Användarvillkor för digitala tjänster

Läs villkoren för Ilmarinens digitala tjänster på denna sida.

1. Användarvillkor för digitala tjänster

1.1 Tillämpning av villkor

Dessa användarvillkor (hädanefter "Användarvillkor") tillämpas på Ilmarinens digitala tjänster (hädanefter "Tjänster"). Med digitala tjänster avses här webbtjänster, elektroniska underskrifter och chatt-kommunikation. Tjänstens användare, "Kunden", kan vara en fysisk eller juridisk person. På Ilmarinens tjänster som omfattas av särskilda villkor tillämpas dessa allmänna villkor i andra hand och de särskilda villkoren i första hand.

Användningen av Ilmarinens Tjänster är endast tillåten i enlighet med dessa användarvillkor. Genom att använda Tjänsterna förbinder sig Kunden vid att följa de användarvillkor som gäller vid respektive tidpunkt. Ilmarinen kan göra ändringar i Tjänsternas användarvillkor, innehåll samt i utbudet.

På avtalet tillämpas finsk lag. Tvister och meningsskiljaktigheter som orsakas av avtalet avgörs i Helsingfors tingsrätt.

Kunden ansvarar för att de uppgifter som han eller hon gett är korrekta. Kunden är även skyldig att meddela Ilmarinen om namn- och adressändringar utan dröjsmål. Användare av Ilmarinens Tjänster ska vid behandling av konfidentiella uppgifter iaktta sådan omsorgsfullhet som uppgifternas känslighet förutsätter.

Kunden ansvarar för att han eller hon känner till sina ansvar och skyldigheter enligt användarvillkoren för Ilmarinens Tjänster. Kunden ansvarar för konsekvenserna om Tjänsten används felaktigt.

Rättshandlingar, uppdrag, viljeyttringar och meddelanden som lämnats medan Kunden är elektroniskt identifierad i Ilmarinens Tjänster är bindande för Kunden.

Ilmarinen har rätt att tillhandahålla samt ändra Tjänsterna och deras innehåll samt dessa Användarvillkor. 

Ilmarinen har rätt att avbryta Tjänsterna eller begränsa åtkomsten till dem, om det är nödvändigt för Tjänsten, för en teknisk ändring eller uppdatering i den eller på grund av installations-, ändrings- och servicearbeten i det allmänna datakommunikationsnätet. Ilmarinen strävar efter att minimera avbrottstiden och välja en tidpunkt som orsakar så lite olägenhet som möjligt.

Ilmarinen kan vid behov återställa användarnamnet och/eller lösenordet genom att skicka de nya uppgifterna till kunden. Ilmarinen har rätt att radera ett användarnamn som Kunden inte använt på mer än ett år från sina register.

Ilmarinen ansvarar inte för skador som orsakas av användningen eller förhinder av användningen av Tjänsterna eller på grund av att avtalet upphör. Information och material som tillhandahålls på dessa sidor kan inte betraktas som offerter, uppmaningar eller förbindelser som är bindande för Ilmarinen, om inte annat meddelats. Ilmarinen ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av en tredje part och som hänvisas till i Tjänsterna.

Ilmarinen (eller den tredje parten) äger innehållet i Ilmarinens Tjänster. Upphovsrätten till materialet som Tjänsterna innehåller tillhör Ilmarinen eller övriga informationsproducenter. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera, använda, reproducera, redigera, citera, vidareförmedla och i övrigt utnyttja materialet i vilken som helst form utan uttryckligt skriftligt samtycke från Ilmarinen, om inte annat uttryckligen anges i de särskilda villkoren för vissa material eller tjänster på webbplatsen.

Ilmarinen behandlar personuppgifter omsorgsfullt enligt lagstiftningen och säkerställer integritetsskyddet vid behandlingen av personuppgifter. Uppgifter som samlats in i tjänster som kräver registrering lagras i Ilmarinens personregister och uppgifterna används endast för de ändamål som fastställts i registerbeskrivningarna. Läs mer om Ilmarinens dataskydd.

Rätten att använda Tjänsterna upphör när kundrelationen eller användarrättigheten som beviljats för en viss tid upphör.

Den primära tjänsteleverantören för Tjänsterna är Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
Besöksadress
Porkalagatan 1, Helsingfors

Postadress
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
00018 ILMARINEN
Telefonväxeln
010 284 11

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har registrerats i handelsregistret. Företagets FO-nummer är 0107638-1.