företräda din organisation.

Suomi.fi-fullmakter: sex alternativ

I vår webbtjänst finns många olika typer av uppgifter, även personuppgifter. Därför begränsar vi behörigheterna i tjänsten enligt användarens arbetsroll.

Välj det fullmaktsärende du behöver bland de sex alternativen nedan.

Glöm inte dataskyddet

Vissa av våra fullmakter ger tillgång till personuppgifter. Säkerställ att personuppgifterna endast kan ses av de personer som behöver dem i sitt arbete.

 1. Med Behandling av ArPL-försäkrings-, avgifts- och inkomstuppgifter -fullmakt kan du se och hantera uppgifter, giltighetstider, status för avgifter samt kontaktuppgifter avseende ArPL-försäkringar. Dessutom kan du se inkomstuppgifter på personnivå, där personbeteckningar ingår. Säkerställ att du har rätt att behandla sådana personuppgifter i ditt arbete.

  Du kan till exempel

  • skriva ut ArPL-intyg​
  • skriva ut kopior av fakturor
  • granska status för avgifter​
  • ändra förfallomånader
  • ansöka om betalningstid​
  • se sammandrag och uppskattningar av avgifter​
  • beräkna upskattningar av avgiftsklass
  • uppdatera avgifts- och kontaktuppgifter
  • se personuppgifter, såsom personbeteckningar och löneuppgifter på personnivå.

  Dessutom kan du

  • genomföra kurser om arbetsförmåga i inlärningsmiljön
  • boka en tid för sparrning med en expert på ledning av arbetsförmåga.

  Om ditt företag har flera ArPL-försäkringar hos oss

  Du kan begränsa denna fullmakt till att endast gälla vissa av ditt företags ArPL-försäkringar. Lägg bara till en fullmaktsspecifikation i begäran om fullmakt i Suomi.fi. Som specifikation ska du ange försäkringsnumret för den ArPL-försäkring som du vill ge fullmaktstagaren åtkomst till.

 2. Med Behandling av ArPL-försäkrings- och -avgiftsuppgifter -fullmakt kan du se och hantera uppgifter, avgiftsstatus samt kontaktuppgifter för ArPL-försäkringar. Du kan till exempel

  • skriva ut ArPL-intyg​
  • skriva ut kopior av fakturor
  • granska status för avgifter​
  • ändra förfallomånader
  • ansöka om betalningstid​
  • se sammandrag och uppskattningar av avgifter​
  • beräkna upskattningar av avgiftsklass
  • uppdatera avgifts- och kontaktuppgifter.

  Dessutom kan du

  • genomföra kurser om arbetsförmåga i inlärningsmiljön
  • boka en tid för sparrning med en expert på ledning av arbetsförmåga.

  Om ditt företag har flera ArPL-försäkringar hos oss

  Du kan begränsa denna fullmakt till att endast gälla vissa av ditt företags ArPL-försäkringar. Lägg bara till en fullmaktsspecifikation i begäran om fullmakt i Suomi.fi. Som specifikation ska du ange försäkringsnumret för den ArPL-försäkring som du vill ge fullmaktstagaren åtkomst till.

 3. Med Läsa uppgifter om beslut om rehabilitering och invalidpension -fullmakt kan du se beslut om rehabilitering och invalidpension på personnivå och hur besluten påverkar pensionsförsäkringsavgiften. Dessutom kan du genomföra kurser om arbetsförmåga i inlärningsmiljön och boka en tid för sparrning med en expert på ledning av arbetsförmåga.

  Denna fullmakt ger åtkomst till personuppgifter. Säkerställ att du har rätt att behandla sådana personuppgifter i ditt arbete.

  Om ditt företag har flera ArPL-försäkringar hos oss

  Du kan begränsa denna fullmakt till att endast gälla vissa av ditt företags ArPL-försäkringar. Lägg bara till en fullmaktsspecifikation i begäran om fullmakt i Suomi.fi. Som specifikation ska du ange försäkringsnumret för den ArPL-försäkring som du vill ge fullmaktstagaren åtkomst till.

 4. Med Användning av statistik om arbetsoförmåga -fullmakt kan du se och jämföra personalens statistik för arbetsoförmåga och upprätthålla uppgifter om arbetsoförmåga.

  Dessutom kan du

  • genomföra kurser om arbetsförmåga i inlärningsmiljön
  • boka en tid för sparrning med en expert på ledning av arbetsförmåga
  • se sammandrag och uppskattningar av avgifter​
  • beräkna upskattningar av avgiftsklass.
 5. Med denna fullmakt kan du se och behandla

  • uppgifter om risk för arbetsoförmåga och samarbete, såsom uppgifter om invalidpensionsavgift och pensionering
  • uppgifter om tjänster för ledning av arbetsförmåga
  • uppgifter om möten i anslutning till vårt samarbete.

