Digitaalisten palveluiden käyttöehdot

Tutustu tällä sivulla Ilmarisen digitaalisten palveluiden käyttöehtoihin.

Digitaalisten palveluiden käyttöehdot

1.1 Ehtojen soveltaminen

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Ilmarisen digitaalisissa palveluissa (jäljempänä ”Palvelut”). Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkopalveluja, sähköisen allekirjoituksen palvelua ja chat-viestintää. Palvelun käyttäjästä käytetään määritelmää Asiakas, joka voi olla luonnollinen tai juridinen henkilö. Ilmarisen palveluihin, joihin liittyy erityisiä ehtoja, sovelletaan näitä yleisiä ehtoja toissijaisesti ja erityisiä ehtoja ensisijaisesti.

Ilmarisen Palveluiden käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Palveluita Asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Ilmarinen voi tehdä muutoksia Palveluiden käyttöehtoihin, sisältöihin sekä valikoimaan.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ja erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiakas vastaa Palveluissa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Ilmariselle nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta viipymättä. Ilmarisen Palveluita käytettäessä on noudatettava luottamuksellisten tietojen käsittelyssä sellaista huolellisuutta, jota tietojen arkaluontoisuus edellyttää.

Asiakas vastaa Ilmarisen Palveluiden käyttöehtojen mukaisten vastuiden ja velvollisuuksien tuntemisesta. Asiakas vastaa Palvelun virheellisen käytön seurauksista.

Sähköisesti tunnistettuna Ilmarisen Palveluisessa tehdyt oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

Ilmarisella on oikeus tuottaa sekä muuttaa Palveluita ja niiden sisältöä sekä näitä Käyttöehtoja.

Ilmarisella on oikeus keskeyttää Palvelut taikka rajoittaa siihen pääsyä, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Rajoitus pyritään pitämään lyhytaikaisena ja ajoittamaan siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa.

Ilmarinen voi tarvittaessa uusia käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan toimittamalla uudet tiedot asiakkaalle. Ilmarisella on oikeus poistaa Asiakkaan yli vuoden käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus rekistereistään.

Ilmarinen ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimuksen päättymisestä. Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Ilmarista sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Ilmarinen ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, joihin Palveluissa viitataan.

Ilmarisen Palveluiden sisältö on Ilmarisen (tai kolmannen osapuolen) omaisuutta, ja Palveluiden sisältämän materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat Ilmariselle tai muille tiedontuottajille. Materiaalin osittainenkin kopioiminen, käyttäminen, jäljentäminen, muokkaaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Ilmarisen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta, jollei sivuilla jonkin materiaalin osalta tai palveluihin liittyvissä erityisehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt tiedot tallennetaan Ilmarisen henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Katso lisätietoja Ilmarisen tietosuojasta.

Palvelujen käyttöoikeus päättyy asiakkuuden tai määräajaksi myönnettyjen käyttöoikeuksien päättyessä.

Palvelujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Käyntiosoite
Porkkalankatu 1, Helsinki

Postiosoite
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
00018 ILMARINEN
Puhelinvaihde
010 284 11

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on rekisteröity kaupparekisteriin. Yrityksen Y-tunnus on 0107638-1.