Miljöprinciperna utgör utgångspunkten för våra klimatmål

Ilmarinens miljöprinciper är en del av våra principer för ansvarsfulla placeringar. Miljöprinciperna ställer upp konkreta mål för hur vi ska ta hänsyn till miljön i samband med våra placeringsbeslut. Fokus ligger på kampen mot och förberedelser inför klimatförändringarna.

Miljöprinciperna beaktar klimatförändringarnas risker och möjligheter

Företag som månar om miljön och sina intressenter kommer på lång sikt även att belönas med ekonomiska framgångar.

Miljön är avgörande för alla människors hälsa och välbefinnande. Därför är det naturligt att miljöfrågor är ett centralt tema för vårt hållbarhetsarbete. När det gäller vår placeringsverksamhet syftar miljö på såväl den bebyggda miljön och kulturmiljöer som den naturliga miljön.

Klimatprinciper

Klimatprinciperna är en del av våra miljöprinciper.

Klimatförändringarna utgör ett allvarligt globalt hot som kan utvecklas till en kris om inte olika samhällsaktörer ingriper.

Att minska utsläppen kan inte ske på frivillig basis, utan är en nödvändighet för att upprätthålla ett stabilt samhälle. Trots de utmaningar klimatförändringarna medför är de även förknippade med betydande affärsmöjligheter. Vi är en global placerare och våra placeringar har därmed konsekvenser runt om i världen. Därför måste vi beakta klimatförändringarna på ett systematiskt och framåtblickande sätt.

Genom att integrera klimataspekterna i våra placeringsbeslut kan vi bidra till såväl en hållbar och rättvis övergång mot en stabil och framgångsrik framtid som till att vår placeringsverksamhet uppnår sina mål.

Koldioxidneutral placering av pensionstillgångarna före utgången av 2035

År 2019 ställde vi som en del av våra klimatprinciper upp ett nytt mål om att pensionstillgångarna som vi förvaltar ska vara koldioxidneutralt placerade före utgången av 2035. Målet handlar i första hand om att vi ska påverka placeringsobjekten i vår portfölj och få dem att genomföra konkreta utsläppsminskningar.