  Dessutom kan du

  • genomföra kurser om arbetsförmåga i inlärningsmiljön
  • boka en tid för sparrning med en expert på ledning av arbetsförmåga
  • se sammandrag och uppskattningar av avgifter​
  • beräkna upskattningar av avgiftsklass.
 6. Med denna fullmakt kan du skapa personalenkäter om arbetsförmåga och granska enkätundersökningarnas resultat. Dessutom kan du genomföra kurser om arbetsförmåga i inlärningsmiljön och boka en tid för sparrning med en expert på ledning av arbetsförmåga.

Fullmaktsansvarig eller kund i bokföringsbyrå – så sköter du fullmaktsärenden

Nedan kan du läsa anvisningar både för fullmaktsansvariga och kunder i bokföringsbyråer.

 1. Anvisningarna gäller följande:

  • hantera fullmaktsärenden
  • begränsa fullmakter så att de endast gäller vissa kunder eller försäkringar.

  Båda dessa fullmaktstyper måste vara i ordning för att du ska kunna uträtta ärenden åt kunden.

  Så sköter du fullmaktsärenden

  Som fullmaktsansvarig i en bokföringsbyrå ska du ha koll på två olika fullmaktstyper:

  1. ärendefullmakter från kunden, som ska begäras från kunden och
  2. interna fullmakter för representation av bokföringsbyrån, som hanteras internt i bokföringsbyrån.

  1. Ärendefullmakter från kunden

  För att en bokförare ska kunna uträtta ärenden åt en kund måste kunden ge bokföringsbyrån ärendefullmakter. Begäran görs till kunden via Suomi.fi. Bokföraren kan göra begäran själv om hen har representantens fullmaktsrätt.

  Innan du gör en begäran om ärendefullmakt från kunden måste du välja hur omfattande behörighet du behöver i vår tjänst. En lämplig fullmakt för bokföringsbyråers arbete är Behandling av ArPL-försäkrings-, avgifts- och inkomstuppgifter. Läs om våra fullmakter här.

  2. Interna fullmakter

  Det finns två typer av interna fullmakter:

  1. Med representantens fullmaktsrätt kan exempelvis en bokförare begära ärendefullmakter från kunder.
  2. Med en representationsfullmakt kan bokföraren använda den erhållna fullmakten och uträtta ärenden för kundens räkning.
   • När du ger en bokförare en representationsfullmakt måste du ange hur omfattande behörigheter fullmakten ger. En lämplig fullmakt för bokföringsbyråers arbete i vår tjänst är Behandling av ArPL-försäkrings-, avgifts- och inkomstuppgifter. Läs om våra fullmakter här.

  Dessa fullmakter kan godkännas av bokföringsbyråns verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt. Fullmakterna ges i Suomi.fi-tjänsten.

  Så här begränsar du en fullmakt så att den endast gäller vissa kunder eller försäkringar

  Om du vill begränsa en fullmakt så att den endast gäller vissa kunder eller ArPL-försäkringar, ska du ange en specifikation i begäran om fullmakt. Det finns två olika fullmaktsspecifikationer du kan använda beroende på situation: FO-nummer och ArPL-försäkringsnummer.

  Kundnummer, d.v.s. FO-nummer

  Om du vill att exempelvis en bokförare ska ha rätt att uträtta ärenden endast åt vissa av de kunder som är försäkrade hos Ilmarinen, ska du begränsa fullmakten med ett kundnummer. Kundnumret utgörs av kundens FO-nummer. Ange FO-numret för den kund som fullmakten gäller i begäran om fullmakt.

  ArPL-försäkringsnummer

  Om din kund har flera ArPL-försäkringar hos oss och du endast vill ge bokföraren åtkomst till vissa av dem, ska du använda ArPL-försäkringsnumret som fullmaktsspecifikation. Ange numret för den ArPL-försäkring som du vill ge åtkomst till.

  Läs anvisningen: Så här ger en representant för en organisation fullmakter ensam (suomi.fi)

 2. Så ger du bokföringsbyrån en fullmakt att sköta ditt företags ArPL-ärenden

  1. Välj fullmakt. Läs om våra fullmaktsärenden och välj vilken fullmakt du vill ge din bokföringsbyrå. En lämplig fullmakt för bokföringsbyråers arbete är Behandling av ArPL-försäkrings-, avgifts- och inkomstuppgifter.
  2. Gå till Suomi.fi och läs anvisningarna för att ge en fullmakt i Suomi.fi. Därefter identifierar du dig elektroniskt i tjänsten och ger en fullmakt. Glöm inte att välja fullmaktstypen ärendefullmakt. I Suomi.fi hittar du rätt fullmaktsärende genom att söka på ”Ilmarinen”. Observera att du behöver bokföringsbyråns FO-nummer för att ge fullmakten.
  3. Meddela personen om fullmakten. Kom ihåg att meddela bokföringsbyrån att du har gett fullmakten. Om fullmaktstagaren använder meddelandetjänsten i Suomi.fi får hen automatiskt ett meddelande om fullmakten.

Representant för mäklarbyrå – så uträttar du ärenden för din kunds räkning i vår webbtjänst

För att sköta ditt kundföretags ärenden i vår webbtjänst behöver du en Suomi.fi-fullmakt från ditt kundföretag. Suomi.fi-fullmakter är elektroniska dokument som gör det möjligt att uträtta ärenden för någon annans räkning.

Mäklarbyråns fullmaktsärenden bör alltså ordnas så här

 1. Om Suomi.fi-fullmakter ännu inte använts i någon större utsträckning i din mäklarbyrå, börjar du med att skapa en verksamhetsmodell för fullmakter. Ett bra verksamhetssätt är att utse en mäklare eller annan ansvarsperson i mäklarbyrån till huvudanvändare för Suomi.fi-fullmakter. När du sedan ger personen representantens fullmaktsrätt kan hen sköta hanteringen av fullmakter i mäklarbyrån.

  Med representantens fullmaktsrätt kan huvudanvändaren begära ärendefullmakter från kunder och utdela representationsfullmakter till mäklare.

 2. Suomi.fi-fullmakter kan bland annat ges av

  • verkställande direktör
  • en person som har rätt att ensam representera företaget
  • en person som företaget har befullmäktigat via Suomi.fi-fullmakter med
  • fullmaktsrätt eller
  • representantens fullmaktsrätt
  • alla styrelseledamöter som är registrerade i Handelsregistret gemensamt.

  Mer detaljerade anvisningar för att ge fullmakter: Att ge fullmakter som organisation (suomi.fi)

 3. Fullmaktsärendet anger vad du kan göra för kundens räkning. I vår webbtjänst finns många olika typer av uppgifter, även personuppgifter. Därför erbjuder vi olika fullmakter i vår tjänst beroende på användarens roll. Fullmaktens omfattning fastställs i Suomi.fi genom att välja det fullmaktsärende som motsvarar begäran om fullmakt.

  Följande fullmaktsärenden lämpar sig för mäklarverksamhet:

  • Behandling av ArPL-försäkrings- och -avgiftsuppgifter. Du kan hantera kundföretagets försäkrings- och avgiftsuppgifter, men du kan inte se löneuppgifter på personnivå.
  • Behandling av ArPL-försäkrings-, avgifts- och inkomstuppgifter. Du kan hantera kundföretagets försäkrings- och avgiftsuppgifter och du kan även se löneuppgifter på personnivå. 
  • Användning av statistik om arbetsoförmåga. Du kan se kundens uppgifter och statistik om arbetsförmåga på företagsnivå, men du kan inte se rehabiliterings- och pensionsuppgifter på personnivå.

  När du gör en begäran om fullmakt i Suomi.fi hittar du våra fullmaktsärenden genom att söka på ”Ilmarinen”. Säkerställ att fullmakten du har valt ger dig behörigheter som motsvarar det som du och kunden har kommit överens om gällande ert samarbete.

   

 4. Du behöver en ärendefullmakt från kunden

  För att sköta din kunds ArPL-ärenden behöver du en ärendefullmakt från kundföretaget. Kunden ger dig ärendefullmakten via Suomi.fi. Det finns två sätt som din mäklarbyrå kan få en ärendefullmakt:

  1. Kunden ger mäklarbyrån ärendefullmakten på eget initiativ.
  2. Mäklarbyrån gör en begäran om att få ärendefullmakten från kunden.
   • Kontrollera först vilka i mäklarbyrån har rätt att begära fullmakter.
   • Säkerställ att mäklarbyrån begär fullmakten som företag. En enskild mäklare ska alltså inte begära personliga ärendefullmakter från kundföretaget.

  Fullmakter ges och begärs via Suomi.fi.

  Så begär du en fullmakt för att låta mäklarbyrån uträtta ärenden för en kunds räkning i vår webbtjänst (suomi.fi)

  Att begära en fullmakt (suomi.fi)

  Så delar du fullmaktsbehörigheten med andra användare i mäklarbyrån

  När din mäklarbyrå har fått en ärendefullmakt från ett kundföretag, ska verkställande direktören eller en annan person med firmateckningsrätt utse en arbetstagare i mäklarbyrån till huvudanvändare för Suomi.fi-fullmakter. När huvudanvändaren har befullmäktigats kan hen sköta byråns hantering av fullmakter.

  Med representantens fullmaktsrätt kan din arbetstagare

  • begära ärendefullmakter från kunder
  • utdela representationsfullmakter till mäklare.

  Innan du kan börja utdela fullmakter behöver du

  1. personbeteckningen för den mäklare som ska befullmäktigas
  2. veta vilka ärenden mäklaren ska få uträtta för företagets räkning
  3. kundföretagets FO-nummer – detta behövs för att begränsa mäklarens behörighet till ärenden som gäller kundföretaget i fråga.

  Så ger du en representationsfullmakt till en mäklare via Suomi.fi

  Så begränsar du en fullmakt så att den endast gäller vissa kunder eller försäkringar

  Om du vill begränsa mäklarens fullmakt så att den endast gäller vissa kunder eller ArPL-försäkringar kan du använda en fullmaktsspecifikation. Specifikationen anges i begäran om fullmakt i Suomi.fi. Det finns två olika specifikationer du kan använda: kundnummer och ArPL-försäkringsnummer.

  Kundnummer, d.v.s. FO-nummer

  Om du vill att mäklaren ska ha rätt att uträtta ärenden endast åt vissa av de kundföretag som är försäkrade hos Ilmarinen, ska du begränsa fullmakten med ett kundnummer. Kundnumret utgörs av kundens FO-nummer. Ange FO-numret för den kund som fullmakten gäller i fältet kundnummer i begäran om fullmakt.

  ArPL-försäkringsnummer

  Om din kund har flera ArPL-försäkringar hos Ilmarinen och du endast vill ge mäklaren åtkomst till vissa av dem, ska du använda ArPL-försäkringsnumret som fullmaktsspecifikation. Ange numret för den ArPL-försäkring som du vill ge mäklaren åtkomst till i fältet ArPL-försäkringsnummer i begäran om fullmakt.

Vanliga frågor

 1. Om du har en registerroll som berättigar dig att uträtta ärenden i vår tjänst, behöver du ingen fullmakt. Du kan kontrollera dina registeruppgifter i Suomi.fi-tjänsten (suomi.fi).

  Om du inte har en registerroll behöver du en Suomi.fi-fullmakt. Så här begär du en fullmakt.

   

 2. Om dina registeruppgifter inte är uppdaterade ska du kontakta registeransvarig. Du kan kontrollera dina registeruppgifter i Suomi.fi-tjänsten.

 3. Du behöver en Suomi.fi-fullmakt. Välj den fullmakt du behöver här och gör en begäran om fullmakt i Suomi.fi-tjänsten.

  I Suomi.fi hittar du detaljerade anvisningar för hur du gör en begäran om fullmakt.

  Läs anvisningarna: Så har begär du fullmakter (suomi.fi)

 4. Välj det fullmaktsärende som motsvarar din arbetsuppgift. Om du begär en fullmakt som ger åtkomst till personuppgifter, se till att du har rätt att behandla personuppgifter i ditt arbete.

  Läs mer om våra fullmakter

 5. Du kan begränsa fullmakten så att den endast gäller vissa av ditt företags försäkringar genom en fullmaktsspecifikation. När du ger en fullmakt i vår tjänst ska du som specifikation ange ArPL-försäkringsnumret för den försäkring som du vill att fullmaktstagaren ska ha åtkomst till.

  Läs anvisningarna: Hur använder jag en fullmaktsspecifikation? (suomi.fi)

 6. Godkänn begäran om fullmakt i Suomi.fi. Läs anvisningarna om att godkänna begäran i Suomi.fi: Att godkänna begäran om fullmakt som organisation (suomi.fi).

 7. Läs om våra fullmakter och välj det alternativ som motsvarar din situation. Sedan ger du fullmakten i Suomi.fi-tjänsten. Läs anvisningarna om att ge fullmakter: Att ge fullmakter som organisation (suomi.fi).

 8. Du kan vända dig till kundtjänsten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du har frågor om Suomi.fi-fullmakter. Om du behöver hjälp exempelvis med ett komplicerat fullmaktsarrangemang ska du kontakta Suomi.fi:s kundtjänst.

  Kundtjänst för organisationer (suomi.fi)

  FöretagsFinland-telefontjänst (suomi.fi)